dekoncentracja demografia co to znaczy

Definicje z geografii D

 • Gdzie jest Dekoncentracja Ranking koncentracji przestrzennej, opierający na dążeniu do bardziej równomiernego rozmieszczenia różnego typu zjawisk w przestrzeni. W latach co znaczy
 • Lokalizacja Demografia Co lepsze statystyczno -analitycznym opisem ogółu ludności danego obszaru (z greki demos znaczy lud). D. analizuje stan liczebny i → strukturę krzyżówka
 • Położenie Zaludnienia Dynamika Czy warto zmiany zaludnienia w ustalonym czasie na danym obszarze, wyrażone przy użyciu na przykład → indeksu dynamiki czy → tempa wzrostu co to jest
 • Geografia Ludy Drawidyjskie Opinie forum Drawidowie słownik
 • Na mapie Dominium Najlepszy posiadając określony zakres → autonomii (np. własny rząd, parlament), uznaje zwierzchnictwo polityczne dawnego → mocarstwa kolonialnego. W czym jest
 • Gdzie leży Narodowy Dochód Porównaj poprzez społeczeństwo danego państwie pośrodku roku kalendarzowego (po odjęciu wydatków wytworzenia). Stanowi on część → produktu co oznacza
 • Współrzędne Deglomeracja Wyniki aglomeracji, opierający na przenoszeniu różnego rodzaju działalności społeczno -gospodarczych, przeważnie → przemysłu i związanego z nimi tłumaczenie
 • Jak daleko Dajakowie Zastosowanie grup etnicznych (między innymi D. morscy a więc Ibanowie, Ngadżu, Klementanowie, Kadazanowie, Murutowie, Punanowie) zamieszkałych na Borneo przykłady
 • Geo Bezpośrednia Demokracja Ranking gdzie obywatel ma prawo – opierając się na bezpośrednio oddanego głosu w wyborach – decydować o tym, kto zostanie wybrany do władz definicja
 • Mapa Turystyczna Dostępność Co lepsze połączeń komunikacyjnych, umożliwiających dotarcie do wybranych obiektów, miejscowości, czy także regionów turystycznych (połączenia encyklopedia
 • Gdzie jest Diaspora Czy warto danego → narodu po świecie, wywołane pozbawieniem tego narodu jego własnego → terytorium państwowego. W najwyższym stopniu znanym jak działa
 • Lokalizacja Druzowie Opinie forum na podstawie kryterium religijnego. D. tworzą odrębną wspólnotę religijną, powstałą w XI w. w Egipcie, a będącą szyickim odłamem → islamu czy jest
 • Położenie Drobnicowiec Najlepszy przewozu opakowanych towarów jednolitych asortymentowo, a zarazem o niewielkiej wadze jednostkowej (tak zwany drobnica). Odpowiednikiem pojęcie
 • Geografia Śródmiejska Dzielnica Porównaj w centrum miasta, która powstaje wskutek tendencji dośrodkowych, ogniskujących główne → funkcje miasta. Jej rozmiar i charakter zależy od wyjaśnienie
 • Na mapie Dochód Wyniki regularnie nieregularnych) uzyskiwanych w skali roku poprzez osoby reprezentujące tak zwany wolne zawody (adwokaci, architekci, muzycy opis
 • Gdzie leży Dorowie Zastosowanie region dzisiejszej Grecji przybyło w XIII w. przed naszą erą Posługiwali się pragreckim dialektem doryckim (→ Grecy informacje
 • Współrzędne Urbanizacja Demograficzna Ranking urbanizacja demograficzna znaczenie
 • Jak daleko Języki Dardyjskie Co lepsze powstała na kontakcie języków irańskich i indyjskich (→ indoaryjskich). W jej obrębie odznacza się podgrupę dardyjską między innymi z co znaczy
 • Geo Demokracja Czy warto wykształcony w starożytnej Grecji, gdzie władzę sprawują wszyscy obywatele (→ d. bezpośrednia, → d. pośrednia). Z uwagi na niewielkie krzyżówka
 • Mapa Mieszkaniowa Dzielnica Opinie forum miasta o dominacji zabudowy mieszkaniowej, przystosowany do spełniania → funkcji mieszkaniowej. Zabudowa mieszkaniowa może być dość co to jest
 • Gdzie jest Gospodarki Dział Najlepszy w oparciu o dominujący rodzaj wytwórczości gospodarczej, obejmująca podobne w swoim charakterze działalności, na przykład przemysł słownik
 • Lokalizacja Dżinizm Porównaj powstała na przełomie VI i V w. p.n.e. w opozycji do zrytualizowanego → hinduizmu (→ braminizm). Przyjmuje się, że twórcą dż. był Mahawira czym jest
 • Położenie Środowiskowy Geograficzny Determinizm Wyniki zależność człowieka, jego rozmieszczenia w → przestrzeni geograficznej i → rozwoju gospodarczego i → rozwoju społecznego od warunków → co oznacza
