konferencja bezpieczeństwa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Definicja Konferencja Bezpieczeństwa I Współpracy W Europie: wielostronne rokowania na szczeblu rządowym prowadzone od początku lat 70. poprzez państwa euro. i USA i Kanadę ze względu ich przynależności do NATO. Idea takiej konf. pojawiła się już w latach 60.
przez wzgląd na powolnym odchodzeniem od zimnej wojny na rzecz współpracy
w dziedzinie bezpieczeństwa międzynar. Zgłaszał ją także min. spraw zagr. Polski, A. Rapacki na XIX sesji Zebrania Ogólnego ONZ w 1964, a popierały inne państwa Układu Warszawskiego. Zwołanie konferencji było możliwe dopiero w momencie odprężenia w relacjach Wschód-Zachód (normalizacja stosunków pomiędzy RFN a Polską, ZSRR, NRD i Czechosłowacją, podpisanie porozumienia w kwestii Berlina Zach., rozpoczęcie rokowań rozbrojeniowych w Wiedniu). Na ostatnim etapie rokowań w 1975 przywódcy 37 krajów podpisali Akt Końcowy KFWE. Od tej chwili zaczął się tak zwany mechanizm helsiński, który miał na celu realizację postanowień konferencji i doprowadzenie do dalszych spotkań. Rola KBWE wymieniła się od lat 90., po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód podpisano nowy dokument Kartę Paryską. Umożliwiło to podjęcie rozmów i zawarcie porozumień stabilizujących bezp. w Europie i rozwijających mechanizm rozbrojenia, na przykład traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych CFE (1990), układ o ograniczeniu stanu osobowego sił zbrojnych (1992), Układ Otwartego Nieba (1992). Osobnym polem aktywności stała się sprawa demokratyzacji krajów i ochrony praw człowieka, tak zwany ludzki wymiar KBWE, wiąże się to także z udzielaniem pomocy uchodźcom, wysyłaniem misji obserwacyjnych w rejony konfliktu. Po zmianach terytorialnych z lat 90., KBWE liczy
53 członków. Na spotkaniu w Budapeszcie przekształcono ją w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

Czym jest Konferencja Bezpieczeństwa i znaczenie w Słownik K .