ubóstwo dochodowe co to znaczy

Definicje z geografii U

 • Co znaczy Włókniste Uprawy to jest przemysłowych, dostarczające włókna do produkcji tkanin, lin, sznurów (len, konopie, bawełna, juta, sizal). Regularnie w okolicy włókien u
 • Co znaczy Udmurci to jest uralskie ludy
 • Co znaczy Ue to jest UE
 • Co znaczy Układ Ogólny W Sprawie Taryf Celnych I Handlu to jest GATT
 • Co znaczy Miejski Ugór to jest zostały możliwości kontynuowania jego dotychczasowych → funkcji (przemysłowej, składowej, komunikacyjnej). To są na przykład nieczynne już
 • Co znaczy Warszawski Układ to jest Warszawie, z siedzibą w Moskwie. Zrzeszał on Albanię (od 1964 r. nie brała udziału w pracach Układu), Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Polskę
 • Co znaczy Schengen Z Układ to jest graniczną pomiędzy krajami członkowskimi Układu zawartego w 1985 r. w miejscowości Schengen, w zamian za wzmocnienie współpracy w
 • Co znaczy Unia Europejska (European Union, Ue) to jest działająca na rzecz współpracy gospodarczej Europy. Jej początki to założona w 1951 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (Belgia, Francja
 • Co znaczy Przemysłowe Uprawy to jest gałęzi przemysłu spożywczego, → przemysłu włókienniczego, → przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i innych. W zależności od przeznaczenia
 • Co znaczy Kulturowe Uprzywilejowanie to jest socjalnych w → strukturze socjalnej wynikająca z dominującego w danym społeczeństwie mechanizmu wartości (ideologii politycznej czy
 • Co znaczy Języki Uralskie to jest językowej rodziny → uralsko -ałtajskiej. U.j. podzielone są na ekipy: ugrofińską i samodyjską. Ekipa ugrofińska dzieli się na fińską (języki
 • Co znaczy Demograficzna Urbanizacja to jest skupianiu się (→ koncentracji) ludności na niewielkim obszarze, poprzez co następuje przyrost → gęstości zaludnienia. Przyrost zaludnienia
 • Co znaczy Ekonomiczna Urbanizacja to jest przemianach struktur społeczno -zawodowych opierających na wzroście udziału ludności utrzymującej się z zajęć pozarolniczych w ogólnej
 • Co znaczy Przestrzenna Urbanizacja to jest zwiększeniu intensywności zastosowania przestrzeni miejskiej (zwarta, wielopoziomowa zabudowa), a również na rozwoju przestrzennym miast
 • Co znaczy Właściwa Urbanizacja to jest na → koncentracji ludności i działalności społeczno -gospodarczych w mieście następującej przeważnie pod wpływem → uprzemysłowienia (→
 • Co znaczy Usługi to jest mająca charakter nieprodukcyjny. U. służą zaspokajaniu potrzeb socjalnych nie przez → produkcję i → konsumpcję dóbr, ale poprzez
 • Co znaczy Rzędu Wyższego Usługi to jest poprzez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, skierowane na zaspokajanie → potrzeb ludności (potrzeby w dziedzinie nauki, zagospodarowania
 • Co znaczy Bezpaństwowy Ustrój to jest państwowej (→ organów władzy państwowej), gdzie występuje brak żadnych środków przymusu wobec mieszkańców, powszechna równość obywateli
 • Co znaczy Polityczny Ustrój to jest państwa w interesie określonej ekipy socjalnej. W starożytności wyróżniano dwa zasadnicze podziały form rządów. Po pierwsze – sprawowane w
 • Co znaczy Uzdrowisko to jest uwarunkowaniami do prowadzenia działalności leczniczej, która w tym zakresie uzyskała odpowiedni status prawny. Fundamentalnym zadaniem u
 • Co znaczy Rolne Użytki to jest obrębie określonego terytorium, na przykład państwie, województwa czy gospodarstwa rolnego. Na u.r. składają się: → grunty orne, uprawy
 • Co znaczy Ziemi Użytkowanie to jest prowadzenia różnego typu działalności gospodarczej (produkcyjnej bądź nieprodukcyjnej). Odznacza się u.z. do prowadzenia działalności
 • Co znaczy Ugór to jest → grunty orne nie obsiewane przez okres 1 roku, związane z określonym systemem uprawy ziemi (→ trójpolówka
 • Co znaczy Uchodźca to jest dotychczasowego miejsca zamieszkania z powodu różnego typu prześladowań, najczęściej politycznych lub religijnych (→ migracja polityczna
 • Co znaczy Ludy Ugrofińskie to jest uralskie ludy
 • Co znaczy Ukraińcy to jest czym kolejne 7 mln U. zamieszkuje w innych krajach wchodzących w przeszłości w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Duże
 • Co znaczy Język Urzędowy to jest którym posługują się organy władzy państwowej i administracji państwowej i w którym mają zwracać się do nich obywatele. W poszczególnych
