partycypacyjne świadczenia co to znaczy

Definicje prawa pracy, informacje pracodawca P

 • Co to jest Portfelowa metoda Definicja Consulting Group, wykorzystywana do oceny potencjału organizacji i jej segmentów. Ze względu na Rozmiar potencjału rozróżnia się „gwiazdy”
 • Co to jest Prawo do aprecjacji akcji Definicja opierający na przyznaniu im prawa do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zależnego od zmiany cen określonej liczby akcji w Ustalonym czasie
 • Co to jest Partnerskie benefity Definicja świadczenia pozapłacowe dla „domowego partnera” - osoby, z którą jego pracownik pozostaje w związku pozamałżeńskim. Zatrudniający, chcący
 • Co to jest Pracy prawo Definicja Zestaw norm prawnych ustalających zakres obowiązków i praw pracodawców, a Również pracowników wynikających ze Relacji pracy
 • Co to jest Premia za osiągnięcie celu Definicja zespołowi pracowników, za osiągnięcie danego celu na przykład za Efekt realizacji projektu, wyznaczonego do realizacji w Ustalonym czasie
 • Co to jest Proceduralna sprawiedliwość Definicja Odnosi się do postrzeganej uczciwości zasad, odpowiednio z którymi dokonywany jest w Spółce podział nagród (premii, świadczeń i tym podobne
 • Co to jest Pracy wartościowanie Definicja relatywnej wartości stanowisk pracy z uwzględnieniem specyficznej dla danego przedsiębiorstwa struktury, oczekiwań i celów kadry
 • Co to jest Płaca za dyspozycyjność Definicja pracowników, od których wymaga się dyspozycyjności i gotowości do przyjścia do pracy poza określonymi godzinami pracy. Zatrudniający
 • Co to jest Pracowniczy fundusz emerytalny Definicja pracownicze towarzystwo emerytalne. Jest osobą prawną, obiektem jego działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie
 • Co to jest Pracowników porównywanie Definicja do rankingowych metod wartościowania. Sposoby te są stosowane w Przypadkach, w których konieczne jest porównanie dwóch albo więcej
 • Co to jest Przeciętne miesięczne płaca brutto gus Definicja Kluczowy Urząd statystyczny. To jest Relacja sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów, wypłat z zysku i dodatkowych wynagrodzeń
 • Co to jest Partycypacja Definicja w podejmowaniu ważnych dla organizacji decyzji. W tym systemie wpływają oni na Kwestie powiązane z Spółką, ustalanie warunków pracy
 • Co to jest Płac zróżnicowanie Definicja pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach. Wynika z różnic w wykształceniu, stażu i miejscu pracy (regionu, miasta). Tego rodzaju
 • Co to jest Parytet siły nabywczej Definicja walut, która zrównuje wartość ich siły nabywczej przez eliminację różnic w poziomie cen występujących między państwami. Taki szczególny
 • Co to jest Perki Definicja pensji). To są różne pozapłacowe gratyfikacje na rzecz pracowników - zazwyczaj tych, na których spółce w najwyższym stopniu zależy. Rodzaj
 • Co to jest Plan emerytalny 401 k Definicja emerytalny, który pozwala uprawnionym do niego pracownikom oszczędzać i inwestować w przyszłą emeryturę na Tak zwany zasadach odroczonego
 • Co to jest Plan nabywania udziałów Definicja emerytalnych z ustaloną składką. W części finansowany jest poprzez pracowników, a w części poprzez firmę, w której pracują
 • Co to jest Prozdrowotne bonusy Definicja na całkowitym albo częściowym finansowaniu poprzez pracodawcę działań należących do profilaktyki zdrowotnej, na przykład badań okresowych
 • Co to jest Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego Definicja pracownikowi za Moment 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli niezdolność
 • Co to jest Płaca godziwe sprawiedliwe Definicja życia. W artykule 4 Europejskiej Karty Socjalnej z 1961 r. zapisano prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Dokument ten ustala: •
