world trade organization co to znaczy

Definicje z geografii W

 • Co znaczy Wyobrażenie Środowiska to jest →środowiska człowieka) albo obraz innych obszarów ukształtowany w umyśle człowieka pod wpływem → bodźców zmysłowych (bezpośrednio
 • Co znaczy Wyż Demograficzny to jest urodzeń pojawiający się po ustaniu czynnika niesprzyjającego prokreacji, na przykład po zakończeniu wojny, ustaniu klęski głodu i tym
 • Co znaczy Warunki Życia to jest warunki bytowe
 • Co znaczy Warzywnictwo to jest działalność rolnicza polegająca na → hodowli i uprawie → warzyw
 • Co znaczy Wepsowie to jest uralskie ludy
 • Co znaczy Wielomęstwo to jest poliandria
 • Co znaczy Wielożeństwo to jest poligynia
 • Co znaczy Władza Sądownicza to jest organy władzy państwowej
 • Co znaczy Władza Ustawodawcza to jest organy władzy państwowej
 • Co znaczy Wody Mineralne to jest wody podziemne zawierające sole mineralne i gazy w ilości nie mniejszej niż 1 gram na litr
 • Co znaczy Warmiacy to jest geograficzną w dorzeczu środk. Łyny i Pasłęki. W przeszłości kraina ta zamieszkiwana była poprzez pruskie plemię Warmów (Prusowie, →
 • Co znaczy Warunki Bytowe to jest zarówno ich liczba jak i jakość, umożliwiających zaspokajanie → potrzeb socjalnych. To są zasoby materialne (fizyczne), jak: woda, powietrze
 • Co znaczy Weddowie to jest we wsch. części państwie. W. stanowią odrębną → weddyjską rasę, ale w konsekwencji mieszania się z → Tamilami i → Syngalezami utracili oni
 • Co znaczy Wedyzm to jest który trwał od 1500 r. przed naszą erą do 800 r. przed naszą erą W tym czasie powstały święte księgi hinduizmu – Wedy, stąd nazwa w. Wedy
 • Co znaczy Wiek Kalendarzowy to jest do chwili obserwacji (do chwili, gdzie określamy wiek). Wiek wyrażany jest w zakończonych jednostkach czasu (latach, miesiącach) jakie
 • Co znaczy Wiek Matrymonialny to jest małżeńskiego w świetle prawa. W Polsce przyjmuje się w.m. kobiet od 18 lat zaś mężczyzn od 21 lat (→ wiek socjalny). W poszczególnych
 • Co znaczy Wieś to jest ukształtowaną, względnie trwałą strukturą społeczno-ekonomiczną, związaną z rolnictwem (uprawa roślin, chów zwierząt). W. to → osiedle
 • Co znaczy Więź Społeczna to jest występujących pomiędzy członkami → ekipy socjalnej bądź → społeczności, zapewniających jej integralność. W.s. wynikają ze wspólnoty
 • Co znaczy Wisajowie (Bisajowie) to jest sobą → grup etnicznych, tworzących największy pod względem liczebnym lud Filipin (około 30 mln osób). Zamieszkują przy tym wyspy środk
 • Co znaczy Wisznuizm to jest za najważniejszego boga. Wisznu podtrzymuje istnienie świata. Ilekroć kosmiczny porządek ulega zakłóceniu, przyjmuje on jedno ze swych 10
 • Co znaczy Własność to jest Wyróżniamy różne formy w.: → w. prywatną, → w. państwową (własność Skarbu Państwa) i → w. grupową, (różnego typu instytucji, organizacji
 • Co znaczy Wołosi to jest wpływami albańskimi i południowosłowiańskimi, zajmująca się pasterstwem, zamieszkująca Karpaty. W XIII –XVIII w. W. wędrowali z Bałkanów
 • Co znaczy Wschodnie Kościoły to jest → chrześcijaństwa oddzielając się od Kościoła zachodniego (→ katolicyzm) w różnym czasie. W.K. podzielone są na greckie (prawosławne) i
