stratyfikacja społeczna co to znaczy

Definicje z geografii S

 • Gdzie jest Społeczna Stratyfikacja Ranking społeczeństwa (→ struktura socjalna) na → klasy i → warstwy socjalne, o różnej pozycji socjalnej wynikającej ze relacji do → środków co znaczy
 • Lokalizacja At Szari Co lepsze obowiązujących każdego muzułmanina (→ islam), który wg teologów i prawników jest dziełem Boga objawionym prorokom, a równocześnie krzyżówka
 • Położenie Sikhowie Czy warto zamieszkująca Pendżab (na pograniczu Indii i Pakistanu). Fundamentem wyodrębnienia się S. spośród ludności hinduskiej stało się ich co to jest
 • Geografia Regionalna Świadomość Opinie forum → świadomość odnosząca się do postrzegania większego obszaru, głównie → regionu słownik
 • Na mapie Własnościowa Struktura Najlepszy własności (własność państwowa, prywatna, spółdzielcza); przynależność obiektów gospodarczych, gospodarstw rolnych, budynków, gruntów do czym jest
 • Gdzie leży Szyici Porównaj zwolennicy zastąpienia Mahometa poprzez jego zięcia – Alego Ibn Abi Taliba. Sz. wierzyli, Iż Prorok przekazał zięciowi wiedzę, której nie co oznacza
 • Współrzędne Wschodnie Kościoły Staroorientalne Wyniki niegreckiej, które odłączyły się od głównego nurtu pierwotnego → chrześcijaństwa w V w. Powodem odłączenia były spory religijne dotyczące tłumaczenie
 • Jak daleko Lokalna Świadomość Zastosowanie → świadomość odnosząca się do postrzegania niewielkiego obszaru, do skali lokalnej (np. pojedynczej miejscowości przykłady
 • Geo Sandawe Ranking Khoisanidzi definicja
 • Mapa Miasta Morfologiczna Struktura Co lepsze który złożona jest → plan miasta, a również → fizjonomia miasta i jego geneza. S.m.m. opisują zasadniczo → plany regularne (→ promienisto encyklopedia
 • Gdzie jest Struktura Funkcjonalno -Prze S Trzen Na Czy warto użytkowania ziemi na danym obszarze wraz ze związaną z nimi działalnością społeczno -gospodarczą. W mieście do głównych typów użytkowania jak działa
 • Lokalizacja Miast Rozwoju Stadia Opinie forum rozpatrywany w dziedzinie zmian rozkładu przestrzennego → gęstości zaludnienia (→ formuła Clarka). Opierając się na przekształcania profilu czy jest
 • Położenie Zasiewów Struktura Najlepszy zróżnicowanie przestrzenne upraw w obrębie gruntów ornych pojęcie
 • Geografia Sundajczycy Porównaj austronezyjskie ludy wyjaśnienie
 • Na mapie Migracji Saldo Wyniki napływu migracyjnego (→ imigracji) a odpływu migracyjnego (→ emigracji) w ustalonym czasie (przeważnie rejestrowana w skali roku) na danym opis
 • Gdzie leży Szeregówka Zastosowanie regularna wieś ulicowa (→ ulicówka), wieloosiowa. Zwarta zabudowa wzdłuż krótkich dróg biegnących prostopadle do drogi głównej informacje
 • Współrzędne Socjologia Ranking społeczeństwie, koncentrująca się na opisywaniu i wyjaśnianiu stanu konkretnego społeczeństwa w ustalonym momencie historycznym. Każde znaczenie
 • Jak daleko Superstolica Co lepsze administracyjne i polityczne o zasięgu ponadnarodowym, wykraczającym poza granice krajów, zarządzające całymi ugrupowaniami krajów, na co znaczy
 • Geo Przestrzenna Segregacja Czy warto miejscach → przestrzeni osób, jak i → instytucji, jednorodnych z uwagi na reprezentowane cechy, na przykład podobne → cechy demograficzne krzyżówka
 • Mapa Współczynnik Skolaryzacji Opinie forum współczynnik solaryzacji co to jest
 • Gdzie jest Sudanidzi Najlepszy należących do → sudańskiej rasy, zamieszkujących Afrykę zach. i Sudan, w strefie przejściowej pomiędzy Saharą a dżunglą tropikalną. S. na słownik
 • Lokalizacja Satelita Miasto Satelitarne Porównaj położone w zapleczu wielkiego miasta, przejmujące część jego → funkcji, na przykład przemysłowych (→ lokalizacja terenochłonnych → zakładów czym jest
