podwyższony stopień co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne P

 • Co znaczy podwyższony stopień oczyszczenia ścieków Ranking oczyszczenia ścieków mechanizmy pozwalające na redukcję specyficznych składników ścieków, która nie jest możliwa do osiągnięcia w trakcie porównanie
 • Krzyżówka Pozyskiwanie Co lepsze albo grzybów gatunków chronionych albo ich części ze stanowisk naturalnych do celów gospodarczych, b) chwytanie, łowienie albo zbieranie dlaczego
 • Co to jest pracodawca zewnętrzny (praw. atomowe) Czy warto praw. atomowe) zatrudniający zatrudniający pracowników, którzy mogą być narażeni na dawkę efektywną przekraczającą 6 mSv (milisiwertów jak lepiej
 • Słownik Energetyczne Procesy Opinie forum techniczne mechanizmy w dziedzinie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji i użytkowania paliw albo energii kiedy
 • Czym jest Przetwarzanie Pojazdu Najlepszy czynności podejmowane po przekazaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu w celu demontażu, odzysku albo przygotowania do od czego zależy
 • Co oznacza postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym Porównaj paliwem jądrowym wszelakie działania włącznie z likwidacją obiektu, powiązane z przerobem, przemieszczaniem, przechowywaniem albo na czym polega
 • Tłumaczenie pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze Wyniki czynności ratownicze działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach udzielanej pomocy innym służbom ratowniczym, z wyłączeniem działań różnice
 • Przykłady Cywilne Planowanie Zastosowanie całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, opierających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego, i programów, mających wady i zalety
 • Definicja Produkt Ranking albo stosowana, jak i naprawiana albo regenerowana przydzielona do użytku konsumentów albo co do której istnieje prawdopodobieństwo, Iż podobieństwa
 • Encyklopedia Paliwo Co lepsze ropy naftowej, z dodatkami albo bez, o prężności oparów równej 27,6 kPa albo większej, która przydzielona jest do użytku jako paliwo do czemu
 • Jak działa Poliploidyzacja Czy warto poliploidyzacja sposób hodowlana polegająca na sztucznym wytwarzaniu osobników o zwiększonej liczbie chromosomów co gorsze
 • Czy jest podanie do publicznej wiadomości Opinie forum informacje ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w kwestii i przez obwieszczenie w pobliżu porównaj
 • Pojęcie ponowna ocena zgodności (przewóz koleją) Najlepszy przewóz koleją) sprawdzanie znajdującego się w obrocie ciśnieniowego urządzenia transportowego, w dziedzinie zgodności z wymogami porównanie
 • Wyjaśnienie Ozonu Prekursory Porównaj prekursory ozonu substancje mające udział w tworzeniu ozonu w warstwie przyziemnej dlaczego
 • Opis Atomowe Praw Pracownik Wyniki pracownik w rozumieniu regulaminów Prawa pracy, osoba wykonująca pracę opierając się na innej niż relacja pracy, jak także osoba wykonująca jak lepiej
 • Informacje Ziemi Powierzchnia Zastosowanie ukształtowanie terenu, gleba i znajdująca się pod nią ziemia do głębokości oddziaływania człowieka, z tym Iż definicja gleba znaczy górną kiedy
 • Znaczenie Jonizujące Promieniowanie Ranking promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio albo pośrednio jonizujących lub z obu rodzajów tych cząstek albo fal od czego zależy
 • Co znaczy Chemiczne Preparaty Co lepsze preparaty chemiczne mieszaniny albo roztwory składające się przynajmniej z dwóch substancji na czym polega
 • Krzyżówka Historyczny Pojazd Czy warto zabytkowy - pojazd, który opierając się na odrębnych regulaminów został wpisany do rejestru zabytków albo znajduje się w wojewódzkiej różnice
 • Co to jest Ciekłe Paliwa Opinie forum silnikowe zawierające do 5,0 % objętościowo bioetanolu albo do 15,0 % objętościowo eteru etylo-tert-butylowego albo eteru etylo-tert wady i zalety
 • Słownik pracownik zewnętrzny (praw. atomowe) Najlepszy atomowe) pracownik, który może być narażony na dawkę efektywną przekraczającą 6 mSv (milisiwertów) pośrodku roku albo na dawkę równoważną podobieństwa
 • Czym jest Elektromagnetyczne Pola Porównaj pola elektromagnetyczne pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz czemu
