italikowie indianie ameryki co to znaczy

Definicje z geografii I

 • Co znaczy Internacjonalizm to jest wyrażanie uznania, szacunku wobec wszystkich → narodów świata, dążenie do różnych form współpracy międzynarodowej
 • Co znaczy Ibo (Ibowie) Lud Z Grupy to jest wsch. Nigerii (około 20 mln osób), posługujący się językiem ibo (ekipa kwa z → kongo -kordofańskiej rodziny językowej). I. cechują się
 • Co znaczy Innuici to jest Eskimosi
 • Co znaczy Imam to jest islamie, nie mniej jednak w islamie → sunnickim to jest lider wspólnoty muzułmańskiej bądź osoba znająca prawo muzułmańskie i przewodząca
 • Co znaczy Imf (International Monetary Fund; Międzynarodowy Fundusz Walutowy) to jest w stanach zjednoczonych ameryki w 1944 r. Założycielami Funduszu były początkowo 44 państwa świata, zaś aktualnie jest ich już powyżej 160
 • Co znaczy Demograficzna Implozja to jest charakteryzująca się wysokim → przyrostem naturalnym, ale wykazującym tendencje do obniżania się. Spadek poziomu zgonów w tej fazie jest
 • Co znaczy Dynamiki Indeks to jest zjawiska, wyrażonego w wielkościach bezwzględnych (na przykład liczby ludności, wartości produkcji przemysłowej), w dwóch różnych
 • Co znaczy Indeks Rozwoju Społecznego (Human Development Index) to jest ludności, obliczany opierając się na 3 kryteriów cząstkowych dotyczących: 1. średniej oczekiwanej długości życia, przy założeniu, Iż min
 • Co znaczy Indeks Ubóstwa (Human Poverty Index) to jest ludności, określający jaki odsetek ludności danego państwie żyje w → ubóstwie. „Syntetyczny” znaczy, Iż jest on zbudowany z kilku kryteriów
 • Co znaczy Indianie to jest Ameryki Północnej, → Indianie Ameryki Środkowej i Południowej). Nazwę I. nadał K. Kolumb przekonany, Iż dotarł do Indii. I. przybyli na
 • Co znaczy Indianie Ameryki Środkowej I Południowej to jest która zamieszkując różne typy środowiska geograficznego tworzyła sporo obszarów kulturowych: 1. w Ameryce Środkowej, raczej na obszarze
 • Co znaczy Języki Indoaryjskie to jest indoeuropejska rodzina językowa) powstałe z mieszania się języków plemion aryjskich, które napłynęły w II–I tysiącleciu przed naszą erą na
 • Co znaczy Języki Indoeuropejskie to jest w Europie, w części Azji i w obydwóch Amerykach, wywodząca się ze wspólnego języka praindoeuropejskiego. W Europie i.j. podzielone są na
 • Co znaczy Ludy Indoirańskie to jest powstała wskutek wymieszania się → Ariów, którzy dotarli do Azji płd.-zach. i płd., z ludami tam zamieszkałymi. Na Półwyspie Indyjskim
 • Co znaczy Faza Industrialna to jest gdzie dominującym → sektorem gospodarki jest → przemysł, co znajduje odzwierciedlenie w → strukturze zatrudnienia ludności. Przemysł w i.f
 • Co znaczy Społeczna Infrastruktura to jest zaspokajających fundamentalne potrzeby ludności w dziedzinie głównych typów usług. Są nimi placówki i → instytucje: 1. ochrony zdrowia i
 • Co znaczy Techniczna Infrastruktura to jest obejmujących układ komunikacyjny (transport i łączność), energetyczny i wodno -sanitarny, których zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania
 • Co znaczy Innowacje to jest koncepcje teoretyczne i tym podobne, które rozpowszechniają się w przestrzeni geograficznej i w strukturach organizacyjnych (→ dyfuzja
