praca przemysł metalurgiczny co to znaczy

Definicje z geografii P

 • Co znaczy Rasa Polinezyjska to jest niewielkimi domieszkami → białej i → czarnej odmiany. Charakteryzuje się sporym zróżnicowaniem cech morfologicznych. Normalnie wykazuje
 • Co znaczy Wartościowe Papiery to jest akcje, → obligacje
 • Co znaczy Piktogram to jest pismo
 • Co znaczy Zastojowa Piramida to jest piramida stacjonarna
 • Co znaczy Pomacy to jest Bułgarzy
 • Co znaczy Portugalczycy to jest romańskie ludy
 • Co znaczy Progresywna Piramida Płci I Wieku to jest piramida progresywna
 • Co znaczy Społeczna Patologia to jest socjalnych, a również instytucji w sposób niezgodny z przyjętymi poprzez daną społeczność zasadami i wartościami moralnymi. Odnosząc się do
 • Co znaczy Patriotyzm to jest określonego państwa, cechująca się przywiązaniem do ojczyzny, jednością i solidarnością z własnym → narodem
 • Co znaczy Produkt Narodowy Brutto (Pnb) to jest państwa dochodu poprzez → podmioty gospodarcze i usługowe w skali roku (→ PKB), a zmniejszona o dochody obywateli z tytułu własności za
 • Co znaczy Państwo to jest przymusu bezpośredniego i pośredniego, działająca w biznesach politycznych, socjalnych, gospodarczych i tym podobne osób zamieszkujących
 • Co znaczy Papuasi to jest Mieszkają raczej na Nowej Gwinei (90%) i innych wyspach Melanezji, a również w płn. Australii (łącznie około 5 mln osób). Stanowią odrębną
 • Co znaczy Parcela to jest p. własnościowa – będąca w ustalonym władaniu (własność prywatna, gminna, kościelna i tym podobne). Wyodrębnia się ją również z racji na
 • Co znaczy Percepcja to jest procesu poznania, które bazuje na zmysłowo-umysłowym odzwierciedlaniu elementów i zjawisk obiektywnie istniejącego świata zewnętrznego
 • Co znaczy Pielgrzymka to jest polegająca na dobrowolnej podróży do miejsc uznanych poprzez daną → religię za święte – sanktuariów, miejsc objawień, → ośrodków kultu
 • Co znaczy Pietyzm to jest w., wg którego pobożność przejawia się nie tylko w czytaniu Biblii, lecz również w głoszeniu Słowa Bożego przez prowadzenie działalności
 • Co znaczy Pigmeje to jest pigmejska rasa) zamieszkująca w tropikalnej dżungli środk.-zach. Afryki (blisko 200 tys.) i rozsiana po całej Afryce (powyżej 100 tys. osób
 • Co znaczy Piramida Płci I Wieku to jest współrzędnych prostokątnych, którego oś pionowa przedstawia → wiek kalendarzowy ludności, zaś oś pozioma liczbę kobiet (na prawo od punktu
 • Co znaczy Pismo to jest zapisywania → języka mówionego. P. powstało, gdy zaczęła się tworzyć organizacja państwowa, jest to około 5–6 tys. lat temu, a być może i
 • Co znaczy Plemię to jest terytorium i związanych wspólnym pochodzeniem, wspólnotą języka i jednorodnością kulturową. P. ma wspólną organizację socjalną i stanowi
 • Co znaczy Pracy Podaż to jest poszukujących wolnych miejsc pracy, przy danym → wynagrodzeniu za pracę. Gdyż na → rynku pracy, to właśnie → robota (a więc siły, zdolności
 • Co znaczy Migracji Podział to jest do pogrupowania → migracji na określone typy. Fundamentalnymi miernikami p.m. są: 1. czas trwania migracji, z tego względu odznacza się →
 • Co znaczy Polanie to jest Słowianie) zamieszkujące w VIII –X w. dorzecze środkowej i dolnej Warty, obejmujące tereny nizinne nadające się do uprawy polowej (obszary
 • Co znaczy Polder to jest region nisko położony u wybrzeży morskich, z reguły poniżej poziomu morza, odcięty od niego systemem wałów ochronnych
 • Co znaczy Gospodarcza Polifunkcyjność to jest miasto, obszar, pow. i tym podobne; zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszaru przejawiające się tym, Iż żadna z działalności
