spółdzielnia kooperatywa co to znaczy

Definicje z geografii S

 • Co znaczy Szwajcarzy to jest którego → etnogenezie istotną rolę odegrały zromanizowane plemiona celtyckie (m.in. → Helwetów) oraz Retowie (przodkowie dzisiejszych →
 • Co znaczy Shintō Sintoizm to jest chińskiego droga duchów, droga bogów, po japońsku kami -no mici). S. ukształtował się na bazie szablonowych wierzeń → politeistycznych
 • Co znaczy Religia Światowa to jest religia światowa
 • Co znaczy Trwałe Środki to jest powyżej 1 rocznym okresie użytkowania. Na ś.t. składają się budynki, maszyny i urządzenia, regularnie o znacznej wartości (→ dorobek trwały
 • Co znaczy Ludy Samodyjskie to jest Samojedzi) uralskie ludy
 • Co znaczy Sandawe to jest Khoisanidzi
 • Co znaczy Selkupowie to jest uralskie ludy
 • Co znaczy Seminole to jest Indianie Ameryki Północnej
 • Co znaczy Senoi to jest austroazjatyckie ludy
 • Co znaczy Wiek Społeczny to jest wiek socjalny
 • Co znaczy Współczynnik Starości to jest współczynnik starości demograficznej
 • Co znaczy Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo -Wschodniej to jest ASEAN
 • Co znaczy Gospodarcza Struktura to jest struktura funkcjonalna
 • Co znaczy Serbowie to jest zamieszkały także w innych państwach bałkańskich (Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia). Po wojnie w 1991 r. większość S. opuściła →
 • Co znaczy Zasiewów Struktura to jest zróżnicowanie przestrzenne upraw w obrębie gruntów ornych
 • Co znaczy Suburbanizacja to jest polegająca raczej na → urbanizacji ekonomicznej (rośnie złożoność → struktury funkcjonalnej miasta) i zainicjowaniu → urbanizacji
 • Co znaczy Szczep to jest ekipa ludzka stanowiąca wspólnotę podobną do → plemienia, lecz nie posiadająca tradycji pochodzenia od wspólnego przodka
 • Co znaczy Satelita Miasto Satelitarne to jest zapleczu wielkiego miasta, przejmujące część jego → funkcji, na przykład przemysłowych (→ lokalizacja terenochłonnych → zakładów
 • Co znaczy Przestrzenna Segregacja to jest przestrzeni osób, jak i → instytucji, jednorodnych z uwagi na reprezentowane cechy, na przykład podobne → cechy demograficzne, socjalne
 • Co znaczy Rasowa Segregacja to jest przedstawicieli różnych → ras i → odmian ludzkich poprzez ograniczanie miejsca zamieszkania, a nawet przebywania w niektórych dzielnicach
 • Co znaczy Seldżucy to jest XI –XII w. imperium S. obejmującym znaczącą część Persji, Mezopotamii, Syrii, Palestyny. Nazwa ta pochodzi od jednego z wodzów turkmeńskich
 • Co znaczy Semici to jest Półwysep Arabski, w szczególności jego część płn. Ustalenie to wywodzi się z językoznawstwa i nie znaczy wspólnego pochodzenia etnicznego
 • Co znaczy Języki Semickie to jest rodziny językowej, wywodząca się z Bliskiego Wschodu, a współcześnie występująca w zach. Azji i w płn. i wsch. Afryce. Należy do niej około
 • Co znaczy Turystyczny Sezon to jest jest wzmożony ruch → turystów w → miejscowości turystycznej bądź → regionie turystycznym. Wyróżniamy s.t.: 1. całoroczny – liczba
 • Co znaczy Osadnicza Sieć to jest uporządkowanych przestrzennie, tzn. pozostających w pewnych stosunkach przestrzennych wynikających z ich bliższego albo dalszego sąsiedztwa
 • Co znaczy Sikhizm to jest palijskie „sikkha” oznacza uczeń) powstała na przełomie XV –XVI w. na gruncie → hinduizmu i → islamu jako słowo rozczarowania tymi dwiema
