mandżurowie miasto co to znaczy

Definicje z geografii M

 • Co znaczy Metropolia to jest miasto, pełniące funkcje o znaczeniu ponadnarodowym, a nawet globalnym (→ funkcje metropolitalne). Do m. I rzędu, tzn. o zasięgu globalnym
 • Co znaczy Ojczyzna Mała to jest patriotycznym, oznaczające indywidualny dla każdego człowieka region związany z jego miejscem urodzenia, latami wczesnej młodości (tak
 • Co znaczy Mzabici to jest Berberowie
 • Co znaczy Migracja Trwała (Migracja Definitywna) to jest polegająca na tym, Iż człowiek przenosi się z obszaru swego pochodzenia do nowego miejsca (obszaru przeznaczenia), zrywając przy tym
 • Co znaczy Ogród Miasto to jest przygotowany poprzez E. Howarda w 1898 r., który zaproponował utworzenie wokół miasta głównego kilkunastu samodzielnych mniejszych miast
 • Co znaczy Madziarzy to jest uralskie ludy), pierwotnie zamieszkujący obszary pomiędzy Jeziorem Aralskim a Uralem, skąd wywędrował na zachód, wypierany poprzez inne
 • Co znaczy Teoria Malthusa to jest koncepcja dotycząca kształtowania się liczby ludności, wskazująca na konieczność ograniczania wzrostu demograficznego. Jej autor, biskup
 • Co znaczy Rodzina Małodzietna to jest dzieci: schemat rodziny 2+1 (rodzice + dziecko) albo 2+2 (rodzice + dwoje dzieci). Schemat ten powszechny jest w państwach rozwiniętych
 • Co znaczy Mandingo Mande to jest na terenach: Senegalu, Gambii, Gwinei, Sierra Leone, Wybrzeża Kości Słoniowej i Mali (górny bieg rzeki Niger) – łącznie powyżej 10 mln osób
 • Co znaczy Manufaktura to jest działalności gospodarczej, pośrednia pomiędzy → rzemiosłem a przemysłem fabrycznym. Występowała od XVI do XIX w., a cechowało ją: 1
 • Co znaczy Maorysi to jest wywodzący się z ludów polinezyjskich (→ polinezyjska rasa), posługujący się językiem maoryskim z gatunku polinezyjskiej (→ austronezyjskie
 • Co znaczy Mapa Mentalna (Menthal Map) to jest kartograficzne przedstawienie → wyobrażenia środowiska w umyśle człowieka. Mapy rysowane odręcznie, wykorzystywane przedstawieniu naszego
 • Co znaczy Preferencji Mapa to jest raczej komponent wartościujący środowisko (→ preferencje przestrzenne). Bazuje na wartościowaniu, ocenie różnych obszarów bądź przedmiotów
 • Co znaczy Statystyczna Mapa to jest przedstawia wielkości statystyczne a służy przestrzennemu przedstawieniu zróżnicowania ilościowego i struktury zjawisk demograficznych
 • Co znaczy Matriarchat to jest pierwotnych, gdzie dominujące znaczenie w rodzinie miała kobieta, 2. ustalanie pokrewieństwa i dziedziczenia w linii matki (→
 • Co znaczy Mazurzy to jest jednak mieszkańcy geograficzno-historycznej krainy Mazowsze, a więc Mazowszanie, to tak zwany M. właściwi. Od XIV i XV w. przenikali oni
 • Co znaczy Mediana Wieku (Wiek Środkowy) to jest której połowa ludności danej → populacji jeszcze nie osiągnęła, a połowa już ją przekroczyła. W Polsce m.w. wynosi 36,5 lat, nie mniej
 • Co znaczy Rasa Melanezyjska to jest Zamieszkuje Nową Gwineę i wyspy Melanezji. Charakteryzuje się bardzo sporym zróżnicowaniem cech morfologicznych i kulturowych, co wynika z
 • Co znaczy Melioracja to jest właściwości fizycznych gleby przez regulowanie stosunków wodnych w glebie (nawadnianie a więc irygacja albo odwadnianie a więc drenowanie
 • Co znaczy Metodyzm to jest zapoczątkowany poprzez Johna Wesley’a w XVIII w. Kładzie on nacisk na wewnętrzne przeżycie religijne. Odbywające się w niedzielę
 • Co znaczy Metropolizacja to jest → aglomeracji w → region metropolitalny w następstwie zaawansowanej specjalizacji gospodarczej w fazie → dezurbanizacji. Początkowo