 • Co oznacza Wdrożeń Wspólnych Projekt Wyniki działanie inwestycyjne wykonywane poprzez kraj uprawnione w regionie innego państwa uprawnionego, które ma na celu redukcję albo uniknięcie co gorsze
 • Tłumaczenie poszukiwanie (dot. geol. i górnictwa) Zastosowanie górnictwa) wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstępnego udokumentowania zasobów złóż kopalin albo wód podziemnych porównaj
 • Przykłady Polimery Ranking składające się z cząsteczek stanowiących sekwencję jednego albo kilku rodzajów jednostek monomeru, gdzie przewarzająca część wagową porównanie
 • Definicja Promieniowania Referencyjne Poziomy Co lepsze promieniowania dawki promieniowania jonizującego na powierzchnię skóry w badaniach rentgenodiagnostycznych albo poziomy aktywności - w dlaczego
 • Encyklopedia Ładunkowe Pozostałości Czy warto pozostałości jakiegokolwiek ładunku na pokładzie, w ładowniach albo zbiornikach statku, które pozostają po zakończeniu operacji jak lepiej
 • Jak działa Gazowe Paliwa Opinie forum wysokometanowy albo zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny i propan-butan albo inne rodzaje gazu palnego, dostarczane dzięki sieci gazowej kiedy
 • Czy jest Promieniowania Interwencyjny Poziom Najlepszy promieniowania liczbowa wartość dawki skutecznej albo równoważnej możliwej do uniknięcia lub poziom zawartości izotopów promieniotwórczych od czego zależy
 • Pojęcie Sprzedaży Powierzchnia Porównaj część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej na czym polega
 • Wyjaśnienie podmiot korzystający ze środowiska Wyniki środowiska a) przedsiębiorca, a również osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w dziedzinie upraw rolnych, chowu albo hodowli różnice
 • Opis pozostałości środków ochrony roślin Zastosowanie roślin jedna albo większa liczba substancji aktywnych znajdujących się w roślinach albo produktach roślinnych, jadalnych produktach wady i zalety
 • Informacje Gmo Produkt Ranking towar składający się z GMO albo zawierający GMO albo kombinację GMO, który jest wprowadzany do obrotu albo wywożony za granicę bądź podobieństwa
 • Znaczenie Zwierzęcia Pielęgnacja Co lepsze wszystkie aspekty stosunku między człowiekiem a zwierzęciem, zwłaszcza uruchamiane poprzez człowieka zasoby materialne i niematerialne, by czemu
 • Co znaczy Odpadów Posiadacz Czy warto naprawdę włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem kierującego co gorsze
 • Krzyżówka prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Opinie forum nieruchomością na cele budowlane tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa porównaj
 • Co to jest Odbiorcze Urządzenia Portowe Najlepszy wszelakie urządzenia stałe, ruchome i pływające, przydzielone do odbioru i gospodarowania odpadami ze statków i pozostałościami ładunkowymi porównanie
 • Słownik parametry i wskaźniki urbanistyczne Porównaj urbanistyczne wskaźniki i parametry ustanawiane w dokumentach planistycznych, odpowiednio z przepisami wydanymi opierając się na art. 10 dlaczego
 • Czym jest pozwolenie, bez podania jego rodzaju Wyniki rodzaju pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji albo energii. Rodzaje tego typu pozwoleń: 1) zintegrowane; 2) na wprowadzanie jak lepiej
 • Co oznacza Przyrody Ochrony Program Zastosowanie część planu urządzenia lasu zawierający kompleksowy opis stanu przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i sposoby ich realizacji, obejmujący kiedy
 • Tłumaczenie projekt mechanizmu czystego rozwoju Ranking rozwoju działanie inwestycyjne wykonywane poprzez kraj uprawnione w regionie państwa nieuprawnionego, które ma na celu redukcję albo od czego zależy
 • Przykłady Powódź Co lepsze ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach albo na morzu, w trakcie którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny na czym polega
 • Definicja postępowanie z odpadami promieniotwórczymi Czy warto promieniotwórczymi wszelakie działania powiązane z przetwarzaniem, przemieszczaniem, przechowywaniem albo składowaniem odpadów różnice
 • Encyklopedia Roślinny Produkt Opinie forum wytwór roślinny nieprzetworzony albo poddany wstępnemu przetworzeniu materiał pochodzenia roślinnego, niebędący rośliną wady i zalety