 • Co to jest Pracy stosunek Definicja oświadczeniu woli pracodawcy i pracownika co do wykonywania poprzez pracownika pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy w zamian
 • Co to jest Pośmiertna odprawa Definicja był w Relacji pracy albo pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, a który zmarł. Wysokość tej odprawy zależy od długości okresu
 • Co to jest Pensja Definicja otrzymuje za wykonywania fundamentalnych obowiązków na stanowisku pracy. Może być ustalana w ujęciu miesięcznym i rocznym
 • Co to jest Płacowa polityka Definicja na rynku wynagrodzeń. Jej zakres obejmuje pozycjonowanie się struktury i poziomu wynagrodzeń w Spółce względem innych organizacji na rynku
 • Co to jest Płatność quot z góry quot Definicja Ma za Element pracę jeszcze niewykonaną. Wypłata następuje przed wykonaniem pracy
 • Co to jest Pracowniczy plan udziału zysków Definicja dzieli się z pracownikami zyskami wypracowanymi poprzez firmę. Wysokość składki emerytalnej, zależy od zysku spółki, a więc w roku
 • Co to jest Płac struktura Definicja w przedsiębiorstwie. Organizuje płacę całkowitą (część stałą i zmienną) ze względu na Rozmiar poszczególnych składników finansowych
 • Co to jest Pośrednie płaca Definicja to, co wchodzi w skład pakietu wynagrodzeń (poza płacą fundamentalną i wynagrodzeniem zmiennym), a nie jest przelewane bezpośrednio
 • Co to jest Płacowe ograniczenie Definicja albo umowie o pracę stawka ograniczająca max. wysokość wynagrodzenia całkowitego dla pracownika (albo ekipy pracowników) w danym roku
 • Co to jest Płac stawka Definicja wysokość płacy za pracę wykonaną w danym wymiarze czasu. Wyróżniamy następujące kwoty płac: • godzinowe, • tygodniowe, • miesięczne, •
 • Co to jest Płac zamrożenie Definicja podniesienie poziomu pensji. Towarzyszy mu zamrożenie cen. To jest narzędzie użytkowane poprzez rząd w celu zahamowania inflacji
 • Co to jest Płaca za okres przestoju Definicja i przejściowej przerwy w wykonywaniu pracy poprzez pracownika, w momencie gdy pozostaje on w gotowości do jej wykonywania. Przestój taki
 • Co to jest Prawna rewindykacja Definicja własności; odzyskanie jej; gospodarcze odzyskiwanie wartości zarobków obniżanych realnie w skutek inflacji. Przejmowanie utraconych dóbr
 • Co to jest Pertraktacje w sprawie umowy zbiorowej Definicja związkiem pracodawców) a związkami zawodowymi, mające na celu określenie warunków zatrudnienia (płacy zasadniczej, premii, urlopów
 • Co to jest Prowizyjny mechanizm płac Definicja związane procentowo z wartością produkcji albo sprzedaży. Prowizje są przeważnie użytkowane poprzez spółki handlowe
 • Co to jest Pozapłacowe świadczenia Definicja stanowiąca bonus do wynagrodzenia finansowego. Przeważnie spotykane świadczenia pozapłacowe to: auto służbowy, telefon komórkowy, usługi
 • Co to jest Podstawowa stawka Definicja czasie, zazwyczaj - kwota godzinowa, lecz może to być także kwota dzienna, tygodniowa, miesięczna i roczna. Nie zawiera płacy za dodatkowy
 • Co to jest Płac mechanizm Definicja Kompleksowego Mechanizmu Wynagrodzeń, rozumiana jako finansowe nagradzanie pracownika za pracę. W skład mechanizmu płac wchodzą: płace
 • Co to jest Płaca Definicja dokonywane (okresowo) na rzecz pracownika, tytułem ekwiwalentu (odpłaty) za Realizowaną pracę. Płaca wynika ze Relacji pracy, jest
 • Co to jest Premia za wiedzę Definicja w miarę zwiększania się liczby prac i stanowisk, na których może on pracować z wyjątkiem Obecnych obowiązków. Wykorzystywanie takiej formy
