sprawiedliwości trybunał co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Definicja z ang. The European Court of Justice, z niem. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften.

Co to jest: Trybunał Sprawiedliwości, jako organizacja sądowa UE, zapewnia, aby prawo wspólnotowe nie było interpretowane i użytkowane w różny sposób w każdym z krajów członkowskich, aby mechanizm prawny pozostał systemem całej Wspólnoty, i Iż zawsze prawo wspólnotowe obowiązuje wszystkich w taki sam sposób, z wyjątkiem okoliczności. Trybunał Sprawiedliwości ma kompetencje sądu konstytucyjnego: rozstrzyga kwestie dotyczące organów UE, stosunków pomiędzy Unią a krajami członkowskimi, czuwa nad zgodnością unijnego prawa wtórnego z traktatowym prawem pierwotnym i ogólnymi zasadami prawa. Trybunał powstał (jako Europejski Trybunał Sprawiedliwości) na mocy Umowy w kwestii wspólnych instytucji z 25 marca 1957 roku, a w 1989 roku utworzono jeszcze Sąd Pierwszej Instancji, aby odciążyć prace Trybunału. Trybunał Sprawiedliwości złożona jest z 15 sędziów i 8 rzeczników generalnych. Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani poprzez rządy krajów członkowskich za wzajemną zgodą na moment 6 lat

Czym jest Europejski Trybunał znaczenie w Znaczenie prawo E .