 • Położenie Socjalizm Wyniki formacja społeczno -gospodarcza; poglądy społeczno -gospodarcze uformowane w XIX w., raczej poprzez K. Marksa i F. Engelsa. Zakładają one co oznacza
 • Geografia Soto Zastosowanie Bantu tłumaczenie
 • Na mapie Suahili Ranking ludów → Bantu, ale wykazujący mocne zmieszanie z napływową ludnością arabską i perską. Uległ wpływom islamu. Zamieszkuje wybrzeża Kenii przykłady
 • Gdzie leży Struktura Co lepsze tworzących określoną całość i powiązania i zależności jakie zachodzą między tymi elementami, na przykład → struktura przestrzenna, → definicja
 • Współrzędne Sanskryt Czy warto do → indoeuropejskiej rodziny językowej, którego początki sięgają IX w.przed naszą erą Jego reguły gramatyczne ostatecznie skodyfikowane encyklopedia
 • Jak daleko Państw Suwerenność Opinie forum międzynarodowego niezależność → państwa w relacji do innych krajów, wyznaczająca zakres władzy państwa na ustalonym terytorium. Tym samym → jak działa
 • Geo Słoweńcy Najlepszy mln osób). S. zamieszkują także płn. Włochy oraz płd.-wsch. Austrię (Styrię). Plemiona południowosłowiańskie (→ Słowianie) zasiedliły ten czy jest
 • Mapa Starosta Porównaj i odwoływany poprzez króla namiestnik prowincji, dzielnicy, sprawujący w imieniu króla władzę państwową. W XIV w. – s. grodowy, który pojęcie
 • Gdzie jest Powszechny Ludności Spis Wyniki powszechny lista ludności. → wyjaśnienie
 • Lokalizacja Ludności Spis Sumaryczny Zastosowanie kilku wybranych cech ludności. W spisie tym chodzi raczej o określenie ogólnej liczby ludności i ewentualnie → struktury płci i wieku. Nie opis
 • Położenie Sklawini Sklaweni Ranking stanowiące zach. odłam Słowian, zamieszkujące w V –VII polno -leśne obszary na przedpolu gór – na wyżynach i nizinach od środk. i górnej informacje
 • Geografia Stacjonarna Piramida Płci I Wieku Co lepsze → piramida stacjonarna znaczenie
 • Na mapie Sadownictwo Czy warto polegająca na → hodowli i uprawie drzew owocowych w celu produkcji → owoców jadalnych. Owoce te produkuje się w sadach (jabłonie, grusze co znaczy
 • Gdzie leży Szkoci Opinie forum mln przedstawicieli, powstały w V – VI w. n.e. z → asymilacji pierwotnych mieszkańców Szkocji (Iroszkoci, Piktowie) przez ludy celtyckie krzyżówka
 • Współrzędne Pracy Podział Społeczny Najlepszy podział zadań i czynności gospodarczych wynikający z przygotowania zawodowego poszczególnych ludzi i grup ludzkich. S.p.p. dokonał się co to jest
 • Jak daleko Suburbanizacja Porównaj urbanizacji polegająca raczej na → urbanizacji ekonomicznej (rośnie złożoność → struktury funkcjonalnej miasta) i zainicjowaniu → słownik
 • Geo Transportu Środek Wyniki maszyny, urządzenia wykorzystywane do przemieszczania osób i towarów (na przykład pociąg, auto, samolot, statek czym jest
 • Mapa Samotnicza Wieś Samotnia Zastosowanie wieś składająca się z pewnej liczby oddzielnie, z dala od siebie stojących zagród. S. może być zgrupowanie najwyżej trzech zagród co oznacza
 • Gdzie jest Santalowie Ranking austroazjatyckie ludy Munda tłumaczenie
 • Lokalizacja Wiek Społeczny Co lepsze wiek socjalny przykłady
 • Położenie Struktura Społeczno -Przestrzenna Miasta Czy warto miasta → grup socjalnych o ustalonych → cechach socjalnych i uwarunkowaniach zamieszkania. Miernikami stanowiącymi podstawę wyróżnienia definicja
 • Geografia Stocznia Opinie forum → zakład przemysłowy produkujący bądź naprawiający statki i okręty (tj. wojskowe jednostki pływające encyklopedia
 • Na mapie Geograficzne Środowisko Najlepszy geograficznej – obejmująca przedmioty fizyczno -geograficzne jak i zagospodarowanie materialne – stanowiące podłoże działalności człowieka jak działa
 • Gdzie leży Szwajcarzy Porównaj osób), w którego → etnogenezie istotną rolę odegrały zromanizowane plemiona celtyckie (m.in. → Helwetów) oraz Retowie (przodkowie czy jest