 • Co znaczy Metysaż to jest mieszania się dwóch → odmian ludzkich; w węższym znaczeniu, częściej użytkowanym, mechanizm rasowego mieszania się rdzennej ludności
 • Co znaczy Metysi to jest pomiędzy przedstawicielami Indian i → białej odmiany człowieka, nie mniej jednak dominującą reprezentację tej odmiany stanowili koloniści
 • Co znaczy Miao to jest również w Wietnamie, Laosie i Tajlandii, posługujący się językiem z gatunku miao -yao (→ austronezyjskie języki). M. mieszkają w górskich
 • Co znaczy Globalne Miasto to jest światowym systemie miejskim pełniąc rolę centrum decyzyjnego i kontrolnego, oddziałującego na gospodarkę globalną. Jednak w poezji
 • Co znaczy Postsocjalistyczne Miasto to jest ustrojowo-gospodarczej lat 90. XX w. podlega procesowi uwalniania od cech → miasta socjalistycznego. Na kształtowanie się m.p. wpłynęło
 • Co znaczy Miasto Przemysłowe (Miasto Industrialne) to jest gdzie dominuje działalność przemysłowa (→ przemysł przetwórczy), nie mniej jednak może występować sporo → zakładów przemysłowych
 • Co znaczy Socjalistyczne Miasto to jest rozbudowane) odpowiednio z ideologią → socjalizmu, w kształtowaniu którego największe znaczenie miała intensywna → industrializacja, nowy →
 • Co znaczy Światowe Miasto to jest metropolitalne o zasięgu kontynentalnym (→ metropolia II rzędu). M.ś. spełniają rolę wysp innowacyjnych dysponując znacznym potencjałem
 • Co znaczy Turystyczna Miejscowość to jest miasto albo gmina, której zasadnicza część dochodów finansowych uzyskiwana jest z wpływów z → turystyki (→ ośrodek turystyczny
 • Co znaczy Migracja Powrotna (Migracja Tymczasowa) Zmiana Miejsca to jest moment, po którym następuje powrót do miejsca pochodzenia. → Migrant utrzymuje więzi zarówno ze starym, jak i z nowym środowiskiem. W
 • Co znaczy Migrant to jest podejmująca → migrację. Z punktu widzenia obszaru, który migrant opuszcza (obszaru pochodzenia) jest on → emigrantem, zaś z punk-tu
 • Co znaczy Mikrospis to jest reprezentacyjną na losowo wybranej części → populacji. Próba losowa obejmuje normalnie kilka proc. ogółu populacji. Wyniki z tej próby
 • Co znaczy Millenaryzm to jest zakładająca powtórne przyjście na świat (paruzję) Jezusa Chrystusa w nieodległej przyszłości i zapanowanie Tysiącletniego Królestwa Bożego
 • Co znaczy Narodowa Mniejszość to jest w obrębie danego państwie, poczuwa się jednak do narodowej wspólnoty z mieszkańcami innego państwie, przeważnie sąsiedniego, znajdując w
 • Co znaczy Ludności Mobilność to jest socjalna albo zawodowa. Przestrzenna m.l. znaczy umiejętność do przemieszczania się w przestrzeni (w tym również umiejętność do
 • Co znaczy Koncentrycznych Stref Model to jest miasta skonstruowany poprzez E.W. Burgessa (czyt. Berdżesa), który twierdził, Iż faktorem porządkującym strukturę przestrzenną miasta, jest
 • Co znaczy Policentryczny Wieloośrodkowy Model to jest miasta skonstruowany poprzez Ch.D. Harrisa i E.L. Ullmana. Autorzy ci stwierdzili, Iż miasto jest zespołem → dzielnic zróżnicowanych pod
 • Co znaczy Monarchia to jest się w rękach monarchy (na przykład króla, cesarza). W zależności od metody jej ukonstytuowania i kontynuowania wyróżniamy m.elekcyjną (w
 • Co znaczy Morawianie to jest geograficznej krainy we wsch. Czechach. Posiadają oni mocne poczucie odrębności regionalnej, posługując się kilkoma dialektami j. czeskiego
 • Co znaczy Myślistwo to jest zdobywania pożywienia; polegała na polowaniu na zwierzęta z wykorzystaniem własnoręcznie zrobionej broni ręcznej albo różnego rodzaju
