płacowe ograniczenie pracy co to znaczy

Definicje prawa pracy, informacje pracodawca P

 • Co to jest Ubezpieczenia Pełnego Plan Definicja w którym zatrudniający podpisuje kontrakt z inną organizacją w zakresie objęcia poprzez nią odpowiedzialności finansowej za opiekę medyczną
 • Co to jest Premia za pozostanie w firmie Definicja prawdopodobne jest odejście kluczowego pracownika. Można ją użytkować chcąc zatrzymać taką osobę do zakończenia ważnego projektu
 • Co to jest Długoterminowy Urlop Płatny Definicja z form benefitów dedykowanych osobom na stanowiskach kierowniczych. Zatrudniający zapewnia pracownikowi opłacanie urlopu w Ustalonych
 • Co to jest Premia za istotne umiejętności Definicja motywacja i utrzymywanie najważniejszych pracowników w Spółce. Jest regularnie traktowana nie tylko jako następny obiekt wynagrodzenia
 • Co to jest Wartościowanie Pracy Definicja relatywnej wartości stanowisk pracy z uwzględnieniem specyficznej dla danego przedsiębiorstwa struktury, oczekiwań i celów kadry
 • Co to jest Spis Płac Definicja płaca w danej spółce wspólnie z wysokością poszczególnych składników wynagrodzenia i obciążeń dodatkowych (składki na ubezpieczenia
 • Co to jest Premia za osiągnięcie celu Definicja zespołowi pracowników, za osiągnięcie danego celu na przykład za Efekt realizacji projektu, wyznaczonego do realizacji w Ustalonym czasie
 • Co to jest Przeciętne miesięczne płaca brutto gus Definicja Kluczowy Urząd statystyczny. To jest Relacja sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów, wypłat z zysku i dodatkowych wynagrodzeń
 • Co to jest Stosunek Pracy Definicja oświadczeniu woli pracodawcy i pracownika co do wykonywania poprzez pracownika pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy w zamian
 • Co to jest Limitowanie Pracy Definicja okresowe niewykorzystanie pracy części załogi przedsiębiorstwa. Jeżeli spada popyt na dobra wytwarzane poprzez przedsiębiorstwo może ono na
 • Co to jest Emerytalny Program Pracowniczy Definicja mechanizmu emerytalnego. PPE jest tworzony w celu gromadzenia środków uczestnika przydzielonych do wypłaty. Program tworzy się: • poprzez
 • Co to jest Pertraktacje w sprawie umowy zbiorowej Definicja związkiem pracodawców) a związkami zawodowymi, mające na celu określenie warunków zatrudnienia (płacy zasadniczej, premii, urlopów
 • Co to jest Przedziały płacowe widełki płacowe Definicja i Min. wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska albo dla ekipy stanowisk. Określenie wąskich albo szerokich przedziałów płacowych
 • Co to jest Raport Płacowy Definicja i świadczeń pozapłacowych na danym terenie. Jest przydzielony dla decydentów w obszarze polityki wynagrodzeń. Może być dostosowany
 • Co to jest Dyspozycyjność Za Płaca Definicja pracowników, od których wymaga się dyspozycyjności i gotowości do przyjścia do pracy poza określonymi godzinami pracy. Zatrudniający
 • Co to jest Pensja Definicja otrzymuje za wykonywania fundamentalnych obowiązków na stanowisku pracy. Może być ustalana w ujęciu miesięcznym i rocznym
 • Co to jest Funkcje Płacy Definicja za pracę) w życiu pracownika, spółki i społeczeństwa. Role te są zróżnicowane, bo wynagrodzenie jest jedną z Głownych, a zarazem bardzo
 • Co to jest Porównywanie Parami Definicja Nazywane niekiedy "porównywaniem wymuszonym" jest udoskonaloną wersją rankingu stanowisk. W ramach tej sposoby wartościowania
 • Co to jest Płatność quot z dołu quot Definicja Ma za Element pracę już spełnioną. Wypłata następuje po wykonaniu pracy
 • Co to jest Płac Zwalniająca Progresja Definicja płacowych. Odpowiednio z teorią krzywej uczenia: wzrost płacy powinien być wyższy na początku pracy na danym stanowisku, a Później etapowo