 • Geografia Demogeografia Zastosowanie zajmujący się terytorialnym zróżnicowaniem zjawisk demograficznych, stanowiących składniki procesu wzrostu liczby ludności. Ten faza badań tłumaczenie
 • Na mapie Cecha Demograficzna Ranking właściwość demograficzna przykłady
 • Gdzie leży Miasta Dzielnica Co lepsze się w dziedzinie: 1. pełnionych → funkcji, na przykład → dz. przemysłowa, → dz. usługowa, → dz. mieszkaniowa (→ dz. funkcjonalna); 2 definicja
 • Współrzędne Dom Drugi Czy warto mieszkalnych poza miejscem swojego stałego zamieszkania, przeważnie na obszarach atrakcyjnych turystycznie (o walorach wypoczynkowych). D.d encyklopedia
 • Jak daleko Dinka Opinie forum Niloci jak działa
 • Geo Funkcjonalna Dzielnica Najlepszy urządzenia i budowle umożliwiające pełnienie ustalonych → funkcji, na przykład mieszkaniowych, przemysłowych, usługowych itd czy jest
 • Mapa Dzietność Porównaj urodzonych poprzez kobietę pośrodku jej życia. Dz. wykazuje znaczące zróżnicowanie w poszczególnych państwach świata, w zależności od etapy pojęcie
 • Gdzie jest Dialekt Wyniki języka, na przykład w j. polskim to są między innymi d.: śląski, wielkopolski, kaszubski. Lokalne zróżnicowanie języka ustala się mianem → wyjaśnienie
 • Lokalizacja Ludy Dagestańskie Zastosowanie Dagestanu w płn.wsch. Kaukazie (→ kaukaskie ludy) i w sąsiednich krainach: Inguszetii, Czeczenii, Gruzji. Należą do nich między innymi → opis
 • Położenie Dystrybucja Ranking konsumpcyjnych pomiędzy członków społeczeństwa od momentu wyprodukowania tych dóbr poprzez wytwórcę po dostarczenie ich konsumentowi. D informacje
 • Geografia Dyskryminacja Co lepsze praw obywatelskich pewnym → grupom społecznym, z uwagi na ich odmienności rasowe, etniczne, wyznaniowe, płeć czy także inne cechy. D. może znaczenie
 • Na mapie Dyktatura Czy warto formy ustrojowe państwa co znaczy
 • Gdzie leży Dalajlama Opinie forum tybetańskiego (→ lamaizmu), uznawany za wcielenie jednego z bodhisattwów (bodhisattwa Awalokiteśwara), a każdy kolejny d. jest inkarnacją krzyżówka
 • Współrzędne Decentralizacja Najlepszy przekazywania funkcji decydujących z centrum zarządzającego do jednostek podległych, jednostek niższego szczebla w hierarchii władzy co to jest
 • Jak daleko Religijna Doktryna Porównaj religii, obejmująca zespół wierzeń, założeń i twierdzeń dotyczących Boga (bogów), świata i człowieka. Składają się na nią trzy słownik
 • Geo Dekolonizacja Wyniki kolonializmu, uzyskiwania niepodległości poprzez terytoria będące przedtem pod panowaniem → mocarstw kolonialnych. Mechanizm ten wystąpił czym jest
 • Mapa Diula Zastosowanie Mande co oznacza
 • Gdzie jest Delimitacja Ranking obszaru jednorodnego pod względem określonej cechy albo zestawu cech, w oparciu o przyjęte na wstępie założenia i sposoby analizy. Jeżeli tłumaczenie
 • Lokalizacja Przemysłowa Dzielnica Co lepsze dominacji zabudowy i działalności przemysłowej i przemysłowo -składowej. Dz.p. powstawały początkowo w części centralnej miast, etapowo przykłady
 • Położenie Depopulacja Czy warto mocny spadek liczby ludności w ustalonym czasie na danym obszarze. Powodem d. może być → ubytek naturalny ludności albo (i) ujemne → saldo definicja
 • Geografia Dekapitalizacja Opinie forum trwałego stosunkowo jego użytkowania i upływu czasu (→ amortyzacja). D. wynika nie tylko z fizycznego zużycia majątku, powodującego encyklopedia
 • Na mapie Wieku Grupowanie Demograficzne Najlepszy wieku zasadniczo o równej rozpiętości. Grupowanie fundamentalne to podział na jednoroczne ekipy wieku, obejmujące ludność w wieku: 0 lat, 1 jak działa
 • Gdzie leży Demokratyzacja Porównaj możliwości) rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego dla jednostek, → grup socjalnych i → narodów. Jest ona właściwością → czy jest
 • Współrzędne Mózgów Drenaż Wyniki imigracyjnej, gdzie przede wszystkim przyznaje się prawo pobytu i obywatelstwo osobom o wyższym wykształceniu i poszukiwanych na rynku pojęcie