 • Co znaczy Polis to jest starożytnej Grecji organizacja terytorialna obejmowała układ miast-krajów. W obrębie miasta -państwa znajdowało się jedno kluczowe miasto
 • Co znaczy Polonia to jest granicami państwie wskutek → migracji politycznych, ekonomicznych bądź innych. Powstawanie skupisk polonijnych rozpoczęło się w XVIII w
 • Co znaczy Miast Topograficzne Położenie to jest na danym terenie; związki miasta z niedużym terenem, na którym wzniesiona została zabudowa i urządzenia trwałe miasta. Współcześnie
 • Co znaczy Populacja to jest przykład p. państwie; 2. zbiorowość jednostek charakteryzujących się określoną właściwością albo zespołem cech, na przykład p. dzieci i
 • Co znaczy Pracę Na Popyt to jest wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i podmiotach gospodarczych, zarówno państwowych jak i prywatnych, która wyraża zapotrzebowanie
 • Co znaczy Port to jest umożliwiających załadunek i wyładunek towarów, jak i przewóz pasażerów. Z racji na rodzaj → transportu wyróżniamy porty morskie, żeglugi
 • Co znaczy Demograficzny Potencjał to jest obszarze, na przykład państwie (zasób ludności państwie), lecz wspólnie z zespołem → cech demograficznych i socjalnych tej ludności, od
 • Co znaczy Klasyfikacja Potrzeb to jest pierwszeństwa w dziedzinie ich zaspokajania. Próby k.p. dokonał A. Maslov, wg którego potrzeby człowieka tworzą pewną hierarchię
 • Co znaczy Południowo -Wschodnioazjatycki Krąg Kulturowy to jest wsch. na obszarze od Myanmaru przez Malezję, Indonezję po Filipiny. Obszar zróżnicowany etnicznie i kulturowo. Dominuje tu buddyzm i →
 • Co znaczy Potrzeba to jest jest konieczne do życia, co umożliwiałoby spełnianie celów życiowych (funkcji) człowieka (→ ekipy socjalnej), jego postęp, utrzymanie
 • Co znaczy Ludności Spis Powszechny to jest stan liczebny i strukturę ludności wg ustalonych cech, w ustalonym momencie czasu, na ustalonym terytorium, w drodze indywidualnego
 • Co znaczy Pracujący to jest zarobek albo → dochód. To są zarówno → zatrudnieni opierając się na umowy o pracę, jak i właściciele firm i gospodarstw rolnych wraz ze
 • Co znaczy Miejskie Prawa to jest kompetencje władz miejskich (burmistrza i porady miejskiej), funkcjonowanie sądownictwa, gospodarkę miejską (przywileje targowe, ustalenie
 • Co znaczy Predestynacja to jest człowieka, a w szczególności jego zbawienie albo potępienie, są z góry określone poprzez wolę Boga. Jako pierwszy tę ideę przedstawił św
 • Co znaczy Prezydent to jest republikańskim (→ republika). W zależności od regulaminów → konstytucji, p. posiada całkowitą bądź częściową → władzę. Z pierwszą sytuacją
 • Co znaczy Turystyczny Produkt to jest jest dla turystów obiektem zakupu, od wykupienia świadczeń, przez transport, zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w lokalnych
 • Co znaczy Demograficzna Prognoza to jest struktury ludności i kierunków i tempa rozwoju ludności na danym obszarze. Z racji na czas objęty przewidywaniem wyróżniamy prognozy
 • Co znaczy Polityka Pronatalistyczna to jest zwiększania liczby ludności przez przyrost poziomu urodzeń. Polityka ta bazuje na zachęcaniu ludności do posiadania potomstwa. W tym celu
 • Co znaczy Kolonialny Protektorat to jest protektorat
 • Co znaczy Rozwojowy Próg to jest przestrzennym, jak i społeczno -ekonomicznym obszarów, miast, regionów pojawiający się na pewnym etapie ich rozwoju i hamujący go. P.r
 • Co znaczy Przeciętny Czas Trwania Życia to jest uwarunkowaniach umieralności ma jeszcze do przeżycia osoba będąca w wieku 0 lat, jest to osoba która nie ukończyła 1 roku życia. Jest on
 • Co znaczy Przemysł Elektrotechniczny I Elektroniczny to jest obejmującego produkcję maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, kabli i przewodów, wyrobów elektrotechnicznych, elektronicznych (bez
