demokratyzacja dekoncentracja co to znaczy

Definicje z geografii D

 • Co znaczy Zaludnienia Dynamika to jest zmiany zaludnienia w ustalonym czasie na danym obszarze, wyrażone przy użyciu na przykład → indeksu dynamiki czy → tempa wzrostu
 • Co znaczy Dalajlama to jest lamaizmu), uznawany za wcielenie jednego z bodhisattwów (bodhisattwa Awalokiteśwara), a każdy kolejny d. jest inkarnacją (wcieleniem
 • Co znaczy Deglomeracja to jest opierający na przenoszeniu różnego rodzaju działalności społeczno -gospodarczych, przeważnie → przemysłu i związanego z nimi
 • Co znaczy Demogeografia to jest się terytorialnym zróżnicowaniem zjawisk demograficznych, stanowiących składniki procesu wzrostu liczby ludności. Ten faza badań nad
 • Co znaczy Wieku Grupowanie Demograficzne to jest zasadniczo o równej rozpiętości. Grupowanie fundamentalne to podział na jednoroczne ekipy wieku, obejmujące ludność w wieku: 0 lat, 1 rok
 • Co znaczy Pośrednia Demokracja to jest wybierając różnego typu władze administracyjne, polityczne, samorządowe, obywatele wybierają na początku osoby będące ich przedstawicielami
 • Co znaczy Środowiskowy Geograficzny Determinizm to jest człowieka, jego rozmieszczenia w → przestrzeni geograficznej i → rozwoju gospodarczego i → rozwoju społecznego od warunków → środowiska
 • Co znaczy Narodowy Dochód to jest społeczeństwo danego państwie pośrodku roku kalendarzowego (po odjęciu wydatków wytworzenia). Stanowi on część → produktu globalnego
 • Co znaczy Religijna Doktryna to jest obejmująca zespół wierzeń, założeń i twierdzeń dotyczących Boga (bogów), świata i człowieka. Składają się na nią trzy fundamentalne części
 • Co znaczy Ludy Drawidyjskie Drawidowie to jest pierwotnie region Indii, zanim w II tysiącleciu przed naszą erą wkroczyły tam plemiona aryjskie (→ Ariowie, → indoirańskie ludy). D. należą
 • Co znaczy Dom Drugi to jest poza miejscem swojego stałego zamieszkania, przeważnie na obszarach atrakcyjnych turystycznie (o walorach wypoczynkowych). D.d. to miejsce
 • Co znaczy Duala to jest Kamerunie (około 90 tys. osób), nie mniej jednak językiem duala (→ bantu języki) posługuje się powyżej 1 mln osób. W XIX w. D. zajmowali
 • Co znaczy Dyskryminacja to jest obywatelskich pewnym → grupom społecznym, z uwagi na ich odmienności rasowe, etniczne, wyznaniowe, płeć czy także inne cechy. D. może
 • Co znaczy Gospodarki Dział to jest o dominujący rodzaj wytwórczości gospodarczej, obejmująca podobne w swoim charakterze działalności, na przykład przemysł, budownictwo
 • Co znaczy Fizjonomiczna Dzielnica to jest cechy architektoniczno -urbanistyczne, przestrzennie odseparowana od innych części miasta, wywodząca się z jednego okresu historycznego. Do
 • Co znaczy Portowa Dzielnica to jest funkcjonowaniem → portu morskiego. Znajdują się tu różnego rodzaju urządzenia portowe: nabrzeża do rozładunku statków, doki remontowe, →
 • Co znaczy Przemysłowa Dzielnica to jest zabudowy i działalności przemysłowej i przemysłowo -składowej. Dz.p. powstawały początkowo w części centralnej miast, etapowo jednak
 • Co znaczy Dzietność to jest poprzez kobietę pośrodku jej życia. Dz. wykazuje znaczące zróżnicowanie w poszczególnych państwach świata, w zależności od etapy → rozwoju
 • Co znaczy Dominium to jest posiadając określony zakres → autonomii (np. własny rząd, parlament), uznaje zwierzchnictwo polityczne dawnego → mocarstwa kolonialnego. W
 • Co znaczy Języki Drawidyjskie to jest Indiach, istniejąca jeszcze przed przybyciem indoeuropejskich ludów (→ Ariowie) i wykształceniem się → populacji Hindusów. Do d.j. należą
 • Co znaczy Urbanizacja Demograficzna to jest urbanizacja demograficzna