 • Współrzędne Naturalne Środowisko Wyniki obszary nie przekształcone bądź bardzo słabo zmienione poprzez człowieka, aktualnie ograniczające się praktycznie do Arktyki i Antarktydy pojęcie
 • Jak daleko Społeczność Zastosowanie występują dość silne → więzi społeczne pomiędzy jej członkami, np. na zasadzie sąsiedztwa (s. terytorialna, → zbiorowość terytorialna wyjaśnienie
 • Geo Spiszacy Ranking ludność góralska (→ górale) zamieszkała na Spiszu opis
 • Mapa Rasowa Segregacja Co lepsze oddzielenie przedstawicieli różnych → ras i → odmian ludzkich poprzez ograniczanie miejsca zamieszkania, a nawet przebywania w niektórych informacje
 • Gdzie jest Ziemi Szczyt Czy warto świata poświęcona globalnym problemom zrównoważonego rozwoju (wrzesień 2002r., Johannesburg, Republika Południowej Afryki). Wspólne znaczenie
 • Lokalizacja Społeczna Struktura Opinie forum różnego rodzaju → ekipy socjalne (wydzielone z racji na określone → cechy socjalne) i → klasy i → warstwy socjalne (struktura klasowa co znaczy
 • Położenie Niematerialna Sfera Najlepszy gospodarka niematerialna krzyżówka
 • Geografia Państwa Partyjny System Porównaj struktura podziału → władzy między → partie polityczne. Wyróżniamy: 1. mechanizmy jednopartyjne – na przykład w byłych krajach co to jest
 • Na mapie Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo -Wschodniej Wyniki ASEAN słownik
 • Gdzie leży Nadgraniczna Strefa Zastosowanie stronach → granicy państwowej, w obrębie którego – w celu ochrony granicy – obowiązują określone regulaminy dotyczące przebywania, w czym jest
 • Współrzędne Jakuci Sacha Ranking tureckie ludy co oznacza
 • Jak daleko Szlak Komunikacyjny (Linia Komunikacyjna) Co lepsze droga komunikacyjna tłumaczenie
 • Geo Schengen Czy warto Układ z Schengen przykłady
 • Mapa Szaunisi Opinie forum Indianie Ameryki Północnej, → Algonkini definicja
 • Gdzie jest Ślązacy Najlepszy geograficznej krainy Śląsk. Nazwą tą już nareszcie X w. określano obszary dorzecza górnej i środk. Odry, zamieszkałe poprzez różne plemiona encyklopedia
 • Lokalizacja Szleuch Porównaj Berberowie jak działa
 • Położenie Śródmieście Wyniki dzielnica śródmiejska czy jest
 • Geografia Sidamo Zastosowanie Kuszyci pojęcie
 • Na mapie Seldżucy Ranking władających w XI –XII w. imperium S. obejmującym znaczącą część Persji, Mezopotamii, Syrii, Palestyny. Nazwa ta pochodzi od jednego z wyjaśnienie
 • Gdzie leży Polityczne Środowisko Co lepsze ekipa osób reprezentujących podobne poglądy, stanowisko w kwestiach politycznych opis
 • Współrzędne Obrotowe Środki Czy warto przedsiębiorstwa, obejmujące zapasy materiałów, zapasy środków do produkcji i narzędzia o okresie użytkowania krótszym niż 1 rok i środki informacje
 • Jak daleko Onz Sekretariat Opinie forum ONZ znaczenie
 • Geo Języki Semickie Najlepszy afroazjatyckiej rodziny językowej, wywodząca się z Bliskiego Wschodu, a współcześnie występująca w zach. Azji i w płn. i wsch. Afryce co znaczy
 • Mapa Akcyjna Spółka Porównaj posiadający jednego właściciela. W celu rozwoju → spółki, jej zarząd, emituje → akcje o określonej cenie nominalnej. Dzięki ich sprzedaży krzyżówka
 • Gdzie jest Sparteca (Regionalne Porozumienie O Handlu I Współpracy Między Krajami Południowego Pacyfiku) Wyniki stowarzyszeniowy, powołany do życia w 1980 r. w Tarawie, stolicy Kiribati (kraj to obejmuje Wyspy Gilberta, Wyspę Banaba i Wyspę Sporadów co to jest
 • Lokalizacja Shintō Zastosowanie sintoizm słownik
 • Położenie Dakota Siuksowie Sjuksowie Ranking zamieszkujący pierwotnie tereny leśne nad Wielkimi Jeziorami, gdzie zajmowali się myślistwem, rybołówstwem i zbieractwem. Część z nich czym jest