 • Co znaczy Mineralny Przemysł to jest surowców skalnych na potrzeby szeroko pojętego budownictwa. P.m. obejmuje trzy gałęzie: 1. przemysł materiałów budowlanych – w ramach
 • Co znaczy Transportu Środków Przemysł to jest produkcji urządzeń wykorzystywanych do przemieszczania się osób i towarów. To jest gałąź → przemysłu elektromaszynowego, w obrębie której
 • Co znaczy Wydobywczy Przemysł to jest wydobywaniu surowców mineralnych występujących w naturze w formie stałej (na przykład węgiel, ruda), ciekłej (na przykład ropa naftowa) i
 • Co znaczy Techniki Wysokiej Przemysł to jest wysokim stopniu zaawansowania technologicznego (high technology) wykorzystujące najnowsze zdobycze wiedzy, wdrażające do produkcji →
 • Co znaczy Przestrzeń to jest otacza; definicja p. występuje w matematyce, fizyce, → geografii, → socjologii, → antropologii i tym podobne I tak, p.matematyczna to termin
 • Co znaczy Ekonomiczna Przestrzeń to jest którą zamieszkuje, użytkuje i kształtuje człowiek. Dokonują się w niej mechanizmy gospodarcze powiązane z działalnością produkcyjną (→
 • Co znaczy Kulturowa Przestrzeń to jest dóbr kultury, obiektów o dużej wartości religijnej, kulturowej, historycznej, symboli, miejsc istotnych w historii; mający spore znaczenie
 • Co znaczy Społeczna Przestrzeń to jest stanowiący terytorium danej → ekipy socjalnej, obejmujący mechanizm instytucji socjalnych i form życia zbiorowego tej ekipy i układ więzi
 • Co znaczy Pueblo to jest osada indiańska na terenie Meksyku i płd.-zach. stanów USA, zamieszkała poprzez społeczność plemienną
 • Co znaczy Purytanizm to jest Kościele anglikańskim, zgodnych z założeniami → kalwinizmu (→ protestantyzm), i całkowitego oczyszczenia z pozostałości → katolicyzmu
 • Co znaczy Parcelacja to jest podział → gruntów rolnych na mniejsze działki, mechanizm odwrotny do → komasacji
 • Co znaczy Parlament to jest organy władzy państwowej
 • Co znaczy Pnb to jest wytwór narodowy brutto
 • Co znaczy Polityczna Partia to jest zdobycie → władzy w celu realizacji własnych programów polityczno -gospodarczych. Osiągnięcie tego celu może nastąpić przez zwycięstwo w
 • Co znaczy Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu to jest NAFTA
 • Co znaczy Protestantyzm to jest w opozycji do → Kościoła katolickiego (→ katolicyzm). Obejmuje liczne Kościoły i wspólnoty wyznaniowe, jakie powstały zarówno w XVI w
 • Co znaczy Teoria Demograficznego Przejścia to jest transformacja demograficzna
 • Co znaczy Dzielnica Przemysłowa to jest dzielnica przemysłowa
 • Co znaczy Miasto Przemysłowe to jest miasto przemysłowe
 • Co znaczy Urbanizacja Przestrzenna to jest urbanizacja przestrzenna
 • Co znaczy Progresywna Piramida to jest kształcie trójkąta równobocznego o szerokiej podstawie, szybko zwężająca się ku górze. Piramida taka charakterystyczna jest dla
 • Co znaczy Regresywna Piramida to jest charakteryzująca się wąską podstawą, świadczącą o niskim udziale młodych → grup wieku (dzieci i młodzieży) w społeczeństwie,a rozszerzająca
 • Co znaczy Piramida Stacjonarna (Piramida Zastojowa) to jest charakteryzująca się wyrównanym udziałem poszczególnych → grup wieku, co sprawia, że kształt piramidy zbliżony jest do prostokąta. Świadczy
 • Co znaczy Plantacja to jest przydzielonych na sprzedaż na przykład p. bananów, kawy, herbaty, bawełny, truskawek, porzeczek, winorośli (taka p. to winnica), chmielu
 • Co znaczy Pejotyzm to jest Północnej, wywodząca się od indiańskich plemion Ameryki Środkowej, skąd rozprzestrzeniła się na Amerykę Płn. Polega na łączeniu
