konstytucje polskie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polskie Konstytucje

Definicja Konstytucje Polskie: w Polsce od 1791 obowiązywało sporo aktów prawnych, mających charakter konstytucji, część z nich była nadana w momencie rozbiorów (na przykład konstytucja Księstwa Warszawskiego poprzez Napoleona I w 1807 czy konstytucja Królestwa poprzez cara Aleksandra I w 1815) lub wydawano tak zwany małe konstytucje (na przykład w 1919, 1947, 1992), które z założenia miały obowiązywać krótko. 1. Konstytucja 3 maja, uchwalona poprzez Sejm Czteroletni w 1791 pod nazwą "Ustawy rządowej" - pierwsza w Europie (druga po konstytucji Stanów Zjedn. z 1787) ustawa zasadnicza. Władza państwowa, odpowiednio z oświeceniowym modelem, została podzielona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Kompetencje prawodawcze miał Sejm, którego kadencja wynosiła 2 lata. Składał się z dwu izb: poselskiej (204 posłów wybieranych poprzez sejmiki i 24 przedstawicieli miast) i senatorskiej (132 wojewodów, kasztelanów, biskupów i ministrów). Uchwały były podejmowane większością głosów. Władzę wykonawczą sprawował władca stojący na czele 6-osobowej Straży Praw (porada ministrów). Nie ponosił on odpowiedzialności za własne działania i decyzje. Straż Praw, powoływana poprzez króla, posiadała uprawnienia w dziedzinie adm. i wykonywania prawa. Władzę sądowniczą sprawowały kolegialne sądy ziemskie. Ponadto konstytucja uznawała rel. rzymskokatol. za panującą (przy gwarantowaniu swobody wyznań), potwierdzała przywileje szlacheckie i nadawała mieszczanom nowe prawa (między innymi ubiegania się o wybrane urzędy publiczne, nabywania ziemi). Wprowadzone reformy ustrojowe (między innymi dziedziczność tronu, zniesienie liberum veto) nie zdołały jednak zapobiec utracie poprzez Polskę niepodległości w 1795; 2) Konstytucja marcowa, uchwalona poprzez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921. Przewidywała republikańską formę ustroju państwa, zasadę suwerenności narodu ( suwerenność) i zasadę podziału władz. Wprowadzała mechanizm parlamentarno-gabinetowy, powierzając władzę ustawodawczą Sejmowi (444 posłów) i Senatowi (111 senatorów). Organy te wybierane były na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą stanowili prezydent, wybierany poprzez Zebranie Narodowe i rząd z premierem na czele. Prez. reprezentował kraj na zewn., posiadał prawo łaski, oficjalnie także stał na czele władzy wykonawczej. Za własną działalność nie odpowiadał przed parlamentem, ponosił jednak wspólnie z rządem odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu. K.m. wprowadzała w kraju szeroki samorząd i gwarantowała sporo praw i wolności obywat. (między innymi równość wobec prawa, wolność słowa, prasy, wyznania, zrzeszania się i zgromadzeń). Wskutek przewrotu majowego, na mocy tak zwany noweli sierpniowej, rozszerzono uprawnienia władzy wykonawczej, upoważniające prez. do rozwiązywania Sejmu i Senatu przed upływem kadencji i wydawania rozporządzeń
z mocą ustawy. 3) Konstytucja kwietniowa, uchwalona 23 IV 1935, wprowadziła organizację aparatu krajów. na zasadzie jednolitości władzy, ustanawiając rządy autorytarne ( autorytaryzm), oparte na koncentracji władzy w rękach prez., "odpowiedzialnego przed Bogiem i historią" przy równoczesnym osłabieniu pozycji Sejmu
i Senatu. Tym samym znosiła zasadę suwerenności narodu i podziału władz

Czym jest konstytucje polskie znaczenie w Słownik K .