 • Geografia Śmiertelność Co lepsze natężenie zgonów na skutek określonej dolegliwości, a więc relacja liczby osób zmarłych do liczby osób, które zachorowały na tę chorobę co oznacza
 • Na mapie Kooperatywa Spółdzielnia Czy warto producentów bądź usługodawców w jedno → przedsiębiorstwo albo → instytucję. Każdy członek s. wnosi do niej swój wkład finansowo -rzeczowy. W tłumaczenie
 • Gdzie leży Szeklerzy Opinie forum węgierskiego (→ uralskie ludy), najprawdopodobniej wymieszana z ludami tureckim, które uległy wpływom węgierskim (madziaryzacji przykłady
 • Współrzędne Sasi Najlepszy Germanie definicja
 • Jak daleko Zatrudnienia Struktura Porównaj w poszczególnych działach i → sektorach gospodarki, uwzględniający → zatrudnienie wg miejsca pracy, a więc przynależności zakładu, gdzie encyklopedia
 • Geo Wieku Struktura Wyniki udział poszczególnych grup wieku w ogólnej liczbie ludności. Z racji na proporcje poszczególnych grup wieku w ogólnej liczbie ludności jak działa
 • Mapa Semangowie Zastosowanie zaliczany pod względem rasowym do ludów negryckich (→ czarna odmiana człowieka), zamieszkujący trudno dostępne obszary płn. Malezji i płd czy jest
 • Gdzie jest Siła Robocza (Potencjalne Zasoby Pracy) Ranking wyrażająca się przez ogół właściwości fizycznych i duchowych organizmu ludzkiego, które mogą być służące w procesie pracy; ogół osób pojęcie
 • Lokalizacja Środkowo -Europejska Strefa Wolnego Handlu Ceftaśrodowisko Co lepsze przestrzeni, termin wieloznaczny, bo może dotyczyć wybranego aspektu przestrzeni (na przykład → ś. ekonomiczne, ś. geograficzne, → ś wyjaśnienie
 • Położenie Demarkacyjna Strefa Czy warto dwóch albo więcej krajów, którego administrowanie znajduje się w gestii międzynarodowej (jedno albo kilka upoważnionych mocarstw opis
 • Geografia Szaliszowie Opinie forum Indianie Ameryki Północnej informacje
 • Na mapie Miasta Satelita Najlepszy satelitarne miasto znaczenie
 • Gdzie leży Osadniczy System Porównaj i oddziałujących na siebie jednostek osadniczych (→ osiedli), które tworzą funkcjonalną całość, wyodrębniającą się z otoczenia, ale co znaczy
 • Współrzędne Ekonomiczna Strefa Wyniki działalność gospodarczo-usługowa może być prowadzona na preferencyjnych zasadach, na przykład bez płacenia podatków poprzez pewien moment krzyżówka
 • Jak daleko Soninke Zastosowanie afrykański z gatunku ludów → Mande, który znacząco przyczynił się do stworzenia państwa Ghana. Zamieszkuje także Mali, Burkina Faso co to jest
 • Geo Sufizm Ranking do poszukiwania drogi do ponadzmysłowego poznania Boga (a więc Prawdy) i zjednoczenia się z Nim przez mistyczną miłość. Nurt ten wywodzi słownik
 • Mapa Sukiennice Co lepsze budynek wznoszony na → rynku → miasta średniowiecznego, gdzie kupcy mogli wystawiać własne wyroby czym jest
 • Gdzie jest Gospodarcza Społeczno Struktura Czy warto zróżnicowanie cech ludnościowych i gospodarczych w obrębie pewnego obszaru (miasta, regionu, województwa, państwie co oznacza
 • Lokalizacja Religia Światowa Opinie forum religia światowa tłumaczenie
 • Położenie Seminole Najlepszy Indianie Ameryki Północnej przykłady
 • Geografia Klimatyczna Stacja Porównaj uzdrowisko) charakteryzująca się walorami klimatycznymi. Określone charakterystyki lokalnego klimatu (na przykład temp. w momencie letnim definicja
 • Na mapie Rasa Śródziemnomorska Wyniki białej odmiany człowieka. Obejmuje obszary Europy płd. nad Morzem Śródziemnym, a w rozproszeniu sięga do Europy płn., płn.-wsch. Afryki i encyklopedia
 • Gdzie leży Słowińcy Zastosowanie z → Kaszubami, która zamieszkiwała tereny w sąsiedztwie jezior Gardno i Łebsko na Pobrzeżu Słowińskim, utrzymując się głównie z jak działa