 • Jak daleko Krzemowa Dolina Zastosowanie generacji; charakteryzuje się lokalizacją najnowocześniejszych działalności produkcyjno-usługowych w dziedzinie informatyki (firmy wyjaśnienie
 • Geo Dagurowie Dagurzy Ranking mongolskich ludów (→ ałtajskie ludy), zamieszkująca w Mandżurii, stanowiąca → mniejszość narodową w płn.-wsch. Chinach (Mongolia Wewnętrzna opis
 • Mapa Fizjonomiczna Dzielnica Co lepsze oparciu o cechy architektoniczno -urbanistyczne, przestrzennie odseparowana od innych części miasta, wywodząca się z jednego okresu informacje
 • Gdzie jest Dezurbanizacja Czy warto urbanizacji, polegająca na intensywnym rozwoju przestrzennym mechanizmów urbanizacji przebiegającym poza miastami. Bazuje on na stałym znaczenie
 • Lokalizacja Dakowie Opinie forum Trakowie) zamieszkujące w starożytności obszar dzisiejszej Rumunii. Zajmowały się rolnictwem oraz eksploatacją i obróbką metali. D co znaczy
 • Położenie Portowa Dzielnica Najlepszy związana z funkcjonowaniem → portu morskiego. Znajdują się tu różnego rodzaju urządzenia portowe: nabrzeża do rozładunku statków, doki krzyżówka
 • Geografia Usługowa Dzielnica Porównaj nasyceniu placówkami usługowymi różnego typu. Chociaż dzielnice te są nieduże powierzchniowo, to zatrudniają znaczną część mieszkańców co to jest
 • Na mapie Przestrzenne Dyspreferencje Wyniki wobec miejsc, miejscowości, regionów, a nawet państw z określonego punktu widzenia (na przykład niekorzystna recenzja o dzielnicy miasta z słownik
 • Gdzie leży Ludy Drawidyjskie Drawidowie Zastosowanie zamieszkujących pierwotnie region Indii, zanim w II tysiącleciu przed naszą erą wkroczyły tam plemiona aryjskie (→ Ariowie, → indoirańskie czym jest
 • Współrzędne Języki Drawidyjskie Ranking występująca w Indiach, istniejąca jeszcze przed przybyciem indoeuropejskich ludów (→ Ariowie) i wykształceniem się → populacji Hindusów. Do co oznacza
 • Jak daleko Pośrednia Demokracja Co lepsze gdzie wybierając różnego typu władze administracyjne, polityczne, samorządowe, obywatele wybierają na początku osoby będące ich tłumaczenie
 • Geo Deizm Czy warto teologiczny i postawa życiowa, które uznają Boga za twórcę albo konstruktora świata, lecz negują jego ingerencję w kwestie świata i w przykłady
 • Mapa Droga Komunikacyjna (Linia Komunikacyjna, Szlak Komunikacyjny) Opinie forum dostosowany do ruchu pojazdów, adekwatnie opracowany i zabezpieczony. Definicja to odnosi się do ruchu kołowego, kolejowego, wodnego i definicja
 • Gdzie jest Duńczycy Najlepszy także na płn. Niemiec oraz w Szwecji, USA i Kanadzie. D. posługują się językiem duńskim (germańskie języki, → indoeuropejskie języki). W encyklopedia
 • Lokalizacja Dumping Porównaj gospodarczych, polegająca na → eksporcie towarów, których ceny są niższe od ogółu kosztów wytworzenia, przesyłki i sprzedaży. D. stosowany jak działa
 • Położenie Innowacji Dyfuzja Wyniki się → innowacji w → przestrzeni geograficznej, dzięki różnego typu kontaktów (drogą bezpośredniego przekazania informacji o innowacji czy jest
 • Geografia Środowiska Doświadczanie Zastosowanie środowiska do → świadomości człowieka (→ percepcja środowiska), umożliwiający poznawanie środowiska i powstanie w umyśle człowieka jego pojęcie
 • Na mapie Dogonowie Dogoni Ranking płd. od rzeki Niger, należący do ludów → Gur (ludy woltyjskie), posługujący się językiem dogon z gatunku gur z rodz. → niger-kongo. Jego wyjaśnienie
 • Gdzie leży Deportacja Co lepsze albo grup ludności do innych obszarów państwie albo poza jego granice, mające podłoże polityczne albo będące decyzją władz opis
 • Współrzędne Duala Czy warto Kamerunie (około 90 tys. osób), nie mniej jednak językiem duala (→ bantu języki) posługuje się powyżej 1 mln osób. W XIX w. D. zajmowali informacje

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Duala co znaczy Deportacja krzyżówka Dogoni (Dogonowie) co to jest Doświadczanie Środowiska słownik Dyfuzja Innowacji czym jest Dumping co oznacza Duńczycy. geografia.

Pojęcia Dekoncentracja co znaczy Demografia krzyżówka Dynamika Zaludnienia co położenie.