 • Co znaczy Masowce to jest statki wykorzystywane do przewozu luźnych (sypkich) towarów, na przykład zboża
 • Co znaczy Antyczne Miasto to jest antyczne miasto. miasto fabryczne →
 • Co znaczy Uniwersyteckie Miasto to jest funkcje uniwersyteckie
 • Co znaczy Pracy Podział Międzynarodowy to jest → terytorialny podział pracy
 • Co znaczy Ekonomiczna Migracja to jest zarobkowych, związana z możliwością znalezienia pracy lepiej opłacanej niż w miejscu pochodzenia lub związanej z wyuczonym zawodem i
 • Co znaczy Ludy Mongolskie to jest koczowniczo-pasterskich → plemion Azji środk., a zwłaszcza obszaru dzisiejszej Mongolii, posługujące się mongolskimi językami (→ ałtajskie
 • Co znaczy Matabele to jest Bantu
 • Co znaczy Medina to jest arabskim. Pełni ona funkcje handlowo -usługowe, stąd liczne sklepiki, kramy, bazary (suk), drobne warsztaty rzemieślnicze, kawiarnie
 • Co znaczy Malajowie to jest ludności Malezji, ale także zamieszkująca na terenie innych państw Azji płd.-wsch. (głównie Indonezji, Tajlandii, Singapuru – łącznie ok
 • Co znaczy Polityczna Migracja to jest politycznych. Ma najczęściej charakter migracji przymusowej i związana jest z: prześladowaniami osób pozostających w opozycji do grupy
 • Co znaczy Mahajana to jest który wyraża wiarę, iż zbawienie jest dostępne dla wszystkich ludzi. W m. należy przede wszystkim pomagać innym w dążeniu do zbawienia, a
 • Co znaczy Postindustrialne Miasto to jest → sektora → usług w zakresie pełnionych funkcji (→ postindustrialna faza) oraz szybkim rozszerzaniem się procesów → urbanizacji, zwłaszcza
 • Co znaczy Mocarstwo to jest międzynarodowej występuje w roli arbitra decydującego o wielu sprawach, często narzucającego swoje zdanie innym państwom. W starożytności →
 • Co znaczy Model Struktury Przestrzennej Miasta to jest → model stref koncentrycznych, → model sektorowy (klinowy), model wieloośrodkowy (policentryczny), → struktura przestrzenna miasta
 • Co znaczy Macedończycy to jest plemion słowiańskich (→ Słowianie), które na ten obszar przybyły w VI –VII w. i wchłonęły mieszkające tam plemiona → Ilirów i → Traków
 • Co znaczy Religijna Migracja to jest religijnych. Może ona mieć charakter przymusowy, jeśli spowodowana jest prześladowaniami wyznawców danej → religii, bądź też wykazuje
 • Co znaczy Wahadłowa Migracja to jest cyklu dobowym, tzn. wyjazd i powrót następuje w ciągu 1 dnia. Wiąże się ona z przekraczaniem granic administracyjnych (miast, wsi), lecz
 • Co znaczy Mohikanie to jest do → Algonkinów, zamieszkujący pierwotnie tereny wsch. części stanu Connecticut. Zajmowali się uprawą ziemi i myślistwem, rywalizując o
 • Co znaczy Przedsiębiorstwa Majątek to jest obrotowych, zasobów ludzkich (pracujący), będących w dyspozycji przedsiębiorstwa, a wykorzystywanych generalnie prowadzeniu działalności
 • Co znaczy Malinke to jest Mande
 • Co znaczy Masajowie to jest należąca do → Nilotów, posługująca się językiem masajskim z rodziny → nilosaharyjskiej. Na równiny otaczające Kilimandżaro M. przybyli w XV
 • Co znaczy Prawa Migracji to jest 1885–1889 poprzez E. Ravensteina a dotyczące wielkości → migracji, zależności pomiędzy migracją a odległością i selektywności migracji
 • Co znaczy Pośrednie Przeszkody Migracji to jest przeszkody pośrednie migracji
 • Co znaczy Mistekowie to jest Indianie Ameryki Południowej
 • Co znaczy Otwarte Morze to jest wszystkie obszary morskie stanowiące własność powszechną, ogólnoświatową, znajdujące się w strefie zewnętrznej → mórz terytorialnych