 • Co znaczy Współczynnik Urodzeń (Współczynnik Rodności) to jest przypadająca na 1000 ludności. Ut W =×1000; [‰] U Lt gdzie: WU = współczynnik urodzeń (→ rod-ności), Ut = liczba urodzeń żywych w danym
 • Co znaczy Współczynnik Aktywności Zawodowej to jest zawodowo w ogólnej liczbie ludności. LAW =×100 [%]AL gdzie: WA = współczynnik aktywności zawodowej LA = liczba ludności aktywnej zawodowo L
 • Co znaczy Współczynnik Feminizacji to jest mężczyzn, wyrażany liczbą kobiet przypadającą na 100 mężczyzn (→ struktura płci). ; [liczba kobiet na 100 mężczyzn] gdzie: K – liczba
 • Co znaczy Współczynnik Płodności to jest okresie do liczby kobiet w → wieku rozrodczym. W.p. informuje, ile urodzeń dzieci przypada w danym roku na każdy tys. kobiet w określonej
 • Co znaczy Współczynnik Przyrostu Naturalnego to jest różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów obliczona na 1000 ludności.; [‰] gdzie: = współczynnik przyrostu natural-WPNnego, Ut
 • Co znaczy Wieś Linijna to jest → wieś rozciągająca się wzdłuż jednej drogi (jednoosiowa), np. → ulicówka, → rzędówka lub kilku dróg (wieloosiowa), np. → widlica
 • Co znaczy Wieś Placowa to jest → wieś, której centralną część stanowi plac lub rozszerzona ulica otoczona zabudowaniami, np. → owalnica, → okolnica
 • Co znaczy Warstwa Społeczna to jest oparciu o konkretne kryterium, np. ekonomiczne (zbliżony dochód, grupa zawodowa), społeczne (wykształcenie, prestiż, styl życia), etniczne
 • Co znaczy Wschodnioazjatycki (Sinojapoński) Krąg Kulturowy to jest chiński (→ konfucjanizm, → taoizm) i świat japoński (→ buddyzm, → shintō), tj. Japonię i Półwysep Koreański
 • Co znaczy Walonowie to jest Walonia – prowincje Hainaut, Liège, Namur, Luksemburg i płd. Brabancja), wywodzący swe pochodzenie od celtyckich plemion Belgów, które
 • Co znaczy Walijczycy to jest przedstawicieli, ukształtowany w I tysiącleciu p.n.e. w wyniku asymilacji ludów przedindoeuropejskich przez celtyckich → Brytów (→ Celtowie
 • Co znaczy Węgrzy to jest się od ugrofińskich plemion → Madziarów (→ uralskie ludy), które w 896 r. przybyły na teren Wielkiej Niziny Węgierskiej asymilując
 • Co znaczy Wykształcenia Struktura to jest struktura wykształcenia
 • Co znaczy Wietnamczycy (Wietowie) to jest ludności Wietnamu (71 mln osób), a poza jego granicami zamieszkały także w Laosie, Kambodży, Chinach, USA oraz w Europie środk.-wsch
 • Co znaczy Wiek Poprodukcyjny to jest ekonomiczne grupowanie ludności wg wieku
 • Co znaczy Wschodnioeuropejska Rasa to jest odmiany człowieka. Występuje w Europie wsch., od Morza Kaspijskiego i Czarnego na płd. po Ural i Morze Białe na płn. W.r. cechuje się
 • Co znaczy Wielodzietna Rodzina to jest dzietność). Schemat ten powszechny jest w państwach słabo rozwiniętych gospodarczo, znajdujących się we inicjalnych etapach → rozwoju
 • Co znaczy Wschodniosłowiański (Rosyjski) Krąg Kulturowy to jest Ukrainę, Białoruś oraz niesłowiańskią Gruzję i Armenię (niektórzy autorzy do tego kręgu zaliczają także prawosławne kraje bałkańskie lecz