 • Co znaczy Instytucja to jest działający w jakiejś dziedzinie zaliczany do → sfery niematerialnej (świadczący → usługi, na przykład szpital, sąd, bank, biblioteka
 • Co znaczy Społeczna Integracja to jest poszczególnych przedmiotów → zbiorowości socjalnej (jednostek, → grup socjalnych, instytucji). I.s. bazuje z jednej strony na zachowaniu
 • Co znaczy Inwestycja to jest zwiększanie majątku trwałego, na przykład na zakup mieszkań (i. mieszkaniowe), na działalność gospodarczą zmierzającą do przebudowy
 • Co znaczy Ludy Irańskie to jest należących do → indoirańskich ludów (→ indoeuropejskie ludy), posługująca się → irańskimi językami z → indoirańskiej ekipy językowej (→
 • Co znaczy Itelmeni to jest Kamczatkę, tradycyjnie zajmujący się rybołówstwem i myślistwem (dawniej również zbieractwem). Ich język z rodz. czukocko-kamczackiej
 • Co znaczy Izraelici to jest Kanaanie (teren późniejszej Palestyny, Syrii i Fenicji) około XIII w. przed naszą erą Początkowo określano tak wszystkich → Hebrajczyków, z
 • Co znaczy Indusi to jest Hindusi
 • Co znaczy Miasto Industrialne to jest przemysłowe miasto
 • Co znaczy Kulturowy Krąg Indyjski to jest Nepal, Bhutan, Sri Lankę, Bangladesz i Malediwy (mimo, że ostatnie dwa kraje są w większości → muzułmańskie). Dominują tu języki →
 • Co znaczy Irokezi to jest zamieszkujący pierwotnie obszar nad Wielkimi Jeziorami (dzisiejsze stany Nowy Jork, Connecticut, Massachusetts), a obecnie także stany
 • Co znaczy Ideologia to jest opisujących relacje socjalne panujące w określonej ekipie w kategoriach dominacji określonego czynnika. I. są: → tradycjonalizm
 • Co znaczy Ludy Indoeuropejskie to jest płd.zach. Azję pochodząca od wspólnych przodków posługujących się w III tysiącleciu przed naszą erą językiem praindoeuropejskim. Wojownicze
 • Co znaczy Państwowy Interwencjonizm to jest gospodarki, mająca na celu zapobieganie kryzysom, bezrobociu, inflacji, jak także pobudzanie → wzrostu gospodarczego przez → inwestycje
 • Co znaczy Środkowej Ameryki Indianie to jest → Indianie Ameryki Środkowej i Południowej
 • Co znaczy Południowej Ameryki Indianie to jest → Indianie Ameryki Środkowej i Południowej
 • Co znaczy Inkowie to jest posiadali własne → państwo już w początkach XI w. Rozpoczynając od 1400 r. liczne podboje, stworzyli imperium rozciągające się na początku
 • Co znaczy Języki Indiańskie to jest którymi posługiwali się albo posługują się do dziś → Indianie. Sporo z tych języków wyszło już z użycia. Z racji na spore zróżnicowanie
 • Co znaczy Imigrant to jest osoba przybywająca na dany region w celu osiedlenia się na stałe
 • Co znaczy Slandczycy I to jest Germanie
 • Co znaczy Ibowie to jest Ibo
 • Co znaczy Ekonomiczna Infrastruktura to jest infrastruktura techniczna
 • Co znaczy Ingusze to jest kaukaskie ludy
 • Co znaczy Języki Irańskie to jest indoirańskich języków (→ indoeuropejska rodzina językowa) występująca w Azji płd.-zach, raczej w Iranie. Formowanie się i.j. obejmuje 3
 • Co znaczy Indonezyjski Język (Malajski Język, Bahasa Indonesia) to jest → urzędowy język Indonezji utworzony na bazie odmiany języka malajskiego (→ austronezyjskie języki
 • Co znaczy Iglu Igloo to jest mieszkanie z bloków śnieżnych budowane poprzez → Eskimosów
