ponowna ocena zgodności co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne P

 • Co to jest postępowanie z odpadami promieniotwórczymi Definicja promieniotwórczymi wszelakie działania powiązane z przetwarzaniem, przemieszczaniem, przechowywaniem albo składowaniem odpadów
 • Co to jest pojazd Definicja kategorii M1 albo N1, ustalonych w regulaminach o ruchu drogowym, i trójkołowe pojazdy silnikowe, z wyłączeniem motocykli trójkołowych
 • Co to jest pola elektromagnetyczne Definicja pola elektromagnetyczne pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz
 • Co to jest prekursory ozonu Definicja prekursory ozonu substancje mające udział w tworzeniu ozonu w warstwie przyziemnej
 • Co to jest preparaty chemiczne Definicja preparaty chemiczne mieszaniny albo roztwory składające się przynajmniej z dwóch substancji
 • Co to jest program ochrony przyrody Definicja urządzenia lasu zawierający kompleksowy opis stanu przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i sposoby ich realizacji, obejmujący zasięg
 • Co to jest produkt GMO Definicja składający się z GMO albo zawierający GMO albo kombinację GMO, który jest wprowadzany do obrotu albo wywożony za granicę bądź przewożony
 • Co to jest promieniowanie jonizujące Definicja promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio albo pośrednio jonizujących lub z obu rodzajów tych cząstek albo fal
 • Co to jest powódź Definicja naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach albo na morzu, w trakcie którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne
 • Co to jest Państwowa Inspekcja Sanitarna Definicja powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez sprawowanie nadzoru nad uwarunkowaniami: 1) higieny środowiska
 • Co to jest pielęgnacja zwierzęcia Definicja aspekty stosunku między człowiekiem a zwierzęciem, zwłaszcza uruchamiane poprzez człowieka zasoby materialne i niematerialne, by uzyskać i
 • Co to jest podmiot korzystający ze środowiska Definicja przedsiębiorca, a również osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w dziedzinie upraw rolnych, chowu albo hodowli zwierząt
 • Co to jest podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe Definicja handlowe osoba fizyczna albo prawna uczestnicząca w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego opierając się na umowy z operatorem
 • Co to jest pojazdu przetwarzanie Definicja podejmowane po przekazaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu w celu demontażu, odzysku albo przygotowania do
 • Co to jest polimery Definicja cząsteczek stanowiących sekwencję jednego albo kilku rodzajów jednostek monomeru, gdzie przewarzająca część wagową stanowią cząsteczki
 • Co to jest ponowna ocena zgodności (prawo przewozowe) Definicja przewozowe) sprawdzanie znajdującego się w obrocie ciśnieniowego urządzenia transportowego, w dziedzinie zgodności z wymogami ustalonymi w
 • Co to jest ponowne użycie Definicja wyposażenia i części, wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym samym celu, dla którego zostały pierwotnie zaprojektowane i
 • Co to jest posiadacz odpadów Definicja włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem kierującego działalność w
 • Co to jest pośrednie spożycie określonych wyrobów i usług Definicja usług pośrednie spożycie charakterystycznych wyrobów i usług poprzez jednostki producenta gospodarki krajowej. Może ono składać się z
 • Co to jest powierzchnia ziemi Definicja ukształtowanie terenu, gleba i znajdująca się pod nią ziemia do głębokości oddziaływania człowieka, z tym Iż definicja gleba znaczy górną
 • Co to jest poziom interwencyjny promieniowania Definicja liczbowa wartość dawki skutecznej albo równoważnej możliwej do uniknięcia lub poziom zawartości izotopów promieniotwórczych w żywności
 • Co to jest poziomy referencyjne promieniowania Definicja dawki promieniowania jonizującego na powierzchnię skóry w badaniach rentgenodiagnostycznych albo poziomy aktywności - w razie podawania