 • Co znaczy Sparteca (Regionalne Porozumienie O Handlu I Współpracy Między Krajami Południowego Pacyfiku) to jest powołany do życia w 1980 r. w Tarawie, stolicy Kiribati (kraj to obejmuje Wyspy Gilberta, Wyspę Banaba i Wyspę Sporadów
 • Co znaczy Sikhowie to jest zamieszkująca Pendżab (na pograniczu Indii i Pakistanu). Fundamentem wyodrębnienia się S. spośród ludności hinduskiej stało się ich
 • Co znaczy Siła Robocza (Potencjalne Zasoby Pracy) to jest przez ogół właściwości fizycznych i duchowych organizmu ludzkiego, które mogą być służące w procesie pracy; ogół osób zdolnych do pracy
 • Co znaczy Skansen to jest Stanowi ono zestaw tradycyjnego budownictwa mieszkalnego, gospodarczego, sakralnego, łącznie z prezentacją wnętrz. Regularnie
 • Co znaczy Współczynnik Skolaryzacji to jest współczynnik solaryzacji
 • Co znaczy Bidonville Slumsy to jest standardzie, występujące raczej w miastach → państw rozwijających się. Regularnie nie spełniają one fundamentalnych norm budowlanych
 • Co znaczy Socjalizm to jest społeczno -gospodarcza; poglądy społeczno -gospodarcze uformowane w XIX w., raczej poprzez K. Marksa i F. Engelsa. Zakładają one równość i
 • Co znaczy Somalijczycy to jest terenie Somalii, a również Etiopii, Kenii i Tanzanii (około 10,5 mln osób). Charakteryzuje go ciemna skóra, wskazująca na większą
 • Co znaczy Paraekumena Subekumena to jest poprzez człowieka albo tylko używany gospodarczo (w przeciwieństwie od → ekumeny, czy → anekumeny). S. jest obszarem zamieszkałym tylko w
 • Co znaczy Społeczeństwo to jest historycznie ukształtowana, zorganizowana zbiorowość o sporym stopniu złożoności, charakteryzująca się pewną odrębnością od innych s
 • Co znaczy Pracy Podział Społeczny to jest czynności gospodarczych wynikający z przygotowania zawodowego poszczególnych ludzi i grup ludzkich. S.p.p. dokonał się wskutek historycznie
 • Co znaczy Spółka to jest umowa dwóch albo więcej osób, → instytucji, → podmiotów gospodarczych w celu prowadzenia określonej działalności, przeważnie gospodarczej
 • Co znaczy Miast Rozwoju Stadia to jest dziedzinie zmian rozkładu przestrzennego → gęstości zaludnienia (→ formuła Clarka). Opierając się na przekształcania profilu gęstości
 • Co znaczy Społeczeństw Się Starzenie to jest starszym, przejawiający się we wzroście odsetka ludności starej w ogólnej liczbie ludności (→ współczynnik starości demograficznej). Za
 • Co znaczy Bezrobocia Stopa to jest niepracujących do liczby cywilnej ludności → aktywnej zawodowo, jest to bez osób odbywających czynną służbę wojskową i pracowników
 • Co znaczy Szlak Komunikacyjny (Linia Komunikacyjna) to jest droga komunikacyjna
 • Co znaczy Ekonomiczna Strefa to jest gospodarczo-usługowa może być prowadzona na preferencyjnych zasadach, na przykład bez płacenia podatków poprzez pewien moment, czy także
 • Co znaczy Etniczna Struktura to jest regionu wg przynależności do poszczególnych grup etnicznych i → narodowościowych; udział poszczególnych grup etnicznych w ogólnym
 • Co znaczy Miast Hierarchiczna Struktura to jest i rangi pełnionych poprzez nie funkcji, decyzyjnych o ich pozycji w → sieci osadniczej. Wyróżnić można kilka szczebli hierarchicznych miast
 • Co znaczy Miasta Morfologiczna Struktura to jest złożona jest → plan miasta, a również → fizjonomia miasta i jego geneza. S.m.m. opisują zasadniczo → plany regularne (→ promienisto
 • Co znaczy Narodowościowa Struktura to jest obszaru we-dług przynależności do poszczególnych narodów, grup → narodowościowych i → etnicznych; udział poszczególnych narodowości w