 • Co znaczy Wahhabici to jest islamie. Za jedyne źródło wiary uznawali Koran. Nawoływali do czystości wiary przez surowość i prostotę w życiu publicznym i prywatnym
 • Co znaczy Walory Turystyczne to jest spo łeczno -kulturowego sprzyjających działalności turystycznej. Pośród przedmiotów przyrodniczych na uwagę zasługują w pierwszej
 • Co znaczy Widlica to jest wieś, gdzie zabudowania zgrupowane są na rozwidleniu dróg. Widlica
 • Co znaczy Woltyjskie Ludy to jest Gur
 • Co znaczy Współczynnik Zgonów to jest na 1000 ludności. Zt WZ = L ×1000; [‰] t gdzie: WZ = współczynnik zgonów, Zt = liczba zgonów w danym roku na danym obszarze, Lt = średnia
 • Co znaczy Węzeł Komunikacyjny to jest komunikacyjnych. Przeważnie w.k. są poszczególne miejscowości, które dzięki położeniu na skrzyżowaniu istotnych szlaków komunikacyjnych
 • Co znaczy Wandalowie to jest Germanie
 • Co znaczy Wenedowie to jest Słowianie
 • Co znaczy Wietowie to jest Wietnamczycy
 • Co znaczy Wspólny Rynek Ameryki Południowej to jest MERCOSUR
 • Co znaczy Współczynnik Starości Demograficznej to jest liczby ludności wyrażony w %.; [%] gdzie: = współczynnik starości demo-Wsdgraficznej, Lst = liczba ludności starej (jest to w wieku 60 i
 • Co znaczy Wieś Leśno -Łanowa to jest leśno -łanowa wieś
 • Co znaczy Wędkarstwo to jest człowieka; równocześnie jest metodą rywalizacji sportowej. Spotykamy w. rzeczne, jeziorne, uprawiane zimą bądź poprzez cały rok
 • Co znaczy Wieku Struktura to jest struktura wieku
 • Co znaczy Wskaźnik fizjograficzny to jest gęstość zaludnienia netto
 • Co znaczy Współczynnik Rodności to jest współczynnik urodzeń
 • Co znaczy Wynagrodzenie to jest rzeczowy, uzyskiwany za wykonaną pracę (→ dochód, → zarobek); cena pracy. Stosunki pomiędzy → popytem na pracę a → podażą pracy kształtują
 • Co znaczy Wigwam to jest szałas → Indian Ameryki Północnej, w szczególności → Algonkinów, zbudowany z wbitych w ziemię żerdzi przykrytych matami albo trzciną
 • Co znaczy Wikingowie to jest podejmowanych poprzez ludy skandynawskie, raczej → Normanów, w momencie 300 lat (od końca VIII do 2 poł. XI w.). Wyprawy te wkrótce
 • Co znaczy Wiek Biologiczny to jest psychofizyczny organizmu. Stosunkowo upływu lat pojawia się coraz wyraźniejsze zróżnicowanie indywidualne procesu dojrzewania biologicznego
 • Co znaczy Wieś Samotnicza to jest samotnia
 • Co znaczy Wieś Wielodrożna to jest wielodrożna wieś
 • Co znaczy Województwo to jest państwie. Po poziomie ogólnokrajowym kolejny szczebel w hierarchii podziału terytorium państwa. Odpowiednikami w innych państwach mogą aby
 • Co znaczy Włosi to jest posługujący się językiem włoskim (→ romańskie języki). Język literacki powstał już w okresie XIII –XIV w. Proces wykształcania się → grup
 • Co znaczy Wiek Przedprodukcyjny to jest ekonomiczne grupowanie ludności wg wieku
 • Co znaczy Własność Grupowa to jest posiadanie czegoś wartościowego, co odpowiednio z prawem należy do ekipy osób. W.g. może być → firma akcyjna
 • Co znaczy Własność Państwowa to jest → majątek trwały, → środki obrotowe, ogólnie sfera działalności, których właścicielem jest państwo (Skarb Państwa; → gospodarka państwowa