 • Co to jest Emerytalne Towarzystwo Pracownicze Definicja Towarzystwo tworzące, zarządzające i reprezentujące fundusz emerytalny w Relacjach z osobami trzecimi. Członkami towarzystwa są pracownicy
 • Co to jest Nabywczej Siły Parytet Definicja walut, która zrównuje wartość ich siły nabywczej przez eliminację różnic w poziomie cen występujących między państwami. Taki szczególny
 • Co to jest Badanie Pracy Definicja usprawnianiu mechanizmów wytwórczych. Postępowanie mające na celu ocenę stanowiska roboczego i warunków pracy i wysiłku psychofizycznego
 • Co to jest Plan wynagradzający okres wolny Definicja w przedsiębiorstwach amerykańskich. Pracownikowi płaci się za jego czas wolny, z kolei nie płaci się mu za nadgodziny. Chodzi o to, by
 • Co to jest Wynagrodzenia Do Prawo Definicja wypłaty wynagrodzenia za pracę. Mówi, Iż pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Ustawodawca nakłada na pracownika zakaz
 • Co to jest Zróżnicowanie Płac Definicja pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach. Wynika z różnic w wykształceniu, stażu i miejscu pracy (regionu, miasta). Tego rodzaju
 • Co to jest Przeglądy Płacowe Definicja informacji na temat wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników, a Również dopasowania ich do efektywności, kompetencji i Zdolności
 • Co to jest Bonusy Prozdrowotne Definicja na całkowitym albo częściowym finansowaniu poprzez pracodawcę działań należących do profilaktyki zdrowotnej, na przykład badań okresowych
 • Co to jest Sprawiedliwe Godziwe Płaca Definicja życia. W artykule 4 Europejskiej Karty Socjalnej z 1961 r. zapisano prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Dokument ten ustala: •
 • Co to jest Inflacja Płacowa Definicja do wydajności pracy, żądań płacowych związków zawodowych powodujące przyrost wydatków wytwarzania, prowadzące w efekcie do wzrostu cen
 • Co to jest Partycypacja Definicja w podejmowaniu ważnych dla organizacji decyzji. W tym systemie wpływają oni na Kwestie powiązane z Spółką, ustalanie warunków pracy
 • Co to jest Plan emerytalny z ustaloną wypłatą Definicja zobowiązuje się wypłacać określoną sumą pieniężną osobie, która przeszła na emeryturę i spełnia określone kryteria uprawniające ją
 • Co to jest Podstawa Prawna Definicja i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień, a Również obowiązków podmiotów, do których jest skierowana
 • Co to jest Płaca Pośrednie Definicja to, co wchodzi w skład pakietu wynagrodzeń (poza płacą fundamentalną i wynagrodzeniem zmiennym), a nie jest przelewane bezpośrednio
 • Co to jest Udziałów Nabywania Plan Definicja emerytalnych z ustaloną składką. W części finansowany jest poprzez pracowników, a w części poprzez firmę, w której pracują
 • Co to jest Stawka Płac Definicja wysokość płacy za pracę wykonaną w danym wymiarze czasu. Wyróżniamy następujące kwoty płac: • godzinowe, • tygodniowe, • miesięczne, •
 • Co to jest Podwyżka za podniesienie kwalifikacji Definicja Podwyżka płacy związana bezpośrednio z osiągnięciem poprzez pracownika wyższych zdolności albo ustalonych kompetencji na danym stanowisku
 • Co to jest Prawo yerksa i dodsona Definicja poruszyli kwestię pobudzenia, które powiązane jest ze stresem albo motywacją. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowali dwie
 • Co to jest Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego Definicja pracownikowi za Moment 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli niezdolność
 • Co to jest Wydatki Pracy Definicja bezpośrednie, świadczenia pośrednie (ubezpieczenia, świadczenia społeczne, opłacanie opieki lekarskiej, zakładowych stołówek, hoteli i tak