 • Co znaczy Miasta Przestrzenna Struktura to jest różnych typów działalności społecznogospodarczej (→ funkcji), związanego z nimi zagospodarowania materialnego (urządzeń trwałych) i układów
 • Co znaczy Społeczna Struktura to jest rodzaju → ekipy socjalne (wydzielone z racji na określone → cechy socjalne) i → klasy i → warstwy socjalne (struktura klasowa), związane
 • Co znaczy Struktura Społeczno -Przestrzenna Miasta to jest grup socjalnych o ustalonych → cechach socjalnych i uwarunkowaniach zamieszkania. Miernikami stanowiącymi podstawę wyróżnienia
 • Co znaczy Wieku Struktura to jest poszczególnych grup wieku w ogólnej liczbie ludności. Z racji na proporcje poszczególnych grup wieku w ogólnej liczbie ludności odznacza
 • Co znaczy Wykształcenia Struktura to jest wykształcenia. Wyróżniamy przy tym następujące kategorie: ludność bez wykształcenia, ludność z wykształceniem fundamentalnym, ludność z
 • Co znaczy Suahili to jest Bantu, ale wykazujący mocne zmieszanie z napływową ludnością arabską i perską. Uległ wpływom islamu. Zamieszkuje wybrzeża Kenii, Tanzanii i
 • Co znaczy Funkcji Sukcesja to jest obszaru, na przykład miasta, pod wpływem zmieniających się uwarunkowań politycznych, gospodarczych czy także socjalnych. Odpowiednikiem s.f
 • Co znaczy Sunnici to jest sunny, a więc ścieżki postępowania jaką swym życiem wyznaczył Prorok (Mahomet). Sunna to jest tradycja, prawo zwyczajowe występujące pośród
 • Co znaczy Surowiec to jest wzbogacenia, w celu przetworzenia na towar gotowy, wykorzystywany zaspokojeniu ustalonych potrzeb. Wyróżniamy surowce: budowlane (piasek
 • Co znaczy Państw Suwerenność to jest niezależność → państwa w relacji do innych krajów, wyznaczająca zakres władzy państwa na ustalonym terytorium. Tym samym → organa władzy
 • Co znaczy Religijny Synkretyzm to jest różnych → religii w jedną, normalnie niespójną całość. S.r. przeważnie bazuje na nakładaniu się nowej religii na stare, tradycyjne
 • Co znaczy Państwa Partyjny System to jest → władzy między → partie polityczne. Wyróżniamy: 1. mechanizmy jednopartyjne – na przykład w byłych krajach socjalistycznych Europy
 • Co znaczy Szamanizm to jest których celem jest nawiązywanie kontaktu z duchami i uzyskiwanie od nich pomocy w leczeniu, zamawianiu pogody, pomyślności w łowach. Sz
 • Co znaczy Ziemi Szczyt to jest poświęcona globalnym problemom zrównoważonego rozwoju (wrzesień 2002r., Johannesburg, Republika Południowej Afryki). Wspólne działania
 • Co znaczy Szeklerzy to jest uralskie ludy), najprawdopodobniej wymieszana z ludami tureckim, które uległy wpływom węgierskim (madziaryzacji), mieszkająca w
 • Co znaczy Szerpowie to jest birmańskich ludów (→ chińsko -tybetańskie ludy), zamieszkujący w Himalajach na wysokości 3–6 tys. m n.p.m. Sz. posługują się jednak
 • Co znaczy Szwedzi to jest posługujący się językiem szwedzkim. Wywodzi się on z germańskich plemion Swewów i Gotów (→ Germanie), które na pocz. n.e. zamieszkiwały
 • Co znaczy Szyici to jest zastąpienia Mahometa poprzez jego zięcia – Alego Ibn Abi Taliba. Sz. wierzyli, Iż Prorok przekazał zięciowi wiedzę, której nie ujawnił
 • Co znaczy Ślązacy to jest krainy Śląsk. Nazwą tą już nareszcie X w. określano obszary dorzecza górnej i środk. Odry, zamieszkałe poprzez różne plemiona słowiańskie
 • Co znaczy Ważona Średnia to jest średnia wartość z szeregu danych, uwzględniająca równocześnie ciąg wag odzwierciedlających znaczenie poszczególnych przedmiotów zbioru