 • Co znaczy Pól Układ Pasmowy to jest tzn. działek o bokach parami równoległych, o stosunku szerokości do długości jak 1:2,5. Z p.u.p. związane są zwłaszcza → rzędówki
 • Co znaczy Dzielnica Portowa to jest dzielnica portowa
 • Co znaczy Przemysł to jest polega na wydobywaniu, pozyskiwaniu surowców mineralnych, roślinnych i zwierzęcych oraz ich mechaniczno -chemicznym przetwarzaniu w celu
 • Co znaczy Języki Pidżynowe to jest różnojęzycznych grup etnicznych, wskutek mieszania się kilku języków, wzajemnych zapożyczeń i wpływów, np. języki kreolskie. Służą do
 • Co znaczy Wielonarodowe Państwo to jest bądź przymusowych dążeń władzy centralnej do skupienia w obrębie jednego organizmu państwowego wielu → narodów. Oba prezentowane typy
 • Co znaczy Pastwisko to jest wypasania zwierząt. Najczęściej na p. wykorzystuje się naturalne formacje trawiaste sawann, stepów, tundry, hal górskich
 • Co znaczy Rasa Pigmejska to jest odmiany człowieka. P.r. zamieszkuje w tropikalnej dżungli w środk.-zach. Afryce (dorzecze rzeki Kongo, pogranicze Kamerunu, Gabonu, Konga i
 • Co znaczy Ciężki Przemysł to jest największym stopniu materiało-, energo- i kapitałochłonnością produkcji. Należą do nich: przemysł węglowy, energetyczny, hutnictwo żelaza i
 • Co znaczy Palestyńczycy to jest Palestyny wskutek decyzji o utworzeniu tam (bez ich zgody) państwa Izrael. Konsolidacja i wzrost poczucia odrębności narodowej P
 • Co znaczy Pendżabowie to jest Hindusi
 • Co znaczy Podhalanie to jest górale zamieszkujący Podhale, jest to region pomiędzy pasmem Gorców a Tatrami
 • Co znaczy Podróżowanie to jest polegająca na zwiedzaniu różnych, normalnie nieznanych dotychczas, miejsc w państwie i za granicą, na przykład p. do historycznych miast w
 • Co znaczy Poligamia to jest odmiennej – lub mężczyzny z kilkoma kobietami (→ poligynia), lub kobiety z kilkoma mężczyznami (→ poliandria
 • Co znaczy Prom to jest częstego przewozu osób i towarów drogą morską albo rzeczną. P. zapewnia stałe połączenie komunikacyjne pomiędzy rozdzielonymi akwenem
 • Co znaczy Komunikacyjne Przepływy to jest do drugiego bądź z danego państwa do państwie sąsiedniego (→ przebiegi komunikacyjne, → przewozy komunikacyjne
 • Co znaczy Produkt Narodowy Netto (Pnn) to jest → produkt narodowy brutto pomniejszony o koszty → amortyzacji
 • Co znaczy Narodowej Gospodarki Podmiot to jest osobowość prawną (tzn. posiadająca prawa i wymagania wobec → państwa (podatki), jak i wobec pracowników (wynagrodzenia za pracę
 • Co znaczy Terytorialny Pracy Podział to jest terytorialny podział pracy
 • Co znaczy Ludnościowa Polityka to jest ludnościowa polityka
 • Co znaczy Pozostałe Gałęzie Produkcji Materialnej to jest gałęzie produkcji materialnej
 • Co znaczy Migracji Prawa to jest migracji prawa
 • Co znaczy Faza Postindustrialna to jest charakterystyczna dla państw o wysokim poziomie tego rozwoju. W p.f. dominuje zatrudnienie w → usługach, na przykład w Stanach
 • Co znaczy Magdeburskie Prawo to jest prawo niemieckie
 • Co znaczy Prawosławie to jest katolicyzmu i → protestantyzmu, gałęzi → chrześcijaństwa, która charakteryzuje się ciągłością tradycji od czasów apostolskich, swoją
 • Co znaczy Geograficzny Pracy Podział to jest terytorialny podział pracy
 • Co znaczy Prusowie to jest Bałtowie
 • Co znaczy Przetwórczy Przemysł to jest obróbce surowców w celu ich uszlachetnienia, przygotowania do dalszych etapów produkcji (przetworzenia w postać półfabrykatu a wreszcie w
 • Co znaczy Geograficzny Possybilizm to jest zależności zachodzących pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. Człowiek podlega wpływom środowiska gdzie żyje, lecz również przekształca to
