strukturalne reformy co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Reformy strukturalne

Definicja z ang. Structural reforms, z niem. Strukturreformen.

Definicja REFORMY STRUKTURALNE: Mechanizm reform ekonomicznych ukierunkowanych na rynek, których celem jest odbudowanie i utrzymanie równowagi bilansu płatniczego, zredukowanie inflacji i powstanie warunków na stały przyrost dochodu na głowę. Program reform strukturalnych, który stał się dostępny w państwach rozwijających się w latach osiemdziesiątych, został podjęty jako reakcja na kryzys w bilansach płatniczych. Reformy strukturalne zaczyna się od podjęcia kroków celem stabilizacji gospodarki (bazuje to na dostosowaniu strony popytowej gospodarki w celu zredukowania wewnętrznych i zewnętrznych "dziur", a więc zredukowania deficytu budżetowego państwa i pokonywanie deficytu na rachunku bieżącym ). Ta pierwsza etap ma przywrócić równowagę makroekonomiczną i zmniejszyć inflację. Typowymi krokami mającymi na celu stabilizację gospodarki są na przykład cięcia kosztów w sektorze publicznym i ostra polityka monetarna, która ma zmniejszyć presje inflacyjna. Sporo agencji rozwoju w państwach rozwiniętych wprowadziło mechanizmy kontroli poziomu pomocy we wprowadzaniu programu dostosowania strukturalnego państwach uboższych. Eksperci w zakresie oceny wpływu wprowadzania reform strukturalnych kładą nacisk na wymiar tożsamości płci, np., prowadząc badania nad skutkami implementacji wspomnianych reform dla kobiet i mężczyzn. Wpływy te można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Wpływy bezpośrednie: Dane z wielu państw wykazują, że kobiety są daleko bardziej zależne od usług publicznych, i odpowiadają za dostęp do tych usług swoich dzieci. Utraty zatem po stronie kobiet w razie redukcji poziomu dostępu do tych usług są niewspółmierne relatywnie w relacji do strat ponoszonych poprzez mężczyzn. Wpływy pośrednie: Kiedy kobieta podejmuje działalność rynkową wobec zmieniających się realiów gospodarczych, konsekwencje takiego kroku odbijają się na członkach jej rodziny. Kobieta nie ma wówczas tyle samo czasu co uprzednio na przygotowywanie posiłków, sprzątanie, czy opiekę nad dziećmi. W skutku część jej obowiązków przejmowana jest zwykle poprzez młodsze pokolenie, przeważnie córki, co w razie państw Trzeciego ¦wiata oznaczać może zahamowanie ich dostępu do nauki, albo diametralne jego ograniczenie, z racji na nadmiar obowiązków

Czym jest Reformy strukturalne znaczenie w Znaczenie prawo R .