 • Co znaczy Transportu Środek to jest maszyny, urządzenia wykorzystywane do przemieszczania osób i towarów (na przykład pociąg, auto, samolot, statek
 • Co znaczy Środkowo -Europejska Strefa Wolnego Handlu Ceftaśrodowisko to jest wieloznaczny, bo może dotyczyć wybranego aspektu przestrzeni (na przykład → ś. ekonomiczne, ś. geograficzne, → ś. naturalne, → ś. polityczne
 • Co znaczy Człowieka Środowisko to jest gdzie żyje człowiek, stanowiący region jego codziennej aktywności. Ś.cz. może przybierać formę krajobrazu albo regionu. Człowiek zaspokaja
 • Co znaczy Sasi to jest Germanie
 • Co znaczy Miasta Satelita to jest satelitarne miasto
 • Co znaczy Gospodarcza Samowystarczalność to jest → autarkia
 • Co znaczy Dakota Siuksowie Sjuksowie to jest zamieszkujący pierwotnie tereny leśne nad Wielkimi Jeziorami, gdzie zajmowali się myślistwem, rybołówstwem i zbieractwem. Część z nich
 • Co znaczy Społeczność to jest dość silne → więzi społeczne pomiędzy jej członkami, np. na zasadzie sąsiedztwa (s. terytorialna, → zbiorowość terytorialna), koleżeństwa
 • Co znaczy Schengen to jest Układ z Schengen
 • Co znaczy Rasa Sudańska to jest odmiany człowieka. Charakteryzuje ją smukła budowa ciała, wysoki wzrost, wełniste włosy, szeroki nos, wydatne usta, skóra prawie
 • Co znaczy Kulturowy Krąg Sinojapoński to jest wschodnioazjatycki krąg kulturowy
 • Co znaczy Materialna Sfera to jest gospodarka materialna
 • Co znaczy Sidamo to jest Kuszyci
 • Co znaczy Syngalezi to jest Hindusi) stanowiący największą część ludności Sri Lanki (14,5 mln), zamieszkujący centralną i płd. część wyspy Cejlon. Pierwotnie S
 • Co znaczy Szkoci to jest przedstawicieli, powstały w V – VI w. n.e. z → asymilacji pierwotnych mieszkańców Szkocji (Iroszkoci, Piktowie) przez ludy celtyckie (→
 • Co znaczy Komunikacyjna Sieć to jest to są wszystkie → linie i → węzły komunikacyjne znajdujące się na obszarze → regionu albo państwie
 • Co znaczy Miejska Sieć to jest zestaw miast na danym obszarze współzależnych w swym rozmieszczeniu, wielkości i pełnionych funkcjach (→ sieć osadnicza
 • Co znaczy Słowianie to jest zamieszkująca środk., wsch. i płd. część Europy, wydzielona opierając się na kryterium lingwistycznego. Jedna z koncepcji tłumaczących
 • Co znaczy Ludy Słowiańskie to jest Słowianie
 • Co znaczy Soto to jest Bantu
 • Co znaczy Spiszacy to jest ludność góralska (→ górale) zamieszkała na Spiszu
 • Co znaczy Rasa Syberyjska to jest odmiany człowieka. Zamieszkuje obszary Uralu i płn.-zach. Syberii oraz płn.-wsch. krańce Syberii. Charakteryzuje się jasną skórą
 • Co znaczy Sefardyjczycy to jest Palestyny osiedlili się w Hiszpanii i Portugalii, skąd ponownie zostali wypędzeni w latach 1492–1497. Schronili się w Afryce płn., Italii
 • Co znaczy Scytowie to jest irańskie ludy) zamieszkujące od VII w. p.n.e. do pocz. n.e. stepy na płn. od Morza Czarnego. S. przybyli ze środk. Azji (górne dorzecze
 • Co znaczy Słowacy to jest którego przedstawiciele mieszkają także w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Słowacka → grupa etniczna powstała ok. VI w., jako efekt
 • Co znaczy Szona to jest Bantu
 • Co znaczy Sukiennice to jest budynek wznoszony na → rynku → miasta średniowiecznego, gdzie kupcy mogli wystawiać własne wyroby
 • Co znaczy Miasta Przestrzeni Sakralizacja to jest s.p.m. W → mieście socjalistycznym była ona ograniczana, a symbole religijne likwidowane albo zasłaniane innymi przedmiotami