 • Co znaczy Promienisto -Koncentryczny Plan Miasta to jest charakteryzujący się występowaniem dwóch typów ulic: kolistych, ułożonych koncentrycznie wokół centrum miasta oraz promienistych
 • Co znaczy Polityka to jest wykonywana przy wykorzystaniu ustalonych sił i środków, ze świadomością celów, do których się dąży. Wyróżniamy p. w szerszym i węższym
 • Co znaczy Komunikacyjne Przewozy to jest przemieszczenia towarów i pasażerów między → węzłami komunikacyjnymi (→ przebiegi komunikacyjne, → przepływy komunikacyjne
 • Co znaczy Pieczyngowie to jest IX w. przywędrowały na stepy nad Morzem Czarnym, wyparte poprzez → Chazarów znad Jeziora Aralskiego. W ich → etnogenezie brały udział nie
 • Co znaczy Papierniczy Drzewno Przemysł to jest przemysł drzewny – wspólnie z → branżami: przemysł tartaczny, płyt i sklejek, stolarki budowlanej, meblarski i wyrobów stolarskich
 • Co znaczy Geograficzna Przestrzeń to jest biologicznym i geochemicznym powłoka Ziemi, w obrębie której zamieszkuje człowiek. Do cech fizycznych zaliczamy: wyniesienie nad poziom
 • Co znaczy Energetyczny Paliwowo Przemysł to jest pozyskiwaniu i dostarczaniu surowców energetycznych i produkcji energii elektrycznej zbiorowym, a również indywidualnym odbiorcom. Obejmuje
 • Co znaczy Płodozmian to jest zmianowaniu upraw (zmiennym w okresie i w przestrzeni obsiewaniu poszczególnych pól wieloma roślinami uprawnymi) wyczerpujących glebę z
 • Co znaczy Maszynowy Przemysł to jest obejmująca produkcję maszyn i urządzeń energetycznych, maszyn i urządzeń górniczych, maszyn do wzbogacania paliw i kopalin i dla koksowni
 • Co znaczy Chemiczny Przemysł to jest branże: kopalnictwo surowców chemicznych, a również przemysł nieorganiczny, przemysł nawozów sztucznych i mieszanek paszowych, przemysł
 • Co znaczy Paleoazjatyckie Ludy (Paleosyberyjskie Ludy) to jest Azji: → Itelmeni, → Czukcze, Koriacy, → Ketowie, Jukagirzy, Giliacy a również → Eskimosi, → Aleuci i → Ajnowie. Stanowią bardzo starą
 • Co znaczy Ludy Paleosyberyjskie to jest paleoazjatyckie ludy
 • Co znaczy Lekki Przemysł to jest tkanin, wyrobów pokrewnych, odzieży gotowej, jak i produkcji skórzanej. Odznacza się tutaj trzy → gałęzie p.l.: 1. przemysł włókienniczy –
 • Co znaczy Partowie to jest irańskie ludy, → indoirańskie ludy
 • Co znaczy Pesel to jest Powszechny Elektroniczny Mechanizm Ewidencji Ludności (→ ewidencja bieżąca ludności
 • Co znaczy Pnn to jest wytwór narodowy netto, dochód narodowy
 • Co znaczy Struktura Płci to jest struktura płci
 • Co znaczy Protektorat to jest najogólniej ochronę (kontrolę) określonego terytorium poprzez → kraj albo grupę krajów silniejszych w porównaniu z władzą lokalną
 • Co znaczy Życia Poziom to jest rozpatrywany w świetle przyjętych w danej zbiorowości norm i wyznaczników ogólnospołecznych. Pozwala na ocenę bezpośrednich skutków
 • Co znaczy Płodność to jest wieku rozrodczym w ustalonym czasie na danym obszarze. Poziom p. mierzy się przy użyciu → współczynnika płodności
 • Co znaczy Połowcy to jest Kipczacy
 • Co znaczy Mierniki Życia Poziomu to jest stopień zaspokojenia konkretnych potrzeb socjalnych (mierniki cząstkowe) albo pewnej ekipy potrzeb (mierniki syntetyczne). Mierniki
 • Co znaczy Persowie to jest irańskie ludy), wywodząca się z → indoirańskich ludów. P. zamieszkują również w państwach ościennych (Afganistan, Irak, Arabia Saudyjska
 • Co znaczy Thünena Pierścienie to jest teoria J.H. Thünena
 • Co znaczy Polska Klasyfikacja Działalności (Pkd) to jest oparta na → Europejskiej Klasyfikacji Działalności wprowadzona z dniem 01.01.1998 r. w miejsce stosowanej przedtem EKD
 • Co znaczy Miasta Geograficzne Położenie to jest rozwoju miast; położenie → miasta zarówno względem poszczególnych przedmiotów fizyczno -geograficznych (form morfologicznych, sieci rzecznej