 • Co znaczy Ilirowie to jest epoce brązu i żelaza tereny położone pomiędzy wybrzeżem Adriatyku a Dunajem. W III w. przed naszą erą część plemion iliryjskich zjednoczyła
 • Co znaczy Migracyjny Napływ Imigracja to jest osiedlenia się, fakt przybycia na stałe do danej miejscowości, państwie; → migracja rozpatrywana z punktu widzenia miejsca przeznaczenia
 • Co znaczy Języki Indoirańskie to jest indoeuropejskiej rodziny językowej, powstała na kontakcie języków plemion aryjskich (→ Ariowie), które napłynęły na Półwysep Indyjski i do
 • Co znaczy Industrializacja to jest mechanizm uprzemysłowienia, jest to lokalizacji nowych → zakładów przemysłowych, jak i rozwoju do chwili obecnej istniejących
 • Co znaczy Irlandczycy to jest więcej ludności pochodzenia irlandzkiego zamieszkuje również w stanach zjednoczonych ameryki (około 15 mln osób), w Ogromnej Brytanii i w
 • Co znaczy Islamski (Muzułmański) Krąg Kulturowy to jest arabskie Afryki Północnej, jak i zislamizowane kraje z ludnością → odmiany czarnej, kraje Bliskiego Wschodu (mimo, że Izrael nie jest
 • Co znaczy Infrastruktura to jest warunkujących poprawne funkcjonowanie → gospodarstw domowych, → przedsiębiorstw, miast, wsi i tym podobne, a więc ogółu mechanizmów
 • Co znaczy Innowierca to jest wyznań religijnych w Polsce (XVI–XVIII w.). Definicja to dotyczyło wówczas w szczególności: luteran, kalwinów i → braci polskich (arianie
 • Co znaczy Społeczna Interakcja to jest wzajemne wpływ na siebie → grup socjalnych albo jednostek, opierające na obustronnym wpływie na zachowania tych grup i jednostek
 • Co znaczy Irygacja to jest nawadnianie pól użytkowane raczej w uwarunkowaniach klimatu suchego i półsuchego
 • Co znaczy Muzułmanizm Islam to jest założona w VII w. n.e. poprzez Mahometa. Aktualnie liczy około 1 mld wyznawców. I. jest religią uległości, całkowitego i wyłącznego
 • Co znaczy Itsu to jest chińsko -tybetańskie ludy, → tybetańsko -birmańskie ludy
 • Co znaczy Iucnnr (International Union Of Conservation Of Nature And Natural Resources; Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody I Jej Zasobów) to jest w Szwajcarii działająca w ramach → UNESCO, założona w 1948 r. w celu opracowywania zasad ochrony przyrody, wskazywania gatunków zagrożonych
 • Co znaczy Rolne Gospodarstwo Indywidualne to jest powyżej 1 hektara → użytków rolnych, prowadzone przez rolnika na gruntach własnych lub dzierżawionych. W przypadku powierzchni mniejszej
 • Co znaczy Import to jest i tym podobne z zagranicy opierając się na państwowych umów handlowych, bezpośrednich porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, handlowcami
 • Co znaczy Północnej Ameryki Indianie to jest żyjąc w sporym rozproszeniu zajmowała się raczej łowiectwem, zbieractwem i rybołówstwem, w większości wyznawała → szamanizm. Przed →
 • Co znaczy Italikowie to jest które w II tysiącleciu przed naszą erą przybyły na Półwysep Apeniński. Należeli do nich między innymi → Etruskowie, Marsowie, Ekwowie

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Italikowie, Indianie Ameryki Północnej, Import, Indywidualne Gospodarstwo Rolne, Iucnnr (International Union Of Conservation Of Nature And Natural Resources geografia.

Pojęcia Italikowie, Indianie Ameryki Północnej, Import położenie.