 • Co znaczy Magia to jest mających na celu ujarzmienie sił przyrody i zapanowanie nad nimi, gdy nie to jest możliwe przy wykorzystaniu racjonalnych i praktycznych
 • Co znaczy Mundowie Munda to jest austroazjatyckie ludy
 • Co znaczy Metalurgia to jest hutnictwo
 • Co znaczy Górnicze Miasto to jest górnicze miasto. →
 • Co znaczy Satelitarne Miasto to jest satelitarne miasto
 • Co znaczy Dzielnica Mieszkaniowa to jest dzielnica mieszkaniowa
 • Co znaczy Morska Mila to jest odległość równa 1852 metry, definicja użytkowane w → żegludze morskiej jako jednostka odległości
 • Co znaczy Mongo to jest Bantu
 • Co znaczy Majowie to jest mieszkający na Półwyspie Jukatan oraz w stanach Chiapas i Tabasco w Meksyku, a także w Gwatemali, Belize i zach. Hondurasie. Pierwsze
 • Co znaczy Prawo Magdeburskie to jest prawo niemieckie, → lokacja miasta
 • Co znaczy Malgasze to jest austronezyjskie ludy
 • Co znaczy Mandingo to jest Mande
 • Co znaczy Kropkowa Mapa to jest kropkowa mapa
 • Co znaczy Wiek Matrymonialny to jest wiek matrymonialny
 • Co znaczy Mbundu to jest Bantu
 • Co znaczy Olbrzym Miasto to jest megamiasto
 • Co znaczy Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody I Jej Zasobów to jest IUCNNR. →
 • Co znaczy Definitywna Migracja to jest migracja trwała
 • Co znaczy Okresowa Migracja to jest migracja periodyczna. →
 • Co znaczy Kolonialne Mocarstwo to jest kolonie, regularnie o znacznym obszarze, czerpiący z nich znaczące korzyści gospodarcze. Chronologicznie w czasach nowożytnych do m. k
 • Co znaczy Klinowy Model to jest schemat sektorowy
 • Co znaczy Mocarstwowość to jest potęgi gospodarczej i militarnej, stanowiąca przesłankę do prowadzenie interesów polityczno-gospodarczych w skali światowej i możliwości
 • Co znaczy Trwały Majątek to jest ta część → ma-jątku narodowego, która obejmuje budynki, maszyny i urządzenia o powyżej 1 rocznym okresie użytkowania (→ środki trwałe
 • Co znaczy Ludy Khmerskie Mon to jest ludów zamieszkujących płd.-wsch. Azję, posługujących się językami z gatunku mon -khmer. Do najliczniejszych należą → Khmerowie, Khasi
 • Co znaczy Średniowieczne Miasto to jest XV w.), najczęściej w trybie tzw. → lokacji, tj. w postaci aktu prawnego określającego zasady organizacji władz miasta, ich kompetencje
 • Co znaczy Miejsce to jest przestrzeni. M. jest wyznaczone współrzędnymi topograficznymi (geograficznymi). Ono jest zatem ściśle ograniczone terytorialnie
 • Co znaczy Życia Poziomu Mierniki to jest poziomu życia mierniki
 • Co znaczy Merkantylizm to jest Anglia) upatrujący siłę państwa we wzroście liczby ludności i kapitalistycznym → uprzemysłowieniu. Sposobem pobudzania → wzrostu
 • Co znaczy Eksplozja Mała to jest lecz długotrwałym przebiegu, występująca w krajach Europy Zachodniej w XIX w. Wyraźne zmiany w poziomie umieralności wystąpiły tu już w
 • Co znaczy Gospodarcza Monofunkcyjność to jest branży w strukturze gospodarczej jakiegoś obszaru (miasto, pow., obszar i tym podobne). Przeważnie wynika ona z faktu lokalizacji dużego →
 • Co znaczy Mołdawianie to jest Mołdawia) należący do → romańskich ludów. M. wykształcili się ze zromanizowanych plemion trackich (→ Trakowie), pasterskich → Wołochów oraz
 • Co znaczy Międzykontynentalna Migracja to jest kontynentami. Początkowo miała ona na celu → kolonizowanie przez Europejczyków słabo zaludnionych kontynentów Ameryki Północnej czy