 • Co znaczy Języki Ugrofińskie to jest uralskie języki
 • Co znaczy Celna Unia to jest celu wzajemnej likwidacji bądź ograniczenia → cła od tow. i usł. pobieranych na granicach od stron uczestniczących w danym porozumieniu
 • Co znaczy Parlamentarny Ustrój to jest formy ustrojowe państwa
 • Co znaczy Społecznych Grup Uprzywilejowanie to jest socjalnych w → strukturze socjalnej, wynikająca z jednostronnych stosunków socjalnych opierających na dominacji grup socjalnych
 • Co znaczy Uprzemysłowienie to jest industrializacja; u. obejmuje także socjalne skutki industrializacji (na przykład tworzenie nowej załogi zakładu przemysłowego, napływ
 • Co znaczy Urbanizacja to jest życia. Fundamentalnym miernikiem u. jest odsetek ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności państwie albo regionu. Użytkowane są również
 • Co znaczy Języki Ałtajskie Uralo to jest na Syberii i w Azji centralnej, a również w Europie płn.-wsch. Dzieli się na dwie fundamentalne ekipy językowe: uralską (→ uralskie języki
 • Co znaczy Ludy Uralskie to jest Eurazję. Należą do nich przedstawiciele zarówno → białej odmiany człowieka jak i → żółtej odmiany. Odznacza się tu ekipy ludów: ugrofińską
 • Co znaczy Naturalny Ubytek to jest urodzeń (ujemna wartość → przyrostu naturalnego), powodująca zmniejszanie się liczby ludności w ustalonym czasie na danym obszarze
 • Co znaczy Geografii Uspołecznienie to jest gospodarczej od ludnościowej (podział → geografii społeczno -ekonomicznej na → geografię socjalną i → geografię ekonomiczną) zachodzący w
 • Co znaczy Unia Afrykańska (African Union) to jest charakterze politycznym i wojskowym obejmująca wszystkie państwa afrykańskie (niezależnie od Maroka) powołana w miejsce rozwiązanej w 2002r
 • Co znaczy Oleiste Uprawy to jest uzyskania z nich oleju jadalnego i technicznego (→ uprawy przemysłowe), lecz również bezpośrednio spożywane bez przerobu. Do tej ekipy
 • Co znaczy Uzbecy to jest zamieszkujący również sąsiednie państwa (około 10 mln), należący do → tureckich ludów (→ ałtajskie ludy). Nazwa U. przyjęła się od
 • Co znaczy Zbożowe Uprawy to jest świecie, należąca do rodziny traw, stanowiąca podstawę wyżywienia ludzkości. Znana już w starożytności. Zaliczamy do nich: pszenicę, ryż
 • Co znaczy Urdu to jest indoirańskiej (→ indoaryjskie języki, nowoindoaryjskie języki). → Urzędowy język Pakistanu, stosowany jest również w Indiach (Dżammu
 • Co znaczy Polityczne Uprzywilejowanie to jest socjalnych (elit politycznych) w → strukturze socjalnej, wynikająca z posiadania → władzy albo możliwości wpływania na władzę, a więc
 • Co znaczy Bulwiaste Uprawy to jest wyżywienia człowieka ekipa roślin uprawnych. Bulwy tych roślin zawierają skrobię. To są: ziemniaki, bataty, maniok, jam, taro
 • Co znaczy Ziemi Uprawa to jest agrotechnicznych (orka, spulchnianie gleby, nawożenie, nawadnianie odwadnianie, pielęgnacja roślin, odchwaszczanie) wykorzystywanych
 • Co znaczy Alimentacyjne Uprawy to jest uprawy przydzielone do spożycia (na przykład → uprawy zbożowe, → uprawy bulwiaste, warzywa
 • Co znaczy Używki to jest wartości odżywczych, ale spożywane w sporych ilościach z racji na tradycje, walory smakowe bądź działanie pobudzające. Zaliczamy do nich
 • Co znaczy Zielone Użytki to jest porośnięta roślinnością, która przydzielona jest na potrzeby → chowu i → hodowli zwierząt. W skład u.z. wchodzą → łąki i → pastwiska
 • Co znaczy Unesco (United Nations Educational Scientific And Cultural Organization; Organizacja Do Spraw Oświaty, Nauki I Kultury) to jest w 1946 r. Promuje szeroko pojętą edukację, w szczególności pośród społeczeństw → państw rozwijających się (między innymi w latach
 • Co znaczy Unido (United Nations Industrial Development Organization; Organizacja Narodów Zjednoczonych Dsrozwoju Przemysłowego) to jest wyspecjalizowana agenda → ONZ, powstała w celu propagowania rozwoju gospodarczego → państw rozwijających się
 • Co znaczy Ubóstwo to jest niskim → poziomem życia osób, → gospodarstw domowych, → grup socjalnych, czy także → społeczeństw albo nawet brakiem środków materialnych
 • Co znaczy Ulicówka to jest gdzie domy ciągną się po obydwóch stronach jednej ulicy. U. towarzyszyły przeważnie → niwowemu układowi pól (→ niwa
