łowko łużyczanie łotysze co to znaczy

Definicje z geografii L

 • Co znaczy Ladakhowie to jest części indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir (→ chińsko-tybetańskie ludy, → tybetańsko -birmań skie ludy). Stanowią ludność pochodzenia
 • Co znaczy Ladinos to jest indiańskiego i metyskiego (→ Metysi) w Ameryce Środkowej, które reprezentują europejski styl życia, typowy dla kręgu → latynoamerykańskiego
 • Co znaczy Leśnictwo to jest się zagospodarowywaniem, odnawianiem, właściwym użytkowaniem i ochroną lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i leśnych użytków
 • Co znaczy Liberalizm to jest w życiu społecznym prymat tolerancji i otwartości na poglądy innych, w szczególności w sferze ideologii, → religii; przeciwstawiający się
 • Co znaczy Graniczna Linia to jest różnych → jednostek podziału administracyjnego (na przykład miasta, gminy, powiaty), czy także państwowego. Może ona biec w terenie zgodnie
 • Co znaczy Litwini to jest również w państwach sąsiednich (w Polsce, na Białorusi, na Łotwie, w Rosji). L. posługują się językiem litewskim. Wywodzą się z
 • Co znaczy Loft to jest fabrycznych przez ich → rewitalizację. Najwięcej l. powstaje w Łodzi, gdzie na apartamenty, pracownie twórców, czy pasaże handlowo
 • Co znaczy Miasta Lokacja to jest założycielski, którym był przeważnie król. W średniowieczu książę – jako właściciel ziemi – wydawał tak zwany akt lokacyjny, gdzie ustalona
 • Co znaczy Gospodarczej Działalności Lokalizacja to jest gospodarczej w ustalonym miejscu → przestrzeni geograficznej z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, ekonomiczno -technicznych i
 • Co znaczy Lud to jest ludności wiejskiej; 2. ekipa ludzka o kulturowej i etnicznej wspólnocie, posiadająca swoją nazwę, wspólny język i terytorium. Fundamentem
 • Co znaczy Ludnościowa Polityka (Natalistyczna Polityka) to jest dokonujących się w tym kraju mechanizmów ludnościowych. Stanowisko to wyraża określony dokument zawierający prawne instrumenty prowadzenia
 • Co znaczy Łacina to jest italskiej, stosowany w środkowej Italii (Lacjum, → Latynowie), a w dalszym ciągu rozpowszechniony na całe imperium rzymskie (→ Rzymianie
 • Co znaczy Przestrzenny Ład to jest p. rozumiany jest taki stan zagospodarowania obszaru, który jest najlepszy z punktu widzenia celów i mierników → lokalizacji poszczególnych
 • Co znaczy Łączność to jest przekazywaniem w przestrzeni różnego typu korespondencji (ustnej → telekomunikacja; pisemnej – poczta), druków, paczek, środków płatniczych
 • Co znaczy Rusnaki Łemkowie to jest Niski i wsch. część Beskidu Sądeckiego, ukształtowana na kontakcie ludności pochodzenia polskiego, ruskiego i wołoskiego (→ Wołosi). Ich
 • Co znaczy Liniowy Plan Miasta (Pasmowy Plan Miasta) to jest przypominającym szachownicę rozciągniętą wzdłuż głównej osi komunikacyjnej z lokalnym drogami dojazdowymi biegnącymi do niej prostopadle. L
 • Co znaczy Wieś Łanowa Leśno to jest w której osadnicy otrzymywali nadział ziemi w kształcie pasma (→ pasmowy układ pól) obejmującego według dawnej miary powierzchni 1 łan
 • Co znaczy Łańcuchówka to jest niezbyt gęsto i ciągną się na całej długości gruntów (w różnej odległości od drogi). Ł. związana jest z leśno -łanowym układem pól (→ leśno
 • Co znaczy Latynosi to jest innych krajów Ameryki Środkowej i Południowej, posługujący się językiem hiszpańskim (i angielskim), w tym również potomkowie mieszanych
 • Co znaczy Lapończycy to jest zamieszkująca pierwotnie płd. i środk. Skandynawię, skąd została wyparta na północ (Laponia) przez plemiona germańskie i fińskie. Liczbę L