 • Co znaczy Sadownictwo to jest hodowli i uprawie drzew owocowych w celu produkcji → owoców jadalnych. Owoce te produkuje się w sadach (jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie
 • Co znaczy Socjologia to jest społeczeństwie, koncentrująca się na opisywaniu i wyjaśnianiu stanu konkretnego społeczeństwa w ustalonym momencie historycznym. Każde
 • Co znaczy Gospodarcza Społeczno Struktura to jest zróżnicowanie cech ludnościowych i gospodarczych w obrębie pewnego obszaru (miasta, regionu, województwa, państwie
 • Co znaczy Osadniczy System to jest oddziałujących na siebie jednostek osadniczych (→ osiedli), które tworzą funkcjonalną całość, wyodrębniającą się z otoczenia, ale
 • Co znaczy Sudanidzi to jest → sudańskiej rasy, zamieszkujących Afrykę zach. i Sudan, w strefie przejściowej pomiędzy Saharą a dżunglą tropikalną. S. na kontakcie z
 • Co znaczy Szaliszowie to jest Indianie Ameryki Północnej
 • Co znaczy Morski Szlak to jest wytyczona trasa po której poruszają się statki i okręty na morzach i oceanach
 • Co znaczy Polityczne Środowisko to jest ekipa osób reprezentujących podobne poglądy, stanowisko w kwestiach politycznych
 • Co znaczy Regionalna Świadomość to jest → świadomość odnosząca się do postrzegania większego obszaru, głównie → regionu
 • Co znaczy Ludności Spis Sumaryczny to jest wybranych cech ludności. W spisie tym chodzi raczej o określenie ogólnej liczby ludności i ewentualnie → struktury płci i wieku. Nie to
 • Co znaczy Szleuch to jest Berberowie
 • Co znaczy Agrarna Struktura to jest względem wielkości (powierzchni), rozdrobnienia działek (areał ziemi uprawnej w danym gospodarstwie rolnym może występować w rozrzucie, tzn
 • Co znaczy Własnościowa Struktura to jest własność państwowa, prywatna, spółdzielcza); przynależność obiektów gospodarczych, gospodarstw rolnych, budynków, gruntów do różnych
 • Co znaczy Przygraniczna Strefa to jest granicy państwowej, w obrębie którego – w celu ochrony granicy – obowiązują określone regulaminy dotyczące przebywania, w szczególności
 • Co znaczy Demarkacyjna Strefa to jest więcej krajów, którego administrowanie znajduje się w gestii międzynarodowej (jedno albo kilka upoważnionych mocarstw). Przeważnie s.d
 • Co znaczy Akcyjna Spółka to jest jednego właściciela. W celu rozwoju → spółki, jej zarząd, emituje → akcje o określonej cenie nominalnej. Dzięki ich sprzedaży na → giełdzie
 • Co znaczy Semangowie to jest pod względem rasowym do ludów negryckich (→ czarna odmiana człowieka), zamieszkujący trudno dostępne obszary płn. Malezji i płd. Tajlandii
 • Co znaczy Stolica to jest kraju (stolica → państwa), ale także władz różnych szczebli, zarządzających określonym terytorium (np. s. stanu, prowincji, departamentu
 • Co znaczy Świadomość to jest oznaczające stan postrzegania otaczającej rzeczywistości. Stanowi ona konsekwencję indywidualnego rozwoju biologicznego i psychicznego
 • Co znaczy Sklawini Sklaweni to jest zach. odłam Słowian, zamieszkujące w V –VII polno -leśne obszary na przedpolu gór – na wyżynach i nizinach od środk. i górnej Łaby po środk
 • Co znaczy Jakuci Sacha to jest tureckie ludy
 • Co znaczy Shintō to jest sintoizm
 • Co znaczy Zatrudnienia Struktura to jest poszczególnych działach i → sektorach gospodarki, uwzględniający → zatrudnienie wg miejsca pracy, a więc przynależności zakładu, gdzie się
 • Co znaczy System to jest pomiędzy nimi i między całym s., a jego otoczeniem. Przykładowo, jeżeli → gospodarkę traktujemy jako s., to jego elementami są