 • Co to jest Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Definicja Przeciętne miesięczne płaca włącznie z wypłatami z zysku w poprzednim kwartale
 • Co to jest Płac spis Definicja płaca w danej spółce wspólnie z wysokością poszczególnych składników wynagrodzenia i obciążeń dodatkowych (składki na ubezpieczenia
 • Co to jest Płacowy raport Definicja i świadczeń pozapłacowych na danym terenie. Jest przydzielony dla decydentów w obszarze polityki wynagrodzeń. Może być dostosowany
 • Co to jest Przedziały płacowe widełki płacowe Definicja i Min. wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska albo dla ekipy stanowisk. Określenie wąskich albo szerokich przedziałów płacowych
 • Co to jest Plan pełnego ubezpieczenia Definicja w którym zatrudniający podpisuje kontrakt z inną organizacją w zakresie objęcia poprzez nią odpowiedzialności finansowej za opiekę medyczną
 • Co to jest Plan wcześniejszego przejścia na emeryturę Definicja przykład w USA, Japonii) plan beneficjów, mający na celu zachęcanie pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego, by przeszli
 • Co to jest Podwyżka związana z awansem Definicja Podwyżka wynagrodzenia związana z przejściem pracownika na wyższe, lepiej opłacane stanowisko
 • Co to jest Prawo do wynagrodzenia Definicja wypłaty wynagrodzenia za pracę. Mówi, Iż pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Ustawodawca nakłada na pracownika zakaz
 • Co to jest Płac siatka Definicja Spis wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej spółki (rozpiętość płac
 • Co to jest Płatny urlop długoterminowy Definicja z form benefitów dedykowanych osobom na stanowiskach kierowniczych. Zatrudniający zapewnia pracownikowi opłacanie urlopu w Ustalonych
 • Co to jest Podatek Definicja nieodpłatna danina (świadczenie) na rzecz państwa obliczana, pobierana i opłacana poprzez płatnika podatku. W Polsce na pracę nałożony jest
 • Co to jest Prawna podstawa Definicja i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień, a Również obowiązków podmiotów, do których jest skierowana
 • Co to jest Prawo yerksa i dodsona Definicja poruszyli kwestię pobudzenia, które powiązane jest ze stresem albo motywacją. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowali dwie
 • Co to jest Premia dla ekspatriantów Definicja pracowników wysyłanych do placówek spółki za granicą w celu rekompensaty za Wszelakie utrudnienia, również bonusy na edukację dzieci w ich
 • Co to jest Pracy wycena Definicja mechanizm wartościowania stanowisk pracy przez ustalenie w najwyższym stopniu odpowiedniej płacy dla danego stanowiska. Obejmuje wszystkie
 • Co to jest Premii bank Definicja mechanizmu motywacyjnego w koncepcji VBM (Value Based Managment). Rozpropagowany został poprzez G.B.Stewarta w latach 80-tych ubiegłego
 • Co to jest Podstawa wymiaru urlopu wypoczynkowego Definicja zatrudniony krócej niż 10 lat. Jeśli z kolei staż pracy wynosi co najmniej 10 lat, pracownik nabywa się prawo do urlopu wypoczynkowego
 • Co to jest Premia Definicja od jego efektów pracy. Premie dzielimy na Przepisowe, a więc takie których zasady przyznawania są określone i znane pracownikom i uznaniowe
 • Co to jest Początkowa stawka Definicja zaczyna pracę w danym przedsiębiorstwie. Kwota na danym, określonym w obrębie spółki poziomie, może być użytkowana przy zatrudnianiu nowych
 • Co to jest Piętrowy plan emerytalny Definicja użytkowanych w USA - rodzaj mieszanego planu emerytalnego, którego fundamentem jest plan z ustaloną składką (defined contribution plan). W
 • Co to jest Projektowanie stanowisk pracy Definicja do zdefiniowania stanowisk pracy, a więc ustalenia zakresu obowiązków, odpowiedzialności i stosunku, jakie istnieją pomiędzy pracownikami
