kultura co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Kultura

Definicja Kultura: całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a również ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych poprzez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest produktem jego myśli i działalności. K. dzieli się na: materialną - zakresowo pokrywa się z definicją cywilizacja, i duchową - ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, edukacji, moralności, funkcjonujących w formie na przykład dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a również uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość i tym podobne K. odnosi się do poszczególnych sfer życia społ., na przykład k. polityczna, k. prawna, k. pracy, k. życia codziennego. Definicja k. ma długą tradycję. W starożytności termin ten stosowany był początkowo w znaczeniu "uprawy roli", Cyceron (103-43 przed naszą erą) używał tego definicje, nazywając filozofię cultura animi - "uprawa umysłu". Potem k. oznaczała kształcenie, doskonalenie czynności i tworów działalności ludzkiej. W XVIII w. definicja k. odnoszono do umysłowego życia człowieka i do rozwoju sztuki i wiedzy. W XIX w. posługiwano się zamiennie terminem k. i cywilizacja. W XX w. rozpowszechniło się pojmowanie k. jako mechanizmu wartości, norm i ideałów w odróżnieniu do cywilizacji traktowanej jako zespół mechanizmów i osiągnięć materialnych. Aktualnie k. pojmuje się szeroko, jest to zarówno jako normy, wartości i wzory zachowań, jak
i efekty i mechanizmy tworzenia dóbr nauk., artystycznych czy techn.-cywilizacyjnych

Czym jest kultura znaczenie w Słownik K .