 • Co to jest Perki Definicja pensji). To są różne pozapłacowe gratyfikacje na rzecz pracowników - zazwyczaj tych, na których spółce w najwyższym stopniu zależy. Rodzaj
 • Co to jest Plan pracowniczej własności akcji esop Definicja to najpopularniejsza sposób upowszechniania własności pośród pracowników przedsiębiorstwa. Program ten stanowi szczególną technikę
 • Co to jest Płatne przerwy w pracy Definicja od pracy (urlopy okolicznościowe) udzielane ze względów rodzinnych i osobistych i dla pełnienia poza zakładem pracy ustalonych zadań
 • Co to jest Prawo Pracy Definicja Zestaw norm prawnych ustalających zakres obowiązków i praw pracodawców, a Również pracowników wynikających ze Relacji pracy
 • Co to jest Tabela Płac Definicja pieniężne stawki wynagrodzeń) spójną całość, ustalającą wysokość płac poszczególnych osób na podstawie wyznaczonych proporcji (siatek płac
 • Co to jest Prowizja Definicja bodźca, zależny od wyników (przeważnie sprzedaży) w osiągniętych obrotach spółki, składnik dodatkowy wynagrodzenia, rodzaj ekwiwalentu
 • Co to jest Emerytalny Fundusz Pracowniczy Definicja pracownicze towarzystwo emerytalne. Jest osobą prawną, obiektem jego działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie
 • Co to jest Stawka Podstawowa Definicja czasie, zazwyczaj - kwota godzinowa, lecz może to być także kwota dzienna, tygodniowa, miesięczna i roczna. Nie zawiera płacy za dodatkowy
 • Co to jest Odprawa Pośmiertna Definicja był w Relacji pracy albo pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, a który zmarł. Wysokość tej odprawy zależy od długości okresu
 • Co to jest Sprawiedliwość Proceduralna Definicja Odnosi się do postrzeganej uczciwości zasad, odpowiednio z którymi dokonywany jest w Spółce podział nagród (premii, świadczeń i tym podobne
 • Co to jest Plan wcześniejszego przejścia na emeryturę Definicja przykład w USA, Japonii) plan beneficjów, mający na celu zachęcanie pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego, by przeszli
 • Co to jest Świadczenia Partycypacyjne Definicja oferowanych poprzez pracodawcę, których wydatek w całości albo w dużej cześci pokrywa pracownik. W większości przypadków wartość wybranych
 • Co to jest Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Definicja Przeciętne miesięczne płaca włącznie z wypłatami z zysku w poprzednim kwartale
 • Co to jest Akcjonariat Pracowniczy Definicja przedsiębiorstwa, w którym pracownicy są zbiorowym właścicielem części jego akcji, znaczy udział pracowników firmy w jej strukturze
 • Co to jest Wycena Pracy Definicja mechanizm wartościowania stanowisk pracy przez ustalenie w najwyższym stopniu odpowiedniej płacy dla danego stanowiska. Obejmuje wszystkie
 • Co to jest Premia Definicja od jego efektów pracy. Premie dzielimy na Przepisowe, a więc takie których zasady przyznawania są określone i znane pracownikom i uznaniowe
 • Co to jest Struktura Płac Definicja w przedsiębiorstwie. Organizuje płacę całkowitą (część stałą i zmienną) ze względu na Rozmiar poszczególnych składników finansowych
 • Co to jest Płaca za okres przestoju Definicja i przejściowej przerwy w wykonywaniu pracy poprzez pracownika, w momencie gdy pozostaje on w gotowości do jej wykonywania. Przestój taki
 • Co to jest Podatek Definicja nieodpłatna danina (świadczenie) na rzecz państwa obliczana, pobierana i opłacana poprzez płatnika podatku. W Polsce na pracę nałożony jest
 • Co to jest Plan przyznawania akcji o ograniczonej zbywalności Definicja otrzymuje akcje, z których wynika prawo do głosowania na zgromadzeniu akcjonariuszy i otrzymywania dywidendy. Pracownik nie ma jednak
