funkcje miast funkcja co to znaczy

Definicje z geografii F

 • Co znaczy Fara to jest kościół parafialny w → mieście średniowiecznym
 • Co znaczy Fulbe to jest Fulanie. Fulbeje →
 • Co znaczy Wskaźnik Fizjograficzny to jest gęstość zaludnienia netto
 • Co znaczy Frankowie to jest Germanie, → Francuzi
 • Co znaczy Familok to jest przeznaczeniem dla pracowników określonego zakładu pracy i członków ich rodzin (die Familie z niem. – rodzina), charakterystyczny dla
 • Co znaczy Finowie to jest posługujący się językiem fińskim (ugrofińskie języki, → uralskie języki). Przybyłe ze wschodu w I–VIII w. n.e. fińskie plemiona Suomi, Hämi i
 • Co znaczy Flamandowie to jest Flandria, Limburgia, Antwerpia, płn. Brabancja), wywodzący swe pochodzenie z germańskich ludów (→ Germanie), powstały w XII–XV w. na
 • Co znaczy Egzogeniczna Funkcja to jest baza ekonomiczna. funkcja endogeniczna →
 • Co znaczy Faktoria to jest zakładana przez kupców europejskich w krajach kolonialnych (→ kolonia). Pierwsze f. powstały w XVII –XVIII w. w Afryce, Indiach i Chinach
 • Co znaczy Fangowie to jest Bantu
 • Co znaczy Demograficznego Rozwoju Fazy to jest postęp demograficzny, → równowaga pierwotna, → eksplozja demograficzna, → implozja demograficzna, równowaga nowoczesna, → regres demograficzny
 • Co znaczy Gospodarczego Rozwoju Fazy to jest postęp gospodarczy, → agrarna etap, industrialna etap, → postindustrialna etap
 • Co znaczy Feminizacja to jest liczbie ludności, przeważnie mierzony → współczynnikiem feminizacji. F. może być wywołana napływem migracyjnym kobiet na dany region (f
 • Co znaczy Fetyszyzm to jest nadprzyrodzone – kult fetysza, a więc przedmiotu, gdzie mieszka duch, poprzez co wykazuje on szczególną moc działania
 • Co znaczy Fizjonomia to jest → przestrzeni. Z uwagi na trwałość cech, tradycję historyczną, poczucie → tożsamości z danym miejscem, definicja to ma charakter
 • Co znaczy Miasta Fizjonomia to jest miasta, jest to typ i rozplanowanie jego zabudowy powiązane z pełnionymi funkcjami, danym okresem rozwoju miasta i → kręgiem kulturowym, z
 • Co znaczy Usługowa Funkcja to jest działalności usługowej (→ usługi), przejawiające się odpowiednim zagospodarowaniem w dziedzinie → infrastruktury i występowania placówek
 • Co znaczy Miast Rozwój Falowy to jest stadia rozwoju miast
 • Co znaczy Francuzi to jest ukształtowany w długim procesie historycznym (od średniowiecza do XIX w.), posługujący się językiem francuskim (→ romańskie języki). Naród
 • Co znaczy Fulbeje Fulbe Fulanie to jest zamieszkujący w sporym rozproszeniu strefę sawann zachodnioafrykańskich od Senegalu, Gambii, Mali, Burkina Faso, Nigru, Nigerii, Kamerunu
 • Co znaczy Religijna Funkcja to jest działalności o charakterze religijnym związanych z pełnieniem → kultu religijnego i lokalizacją świątyń, sanktuariów, klasztorów, do
 • Co znaczy Miasto Fabryczne to jest zdecydowane przyspieszenie rozwoju wiąże się z → lokalizacją → zakładów przemysłowych, np. Żyrardów, Starachowice, Rejowiec Fabryczny
 • Co znaczy Fao (Food And Agriculture Organization Of The United Nations; Organizacja Do Spraw Wyżywienia I Rolnictwa) to jest założona w 1945 r. w Rzymie. Zgodnie ze statutem FAO: 1. zbiera, bada, interpretuje i rozpowszechnia wiadomości dotyczące wyżywienia
 • Co znaczy Farma to jest produkcji rolnej → gospodarstwo rolne prowadzone podobnie jak → przedsiębiorstwo, jest to na zasadach handlowych, charakteryzujące się
 • Co znaczy Favellas to jest dzielnice biedoty, → slumsy w miastach Brazylii, na przykład w Rio de Janeiro
 • Co znaczy Kulturalna Funkcja to jest artystycznej na danym obszarze wynikających z → koncentracji placówek i organizacji naukowych, kulturalnych i artystycznych, obiektów
 • Co znaczy Urbanizacji Fazy to jest poziomem zaawansowania tego procesu i charakterem i natężeniem jego symptomów i aspektów. Urbanizacja jest procesem rozwiniętym w okresie
 • Co znaczy Współczynnik Feminizacji to jest współczynnik feminizacji
 • Co znaczy Fenicjanie to jest zamieszkały na palestyńskim wybrzeżu Morza Śródziemnego (Fenicja). Pochodzi on najprawdopodobniej od Kanaanejczyków (rdzenni mieszkańcy
 • Co znaczy Feudalizm to jest formacja społeczno-gospodarcza. Bezpośrednio poprzedza ona → kapitalizm; charakterystyczna dla państw Europy przed → rewolucją przemysłową