 • Co znaczy Wartościowanie Środowiska to jest widzenia zaspokojenia jego → potrzeb. Człowiek zaspokaja własne potrzeby poprzez użytkowanie zasobów środowiska (wyżywienie, zdrowie
 • Co znaczy Warzywa to jest pożywienia, dostarczającym witamin, soli mineralnych i innych składników. Spożywane są zarówno na surowo, jak i po odpowiednim
 • Co znaczy Wiek Produkcyjny to jest ekonomiczne grupowanie ludności wg wieku
 • Co znaczy Wiek Rozrodczy to jest umiejętność do wydawania potomstwa na świat. W Polsce przyjmuje się wiek rozrodczy kobiet w przedziale od 15 do 49 lat
 • Co znaczy Współczynnik Umieralności Niemowląt to jest roku życia do liczby urodzeń żywych. W.u.n. jest silnie zróżnicowany w poszczególnych państwach, przyjmując rozmiar 3,1‰ w Finlandii i
 • Co znaczy Wielodrożna Wieś to jest zabudowie, nieregularnym przebiegu krętych dróg krzyżujących się pod różnym kątem. W odróżnieniu od → wsi linijnej, nie ma tu osi, wzdłuż
 • Co znaczy Własność Prywatna to jest → majątek trwały, środki finansowe itp., których właścicielem są osoby prywatne (→ gospodarka prywatna
 • Co znaczy Wiek Społeczny to jest czy także uprawnień do pełnienia ustalonych ról socjalnych. Zwykle podaje się tylko dolny próg wieku, który trzeba osiągnąć, by móc
 • Co znaczy Władza to jest przykład rodziną, ekipą socjalną, czy także krajem. W. bazuje z jednej strony na kształtowaniu zachowań wg własnych priorytetów, zaś z
 • Co znaczy Władza Wykonawcza to jest organy władzy państwowej
 • Co znaczy Współczynnik Maskulinizacji to jest kobiet wyrażany liczbą mężczyzn przypadających na 100 kobiet (odwrotność → współczynnika feminizacji). [liczba mężczyzn na 100 kobiet
 • Co znaczy Współczynnik Skolaryzacji to jest udział dzieci uczęszczających do szkoły w relacji do liczby dzieci w wieku szkolnym
 • Co znaczy Wypoczynek (Rekreacja) to jest regenerację sił fizycznych i psychicznych człowieka. Należą do nich w. bierny i w. czynny. Do tego pierwszego zaliczamy pomiędzy innymi
 • Co znaczy Wysiedlenie to jest wymuszone pewnymi okolicznościami (powojenne zmiany granic, względy polityczne, ogromne inwestycje na przykład budowa zapory na rzece
 • Co znaczy Wzrost Gospodarczy to jest produkcyjnych gospodarki w drodze wzrostu wielkości produkcji (zmiany ilościowe), jak i konsekwencji ponoszonych nakładów inwestycyjnych
 • Co znaczy Wody Lecznicze to jest minerałów. Podzielone są na wody mineralne i swoiste. Te pierwsze posiadają przynajmniej 1 gram soli zawartych w litrze wody (przy
 • Co znaczy Weddyjska Rasa to jest odmiany człowieka. Obejmuje rdzenną ludność wyspy Cejlon (Sri Lanka), która obecnie w dużej mierze zasymilowała się z → Tamilami i →
 • Co znaczy Wto (World Trade Organization; Światowa Organizacja Handlu) to jest arakeszu (Maroko), zrzeszająca powyżej 120 krajów. Od 1995 r. WTO przejęła wybrane zadania wykonywane dotychczas poprzez → GATT. To są: 1

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Wto (World Trade Organization; Światowa Organizacja Handlu), Weddyjska Rasa, Wody Lecznicze, Wzrost Gospodarczy, Wysiedlenie, Wypoczynek (Rekreacja geografia.

Pojęcia Wto (World Trade Organization; Światowa Organizacja Handlu położenie.