 • Co to jest Pracowniczy plan nabywania akcji Definicja pracownikom nabywanie udziałów spółki przez potrącanie ich wartości z wynagrodzenia. Może zostać połączony z systemem ulg podatkowych przy
 • Co to jest Skale Progresji Definicja z szeregu punktów, na poziomie których ustalone mogą być płace indywidualnych pracowników. W systemach opartych na skalach progresji dla
 • Co to jest Pracownicze fundusze własności akcji Definicja składkowym, w których kapitał inwestowane są w akcje przedsiębiorstwa. Pracownik otrzymuje zyski w akcjach albo w gotówce. Każdy fundusz
 • Co to jest Zamrożenie Płac Definicja podniesienie poziomu pensji. Towarzyszy mu zamrożenie cen. To jest narzędzie użytkowane poprzez rząd w celu zahamowania inflacji
 • Co to jest Płaca Definicja dokonywane (okresowo) na rzecz pracownika, tytułem ekwiwalentu (odpłaty) za Realizowaną pracę. Płaca wynika ze Relacji pracy, jest
 • Co to jest Siatka Płac Definicja Spis wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej spółki (rozpiętość płac
 • Co to jest Ekspatriantów Dla Premia Definicja pracowników wysyłanych do placówek spółki za granicą w celu rekompensaty za Wszelakie utrudnienia, również bonusy na edukację dzieci w ich
 • Co to jest Wynagrodzenie Podstawowa Definicja płacy, stawka, jaką uiszcza zatrudniający pracownikowi w zamian za pozostawanie w Relacji pracy. Wyrażana w postaci określonej kwoty
 • Co to jest Wydajność Za Premia Definicja Premia motywacyjna oferowana pracownikom albo zespołom pracowników za osiągnięcie zwiększonej wydajności
 • Co to jest Pieniądz Definicja zamiany albo handlu, który służy jednocześnie jako zasób siły nabywczej. Pieniądz jest - zależnie od światopoglądu i doktryny ekonomicznej
 • Co to jest Prawo do aprecjacji akcji Definicja opierający na przyznaniu im prawa do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zależnego od zmiany cen określonej liczby akcji w Ustalonym czasie
 • Co to jest Bonusy Płacowe Definicja uzupełniające, przewidziane poprzez regulaminy prawa, układy zbiorowe i Przepisy pracy. To są świadczenia o stałym albo przejściowym
 • Co to jest Podwyżka związana z awansem Definicja Podwyżka wynagrodzenia związana z przejściem pracownika na wyższe, lepiej opłacane stanowisko
 • Co to jest Pracy Stanowisk Projektowanie Definicja do zdefiniowania stanowisk pracy, a więc ustalenia zakresu obowiązków, odpowiedzialności i stosunku, jakie istnieją pomiędzy pracownikami
 • Co to jest Pracowniczy plan udziału zysków Definicja dzieli się z pracownikami zyskami wypracowanymi poprzez firmę. Wysokość składki emerytalnej, zależy od zysku spółki, a więc w roku
 • Co to jest Rewindykacja Prawna Definicja własności; odzyskanie jej; gospodarcze odzyskiwanie wartości zarobków obniżanych realnie w skutek inflacji. Przejmowanie utraconych dóbr
 • Co to jest Świadczenia Pozapłacowe Definicja stanowiąca bonus do wynagrodzenia finansowego. Przeważnie spotykane świadczenia pozapłacowe to: auto służbowy, telefon komórkowy, usługi
 • Co to jest Premia za realizację zadania Definicja dodatek). Stosuje się ją w przedsiębiorstwach, których zyski w dużej mierze zależą od trzymania się ściśle założonych terminów i sposobów
 • Co to jest Fundusz Płac Definicja środków finansowych, niezbędnych do osiągnięcia celów organizacyjnych, między pracowników. Z reguły sporządzany jest roczny fundusz płac
 • Co to jest Mechanizm Płac Definicja Kompleksowego Mechanizmu Wynagrodzeń, rozumiana jako finansowe nagradzanie pracownika za pracę. W skład mechanizmu płac wchodzą: płace
 • Co to jest Płac Mechanizm Prowizyjny Definicja związane procentowo z wartością produkcji albo sprzedaży. Prowizje są przeważnie użytkowane poprzez spółki handlowe
