ekorozwój ekopolityka etnos co to znaczy

Definicje z geografii E

 • Co znaczy Migracyjny Odpływ Emigracja to jest wyjazdu na stałe z dotychczasowego miejsca zamieszkania; → migracja rozpatrywana z punktu widzenia miejsca pochodzenia. W latach 1970–1995
 • Co znaczy Demograficzna Eksplozja to jest charakteryzująca się gwałtownym wzrostem liczby ludności wynikającym z błyskawicznie rosnącego → przyrostu naturalnego. Przyrost przyrostu
 • Co znaczy Ekumenia to jest chrześcijaństwo), zmierzające do pogłębiania współpracy pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, poznania → doktryny religijnej innych wyznań
 • Co znaczy Efta (European Free Trade Association; Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu) to jest celnej z siedzibą w Genewie, założona w 1959 r. w Sztokholmie poprzez Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję i Ogromną
 • Co znaczy Miast Społeczna Ekologia to jest poprzez grupę socjologów tworzących tak zwany szkołę chicagowską (w latach 20. i 30. XX w. w Chicago), zakładająca, Iż społeczność ludzka
 • Co znaczy Wieku Grupowanie Ekonomiczne to jest umiejętności do podjęcia → aktywności zawodowej, jest to ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. W Polsce
 • Co znaczy Eskimosi to jest wykształciła cechy pozwalające przetrwać w skrajnie niskich temperaturach (w miarę niski przyrost i krępa budowa ciała pozwalające dłużej
 • Co znaczy Kościół Etiopski to jest aleksandryjsko -etiopskiego, zaliczany do tak zwany Kościołów przedchalcedońskich (→ staroorientalne Kościoły wschodnie, → chrześcijaństwo
 • Co znaczy Etnogeneza to jest mechanizm ich formowania się, opierający przeważnie na łączeniu się kilku → plemion w nową wspólnotę, połączoną wspólnym doświadczeniem
 • Co znaczy Etnografia to jest opierające na zbieraniu, katalogowaniu i systematyzowaniu różnych form kultury ludowej. 2. w latach 60. i 70. XX w. – edukacja o → ekipach
 • Co znaczy Ewg (European Economic Community; Europejska Wspólnota Gospodarcza) to jest zachodnioeuropejskich powstała w 1957 r. w Rzymie (Traktat Rzymski). Członkami założycielami były: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg
 • Co znaczy Europejska Klasyfikacja Działalności (Ekd) to jest działalności gospodarczej przygotowany poprzez Biuro Statystyczne Wspólnot Europejskich EUROSTAT. W Polsce wprowadzono go z dniem 01.01
 • Co znaczy Tunguzi Ewenkowie to jest ałtajskie ludy), zamieszkały w sporym rozproszeniu na obszarze tajgi i graniczącego z nią pasa tundry syberyjskiej – od Jeniseju po Morze
 • Co znaczy Elektrociepłownia to jest energię elektryczną i energię cieplną, która jest dostarczana odbiorcom przemysłowym, → instytucjom oraz mieszkańcom (ogrzewanie
 • Co znaczy Hydroelektrownia Wodna Elektrownia to jest energię wód płynących na energię elektryczną przy pomocy turbin hydroelektrycznych. Z uwagi na duży spadek wody w górnym odcinku biegu
 • Co znaczy Jądrowa Elektrownia to jest → zakład przemysłowy produkujący energię elektryczną w oparciu o pierwiastki promieniotwórcze (uran) rozszczepiane w reaktorze jądrowym
 • Co znaczy Przemysłowa Elektrownia to jest energię elektryczną na potrzeby dużych → przedsiębiorstw przemysłowych. Na ogół e.p. jest zlokalizowana w obrębie tych przedsiębiorstw (→
 • Co znaczy Esperanto to jest utworzony na bazie języków europejskich (raczej romańskich i germańskich). E. opracował Polak – Ludwik Zamenhof (1887 r
 • Co znaczy Człowieka Odmiana Europeidalna to jest biała odmiana człowieka
 • Co znaczy Emigrant to jest osoba opuszczająca miejsce swego zamieszkania w celu osiedlenia się w innej miejscowości, państwie
 • Co znaczy Kościół Luterański Ewangelicko to jest luteranizm
 • Co znaczy Kościół Reformowany Ewangelicko to jest kalwinizm
 • Co znaczy Geotermiczna Elektrownia to jest energię cieplną i elektryczną w oparciu o ciepło wnętrza Ziemi. E.g. występują na obszarach powulkanicznych wykorzystując energię
 • Co znaczy Ruch Ekumeniczny to jest ogólnoświatowym, krajowym i lokalnym mających na celu dążenie do jedności Kościołów chrześcijańskich (→ chrześcijaństwo). W dialogu
 • Co znaczy Ekd to jest Europejska Klasyfikacja Działalności, → Polska Klasyfikacja Działalności
 • Co znaczy Estończycy to jest uralskie ludy
 • Co znaczy Gospodarczy Obszar Europejski to jest EOE
 • Co znaczy Eweni to jest ałtajskie ludy, → tunguskie ludy
 • Co znaczy Etruskowie to jest IX–I w. przed naszą erą środk. Italię. Bogata kultura E. kształtowała się pod sporym wpływem antycznej kultury greckiej. Już w IX–VIII w
 • Co znaczy Etnologia to jest mechanizmów kulturowych różnych → grup etnicznych, uwzględniając ich kontekst socjalny i historyczne uwarunkowania. Obiektem badania jest
 • Co znaczy Euroregion to jest wiejskie) albo powiatów położonych po obu stronach → granicy państwa w → obszarze przygranicznym, które opierając się na umowy