 • Co znaczy Kulturowy Krąg Środkowoafrykański to jest Subsaharyjską, tzw. Czarną Afrykę. Ś.k.k. położony jest na płd. od Sahary, a jednocześnie na płd. od islamskiego kręgu kulturowego. Jest on
 • Co znaczy Wschodnie Kościoły Staroorientalne to jest niegreckiej, które odłączyły się od głównego nurtu pierwotnego → chrześcijaństwa w V w. Powodem odłączenia były spory religijne dotyczące
 • Co znaczy Samojedzi to jest samodyjskie ludy) uralskie ludy
 • Co znaczy Onz Sekretariat to jest ONZ
 • Co znaczy Powszechny Ludności Spis to jest powszechny lista ludności. →
 • Co znaczy At Szari to jest obowiązujących każdego muzułmanina (→ islam), który wg teologów i prawników jest dziełem Boga objawionym prorokom, a równocześnie
 • Co znaczy Wolnocłowa Strefa to jest obrębie którego składowane i sprzedawane są wyroby przywożone zza granicy, a nie podlegające ocleniu (a zatem tańsze). S.w. stanowi
 • Co znaczy Szoszoni to jest Indianie Ameryki Północnej
 • Co znaczy Samotnicza Wieś Samotnia to jest wieś składająca się z pewnej liczby oddzielnie, z dala od siebie stojących zagród. S. może być zgrupowanie najwyżej trzech zagród
 • Co znaczy Ludy Semickie to jest Semici
 • Co znaczy Szanowie to jest tajskie ludy
 • Co znaczy Szaunisi to jest Indianie Ameryki Północnej, → Algonkini
 • Co znaczy Szyllukowie to jest Niloci
 • Co znaczy Śródmieście to jest dzielnica śródmiejska
 • Co znaczy Handlu Organizacja Światowa to jest WTO
 • Co znaczy Stacjonarna Piramida Płci I Wieku to jest → piramida stacjonarna
 • Co znaczy Ekonomiczne Środowisko to jest którą charakteryzuje → koncentracja działalności gospodarczej, na przykład tereny przemysłowe, → infrastruktury technicznej, składy
 • Co znaczy Sundajczycy to jest austronezyjskie ludy
 • Co znaczy Miasta Plan Szachownicowy to jest układu przestrzennego poszczególnych elementów zabudowy. Ulice proste, równoległe i prostopadłe względem siebie, krzyżują się pod kątem
 • Co znaczy Szeregówka to jest regularna wieś ulicowa (→ ulicówka), wieloosiowa. Zwarta zabudowa wzdłuż krótkich dróg biegnących prostopadle do drogi głównej
 • Co znaczy Słowińcy to jest Kaszubami, która zamieszkiwała tereny w sąsiedztwie jezior Gardno i Łebsko na Pobrzeżu Słowińskim, utrzymując się głównie z rybołówstwa. Po
 • Co znaczy Swahili Suahili to jest językowa niger-kongo). Stał się językiem wykorzystywanym w dużej części Afryki: w Kenii, Rwandzie, Ugandzie, na Zanzibarze i → urzędowym
 • Co znaczy Superstolica to jest administracyjne i polityczne o zasięgu ponadnarodowym, wykraczającym poza granice krajów, zarządzające całymi ugrupowaniami krajów, na
 • Co znaczy Migracji Saldo to jest migracyjnego (→ imigracji) a odpływu migracyjnego (→ emigracji) w ustalonym czasie (przeważnie rejestrowana w skali roku) na danym obszarze
 • Co znaczy Nadgraniczna Strefa to jest granicy państwowej, w obrębie którego – w celu ochrony granicy – obowiązują określone regulaminy dotyczące przebywania, w szczególności
 • Co znaczy Sarmaci to jest irańskie ludy), które przywędrowały w momencie VI –IV w. przed naszą erą ze środk. Azji, poprzez Ural, na stepy nad Morzem Czarnym. Dotarły
 • Co znaczy Sekta to jest od głównego nurtu danej → religii i macierzystej organizacji kościelnej, na symbol różnic w dziedzinie → doktryny religijnej, liturgii i
 • Co znaczy Społeczne Środowisko to jest demograficznych bądź socjalnych (na przykład ś.s. osób z wyższym wykształceniem, reprezentantów wolnych zawodów, osób zajmujących wysokie