 • Co znaczy Wewnętrzna Migracja to jest danego państwa, związana jest z przekraczaniem granic administracyjnych (wynikających z podziałów administracyjnych państw) województw
 • Co znaczy Mennonityzm to jest XVI w. wyłonił się z → anabaptyzmu. Od XVII w. rozwijany w Holandii i w Niemczech, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jego
 • Co znaczy Mpongwe to jest Bantu
 • Co znaczy Mulaci to jest potomkowie mieszanych małżeństw pomiędzy przedstawicielami białej i → czarnej odmiany człowieka
 • Co znaczy Megalopolis to jest miasto), złożony zespół osadniczy powstały poprzez zrastanie się sąsiednich → aglomeracji (→ regionów miejskich), tworzący rozległą strefę
 • Co znaczy Handlowe Miasto to jest funkcje handlowe
 • Co znaczy Miejscowość to jest liczby zabudowań, gęstości zabudowy i liczby ludności, wyróżniające się urzędową bądź zwyczajową nazwą swoją
 • Co znaczy Migracja (Ruch Migracyjny, Ruch Wędrówkowy) to jest czasowego pobytu, polegająca na przekroczeniu granicy państwa, a wewnątrz państwie – granicy jednostki administracyjnej, miasta, wsi
 • Co znaczy Religia Monoteistyczna to jest religia monoteistyczna
 • Co znaczy Tymczasowa Migracja to jest migracja powrotna
 • Co znaczy Czynniki Migracji to jest impulsy migracji
 • Co znaczy Podział Migracji to jest podział migracji
 • Co znaczy Bambuti Mbuti to jest Pigmeje
 • Co znaczy Araukanie Mapucze to jest Indianie Ameryki Południowej
 • Co znaczy Migracja Periodyczna (Migracja Okresowa) to jest powtarza się z pewną regularnością, na przykład wyjazdy w celach zarobkowych do prac sezonowych, pobyt w akademiku w czasie studiów
 • Co znaczy Narodowy Majątek to jest w danym państwie jako produkt pracy jego mieszkańców w minionych okresach czasu; jak także wykonywane inwestycje przemysłowe i poza
 • Co znaczy Malajalowie to jest Drawidowie
 • Co znaczy Współczynnik Maskulinizacji to jest współczynnik maskulinizacji
 • Co znaczy Manizm to jest → kult przodków obejmujący wiarę w duchy i kult zmarłych
 • Co znaczy Magistrala to jest masowych, na przykład magistrala węglowa biegnąca z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego do portów morskich Gdyni i Gdańska, linia hutniczo
 • Co znaczy Manipurowie to jest chińsko -tybetańskie ludy, → tybetańsko -birmańskie ludy
 • Co znaczy Matrylinearność to jest ustalanie pokrewieństwa i dziedziczenia w linii matki
 • Co znaczy Produkcji Mechanizacja to jest wprowadzanie maszyn i urządzeń technicznych do procesu → produkcji w celu zastąpienia nimi pracy ludzi i zwierząt
 • Co znaczy Rolnictwa Mechanizacja to jest tradycyjnego w wysoce wydajne przez rozpowszechnianie mechanizacji prac polowych, jest to zastąpienie siły pociągowej zwierząt i ludzi
 • Co znaczy Mapa Mentalna to jest Ameryki Południowej) – największa → unia celna Ameryki Łacińskiej, powstała na drodze porozumienia pomiędzy Argentyną, Brazylią, Paragwajem
 • Co znaczy Terytorialne Morze to jest wód morskich przyległy do brzegów. Z uwagi na różną interpretację zasięgu m.t. poprzez poszczególne → państwa, zagadnienie tj. obiektem
 • Co znaczy Megamiasto to jest ludności – powyżej 5 mln, lub złożony zespół miejski (→ aglomeracja, → obszar metropolitalny) powyżej 8 mln mieszkańców. W 2003 r. 24
 • Co znaczy Industrialne Miasto to jest miasto przemysłowe
 • Co znaczy Model Sektorowy (Model Klinowy) to jest miasta skonstruowany poprzez H. Hoyta, który zauważył, Iż faktorem porządkującym strukturę przestrzenną miasta jest kierunek, a właściwie
