burmtrz co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Burmistrz

Definicja Burmistrz: urząd powstały w Niemczech. W Polsce od XIII w. urzędnik stojący na czele porady miejskiej - kolegialnego organu samorządowego zarządzającego miastem. Od XVIII w. przełożony gminy miejskiej. W momencie międzywojennym, jako przewodniczący zarządu miejskiego, wybierany poprzez radę miejską. W latach 1945-50 wybierany poprzez miejską radę nar., później urząd zawieszono. Powołany ponownie ustawą z 1990. Aktualnie b. to jednoosobowy organ adm. samorządowej w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Kieruje zarządem miasta i reprezentuje go jako przewodniczący (organ wykonawczy), jest także równocześnie kierownikiem urzędu miasta (jednostka pomocnicza zarządu). Będąc organem administracji publicznej, upoważniony jest do wydawania decyzji w kwestiach indywidualnych. B. może być radnym, wybierany jest poprzez radę gminy (organ decydujący ikontrolny) w oddzielnym i tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 ustawowego składu porady. B. za własną działalność odpowiada przed poradą gminy, a również przed mieszkańcami, którzy go wybrali. Może być odwołany w drodze referendum. Organem adm. samorządowej w gminie wiejskiej jest wójt, awmieście ponad 100 tys. mieszkańców prez. miasta. Zobacz teżwiększość głosów

Czym jest burmistrz znaczenie w Słownik B .