 • Co znaczy Rasa Paleomongolska to jest odmiany człowieka. Zajmuje obszar tropikalnych lasów płd.-wsch. Azji, półwyspy Indochiński i Malajski, Indonezję, Wyspy Japońskie
 • Co znaczy Przemysłu Gałęzie Pozostałe to jest gałęzie przemysłu pozostałe
 • Co znaczy Wielożeństwo Poligynia to jest posiadaniu równocześnie kilku żon poprzez jednego męża. Występuje pośród → muzułmanów i niektórych ludów azjatyckich i afrykańskich, lecz
 • Co znaczy Paraekumena to jest subekumena
 • Co znaczy Religia Politeistyczna to jest religia politeistyczna. politeizm →
 • Co znaczy Antynatalistyczna Polityka to jest antynatalistyczna polityka
 • Co znaczy Narodowe Państwo to jest znaczenie w procesie jego historycznego formowania się, a dalej przemian, pełnił jeden → naród. Mamy w nim zatem do czynienia z
 • Co znaczy Panteizm to jest pogląd filozoficzno-religijny utożsamiający Boga z przyrodą
 • Co znaczy Własnościowa Parcela to jest będąca w ustalonym władaniu (własność prywatna, gminna, kościelna i tym podobne
 • Co znaczy Miasta Plan Pasmowy to jest liniowy plan miasta
 • Co znaczy Pasterstwo to jest zwierząt raczej w oparciu o naturalnie występujące → pastwiska. W Polsce p. owiec w Karpatach; 2. ekstensywny → chów stadnych zwierząt
 • Co znaczy Pasztuni to jest Pasztunowie
 • Co znaczy Peloidy to jest wskutek mechanizmów geologicznych i biologicznych, które po odpowiednim przygotowaniu stosowane są leczniczo do kąpieli, okładów, bądź
 • Co znaczy Petrochemia to jest przeróbce ropy naftowej i gazu ziemnego w celu wytwarzania z nich surowców chemicznych (na przykład acetylenu, związków aromatycznych
 • Co znaczy Przestrzenne Planowanie to jest do racjonalnego → zagospodarowania przestrzeni (państwie, województwa, regionu, miasta i tym podobne), jest to zapewniającej warunki do
 • Co znaczy Regionalne Planowanie to jest struktury społeczno -ekonomiczne poszczególnych regionów w celu racjonalnego sterowania ich przeobrażeniami
 • Co znaczy Turystyczna Podaż to jest struktura infrastruktury turystycznej i zakres ofert turystycznych dostępnych dla potencjalnego turysty
 • Co znaczy Niemieckie Prawo to jest zwłaszcza w Magdeburgu (prawo magdeburskie) i Lubece (prawo lubeckie), oraz prawo określające zasady → lokacji → wsi (w tym jej układ
 • Co znaczy Pkb to jest wytwór krajowy brutto
 • Co znaczy Miasta Plan to jest działek budowlanych i budynków. P.m. wyznacza ramy, w obrębie których toczy się życie miasta i jego mieszkańców. Pośród p.m. wyróżniamy: →
 • Co znaczy Gospodarcze Planowanie to jest rozwoju → gospodarki narodowej, i określanie środków finansowych na ich realizację, jak także formułowanie harmonogramu wykonania zadań w
 • Co znaczy Społeczne Planowanie to jest i stopy życiowej ludności, → konsumpcji socjalnej, rozwoju oświaty i edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki itp
 • Co znaczy Plon to jest pola powierzchni uprawy, wyrażający efektywność produkcji rolniczej. P. wyraża się wagą ziemiopłodu (wyrażoną w decytonach– dawniej w
 • Co znaczy Pluralizm to jest sposobów ich osiągania. Jest jedną z cech → demokracji. Przeciwieństwem p. jest → totalitaryzm, a więc przyjmowanie tylko jednego
 • Co znaczy Podaż to jest oferowanych na → rynku do sprzedaży, na przykład p. samochodów, p. mieszkań, p. usług edukacyjnych, transportowych, → p. pracy
 • Co znaczy Podgrodzie to jest rzemieślniczo-handlowa powstająca w bezpośrednim sąsiedztwie → grodów, stanowiąca regularnie zalążek przyszłego miasta
 • Co znaczy Strefa Podmiejska to jest miasto, w obrębie którego zachodzi przenikanie form życia wiejskiego i miejskiego, nie mniej jednak wpływ miasta jest faktorem dominującym