 • Co znaczy Gospodarki Sektor to jest segmentów → gospodarki, wykształconych w historycznym rozwoju cywilizacji człowieka. Do s.g. należą: pierwszy (I) rolniczy, obejmujący →
 • Co znaczy Przestrzenna Separacja to jest ekipy socjalnej w przestrzeni na przykład miasta. Wynika ono z dążności do skupiania się w przestrzeni osób i rodzin wyznających określony
 • Co znaczy Niematerialna Sfera to jest gospodarka niematerialna
 • Co znaczy Funkcjonalna Specjalizacja to jest działalności społecznej lub gospodarczej na danym obszarze, np. w mieście, regionie, powiecie, znacznie przekraczająca potrzeby mieszkańców
 • Co znaczy Stocznia to jest → zakład przemysłowy produkujący bądź naprawiający statki i okręty (tj. wojskowe jednostki pływające
 • Co znaczy Siedlisko to jest zabudowana, zamieszkała część → wsi, składająca się z poszczególnych zagród. Najmniejszym elementem s. jest → zagroda
 • Co znaczy Soninke to jest gatunku ludów → Mande, który znacząco przyczynił się do stworzenia państwa Ghana. Zamieszkuje także Mali, Burkina Faso, Senegal, Gambię
 • Co znaczy Sumaryczny Ludności Spis to jest sumaryczny lista ludności
 • Co znaczy Starosta to jest odwoływany poprzez króla namiestnik prowincji, dzielnicy, sprawujący w imieniu króla władzę państwową. W XIV w. – s. grodowy, który
 • Co znaczy Sufizm to jest poszukiwania drogi do ponadzmysłowego poznania Boga (a więc Prawdy) i zjednoczenia się z Nim przez mistyczną miłość. Nurt ten wywodzi się z
 • Co znaczy Słoweńcy to jest zamieszkują także płn. Włochy oraz płd.-wsch. Austrię (Styrię). Plemiona południowosłowiańskie (→ Słowianie) zasiedliły ten obszar w VI w
 • Co znaczy Stereotyp to jest wartościującym na temat ludzi, grup socjalnych bądź obszarów, tylko częściowo zgodny z rzeczywistością, a mimo to stanowiący podstawę do
 • Co znaczy Demograficzna Struktura to jest podział ludności na ekipy dokonany z racji na → cechy demograficzne (wiek, płeć: struktura wieku, → struktura płci
 • Co znaczy Struktura Funkcjonalno -Prze S Trzen Na to jest użytkowania ziemi na danym obszarze wraz ze związaną z nimi działalnością społeczno -gospodarczą. W mieście do głównych typów użytkowania
 • Co znaczy Przemysłu Gałęziowa Struktura to jest gałęzie, → branże i rodzaje (→ klasyfikacja gospodarki); udział poszczególnych gałęzi → przemysłu w ogólnej produkcji przemysłowej albo w
 • Co znaczy Zawodowa Struktura to jest wykonywanego zawodu, z wyjątkiem → sektora czy → sekcji gospodarki, gdzie dana osoba pracuje: przykładowo kierowca zatrudniony w firmie
 • Co znaczy Funkcjonalna Struktura to jest gospodarczych realizowanych na danym obszarze. S.f. obszaru ustala się przeważnie przez udział zatrudnienia w danej działalności w ogólnym
 • Co znaczy Przestrzenna Struktura to jest jak i zagospodarowania materialnego, które znajdują się w ustalonym obszarze, na przykład w obrębie s.p. → regionu wyróżniamy przedmioty
 • Co znaczy Ziemi Użytkowania Struktura to jest geograficznej różnych form zagospodarowania. W zależności od potrzeb w ich klasyfikowaniu odznacza się od kilku, poprzez kilkanaście, a
 • Co znaczy Suburbia to jest albo poza jego granicami administracyjnymi, w zasięgu codziennych dojazdów do pracy. Powstają wskutek przestrzennego rozrastania się miast
 • Co znaczy Śmiertelność to jest natężenie zgonów na skutek określonej dolegliwości, a więc relacja liczby osób zmarłych do liczby osób, które zachorowały na tę chorobę