 • Co znaczy Migracja Epizodyczna (Migracja Sporadyczna) to jest dokonała się jednorazowo, np. wyjazd w celach zarobkowych, zawodowych (na kontrakt, na staż), wycieczka turystyczna, wyjazd w celach
 • Co znaczy Życia Styl Miejski to jest zachowania socjalne (na przykład zdolność korzystania z urządzeń miejskich, uczestnictwo w różnorodnych ekipach i organizacjach socjalnych
 • Co znaczy Miejskość to jest miast, odróżniających miasta od osiedli wiejskich (→ wieś). Do fundamentalnych cech m. należą: 1. znaczna rozmiar zaludnienia, →
 • Co znaczy Walutowy Fundusz Międzynarodowy to jest IMF
 • Co znaczy Sprawiedliwości Trybunał Międzynarodowy to jest ONZ
 • Co znaczy Sporadyczna Migracja to jest migracja epizodyczna
 • Co znaczy Etniczna Mniejszość to jest wspólnoty etniczne nie posiadające własnego → państwa narodowego. Gdyż m.e. zamieszkując dane terytorium, jest różna od reszty jego
 • Co znaczy Języki Khmer Mon to jest austroazjatyckie języki
 • Co znaczy Miasta Morfologia to jest składają się przedmioty morfologiczne (ulice, place, budynki, parcele miejskie – działki) tworzące → plan miasta, a również jednostki
 • Co znaczy Muongowie to jest monkhmerskie ludy, austroazjatyckie ludy
 • Co znaczy Bośniaccy Muzułmanie to jest Bośniacy
 • Co znaczy Muzułmanizm to jest islam
 • Co znaczy Mongołowie (Chałchasi, Chałcha-Mongołowie) to jest mongolskich ludów, zamieszkały także w Chinach na obszarze tzw. Mongolii Wewnętrznej. M. posługują się dialektem chałchaskim, czyli
 • Co znaczy Gospodarczy Monopol to jest własności (prywatny bądź państwowy), czy także jednego → przedsiębiorstwa w danej branży, w relacji do pozostałych uczestników → rynku (→
 • Co znaczy Mordwini to jest uralskie ludy
 • Co znaczy Mormoni (Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich) to jest Stanach Zjednoczonych poprzez J. Smitha. Nazwa wywodzi się z przekonania m., Iż żyją w momencie bezpośrednio poprzedzającym powtórne
 • Co znaczy Wewnętrzne Wody Morskie to jest region wodny położony między linią najniższego stanu wody w okresie odpływu a brzegiem morza; obejmuje on w pierwszej kolejności wody →
 • Co znaczy Miasta Policentryczny Model to jest → model wieloośrodkowy
 • Co znaczy Miasto to jest skoncentrowanej na niewielkim terytorium pozbawionym cech użytkowania rolniczego, o odrębnej organizacji uznanej i określonej prawnie (→
 • Co znaczy Zewnętrzna Migracja to jest jednostki administracyjnej, stanowiącej region pochodzenia → emigranta, odbywająca się poza granice państwa, województwa, powiatu, miasta
 • Co znaczy Mongolskiejęzyki to jest ałtajskie języki
 • Co znaczy Monoteizm to jest religia monoteistyczna
 • Co znaczy Monowie to jest mon -khmerskie ludy,austroazjatyckie ludy
 • Co znaczy Człowieka Odmiana Mongoloidalna to jest żółta odmiana człowieka
 • Co znaczy Makonde to jest zamieszkały na pograniczu Tanzanii i Mozambiku. M. posługują się językiem makonde z rodz. językowej → bantu. Nie ma władzy centralnej, a
 • Co znaczy Przedindustrialne Miasto to jest wielkiej rewolucji przemysłowej (od czasów starożytnych do końca XVII w.), m.in. antyczne miasto, → miasto średniowieczne. M.p. powstawały
 • Co znaczy Mandżurowie to jest dorzecze rzeki Sungari), wywodzący się z plemion mandżursko -tunguskich (→ ałtajskie ludy, → tunguskie ludy). M. posługiwali się językiem

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Mandżurowie, Miasto Przedindustrialne, Makonde, Mongoloidalna Odmiana Człowieka, Monowie, Monoteizm, Mongolskiejęzyki, Migracja Zewnętrzna, Miasto, Model geografia.

Pojęcia Mandżurowie, Miasto Przedindustrialne, Makonde położenie.