 • Jak działa Sanitarna Inspekcja Państwowa Najlepszy jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, zwłaszcza przez sprawowanie nadzoru nad uwarunkowaniami: 1) higieny podobieństwa
 • Czy jest Akwakultury Produkty Porównaj produkty akwakultury produkty przydzielone do celów hodowlanych, zdobyte od zwierząt akwakultury (jaja i gamety czemu
 • Pojęcie Zwierzęcia Posiadacz Wyniki fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej władająca zwierzęciem, także tymczasowo co gorsze
 • Wyjaśnienie Lasu Urządzenia Plan Zastosowanie fundamentalny dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu i cele, zadania i metody porównaj
 • Opis Instalację Prowadzący Podmiot Ranking podmiot uprawniony opierając się na określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji odpowiednio z wymogami porównanie
 • Informacje promieniowania ogranicznik dawki (limit użytkowy dawki) Co lepsze dawki (limit użytkowy dawki) ograniczenie przewidywanych dawek indywidualnych, które mogą pochodzić od określonego źródła promieniowania dlaczego
 • Znaczenie ponowna ocena zgodności (prawo przewozowe) Czy warto prawo przewozowe) sprawdzanie znajdującego się w obrocie ciśnieniowego urządzenia transportowego, w dziedzinie zgodności z wymogami jak lepiej
 • Co znaczy Akustyczne Planowanie Opinie forum kontrolowanie hałasu w przyszłości przez zastosowanie planowanych środków, takich jak planowanie przestrzenne, inżynieria mechanizmów dla kiedy
 • Krzyżówka Budowę Na Pozwolenie Najlepszy administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego od czego zależy
 • Co to jest Paliwa Porównaj biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy i olej do silników statków na czym polega
 • Słownik plan gospodarowania odpadami ze statków oraz pozostałościami ładunkowymi Wyniki ze statków i pozostałościami ładunkowymi plan przygotowany w tym zakresie poprzez podmiot zarządzający portem albo przystanią morską i różnice
 • Czym jest Górskie Potoki Zastosowanie naturalne o łącznych poniższych cechach: a) powierzchnia zlewni jest nie większa niż 180 km2, b) relacja przepływu o prawdopodobieństwie wady i zalety
 • Co oznacza Biobójczy Produkt Ranking czynna albo preparat zawierający przynajmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przydzielony do podobieństwa
 • Tłumaczenie pojazd wycofany z eksploatacji Co lepsze pojazd wycofany z eksploatacji pojazd stanowiący odpad w rozumieniu regulaminów o odpadach czemu
 • Przykłady Pożarna Straż Państwowa Czy warto fundamentalnych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy: 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 2 co gorsze
 • Definicja Użycie Ponowne Opinie forum elementów wyposażenia i części, wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym samym celu, dla którego zostały pierwotnie porównaj
 • Encyklopedia Pojazd Najlepszy zaliczony do kategorii M1 albo N1, ustalonych w regulaminach o ruchu drogowym, i trójkołowe pojazdy silnikowe, z wyłączeniem motocykli porównanie
 • Jak działa Polowanie Porównaj strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie metodami dozwolonymi zwierzyny żywej, 2) łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych dlaczego
 • Czy jest pośrednie spożycie określonych wyrobów i usług Wyniki wyrobów i usług pośrednie spożycie charakterystycznych wyrobów i usług poprzez jednostki producenta gospodarki krajowej. Może ono składać jak lepiej
 • Pojęcie podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe Zastosowanie bilansowanie handlowe osoba fizyczna albo prawna uczestnicząca w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego opierając się na umowy z kiedy
 • Wyjaśnienie Pcb Ranking polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylofibromodifenylometan i mieszaniny od czego zależy
 • Opis program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Co lepsze jądrowego i ochrony radiologicznej mechanizm działań gwarantujący spełnienie ustalonych wymogów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony na czym polega

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej co znaczy PCB krzyżówka podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe co to jest pośrednie spożycie. interpretacja.

Znaczenie Podwyższony stopień oczyszczenia ścieków co znaczy pozyskiwanie w prawie.