konstytucja rzeczypospolitej co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polskiej Rzeczypospolitej Konstytucja

Definicja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: uchwalona 2 IV 1997 poprzez Zebranie Narodowe, przyjęta w ogólnokrajowym referendum 25 V, podpisana 16 VII poprzez Prezydenta RP; weszła w życie 17 X tegoż roku. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów podzielonych na 243 artykuły. Ważne znaczenie mają te jej postanowienia dotyczące fundamentalnych zasad ustrojowych i wartości, którymi winni kierować się wszyscy stosujący konstytucję. KRP ustala Polskę jako "demokratyczne kraj prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości socjalnej", gdzie władza zwierzchnia należy do narodu. Konstytucja jako najwyższe prawo RP formułuje zasadę prymatu i bezpośredniego jej stosowania i zasadę legalizmu oznaczającą, że wszystkie organy władzy publicznej działają opierając się na i w granicach prawa. Porządkuje także mechanizm prawny. Ustanawia, Iż źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia. W dziedzinie stosunków pomiędzy naczelnymi organami państwa postanawia, Iż oparte są one na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Ustala funkcje i za-dania organów kontroli państwowej
i ochrony prawa. Porządkuje zasady wprowadzania stanów niezwykłych. W sprawie ustroju gosp. stanowi, Iż jego fundamentem jest społ. gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gosp., własności prywatnej i solidarności, dialogu i współpracy partnerów społ. W dziedzinie wolności i praw człowieka i obywatela stwierdza, Iż ich źródło stanowi przyrodzona i niezbywalna godność człowieka, są one nienaruszalne. Z kolei wolność człowieka podlega ochronie prawnej. KRP gwarantuje także istnienie niezależnych od państwa różnych form samorządu. Zobacz także: Sejm, Senat, Porada Ministrów, Prezydent RP, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Porada Radiofonii i Telewizji, prokuratura, Korpus Służby Cywilnej

Czym jest Konstytucja Rzeczypospolitej znaczenie w Słownik K .