 • Co to jest Metoda Portfelowa Definicja Consulting Group, wykorzystywana do oceny potencjału organizacji i jej segmentów. Ze względu na Rozmiar potencjału rozróżnia się „gwiazdy”
 • Co to jest Poziomy Płacowe Definicja określane poprzez rynek, formalne i nieformalne mechanizmy wartościowania stanowisk pracy, a niekiedy także w drodze zbiorowych rokowań
 • Co to jest Bank Premii Definicja mechanizmu motywacyjnego w koncepcji VBM (Value Based Managment). Rozpropagowany został poprzez G.B.Stewarta w latach 80-tych ubiegłego
 • Co to jest Płatność quot z góry quot Definicja Ma za Element pracę jeszcze niewykonaną. Wypłata następuje przed wykonaniem pracy
 • Co to jest Emerytalny Plan Piętrowy Definicja użytkowanych w USA - rodzaj mieszanego planu emerytalnego, którego fundamentem jest plan z ustaloną składką (defined contribution plan). W
 • Co to jest Plan emerytalny z ustaloną składką Definicja wkładu, jaki może wnieść pracownik albo zatrudniający. Wysokość wypłat zależy od zgromadzonego kapitału. Pracownik, który przechodzi
 • Co to jest Benefity Partnerskie Definicja świadczenia pozapłacowe dla „domowego partnera” - osoby, z którą jego pracownik pozostaje w związku pozamałżeńskim. Zatrudniający, chcący
 • Co to jest Porównywanie Pracowników Definicja do rankingowych metod wartościowania. Sposoby te są stosowane w Przypadkach, w których konieczne jest porównanie dwóch albo więcej
 • Co to jest Stawka Początkowa Definicja zaczyna pracę w danym przedsiębiorstwie. Kwota na danym, określonym w obrębie spółki poziomie, może być użytkowana przy zatrudnianiu nowych
 • Co to jest Regulacja Płac Definicja do Mechanizmu wynagrodzeń w celu dostosowania płacy do zmieniającej się sytuacji na rynku. To są przykładowo zmiany płacy zasadniczej
 • Co to jest Wiedzę Za Premia Definicja w miarę zwiększania się liczby prac i stanowisk, na których może on pracować z wyjątkiem Obecnych obowiązków. Wykorzystywanie takiej formy
 • Co to jest Opiekuńczej Pomocy Plan Definicja W jego ramach zatrudniający dostarcza pracownikowi pomoc w obszarach takich jak, środki na podnoszenie kwalifikacji dziecka i opiekę dla
 • Co to jest Plan emerytalny 403 b Definicja emerytalnych z ustaloną składką. Jest on Przydzielony dla osób zatrudnionych w szkolnictwie i niektórych organizacjach non-profit. Spółki
 • Co to jest Polityka Płacowa Definicja na rynku wynagrodzeń. Jej zakres obejmuje pozycjonowanie się struktury i poziomu wynagrodzeń w Spółce względem innych organizacji na rynku
 • Co to jest Plan emerytalny 401 k Definicja emerytalny, który pozwala uprawnionym do niego pracownikom oszczędzać i inwestować w przyszłą emeryturę na Tak zwany zasadach odroczonego
 • Co to jest Podstawa wymiaru urlopu wypoczynkowego Definicja zatrudniony krócej niż 10 lat. Jeśli z kolei staż pracy wynosi co najmniej 10 lat, pracownik nabywa się prawo do urlopu wypoczynkowego
 • Co to jest Regulamin Pracy Definicja organizację pracy w Spółce, obejmujący prawa i Wymagania pracowników i porządkujący działania wewnątrz spółki. Zazwyczaj oparty jest
 • Co to jest Ograniczenie Płacowe Definicja albo umowie o pracę stawka ograniczająca max. wysokość wynagrodzenia całkowitego dla pracownika (albo ekipy pracowników) w danym roku

Kadry, dział HR, zatrudnienie dla pracownika

Terminy i pojęcia związane z pracą w korporacji, prawo pracy. Znaczenie definicji dla osoby pracującej. Bezrobotny porady i informacje.

Definicja ENCYKLOPEDIA Płacowe Ograniczenie, Pracy Regulamin, Podstawa Wymiaru Urlopu Wypoczynkowego, Plan Emerytalny 401 K, Płacowa Polityka, Plan Emerytalny 403 B, Plan Pomocy dla obywatela.

Pojęcia Co oznacza Płacowe Ograniczenie, Pracy Regulamin, Podstawa Wymiaru w kraju.