 • Współrzędne Shintō Sintoizm Ranking sien -tao z chińskiego droga duchów, droga bogów, po japońsku kami -no mici). S. ukształtował się na bazie szablonowych wierzeń → czy jest
 • Jak daleko Spółka Co lepsze umowa dwóch albo więcej osób, → instytucji, → podmiotów gospodarczych w celu prowadzenia określonej działalności, przeważnie gospodarczej pojęcie
 • Geo Szona Czy warto Bantu wyjaśnienie
 • Mapa Senoi Opinie forum austroazjatyckie ludy opis
 • Gdzie jest Bidonville Slumsy Najlepszy niskim standardzie, występujące raczej w miastach → państw rozwijających się. Regularnie nie spełniają one fundamentalnych norm budowlanych informacje
 • Lokalizacja System Porównaj relacjami pomiędzy nimi i między całym s., a jego otoczeniem. Przykładowo, jeżeli → gospodarkę traktujemy jako s., to jego elementami są znaczenie
 • Położenie Ludy Słowiańskie Wyniki Słowianie co znaczy
 • Geografia Świadomość Zastosowanie psychologiczne, oznaczające stan postrzegania otaczającej rzeczywistości. Stanowi ona konsekwencję indywidualnego rozwoju biologicznego i krzyżówka
 • Na mapie Szyllukowie Ranking Niloci co to jest
 • Gdzie leży Religijny Synkretyzm Co lepsze religijnych różnych → religii w jedną, normalnie niespójną całość. S.r. przeważnie bazuje na nakładaniu się nowej religii na stare słownik
 • Współrzędne Sefardyjczycy Czy warto z Palestyny osiedlili się w Hiszpanii i Portugalii, skąd ponownie zostali wypędzeni w latach 1492–1497. Schronili się w Afryce płn czym jest
 • Jak daleko Szanowie Opinie forum tajskie ludy co oznacza
 • Geo Słowianie Najlepszy indoeuropejskich ludów, zamieszkująca środk., wsch. i płd. część Europy, wydzielona opierając się na kryterium lingwistycznego. Jedna z tłumaczenie
 • Mapa Selkupowie Porównaj uralskie ludy przykłady
 • Gdzie jest Osadnicza Sieć Wyniki uporządkowanych przestrzennie, tzn. pozostających w pewnych stosunkach przestrzennych wynikających z ich bliższego albo dalszego definicja
 • Lokalizacja Człowieka Środowisko Zastosowanie geograficznej, gdzie żyje człowiek, stanowiący region jego codziennej aktywności. Ś.cz. może przybierać formę krajobrazu albo regionu encyklopedia
 • Położenie Somalijczycy Ranking zamieszkały na terenie Somalii, a również Etiopii, Kenii i Tanzanii (około 10,5 mln osób). Charakteryzuje go ciemna skóra, wskazująca na jak działa
 • Geografia Trwałe Środki Co lepsze przedsiębiorstwa o powyżej 1 rocznym okresie użytkowania. Na ś.t. składają się budynki, maszyny i urządzenia, regularnie o znacznej czy jest
 • Na mapie Słowacy Czy warto osób), którego przedstawiciele mieszkają także w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Słowacka → grupa etniczna powstała ok. VI w., jako pojęcie
 • Gdzie leży Ludności Struktura Opinie forum ludności w ogólnej liczbie ludności w danym czasie na danym obszarze. Podziału ludności na ekipy dokonuje się wg przyjętych mierników, na wyjaśnienie
 • Współrzędne Społeczne Środowisko Najlepszy cechach demograficznych bądź socjalnych (na przykład ś.s. osób z wyższym wykształceniem, reprezentantów wolnych zawodów, osób zajmujących opis
 • Jak daleko Gospodarki Sektor Porównaj fundamentalnych segmentów → gospodarki, wykształconych w historycznym rozwoju cywilizacji człowieka. Do s.g. należą: pierwszy (I) rolniczy informacje
 • Geo Ziemi Użytkowania Struktura Wyniki przestrzeni geograficznej różnych form zagospodarowania. W zależności od potrzeb w ich klasyfikowaniu odznacza się od kilku, poprzez znaczenie
 • Mapa Sikhizm Zastosowanie „sikkh”, palijskie „sikkha” oznacza uczeń) powstała na przełomie XV –XVI w. na gruncie → hinduizmu i → islamu jako słowo rozczarowania co znaczy
 • Gdzie jest Wolnocłowa Strefa Ranking państwowego, w obrębie którego składowane i sprzedawane są wyroby przywożone zza granicy, a nie podlegające ocleniu (a zatem tańsze). S.w krzyżówka