 • Co znaczy Ekumena to jest człowieka. Granice e. stale się rozszerzają stosunkowo postępu cywilizacyjnego i możliwości technicznych przystosowania się człowieka do
 • Co znaczy Egzogamia to jest ekipą krewniaczą, mający na celu zapobieganie kazirodztwu (zawężanie puli genowej może prowadzić do ciężkich wad genetycznych płodu
 • Co znaczy Pompowa Szczytowo Elektrownia to jest charakteryzujący się istnieniem dwóch zbiorników wodnych (dolnego i górnego), między którym znajdują się turbiny hydro -elektryczne. W
 • Co znaczy Urbanizacja Ekonomiczna to jest urbanizacja ekonomiczna
 • Co znaczy Ekoturyzm to jest charakteryzujących się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego. Przykładowo może to być odwiedzanie parków krajobrazowych, terenów
 • Co znaczy Języki Aleuckie Eskimosko to jest się dwie, niezbyt silnie spokrewnione ze sobą, grupy: eskimoska i aleucka. Używane są na Alasce, w płn. Kanadzie, na Wyspie Beringa
 • Co znaczy Eksport to jest tym podobne za granicę opierając się na państwowych umów handlowych, bezpośrednich porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, handlowcami, czy
 • Co znaczy Energetyka to jest pozyskiwaniem energii pierwotnej z różnych → źródeł energii i przetwarzaniem jej w energię elektryczną, mechaniczną i cieplną, a również
 • Co znaczy Etnonim to jest którą członkowie tej ekipy sami siebie określają (przeważnie to jest wyraz „ludzie” w danym języku, na przykład → Hotentoci) bądź nadawana
 • Co znaczy Kapitału Eksport to jest państwie, regionu do innych. To jest jedna z w najwyższym stopniu charakterystycznych cech współczesnej gospodarki światowej, gdzie znaczną
 • Co znaczy Enklawa to jest jednego → państwa obszaru innego, znacząco mniejszego państwa (na przykład w regionie Włoch występują dwie e.: Watykan i San Marino, w
 • Co znaczy Eoe (European Economic Area; Europejski Obszar Gospodarczy) to jest → EFTA z 1994 r., o rozszerzeniu na tę drugą grupę polityki eliminacji barier rynkowych i tworzenia jednolitego → rynku gospodarczego
 • Co znaczy Język Egipski to jest posługiwali się starożytni Egipcjanie i ich potomkowie → Koptowie. Etapy rozwoju e.j. obejmowały język staroegipski (stosowany w III
 • Co znaczy Eta to jest tłumaczeniu z baskijskiego nazywa się „państwo Basków i Wolność” (→ Baskowie). Celem tej terrorystyczno-politycznej organizacji jest
 • Co znaczy Cieplna Elektrownia to jest energię elektryczną poprzez spalanie paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny), czy też odpadów
 • Co znaczy Euro to jest miejsce walut narodowych, W dniu 1 stycznia 1999 r. wprowadzono e. w transakcjach bezgotówkowych (jako międzynarodową walutę rozliczeniową
 • Co znaczy Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund) to jest Europejskich utworzony w 1957 r. na mocy art. 123 Traktatu → EWG. EFS jest kluczowym instrumentem wspierającym działania podejmowane w
 • Co znaczy Kościoły Ewangelickie to jest XVI w., która doprowadziła do oderwania się części chrześcijan od głównego nurtu → katolicyzmu (→ chrześcijaństwo). Należą do nich Kościoły
 • Co znaczy Kościół Augsburski Ewangelicko to jest oficjalna nazwa Kościoła ewangelicko -luterańskiego w Polsce (→ luteranizm
 • Co znaczy Elektrownia to jest jest wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby gospodarki, jak i odbiorców indywidualnych. Z uwagi na krąg odbiorców, dzielone są na → e
 • Co znaczy Ludności Bieżąca Ewidencja to jest Urzędach Stanu Cywilnego faktów demograficznych, takich jak: urodzenia, zgony, małżeństwa, rozwody, jak i sprawozdawczość z rejestrowanych w
 • Co znaczy Słoneczna Elektrownia to jest przedmiot wytwarzający energię elektryczną przy użyciu adekwatnie skonstruowanych baterii słonecznych (fotoogniwa; → elektrownia
 • Co znaczy Wiatrowa Elektrownia to jest elektrycznej w oparciu o siłę wiatru. Występowanie e.w. jest uzależnione od siły wiatru osiągającej prędkości, warunkujące ekonomiczną
 • Co znaczy Gospodarcza Wspólnota Europejska to jest EWG
 • Co znaczy Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu to jest EFTA
 • Co znaczy Ewakuacja to jest emigracja ludności z określonego terytorium zagrożonego klęską żywiołową (trzęsieniem ziemi, powodzią, katastrofalnymi pożarami) albo
 • Co znaczy Etnos to jest się od innych tego typu wspólnot odrębną → kulturą ukształtowaną w procesie historycznego rozwoju, zajmująca wspólne terytorium
 • Co znaczy Ekopolityka to jest ekologicznymi i etycznymi skutkami zmian w środowisku naturalnym Ziemi z punktu widzenia stosunków międzynarodowych
 • Co znaczy Ekorozwój to jest gospodarczych państwie, województw, regionów, miast i tym podobne, który zmniejsza niepożądane, niekorzystne oddziaływania na środowisko

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Ekorozwój, Ekopolityka, Etnos, Ewakuacja, Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu, Europejska Wspólnota Gospodarcza, Elektrownia Wiatrowa, Elektrownia Słoneczna geografia.

Pojęcia Ekorozwój, Ekopolityka, Etnos, Ewakuacja, Europejskie położenie.