 • Co znaczy Droga Komunikacyjna (Linia Komunikacyjna, Szlak Komunikacyjny) to jest ruchu pojazdów, adekwatnie opracowany i zabezpieczony. Definicja to odnosi się do ruchu kołowego, kolejowego, wodnego i lotniczego
 • Co znaczy Cecha Demograficzna to jest właściwość demograficzna
 • Co znaczy Diula to jest Mande
 • Co znaczy Dochód to jest nieregularnych) uzyskiwanych w skali roku poprzez osoby reprezentujące tak zwany wolne zawody (adwokaci, architekci, muzycy, pisarze
 • Co znaczy Ludy Drawidyjskie to jest Drawidowie
 • Co znaczy Dyktatura to jest formy ustrojowe państwa
 • Co znaczy Dagurowie Dagurzy to jest mongolskich ludów (→ ałtajskie ludy), zamieszkująca w Mandżurii, stanowiąca → mniejszość narodową w płn.-wsch. Chinach (Mongolia Wewnętrzna
 • Co znaczy Dekolonizacja to jest uzyskiwania niepodległości poprzez terytoria będące przedtem pod panowaniem → mocarstw kolonialnych. Mechanizm ten wystąpił po II wojnie
 • Co znaczy Krzemowa Dolina to jest charakteryzuje się lokalizacją najnowocześniejszych działalności produkcyjno-usługowych w dziedzinie informatyki (firmy informatyczne
 • Co znaczy Deizm to jest postawa życiowa, które uznają Boga za twórcę albo konstruktora świata, lecz negują jego ingerencję w kwestie świata i w kwestie ludzkie. D
 • Co znaczy Środowiska Doświadczanie to jest świadomości człowieka (→ percepcja środowiska), umożliwiający poznawanie środowiska i powstanie w umyśle człowieka jego uproszczonego
 • Co znaczy Przestrzenne Dyspreferencje to jest miejsc, miejscowości, regionów, a nawet państw z określonego punktu widzenia (na przykład niekorzystna recenzja o dzielnicy miasta z uwagi
 • Co znaczy Duńczycy to jest Niemiec oraz w Szwecji, USA i Kanadzie. D. posługują się językiem duńskim (germańskie języki, → indoeuropejskie języki). W V–VI w. na
 • Co znaczy Deportacja to jest ludności do innych obszarów państwie albo poza jego granice, mające podłoże polityczne albo będące decyzją władz administracyjnych
 • Co znaczy Dogonowie Dogoni to jest rzeki Niger, należący do ludów → Gur (ludy woltyjskie), posługujący się językiem dogon z gatunku gur z rodz. → niger-kongo. Jego liczebność
 • Co znaczy Dumping to jest gospodarczych, polegająca na → eksporcie towarów, których ceny są niższe od ogółu kosztów wytworzenia, przesyłki i sprzedaży. D. stosowany
 • Co znaczy Dajakowie to jest etnicznych (między innymi D. morscy a więc Ibanowie, Ngadżu, Klementanowie, Kadazanowie, Murutowie, Punanowie) zamieszkałych na Borneo –
 • Co znaczy Demografia to jest analitycznym opisem ogółu ludności danego obszaru (z greki demos znaczy lud). D. analizuje stan liczebny i → strukturę ludności i ich
 • Co znaczy Dystrybucja to jest konsumpcyjnych pomiędzy członków społeczeństwa od momentu wyprodukowania tych dóbr poprzez wytwórcę po dostarczenie ich konsumentowi. D
 • Co znaczy Śródmiejska Dzielnica to jest miasta, która powstaje wskutek tendencji dośrodkowych, ogniskujących główne → funkcje miasta. Jej rozmiar i charakter zależy od wielkości
 • Co znaczy Delimitacja to jest jednorodnego pod względem określonej cechy albo zestawu cech, w oparciu o przyjęte na wstępie założenia i sposoby analizy. Jeżeli na
 • Co znaczy Mieszkaniowa Dzielnica to jest dominacji zabudowy mieszkaniowej, przystosowany do spełniania → funkcji mieszkaniowej. Zabudowa mieszkaniowa może być dość zróżnicowana, na
 • Co znaczy Dezurbanizacja to jest polegająca na intensywnym rozwoju przestrzennym mechanizmów urbanizacji przebiegającym poza miastami. Bazuje on na stałym poszerzaniu
 • Co znaczy Dinka to jest Niloci
 • Co znaczy Dżinizm to jest przełomie VI i V w. p.n.e. w opozycji do zrytualizowanego → hinduizmu (→ braminizm). Przyjmuje się, że twórcą dż. był Mahawira Wardhamana
 • Co znaczy Mózgów Drenaż to jest przede wszystkim przyznaje się prawo pobytu i obywatelstwo osobom o wyższym wykształceniu i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach. W