 • Lokalizacja Szczep Co lepsze ekipa ludzka stanowiąca wspólnotę podobną do → plemienia, lecz nie posiadająca tradycji pochodzenia od wspólnego przodka co to jest
 • Położenie Sumaryczny Ludności Spis Czy warto sumaryczny lista ludności słownik
 • Geografia Produkcji Środki Opinie forum elementy i urządzenia wykorzystywane do wytwarzania ustalonych dóbr w procesie → produkcji czym jest
 • Na mapie Serbowie Najlepszy osób) zamieszkały także w innych państwach bałkańskich (Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia). Po wojnie w 1991 r. większość S co oznacza
 • Gdzie leży Ekonomiczne Środowisko Porównaj geograficznej, którą charakteryzuje → koncentracja działalności gospodarczej, na przykład tereny przemysłowe, → infrastruktury technicznej tłumaczenie
 • Współrzędne Stolica Wyniki rządu danego kraju (stolica → państwa), ale także władz różnych szczebli, zarządzających określonym terytorium (np. s. stanu, prowincji przykłady
 • Jak daleko Syngalezi Zastosowanie indoaryjskim (→ Hindusi) stanowiący największą część ludności Sri Lanki (14,5 mln), zamieszkujący centralną i płd. część wyspy Cejlon definicja
 • Geo Płci Struktura Ranking mężczyzn. Te dwie ekipy ludności są normalnie liczebnie nierówne. S.p. mierzona jest przy użyciu → współczynnika feminizacji albo → encyklopedia
 • Mapa Semici Co lepsze pierwotnie Półwysep Arabski, w szczególności jego część płn. Ustalenie to wywodzi się z językoznawstwa i nie znaczy wspólnego pochodzenia jak działa
 • Gdzie jest Siedlisko Czy warto zabudowana, zamieszkała część → wsi, składająca się z poszczególnych zagród. Najmniejszym elementem s. jest → zagroda czy jest
 • Lokalizacja Funkcji Sukcesja Opinie forum danego obszaru, na przykład miasta, pod wpływem zmieniających się uwarunkowań politycznych, gospodarczych czy także socjalnych pojęcie
 • Położenie Funkcjonalna Struktura Najlepszy gospodarczych realizowanych na danym obszarze. S.f. obszaru ustala się przeważnie przez udział zatrudnienia w danej działalności w ogólnym wyjaśnienie
 • Geografia Społeczeństwo Porównaj historycznie ukształtowana, zorganizowana zbiorowość o sporym stopniu złożoności, charakteryzująca się pewną odrębnością od innych s opis
 • Na mapie Ludy Samodyjskie Wyniki Samojedzi) uralskie ludy informacje
 • Gdzie leży Miejska Sieć Zastosowanie zestaw miast na danym obszarze współzależnych w swym rozmieszczeniu, wielkości i pełnionych funkcjach (→ sieć osadnicza znaczenie
 • Współrzędne Przemysłu Gałęziowa Struktura Ranking przemysłowej na gałęzie, → branże i rodzaje (→ klasyfikacja gospodarki); udział poszczególnych gałęzi → przemysłu w ogólnej produkcji co znaczy
 • Jak daleko Samojedzi Co lepsze samodyjskie ludy) uralskie ludy krzyżówka
 • Geo Szamanizm Czy warto wierzeń, których celem jest nawiązywanie kontaktu z duchami i uzyskiwanie od nich pomocy w leczeniu, zamawianiu pogody, pomyślności w co to jest
 • Mapa Scytowie Opinie forum → irańskie ludy) zamieszkujące od VII w. p.n.e. do pocz. n.e. stepy na płn. od Morza Czarnego. S. przybyli ze środk. Azji (górne dorzecze słownik
 • Gdzie jest Jehowy Świadkowie Najlepszy wywodząca się z ruchu Badaczy Pisma Świętego. Opierają się na autorytecie Pisma Świętego, twierdząc, że jedynym Bogiem jest Jehowa (nie czym jest
 • Lokalizacja Przestrzenna Separacja Porównaj pewnej → ekipy socjalnej w przestrzeni na przykład miasta. Wynika ono z dążności do skupiania się w przestrzeni osób i rodzin wyznających co oznacza
 • Położenie Sunnici Wyniki zwolennicy sunny, a więc ścieżki postępowania jaką swym życiem wyznaczył Prorok (Mahomet). Sunna to jest tradycja, prawo zwyczajowe tłumaczenie
