kancelaria sejmu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sejmu Kancelaria

Definicja Kancelaria Sejmu: pomocniczy i wykonawczy organ Sejmu RP, spełniający zadania organizacyjno-techniczne
i doradcze powiązane z działalnością Sejmu i jego organów. Do zadań KS należy: udzielanie posłom pomocy w wykonywaniu ich mandatu poselskiego,
a zwłaszcza przekazywanie druków sejmowych i innych opracowań związanych z pracami Sejmu (w tym teksty projektów ustaw); umożliwianie korzystania z opracowań fachowych, literatury i ekspertyz; stwarzanie posłom warunków do uczestniczenia w pracach Sejmu; zapewnianie techniczno-organizacyjnych i finansowych warunków działalności biur poselskich. KS kieruje jej Szef, którego powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Statutowymi jednostkami organizacyjnymi KS są: 1) Przychodnia Marszałka - prowadzi jego biuro, opracowuje Wydawnictwo Sejmowe, wystąpienia, przygotowuje kalendarz spotkań; 2) Przychodnia Szefa KS - kieruje całością pracy KS; 3) Biuro Informacyjne - przygotowuje wiadomości o pracy Sejmu, utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu; 4) Biuro Legislacyjne - opiniuje
i analizuje pod względem prawnym projekty ustaw; 5) Biuro Stosunków Międzynarodowych - między innymi uzgadnia plany wyjazdów i przyjazdów delegacji pol.
i zagr., koordynuje inicjatywy polit. komisji sejmowych. Ponadto działają: Sekretariat Posiedzeń Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Biblioteka Sejmowa, Biuro Studiów i Ekspertyz, Biuro Obsługi Posłów, Ośrodek Informatyki, Biura: Personalne, Finansowe, Gospodarcze, Techniczne i Straż Marszałkowska

Czym jest Kancelaria Sejmu znaczenie w Słownik K .