 • Co znaczy Miasto Uniwersyteckie to jest funkcje uniwersyteckie
 • Co znaczy Ucieczka to jest emigracja, spowodowana nagłymi klęskami żywiołowymi, na przykład trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, powodzią, huraganem, pożarem albo
 • Co znaczy Ujgurzy to jest ludy, → ałtajskie ludy), zamieszkały w autonomicznym regionie Sinkiang w Chinach (Kotliny Dżungarska i Kaszgarska – 7,5 mln osób), i we
 • Co znaczy Umiastowienie to jest danym obszarze, przedstawiony liczbą miast przypadającą na 1 tys. km2 albo także liczbą km2 badanego obszaru, na przykład województwa
 • Co znaczy Trend Umieralności to jest długość → przeciętnego czasu trwania życia kobiet i mężczyzn. Odporność biologiczna mężczyzn jest mniejsza niż kobiet, bo już od
 • Co znaczy Umieralność to jest natężenie zgonów w danej zbiorowości w ustalonym czasie. U. mierzona jest przy użyciu → współczynnika zgonów
 • Co znaczy Unctad (United Nations Conference On Trade And Development; Konferencja Narodów Zjednoczonych Do Spraw Handlu I Rozwoju) to jest celem jest popieranie handlu międzynarodowego w celu przyspieszania rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem różnic politycznych i
 • Co znaczy Unicef (United Nations Children’S Fund; Fundusz Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci) to jest w 1946 r. w celu opieki nad zdrowiem i wyżywieniem dzieci na świecie. Siedzibą organizacji jest Nowy Jork. Kluczowym źródłem finansów UNICEF
 • Co znaczy Urbanistyka to jest edukacja zajmująca się planowaniem układu przestrzennego miast i jego rozbudowy
 • Co znaczy Turystyczne Usługi to jest turystyczną danego obszaru. Zaliczamy do nich przede wszystkim: usługi noclegowe, gastronomiczne, wyspecjalizowane (np. wyciągi narciarskie
 • Co znaczy Cukrodajne Uprawy to jest przemysłowych, dostarczające w sporych ilościach cukru. Decydujące znaczenie w skali światowej posiadają praktycznie tylko dwie – trzcina
 • Co znaczy Osadnicza Urbanizacja to jest rozwoju istniejących miast, przekształcaniu wsi w miasta (nadawanie → praw miejskich), powstawaniu nowych miast i tworzeniu złożonych
 • Co znaczy Społeczna Urbanizacja to jest życia, jest to przyjmowanie ustalonych postaw (na przykład większa tolerancyjność), konsumpcyjnego stylu życia, nastawienie na realizację
 • Co znaczy Wsi Urbanizacja to jest pod względem demograficznym na przykład przez przyrost → gęstości zaludnienia na obszarach wiejskich (→ urbanizacja demograficzna
 • Co znaczy Prezydencki Ustrój to jest formy ustrojowe państwa. ustrój socjalny →
 • Co znaczy Niemowląt Umieralność to jest współczynnik umieralności niemowląt
 • Co znaczy Religia Uniwersalistyczna to jest religia światowa
 • Co znaczy Wieku Grupowanie Urbanistyczne to jest zróżnicowanych potrzebach socjalnych i korzystającej z różnych instytucji i urządzeń → infrastruktury socjalnej (żłobków, szkół różnego
 • Co znaczy Urodzajność to jest produkcji roślinnej. Zależy ona od rodzaju gleby, charakteru podłoża geologicznego, składu mineralnego, nasłonecznienia, wysokości nad
 • Co znaczy Unici to jest Kościołów wschodnich i → staroorientalnych Kościołów wschodnich, którzy uznali dogmaty wiary i prawo kanoniczne → Kościoła katolickiego, w
 • Co znaczy Strączkowe Uprawy to jest są istotnym elementem pożywienia, w szczególności w państwach o niedoborze białka zwierzęcego. Spotykamy w tej ekipie w szczególności
 • Co znaczy Okopowe Uprawy to jest siania bądź sadzenia i okopywania w czasie wzrostu rośliny w celu rozbudowania jej mechanizmu korzeniowego (kłączy, bulw, korzeni). Do u.o
 • Co znaczy Ekonomiczne Uprzywilejowanie to jest wyższych dochodów, wynikający z pozycji tych grup w → społecznym podziale pracy. Pozycja ta uwarunkowana jest różnym poziomem czynności
 • Co znaczy Dochodowe Ubóstwo to jest wysokości 1 dolara na dzień w → państwach rozwijających się w Afryce i w Azji, 2 dolary na dzień w Ameryce Łacińskiej, 4 dolary w Europie

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Ubóstwo Dochodowe, Uprzywilejowanie Ekonomiczne, Uprawy Okopowe, Uprawy Strączkowe, Unici, Urodzajność, Urbanistyczne Grupowanie Wieku, Uniwersalistyczna geografia.

Pojęcia Ubóstwo Dochodowe, Uprzywilejowanie Ekonomiczne, Uprawy położenie.