 • Co to jest Płacowe poziomy Definicja określane poprzez rynek, formalne i nieformalne mechanizmy wartościowania stanowisk pracy, a niekiedy także w drodze zbiorowych rokowań
 • Co to jest Plan wynagradzający okres wolny Definicja w przedsiębiorstwach amerykańskich. Pracownikowi płaci się za jego czas wolny, z kolei nie płaci się mu za nadgodziny. Chodzi o to, by
 • Co to jest Plan pracowniczej własności akcji esop Definicja to najpopularniejsza sposób upowszechniania własności pośród pracowników przedsiębiorstwa. Program ten stanowi szczególną technikę
 • Co to jest Pracownicze fundusze własności akcji Definicja składkowym, w których kapitał inwestowane są w akcje przedsiębiorstwa. Pracownik otrzymuje zyski w akcjach albo w gotówce. Każdy fundusz
 • Co to jest Pracowniczy akcjonariat Definicja przedsiębiorstwa, w którym pracownicy są zbiorowym właścicielem części jego akcji, znaczy udział pracowników firmy w jej strukturze
 • Co to jest Pracy badanie Definicja usprawnianiu mechanizmów wytwórczych. Postępowanie mające na celu ocenę stanowiska roboczego i warunków pracy i wysiłku psychofizycznego
 • Co to jest Pracy wydatki Definicja bezpośrednie, świadczenia pośrednie (ubezpieczenia, świadczenia społeczne, opłacanie opieki lekarskiej, zakładowych stołówek, hoteli i tak
 • Co to jest Pracownicze towarzystwo emerytalne Definicja Towarzystwo tworzące, zarządzające i reprezentujące fundusz emerytalny w Relacjach z osobami trzecimi. Członkami towarzystwa są pracownicy
 • Co to jest Pracy limitowanie Definicja okresowe niewykorzystanie pracy części załogi przedsiębiorstwa. Jeżeli spada popyt na dobra wytwarzane poprzez przedsiębiorstwo może ono na
 • Co to jest Pieniądz Definicja zamiany albo handlu, który służy jednocześnie jako zasób siły nabywczej. Pieniądz jest - zależnie od światopoglądu i doktryny ekonomicznej
 • Co to jest Prowizja Definicja bodźca, zależny od wyników (przeważnie sprzedaży) w osiągniętych obrotach spółki, składnik dodatkowy wynagrodzenia, rodzaj ekwiwalentu
 • Co to jest Pracy regulamin Definicja organizację pracy w Spółce, obejmujący prawa i Wymagania pracowników i porządkujący działania wewnątrz spółki. Zazwyczaj oparty jest
 • Co to jest Płac regulacja Definicja do Mechanizmu wynagrodzeń w celu dostosowania płacy do zmieniającej się sytuacji na rynku. To są przykładowo zmiany płacy zasadniczej
 • Co to jest Płacowe przeglądy Definicja informacji na temat wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników, a Również dopasowania ich do efektywności, kompetencji i Zdolności
 • Co to jest Plan emerytalny 403 b Definicja emerytalnych z ustaloną składką. Jest on Przydzielony dla osób zatrudnionych w szkolnictwie i niektórych organizacjach non-profit. Spółki
 • Co to jest Plan emerytalny z ustaloną składką Definicja wkładu, jaki może wnieść pracownik albo zatrudniający. Wysokość wypłat zależy od zgromadzonego kapitału. Pracownik, który przechodzi
 • Co to jest Plan emerytalny z ustaloną wypłatą Definicja zobowiązuje się wypłacać określoną sumą pieniężną osobie, która przeszła na emeryturę i spełnia określone kryteria uprawniające ją
 • Co to jest Plan pomocy opiekuńczej Definicja W jego ramach zatrudniający dostarcza pracownikowi pomoc w obszarach takich jak, środki na podnoszenie kwalifikacji dziecka i opiekę dla
 • Co to jest Plan przyznawania akcji o ograniczonej zbywalności Definicja otrzymuje akcje, z których wynika prawo do głosowania na zgromadzeniu akcjonariuszy i otrzymywania dywidendy. Pracownik nie ma jednak
 • Co to jest Progresja zwalniająca płac Definicja płacowych. Odpowiednio z teorią krzywej uczenia: wzrost płacy powinien być wyższy na początku pracy na danym stanowisku, a Później etapowo