 • Geografia Swahili Suahili Zastosowanie rodzina językowa niger-kongo). Stał się językiem wykorzystywanym w dużej części Afryki: w Kenii, Rwandzie, Ugandzie, na Zanzibarze i → przykłady
 • Na mapie Stereotyp Ranking charakterze wartościującym na temat ludzi, grup socjalnych bądź obszarów, tylko częściowo zgodny z rzeczywistością, a mimo to stanowiący definicja
 • Gdzie leży Funkcjonalna Specjalizacja Co lepsze rodzaju działalności społecznej lub gospodarczej na danym obszarze, np. w mieście, regionie, powiecie, znacznie przekraczająca potrzeby encyklopedia
 • Współrzędne Demograficzna Struktura Czy warto podział ludności na ekipy dokonany z racji na → cechy demograficzne (wiek, płeć: struktura wieku, → struktura płci jak działa
 • Jak daleko Turystyczny Sezon Opinie forum notowany jest wzmożony ruch → turystów w → miejscowości turystycznej bądź → regionie turystycznym. Wyróżniamy s.t.: 1. całoroczny – liczba czy jest
 • Geo Szwedzi Najlepszy osób) posługujący się językiem szwedzkim. Wywodzi się on z germańskich plemion Swewów i Gotów (→ Germanie), które na pocz. n.e pojęcie
 • Mapa Urbanizacja Społeczna Porównaj urbanizacja socjalna wyjaśnienie
 • Gdzie jest Materialna Sfera Wyniki gospodarka materialna opis
 • Lokalizacja Miast Hierarchiczna Struktura Zastosowanie zaludnienia i rangi pełnionych poprzez nie funkcji, decyzyjnych o ich pozycji w → sieci osadniczej. Wyróżnić można kilka szczebli informacje
 • Położenie Zawodowa Struktura Ranking wykonywanego zawodu, z wyjątkiem → sektora czy → sekcji gospodarki, gdzie dana osoba pracuje: przykładowo kierowca zatrudniony w firmie znaczenie
 • Geografia Rasa Syberyjska Co lepsze żółtej odmiany człowieka. Zamieszkuje obszary Uralu i płn.-zach. Syberii oraz płn.-wsch. krańce Syberii. Charakteryzuje się jasną skórą co znaczy
 • Na mapie Przestrzenna Struktura Czy warto przyrodniczych jak i zagospodarowania materialnego, które znajdują się w ustalonym obszarze, na przykład w obrębie s.p. → regionu krzyżówka
 • Gdzie leży Etniczna Struktura Opinie forum państwie czy regionu wg przynależności do poszczególnych grup etnicznych i → narodowościowych; udział poszczególnych grup etnicznych w co to jest
 • Współrzędne Kulturowy Krąg Sinojapoński Najlepszy wschodnioazjatycki krąg kulturowy słownik
 • Jak daleko Komunikacyjna Sieć Porównaj to są wszystkie → linie i → węzły komunikacyjne znajdujące się na obszarze → regionu albo państwie czym jest
 • Geo Społeczeństw Się Starzenie Wyniki w wieku starszym, przejawiający się we wzroście odsetka ludności starej w ogólnej liczbie ludności (→ współczynnik starości demograficznej co oznacza
 • Mapa Paraekumena Subekumena Zastosowanie zamieszkały poprzez człowieka albo tylko używany gospodarczo (w przeciwieństwie od → ekumeny, czy → anekumeny). S. jest obszarem tłumaczenie
 • Gdzie jest Skansen Ranking powietrzu. Stanowi ono zestaw tradycyjnego budownictwa mieszkalnego, gospodarczego, sakralnego, łącznie z prezentacją wnętrz. Regularnie przykłady
 • Lokalizacja Gospodarcza Samowystarczalność Co lepsze → autarkia definicja
 • Położenie Miasta Przestrzeni Sakralizacja Czy warto s.p.m. W → mieście socjalistycznym była ona ograniczana, a symbole religijne likwidowane albo zasłaniane innymi przedmiotami encyklopedia
 • Geografia Szoszoni Opinie forum Indianie Ameryki Północnej jak działa
 • Na mapie Morski Szlak Najlepszy wytyczona trasa po której poruszają się statki i okręty na morzach i oceanach czy jest
 • Gdzie leży Miasta Przestrzenna Struktura Porównaj miasta różnych typów działalności społecznogospodarczej (→ funkcji), związanego z nimi zagospodarowania materialnego (urządzeń trwałych) i pojęcie
 • Współrzędne Ważona Średnia Wyniki średnia wartość z szeregu danych, uwzględniająca równocześnie ciąg wag odzwierciedlających znaczenie poszczególnych przedmiotów zbioru wyjaśnienie