 • Co znaczy Depopulacja to jest liczby ludności w ustalonym czasie na danym obszarze. Powodem d. może być → ubytek naturalny ludności albo (i) ujemne → saldo migracji
 • Co znaczy Dorowie to jest dzisiejszej Grecji przybyło w XIII w. przed naszą erą Posługiwali się pragreckim dialektem doryckim (→ Grecy
 • Co znaczy Dakowie to jest zamieszkujące w starożytności obszar dzisiejszej Rumunii. Zajmowały się rolnictwem oraz eksploatacją i obróbką metali. D. tworzyli silny
 • Co znaczy Ludy Dagestańskie to jest płn.wsch. Kaukazie (→ kaukaskie ludy) i w sąsiednich krainach: Inguszetii, Czeczenii, Gruzji. Należą do nich między innymi → Awarowie
 • Co znaczy Języki Dardyjskie to jest na kontakcie języków irańskich i indyjskich (→ indoaryjskich). W jej obrębie odznacza się podgrupę dardyjską między innymi z językiem
 • Co znaczy Decentralizacja to jest funkcji decydujących z centrum zarządzającego do jednostek podległych, jednostek niższego szczebla w hierarchii władzy. Odpowiednikiem może
 • Co znaczy Dialekt to jest przykład w j. polskim to są między innymi d.: śląski, wielkopolski, kaszubski. Lokalne zróżnicowanie języka ustala się mianem → gwara
 • Co znaczy Turystyczna Dostępność to jest komunikacyjnych, umożliwiających dotarcie do wybranych obiektów, miejscowości, czy także regionów turystycznych (połączenia autobusowe
 • Co znaczy Drobnicowiec to jest opakowanych towarów jednolitych asortymentowo, a zarazem o niewielkiej wadze jednostkowej (tak zwany drobnica). Odpowiednikiem może być
 • Co znaczy Dekapitalizacja to jest stosunkowo jego użytkowania i upływu czasu (→ amortyzacja). D. wynika nie tylko z fizycznego zużycia majątku, powodującego konieczność
 • Co znaczy Demokracja to jest w starożytnej Grecji, gdzie władzę sprawują wszyscy obywatele (→ d. bezpośrednia, → d. pośrednia). Z uwagi na niewielkie rozmiary miast
 • Co znaczy Bezpośrednia Demokracja to jest obywatel ma prawo – opierając się na bezpośrednio oddanego głosu w wyborach – decydować o tym, kto zostanie wybrany do władz
 • Co znaczy Diaspora to jest narodu po świecie, wywołane pozbawieniem tego narodu jego własnego → terytorium państwowego. W najwyższym stopniu znanym odpowiednikiem w
 • Co znaczy Druzowie to jest podstawie kryterium religijnego. D. tworzą odrębną wspólnotę religijną, powstałą w XI w. w Egipcie, a będącą szyickim odłamem → islamu
 • Co znaczy Funkcjonalna Dzielnica to jest i budowle umożliwiające pełnienie ustalonych → funkcji, na przykład mieszkaniowych, przemysłowych, usługowych itd
 • Co znaczy Miasta Dzielnica to jest dziedzinie: 1. pełnionych → funkcji, na przykład → dz. przemysłowa, → dz. usługowa, → dz. mieszkaniowa (→ dz. funkcjonalna); 2. zabudowy i
 • Co znaczy Usługowa Dzielnica to jest placówkami usługowymi różnego typu. Chociaż dzielnice te są nieduże powierzchniowo, to zatrudniają znaczną część mieszkańców miasta
 • Co znaczy Innowacji Dyfuzja to jest innowacji w → przestrzeni geograficznej, dzięki różnego typu kontaktów (drogą bezpośredniego przekazania informacji o innowacji, sposobem
 • Co znaczy Dekoncentracja to jest przestrzennej, opierający na dążeniu do bardziej równomiernego rozmieszczenia różnego typu zjawisk w przestrzeni. W latach 1950–1990 w
 • Co znaczy Demokratyzacja to jest rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego dla jednostek, → grup socjalnych i → narodów. Jest ona właściwością → demokracji

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Demokratyzacja, Dekoncentracja, Dyfuzja Innowacji, Dzielnica Usługowa, Dzielnica Miasta, Dzielnica Funkcjonalna, Druzowie, Diaspora, Demokracja Bezpośrednia geografia.

Pojęcia Demokratyzacja, Dekoncentracja, Dyfuzja Innowacji położenie.