 • Co znaczy Społeczny Pracy Podział to jest socjalny podział pracy
 • Co znaczy Wielomęstwo Poliandria to jest posiadaniu równocześnie kilku mężów poprzez jedną żonę. Przeważnie uznaje się, Iż kobieta poślubiona poprzez jednego mężczyznę jest
 • Co znaczy Pronatalistyczna Polityka to jest pronatalistyczna polityka
 • Co znaczy Wiek Poprodukcyjny to jest ekonomiczne grupowanie wieku
 • Co znaczy Turystyczny Popyt to jest zapotrzebowanie na → usługi turystyczne mierzone liczbą turystów wspólnie z ich potrzebami i preferencjami w dziedzinie turystyki
 • Co znaczy Elektromaszynowy Przemysł to jest zróżnicowana ekipa pięciu → gałęzi przemysłu obejmująca: → przemysł metalowy, → przemysł maszynowy, → przemysł dokładny, → przemysł środków
 • Co znaczy Popyt to jest wyroby (na przykład na samochody), usługi (na przykład w dziedzinie nauki, czy transportu), pracę (na pracowników
 • Co znaczy Postawa to jest ustalonych zachowań. P. ustala sferę przekonań i motywacji człowieka. Opierając się na obserwacji (→ percepcji) środowiska, poprzednich
 • Co znaczy Powiat to jest państwie, obejmuje grupę → gmin miejskich i → gmin wiejskich. Stanowi pośredni szczebel kierowania, pomiędzy województwem a gminą
 • Co znaczy Praca Na Własny Rachunek to jest miejsce raczej w prywatnym sektorze gospodarki, w wypadku gdy pracujący jest równocześnie właścicielem firmy. Przypadek taka występuje
 • Co znaczy Engla Prawo to jest niemieckiego statystyka E. Engla zależność, że wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych, udział kosztów na żywność maleje. Gdy rosną
 • Co znaczy Prekolumbijskie Kultury (Cywilizacje Prekolumbijskie) to jest Ameryk (→ Indianie), rozwijające się do momentu odkrycia Ameryki poprzez K. Kolumba i podbicia tych ziem poprzez Europejczyków, jest to do
 • Co znaczy Wiek Produkcyjny to jest ekonomiczne grupowanie wieku
 • Co znaczy Najemna Praca to jest robota realizowana na rzecz kogoś (osoby, firmy państwowej, prywatnej), za którą uzyskuje się → płaca (→ zatrudnienie
 • Co znaczy Nakładcza Praca to jest robota realizowana z wykorzystaniem materiałów powierzonych, będących własnością zlecającego daną pracę
 • Co znaczy Prezbiterianizm to jest protestantyzm) przyjmujący prezbiteriański ustrój Kościoła. Władzę w Kościele sprawują prezbiterzy (z greki – „starsi”), którzy wybierani
 • Co znaczy Produkcja to jest przetwarzaniu surowców albo półfabrykatów w celu wytworzenia wyrobów gotowych, wykorzystywanych zaspokajaniu potrzeb ludzkich (→ przemysł
 • Co znaczy Towarowa Produkcja to jest sprzedaż a nie do → konsumpcji własnej. P.t. wiąże się ze → społecznym podziałem pracy, specjalizacją produkcji i postępem zamiany
 • Co znaczy Globalny Produkt to jest społeczeństwo danego państwie pośrodku roku kalendarzowego, nie uwzględniająca zużycia środków produkcji (→ amortyzacji). Odjęcie od p.g
 • Co znaczy Produkt Krajowy Brutto (Pkb) to jest wartość dóbr i usług nowo wytworzonych na terenie państwie pośrodku roku (odmiennie → wytwór globalny
 • Co znaczy Właściwi Bułgarzy Protobułgarzy to jest tureckie ludy) zamieszkujące w II w.region pomiędzy Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym. Po zjednoczeniu się plemion w VI w. powstało kraj
 • Co znaczy Wiek Przedprodukcyjny to jest ekonomiczne grupowanie wieku
 • Co znaczy Metalowy Przemysł to jest obejmująca produkcję odlewniczą, przemysł konstrukcji metalowych, łożysk, narzędzi, wyrobów metalowych dla przemysłu, wyrobów metalowych
 • Co znaczy Przeciętne Dalsze Trwanie Życia to jest uwarunkowaniach → umieralności ma jeszcze do przeżycia osoba będąca w wieku „x” ukończonych lat, na przykład 20 lat. Przeważnie jednak