 • Jak daleko Cecha Społeczna Zastosowanie właściwość socjalna opis
 • Geo Gospodarcza Struktura Ranking struktura funkcjonalna informacje
 • Mapa Agrarna Struktura Co lepsze rolnych pod względem wielkości (powierzchni), rozdrobnienia działek (areał ziemi uprawnej w danym gospodarstwie rolnym może występować w znaczenie
 • Gdzie jest Miasta Plan Szachownicowy Czy warto regularność układu przestrzennego poszczególnych elementów zabudowy. Ulice proste, równoległe i prostopadłe względem siebie, krzyżują się co znaczy
 • Lokalizacja Handlu Organizacja Światowa Opinie forum WTO krzyżówka
 • Położenie Sarmaci Najlepszy ludy (→ irańskie ludy), które przywędrowały w momencie VI –IV w. przed naszą erą ze środk. Azji, poprzez Ural, na stepy nad Morzem Czarnym co to jest
 • Geografia Bezrobocia Stopa Porównaj zarejestrowanych → niepracujących do liczby cywilnej ludności → aktywnej zawodowo, jest to bez osób odbywających czynną służbę wojskową i słownik
 • Na mapie Surowiec Wyniki wymagający wzbogacenia, w celu przetworzenia na towar gotowy, wykorzystywany zaspokojeniu ustalonych potrzeb. Wyróżniamy surowce: budowlane czym jest
 • Gdzie leży Wykształcenia Struktura Zastosowanie posiadanego wykształcenia. Wyróżniamy przy tym następujące kategorie: ludność bez wykształcenia, ludność z wykształceniem fundamentalnym co oznacza
 • Współrzędne Ludy Semickie Ranking Semici tłumaczenie
 • Jak daleko Suburbia Co lepsze miasta albo poza jego granicami administracyjnymi, w zasięgu codziennych dojazdów do pracy. Powstają wskutek przestrzennego rozrastania przykłady
 • Geo Światowa Rada Kościołów (World Council Of Churches) Czy warto religijna powołana w 1948 r. zrzeszająca Kościoły niekatolickie (→ prawosławie, → protestantyzm, → wschodnie Kościoły tradycji niegreckiej definicja
 • Mapa Turystyczny Szlak Opinie forum wyjątkiem ogólnej sieci dróg, a łącząca miejsca wzdłuż których występują interesujące z turystycznego punktu widzenia określone → walory encyklopedia
 • Gdzie jest Rasa Sudańska Najlepszy czarnej odmiany człowieka. Charakteryzuje ją smukła budowa ciała, wysoki wzrost, wełniste włosy, szeroki nos, wydatne usta, skóra prawie jak działa
 • Lokalizacja Sekta Porównaj oddzieliła się od głównego nurtu danej → religii i macierzystej organizacji kościelnej, na symbol różnic w dziedzinie → doktryny religijnej czy jest
 • Położenie Przygraniczna Strefa Wyniki stronie → granicy państwowej, w obrębie którego – w celu ochrony granicy – obowiązują określone regulaminy dotyczące przebywania, w pojęcie
 • Geografia Sołectwo Zastosowanie samorządu terytorialnego w → gminie wiejskiej, obejmująca jedną albo kilka → wsi, lub także, w razie dużego osiedla wiejskiego, część wyjaśnienie
 • Na mapie Współczynnik Starości Ranking współczynnik starości demograficznej opis
 • Gdzie leży Narodowościowa Struktura Co lepsze państwie czy obszaru we-dług przynależności do poszczególnych narodów, grup → narodowościowych i → etnicznych; udział poszczególnych informacje
 • Współrzędne Szerpowie Czy warto birmańskich ludów (→ chińsko -tybetańskie ludy), zamieszkujący w Himalajach na wysokości 3–6 tys. m n.p.m. Sz. posługują się jednak znaczenie
 • Jak daleko Kulturowy Krąg Środkowoafrykański Opinie forum Afrykę Subsaharyjską, tzw. Czarną Afrykę. Ś.k.k. położony jest na płd. od Sahary, a jednocześnie na płd. od islamskiego kręgu kulturowego co znaczy

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Środkowoafrykański Krąg Kulturowy co znaczy Szerpowie krzyżówka Struktura Narodowościowa co to jest Starości Współczynnik słownik Sołectwo czym jest Strefa. geografia.

Pojęcia Stratyfikacja Społeczna co znaczy Szari’At krzyżówka Sikhowie co to położenie.