 • Co to jest pozwolenie na budowę Definicja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
 • Co to jest pozwolenie, bez podania jego rodzaju Definicja pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji albo energii. Rodzaje tego typu pozwoleń: 1) zintegrowane; 2) na wprowadzanie gazów
 • Co to jest atomowe)\. pracodawca zewnętrzny (praw Definicja zatrudniający zatrudniający pracowników, którzy mogą być narażeni na dawkę efektywną przekraczającą 6 mSv (milisiwertów) pośrodku roku
 • Co to jest atomowe)\. pracownik (praw Definicja rozumieniu regulaminów Prawa pracy, osoba wykonująca pracę opierając się na innej niż relacja pracy, jak także osoba wykonująca działalność
 • Co to jest atomowe)\. pracownik zewnętrzny (praw Definicja pracownik, który może być narażony na dawkę efektywną przekraczającą 6 mSv (milisiwertów) pośrodku roku albo na dawkę równoważną
 • Co to jest procesy energetyczne Definicja mechanizmy w dziedzinie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji i użytkowania paliw albo energii
 • Co to jest paliwo Definicja naftowej, z dodatkami albo bez, o prężności oparów równej 27,6 kPa albo większej, która przydzielona jest do użytku jako paliwo do pojazdów
 • Co to jest portowe urządzenia odbiorcze Definicja urządzenia stałe, ruchome i pływające, przydzielone do odbioru i gospodarowania odpadami ze statków i pozostałościami ładunkowymi
 • Co to jest podmiot prowadzący instalację Definicja uprawniony opierając się na określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji odpowiednio z wymogami ochrony
 • Co to jest planowanie akustyczne Definicja hałasu w przyszłości przez zastosowanie planowanych środków, takich jak planowanie przestrzenne, inżynieria mechanizmów dla komunikacji
 • Co to jest pozyskiwanie Definicja grzybów gatunków chronionych albo ich części ze stanowisk naturalnych do celów gospodarczych, b) chwytanie, łowienie albo zbieranie
 • Co to jest projekt wspólnych wdrożeń Definicja inwestycyjne wykonywane poprzez kraj uprawnione w regionie innego państwa uprawnionego, które ma na celu redukcję albo uniknięcie emisji
 • Co to jest pojazd historyczny Definicja pojazd, który opierając się na odrębnych regulaminów został wpisany do rejestru zabytków albo znajduje się w wojewódzkiej ewidencji
 • Co to jest parametry i wskaźniki urbanistyczne Definicja wskaźniki i parametry ustanawiane w dokumentach planistycznych, odpowiednio z przepisami wydanymi opierając się na art. 10 ust. 4, art. 16
 • Co to jest poliploidyzacja Definicja poliploidyzacja sposób hodowlana polegająca na sztucznym wytwarzaniu osobników o zwiększonej liczbie chromosomów
 • Co to jest postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym Definicja jądrowym wszelakie działania włącznie z likwidacją obiektu, powiązane z przerobem, przemieszczaniem, przechowywaniem albo składowaniem
 • Co to jest produkt Definicja stosowana, jak i naprawiana albo regenerowana przydzielona do użytku konsumentów albo co do której istnieje prawdopodobieństwo, Iż może być
 • Co to jest polowanie Definicja myśliwskiej broni palnej, łowienie metodami dozwolonymi zwierzyny żywej, 2) łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych - zmierzające do
 • Co to jest paliwa Definicja gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy i olej do silników statków żeglugi śródlądowej
 • Co to jest paliwa ciekłe Definicja zawierające do 5,0 % objętościowo bioetanolu albo do 15,0 % objętościowo eteru etylo-tert-butylowego albo eteru etylo-tert-amylowego, o
 • Co to jest PCB Definicja polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylofibromodifenylometan i mieszaniny
 • Co to jest plan gospodarowania odpadami ze statków oraz pozostałościami ładunkowymi Definicja i pozostałościami ładunkowymi plan przygotowany w tym zakresie poprzez podmiot zarządzający portem albo przystanią morską i zatwierdzony
 • Co to jest plan urządzenia lasu Definicja dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu i cele, zadania i metody prowadzenia