 • Co znaczy Urbanizacja Społeczna to jest urbanizacja socjalna
 • Co znaczy Santalowie to jest austroazjatyckie ludy Munda
 • Co znaczy Cecha Społeczna to jest właściwość socjalna
 • Co znaczy Społeczna Stratyfikacja to jest → struktura socjalna) na → klasy i → warstwy socjalne, o różnej pozycji socjalnej wynikającej ze relacji do → środków produkcji (burżuazja
 • Co znaczy Struktura to jest określoną całość i powiązania i zależności jakie zachodzą między tymi elementami, na przykład → struktura przestrzenna, → struktura
 • Co znaczy Turystyczny Szlak to jest ogólnej sieci dróg, a łącząca miejsca wzdłuż których występują interesujące z turystycznego punktu widzenia określone → walory turystyczne
 • Co znaczy Produkcji Środki to jest elementy i urządzenia wykorzystywane do wytwarzania ustalonych dóbr w procesie → produkcji
 • Co znaczy Rasa Śródziemnomorska to jest odmiany człowieka. Obejmuje obszary Europy płd. nad Morzem Śródziemnym, a w rozproszeniu sięga do Europy płn., płn.-wsch. Afryki i płd
 • Co znaczy Lokalna Świadomość to jest → świadomość odnosząca się do postrzegania niewielkiego obszaru, do skali lokalnej (np. pojedynczej miejscowości
 • Co znaczy Obrotowe Środki to jest obejmujące zapasy materiałów, zapasy środków do produkcji i narzędzia o okresie użytkowania krótszym niż 1 rok i środki finansowe
 • Co znaczy Geograficzne Środowisko to jest obejmująca przedmioty fizyczno -geograficzne jak i zagospodarowanie materialne – stanowiące podłoże działalności człowieka. Stosunkowo
 • Co znaczy Naturalne Środowisko to jest obszary nie przekształcone bądź bardzo słabo zmienione poprzez człowieka, aktualnie ograniczające się praktycznie do Arktyki i Antarktydy
 • Co znaczy Światowa Rada Kościołów (World Council Of Churches) to jest powołana w 1948 r. zrzeszająca Kościoły niekatolickie (→ prawosławie, → protestantyzm, → wschodnie Kościoły tradycji niegreckiej). Należą
 • Co znaczy Klimatyczna Stacja to jest charakteryzująca się walorami klimatycznymi. Określone charakterystyki lokalnego klimatu (na przykład temp. w momencie letnim albo zimowym
 • Co znaczy Płci Struktura to jest Te dwie ekipy ludności są normalnie liczebnie nierówne. S.p. mierzona jest przy użyciu → współczynnika feminizacji albo → współczynnika
 • Co znaczy Sanskryt to jest indoeuropejskiej rodziny językowej, którego początki sięgają IX w.przed naszą erą Jego reguły gramatyczne ostatecznie skodyfikowane zostały
 • Co znaczy Jehowy Świadkowie to jest się z ruchu Badaczy Pisma Świętego. Opierają się na autorytecie Pisma Świętego, twierdząc, że jedynym Bogiem jest Jehowa (nie uznają Trójcy
 • Co znaczy Ludności Struktura to jest ogólnej liczbie ludności w danym czasie na danym obszarze. Podziału ludności na ekipy dokonuje się wg przyjętych mierników, na przykład wg
 • Co znaczy Sołectwo to jest terytorialnego w → gminie wiejskiej, obejmująca jedną albo kilka → wsi, lub także, w razie dużego osiedla wiejskiego, część jednej wsi. Na
 • Co znaczy Kooperatywa Spółdzielnia to jest usługodawców w jedno → przedsiębiorstwo albo → instytucję. Każdy członek s. wnosi do niej swój wkład finansowo -rzeczowy. W przeciwieństwie

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Spółdzielnia (Kooperatywa), Sołectwo, Struktura Ludności, Świadkowie Jehowy, Sanskryt, Struktura Płci, Stacja Klimatyczna, Światowa Rada Kościołów (World geografia.

Pojęcia Spółdzielnia (Kooperatywa), Sołectwo, Struktura Ludności położenie.