 • Co znaczy Filipińczycy to jest mln osób), składająca się z około 75 → grup etnicznych, posługujących się językami indonezyjskimi (→ austronezyjskie języki). Najstarszą
 • Co znaczy Fizjografia to jest geografii fizycznej, rozumiane jako ogół warunków naturalnych badanego obszaru (budowa geologiczna, rzeźba terenu, relacje wodne, klimat
 • Co znaczy Uniwersytecka Funkcja to jest szkolnictwa wyższego, lokalizacją uniwersytetu i innych wyższych uczelni (instytutów naukowych, politechnik, akademii medycznych
 • Co znaczy Folklor to jest obejmujący wierzenia (mity, rytuały, obrzędy, ceremonie), twórczość artystyczną w dziedzinie architektury, sztuk plastycznych, muzyki
 • Co znaczy Fonem to jest znaczenie poszczególnych głosek, bądź zespołu głosek. Funkcję f. głoska (na przykład „p”) pełni wówczas, gdy zastąpiona w danym słowie
 • Co znaczy Gospodarcza Społeczno Formacja to jest gospodarczych występujących w określonej fazie rozwoju społeczeństwa; f.s.-g. determinowana jest → metodą produkcji, jak i → ustrojem
 • Co znaczy Clarka Formuła to jest Clarka i H. Bleicherta prawidłowość stwierdzająca, że wspólnie z odległością od centrum miasta gęstość zaludnienia etapowo maleje. W fazie
 • Co znaczy Państwa Ustrojowe Formy to jest poprzez odpowiednie → organy władzy państwowej. Do głównych f.u.p. zaliczamy: 1. ustrój parlamentarny – gdzie decydującą rolę w sprawowaniu
 • Co znaczy Forum to jest prostokątny, położony przy skrzyżowaniu głównych dróg miasta, wykorzystywany publicznym zgromadzeniom i ceremoniom religijnym (→ antyczne
 • Co znaczy Frachtowiec to jest statek przewożący to-wary, pobierający za ten przewóz opłatę zwaną frachtem
 • Co znaczy Fryzowie to jest Fryzję i Wyspy Zachodniofryzyjskie, stanowiąca → mniejszość narodową. F. są potomkami germańskiego plemienia Fryzów. Najpierw n.e
 • Co znaczy Islamski Fundamentalizm to jest zmierzający do jego umocnienia i odnowy przez powrót do źródeł, a więc do Koranu i do sunny (tradycji Mahometa). Współczesny f.i
 • Co znaczy Administracyjna Funkcja to jest związanych z realizacją fundamentalnych funkcji → państwa i samorządu terytorialnego, których działalność bazuje na zarządzaniu i
 • Co znaczy Centralna Funkcja to jest potrzeby mieszkańców tego miasta, lecz również na potrzeby mieszkańców jego zaplecza. Zasięg oddziaływania f.c. wynika z wielkości
 • Co znaczy Dominująca Funkcja to jest gospodarczej, który ma fundamentalne znaczenie dla danego obszaru (→ miasta, → regionu); w największym stopniu wpływa na jego życie i
 • Co znaczy Handlowa Funkcja to jest zamianą handlową (→ handel), których realizację zapewnia lokalizacja → giełd towarowych i finansowych, hal targowych, magazynów, hurtowni
 • Co znaczy Komunikacyjna Funkcja to jest transportem, polegająca na świadczeniu usług obejmujących przewozy towarów i osób. Wynika ona z korzystnego → położenia geograficznego →
 • Co znaczy Metropolitalna Funkcja to jest zespół funkcji, który wykształca się w miastach o szczególnej pozycji w → systemie osadniczym nie tylko danego państwie, lecz kontynentu, a
 • Co znaczy Miastotwórcza Funkcja to jest gospodarczej wykonywanej w mieście, która przyczyniła się do jego stworzenia; funkcja, dla pełnienia której → miasto zostało utworzone
 • Co znaczy Mieszkaniowa Funkcja to jest dzielnica, → osiedle mieszkaniowe) do zapewniania ludności schronienia w formie domu albo mieszkania, przez różne typy zabudowy
 • Co znaczy Przemysłowa Funkcja to jest produkcją przemysłową, która może być reprezentowana poprzez różne → gałęzie i → branże → przemysłu, na przykład Warszawa, Londyn
 • Co znaczy Turystyczna Funkcja to jest gospodarczych na danym obszarze, które powiązane są z obsługą turystów. Występuje ona wówczas, gdy mieszkańcy tego obszaru (miasta, gminy
 • Co znaczy Wojskowa Funkcja to jest obecnością na danym obszarze różnego typu instytucji wojskowych (na przykład garnizonów, szkół oficerskich, na przykład Dęblin, poligonów
 • Co znaczy Miast Funkcje to jest społeczno -gospodarczej wykonywanej w mieście, od których zależy jego bieżący i przyszły postęp. F.m. określa się w oparciu o → strukturę

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Funkcje Miast, Funkcja Wojskowa, Funkcja Turystyczna, Funkcja Przemysłowa, Funkcja Mieszkaniowa, Funkcja Miastotwórcza, Funkcja Metropolitalna, Funkcja geografia.

Pojęcia Funkcje Miast, Funkcja Wojskowa, Funkcja Turystyczna położenie.