 • Co to jest podanie do publicznej wiadomości Definicja ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w kwestii i przez obwieszczenie w pobliżu miejsca
 • Co to jest produkt biobójczy Definicja preparat zawierający przynajmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przydzielony do niszczenia
 • Co to jest program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Definicja ochrony radiologicznej mechanizm działań gwarantujący spełnienie ustalonych wymogów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w
 • Co to jest promieniowania ogranicznik dawki (limit użytkowy dawki) Definicja użytkowy dawki) ograniczenie przewidywanych dawek indywidualnych, które mogą pochodzić od określonego źródła promieniowania jonizującego
 • Co to jest planowanie cywilne Definicja przedsięwzięć organizacyjnych, opierających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego, i programów, mających na celu
 • Co to jest projekt mechanizmu czystego rozwoju Definicja działanie inwestycyjne wykonywane poprzez kraj uprawnione w regionie państwa nieuprawnionego, które ma na celu redukcję albo uniknięcie
 • Co to jest potoki górskie Definicja łącznych poniższych cechach: a) powierzchnia zlewni jest nie większa niż 180 km2, b) relacja przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1
 • Co to jest produkt roślinny Definicja wytwór roślinny nieprzetworzony albo poddany wstępnemu przetworzeniu materiał pochodzenia roślinnego, niebędący rośliną
 • Co to jest pozostałości środków ochrony roślin Definicja jedna albo większa liczba substancji aktywnych znajdujących się w roślinach albo produktach roślinnych, jadalnych produktach zwierzęcych
 • Co to jest posiadacz zwierzęcia Definicja osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej władająca zwierzęciem, także tymczasowo
 • Co to jest powierzchnia sprzedaży Definicja ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, gdzie
 • Co to jest pozostałości ładunkowe Definicja jakiegokolwiek ładunku na pokładzie, w ładowniach albo zbiornikach statku, które pozostają po zakończeniu operacji przeładunkowych i
 • Co to jest prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Definicja na cele budowlane tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub relacji
 • Co to jest produkty akwakultury Definicja produkty akwakultury produkty przydzielone do celów hodowlanych, zdobyte od zwierząt akwakultury (jaja i gamety
 • Co to jest i górnictwa)\. geol\. poszukiwanie (dot Definicja wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstępnego udokumentowania zasobów złóż kopalin albo wód podziemnych
 • Co to jest pojazd wycofany z eksploatacji Definicja pojazd wycofany z eksploatacji pojazd stanowiący odpad w rozumieniu regulaminów o odpadach
 • Co to jest paliwa gazowe Definicja albo zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny i propan-butan albo inne rodzaje gazu palnego, dostarczane dzięki sieci gazowej, z wyjątkiem
 • Co to jest Państwowa Straż Pożarna Definicja fundamentalnych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy: 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 2
 • Co to jest podwyższony stopień oczyszczenia ścieków Definicja ścieków mechanizmy pozwalające na redukcję specyficznych składników ścieków, która nie jest możliwa do osiągnięcia w trakcie innych
 • Co to jest pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze Definicja ratownicze działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach udzielanej pomocy innym służbom ratowniczym, z wyłączeniem działań porządkowo
 • Co to jest ponowna ocena zgodności (przewóz koleją) Definicja sprawdzanie znajdującego się w obrocie ciśnieniowego urządzenia transportowego, w dziedzinie zgodności z wymogami ustalonymi w

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Ponowna Ocena Zgodności (Przewóz Koleją), Pomocnicze Specjalistyczne Czynności Ratownicze, Podwyższony Stopień Oczyszczenia Ścieków, Państwowa Straż Pożarna interpretacja.

Znaczenie Ponowna Ocena Zgodności (Przewóz Koleją), Pomocnicze w prawie.