 • Co znaczy Łowiectwo to jest opiekowaniu się zwierzętami dziko żyjącymi, ich dokarmianiu, podawaniu szczepionek, regulowaniu pogłowia (odstrzały
 • Co znaczy Wieś Liniowa to jest wieś linijna
 • Co znaczy Lokacja Na Prawie Chełmińskim to jest lokacja miasta
 • Co znaczy Lokacja Na Prawie Magdeburskim to jest lokacja miasta
 • Co znaczy Lokacja Na Prawie Niemieckim to jest prawo niemieckie, → lokacja, → lokacja miasta
 • Co znaczy Longobardowie to jest Germanie
 • Co znaczy Luteranizm to jest które jako pierwsze oderwało się od → Kościoła katolickiego w momencie reformacji. Za jego stworzenie przyjmuje się ogłoszenie tez
 • Co znaczy Leśno-Odłogowy System Rolnictwa to jest → rolnictwo żarowe
 • Co znaczy Laotańczycy to jest zamieszkujący również w sąsiednich państwach, raczej w Tajlandii. Posługują się językiem laotańskim z gatunku taj (→ austronezyjskie języki
 • Co znaczy Laicyzacja to jest Kościoła na społeczeństwo i odchodzenie społeczeństwa od religii (od stosowania praktyk religijnych, zasad i norm etycznych danej religii
 • Co znaczy Lamaizm to jest połączeniem dwóch jego nurtów: → mahajany i wadźrajany (mantrajany) i wcześniejszej religii → Tybetańczyków (bon). W buddyzmie tybetańskim
 • Co znaczy Letnisko to jest napływem osób odpoczywających w momencie wakacyjnym. Powodami owego napływu mogą być: obecność zbiornika wodnego czy także tereny leśne
 • Co znaczy Latynowie to jest Italikowie, → Rzymianie
 • Co znaczy Ludność to jest ogół mieszkańców danego obszaru, na przykład świata, państwie, regionu, miast (→ populacja
 • Co znaczy Lunda to jest Bantu
 • Co znaczy Łąka to jest → użytek rolny porośnięty trawami, trwale wykorzystywany do produkcji siana, okresowo spasany przez zwierzęta
 • Co znaczy Sefardyjski Judeohiszpański Ladino to jest średniowiecznego języka kastyliskiego z elementami hebrajskimi stosowany poprzez → Żydów Sefardyjskich (→ Sefardyjczycy) wypędzonych z
 • Co znaczy Kulturowy Krąg Latynoamerykański to jest oraz kraje Ameryki Południowej i Środkowej (granicę z → angloamerykańskim kręgiem kulturowym stanowi rzeka Rio Grande). Jego wyznacznikiem
 • Co znaczy Językowa Liga to jest które przez długookresowe sąsiedztwo geograficzne i nasilone wzajemne kontakty, wytworzyły wspólne cechy, zarówno w systemach gramatycznych
 • Co znaczy Lokacja to jest ustalonych zasadach prawnych, na przykład w średniowieczu na prawie niemieckim, połączone z wprowadzeniem regularnego układu przestrzennego
 • Co znaczy Lokalizacja to jest innych obiektów tworzących pewną dziedzinę, grupę, na przykład l. placówek usługowych w przestrzeni miasta, usytuowanie zakładu
 • Co znaczy Lokalizacja Przemysłu (Teoria Lokalizacji Przemysłu) to jest teoretycznych w → geografii społeczno-ekonomicznej, próbujących tłumaczyć mechanizm rozmieszczania → zakładów przemysłowych w → przestrzeni
 • Co znaczy Lezgini to jest dagestańskie ludy
 • Co znaczy Komunikacyjna Linia to jest droga komunikacyjna
 • Co znaczy Lokacja Na Surowym Korzeniu to jest lokacja
 • Co znaczy Łotysze to jest Bałtowie
 • Co znaczy Łużyczanie to jest Słowianie
 • Co znaczy Łowisko to jest region wodny, na którym dokonuje się połowu ryb, skorupiaków i innych zwierząt morskich z racji na obfitość ich występowania

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Łowisko, Łużyczanie, Łotysze, Lokacja Na Surowym Korzeniu, Linia Komunikacyjna, Lezgini, Lokalizacja Przemysłu (Teoria Lokalizacji Przemysłu), Lokalizacja geografia.

Pojęcia Łowisko, Łużyczanie, Łotysze, Lokacja Na Surowym Korzeniu położenie.