 • Co to jest Pracowniczy plan nabywania akcji Definicja pracownikom nabywanie udziałów spółki przez potrącanie ich wartości z wynagrodzenia. Może zostać połączony z systemem ulg podatkowych przy
 • Co to jest Podstawowa wynagrodzenie Definicja płacy, stawka, jaką uiszcza zatrudniający pracownikowi w zamian za pozostawanie w Relacji pracy. Wyrażana w postaci określonej kwoty
 • Co to jest Premia za wydajność Definicja Premia motywacyjna oferowana pracownikom albo zespołom pracowników za osiągnięcie zwiększonej wydajności
 • Co to jest Płatne przerwy w pracy Definicja od pracy (urlopy okolicznościowe) udzielane ze względów rodzinnych i osobistych i dla pełnienia poza zakładem pracy ustalonych zadań
 • Co to jest Płatność quot z dołu quot Definicja Ma za Element pracę już spełnioną. Wypłata następuje po wykonaniu pracy
 • Co to jest Podwyżka za podniesienie kwalifikacji Definicja Podwyżka płacy związana bezpośrednio z osiągnięciem poprzez pracownika wyższych zdolności albo ustalonych kompetencji na danym stanowisku
 • Co to jest Parami porównywanie Definicja Nazywane niekiedy "porównywaniem wymuszonym" jest udoskonaloną wersją rankingu stanowisk. W ramach tej sposoby wartościowania
 • Co to jest Pracowniczy program emerytalny Definicja mechanizmu emerytalnego. PPE jest tworzony w celu gromadzenia środków uczestnika przydzielonych do wypłaty. Program tworzy się: • poprzez
 • Co to jest Premia za istotne umiejętności Definicja motywacja i utrzymywanie najważniejszych pracowników w Spółce. Jest regularnie traktowana nie tylko jako następny obiekt wynagrodzenia
 • Co to jest Premia za pozostanie w firmie Definicja prawdopodobne jest odejście kluczowego pracownika. Można ją użytkować chcąc zatrzymać taką osobę do zakończenia ważnego projektu
 • Co to jest Premia za realizację zadania Definicja dodatek). Stosuje się ją w przedsiębiorstwach, których zyski w dużej mierze zależą od trzymania się ściśle założonych terminów i sposobów
 • Co to jest Płacowe bonusy Definicja uzupełniające, przewidziane poprzez regulaminy prawa, układy zbiorowe i Przepisy pracy. To są świadczenia o stałym albo przejściowym
 • Co to jest Płac fundusz Definicja środków finansowych, niezbędnych do osiągnięcia celów organizacyjnych, między pracowników. Z reguły sporządzany jest roczny fundusz płac
 • Co to jest Płacy funkcje Definicja za pracę) w życiu pracownika, spółki i społeczeństwa. Role te są zróżnicowane, bo wynagrodzenie jest jedną z Głownych, a zarazem bardzo
 • Co to jest Płac tabela Definicja pieniężne stawki wynagrodzeń) spójną całość, ustalającą wysokość płac poszczególnych osób na podstawie wyznaczonych proporcji (siatek płac
 • Co to jest Płacowa inflacja Definicja do wydajności pracy, żądań płacowych związków zawodowych powodujące przyrost wydatków wytwarzania, prowadzące w efekcie do wzrostu cen
 • Co to jest Progresji skale Definicja z szeregu punktów, na poziomie których ustalone mogą być płace indywidualnych pracowników. W systemach opartych na skalach progresji dla
 • Co to jest Partycypacyjne świadczenia Definicja oferowanych poprzez pracodawcę, których wydatek w całości albo w dużej cześci pokrywa pracownik. W większości przypadków wartość wybranych

Kadry, dział HR, zatrudnienie dla pracownika

Terminy i pojęcia związane z pracą w korporacji, prawo pracy. Znaczenie definicji dla osoby pracującej. Bezrobotny porady i informacje.

Definicja Partycypacyjne Świadczenia, Progresji Skale, Płacowa Inflacja, Płac Tabela, Płacy Funkcje, Płac Fundusz, Płacowe Bonusy, Premia Za Realizację Zadania, Premia dla obywatela.

Pojęcia Partycypacyjne Świadczenia, Progresji Skale, Płacowa w kraju.