 • Co znaczy Przedmieście to jest sąsiedztwie granicy administracyjnej miasta, posiadające charakter przejściowy pomiędzy miastem a wsią w dziedzinie form zabudowy
 • Co znaczy Precyzyjny Przemysł to jest obrębie której branżami są: produkcja urządzeń automatyki przemysłowej, techniki obliczeniowej i biurowej (bez środków informatyki
 • Co znaczy Spożywczy Przemysł to jest przetwarzaniem różnorodnych surowców dla celów konsumpcyjnych człowieka. P.s. obejmuje następujące branże przemysłu: mięsny, jajczarsko
 • Co znaczy Geodezyjna Przestrzeń to jest przestrzeń wyznaczona poprzez kształt Ziemi i pomiar jej wielkości dzięki współrzędnych topograficznych (siatki południków i równoleżników
 • Co znaczy Turystyczna Przepustowość to jest turystycznego na szlaku turystycznym, nie powodująca dewastacji środowiska przyrodniczego. W parkach narodowych może być ona ustalana
 • Co znaczy Polityczna Przestrzeń to jest partii politycznych, rządów i innych organizacji politycznych. Dla partii p.p. jest terytorium państwie, dla rządu również inne państwa. W
 • Co znaczy Naturalny Przyrost to jest a liczbą zgonów w ustalonym czasie (przeważnie pośrodku 1 roku) na ustalonym obszarze. Mierzy się go przy użyciu → współczynnika przyrostu
 • Co znaczy Przysiółek to jest rozlokowanych bezładnie (przysiółek bezkształtny) albo położonych wzdłuż jednej drogi (przysiółek ulicowy), bądź także zgrupowanych wokół
 • Co znaczy Turystyczna Pojemność to jest gastronomicznej i towarzyszącej (liczba miejsc), determinującej skalę → ruchu turystycznego w określonej miejscowości, regionie
 • Co znaczy Polacy to jest ukształtowany w wyniku połączenia wielu słowiańskich plemion: → Polan, Wiślan, Mazowszan, Pomorzan, Ślężan (→ Słowianie). Zalążkiem
 • Co znaczy Produkt Krajowy Netto (Pkn) to jest → produkt krajowy brutto pomniejszony o koszty → amortyzacji
 • Co znaczy Patriarchat to jest różnych szczebli sprawowana jest poprzez mężczyzn, także ustalanie pokrewieństwa i dziedziczenia następuje w linii męskiej
 • Co znaczy Paunisi to jest Indianie Ameryki Północnej
 • Co znaczy Pkn to jest wytwór krajowy netto
 • Co znaczy Religia Plemienna to jest religia plemienna
 • Co znaczy Turystyczne Potrzeby to jest zespół potrzeb człowieka związanych z koniecznością regeneracji sił fizycznych i psychicznych
 • Co znaczy Przedsiębiorstwo to jest posiadający określoną strukturę organizacyjną oraz środki materialne i finansowe do prowadzenia swojej działalności. P. może być w pełni
 • Co znaczy Afganowie Pasztuni Pasztunowie to jest zasadniczy trzon ludności Afganistanu (→ Afgańczycy), zamieszkujący raczej płd., lecz również wsch. i zach. część państwie, pochodzący od →
 • Co znaczy Komunikacyjne Przebiegi to jest ogół ruchu towarów pomiędzy → węzłami komunikacyjnymi (→ przewozy, → przepływy komunikacyjne
 • Co znaczy Przestrzenne Preferencje to jest widzenia zaspokojenia ustalonych → potrzeb, na przykład mieszkaniowych, wypoczynku, zdrowotnych, a nawet chęć przeniesienia się na stałe do
 • Co znaczy Metalurgiczny Przemysł to jest przetwarzaniem rud żelaza i metali nieżelaznych (→ hutnictwo). Obejmuje dwie gałęzie przemysłu: 1. hutnictwo żelaza – gdzie branżami są
 • Co znaczy Praca to jest zmierzająca do przekształcania różnego rodzaju zasobów naturalnych (przyrodniczych) do potrzeb własnych, jak i ogółu zbiorowości

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Praca, Przemysł Metalurgiczny, Preferencje Przestrzenne, Przebiegi Komunikacyjne, Pasztunowie (Pasztuni, Afganowie), Przedsiębiorstwo, Potrzeby Turystyczne geografia.

Pojęcia Praca, Przemysł Metalurgiczny, Preferencje Przestrzenne położenie.