ruch naturalny ludności co to znaczy

Definicje z geografii R

 • Co znaczy Rada Gospodarczo -Społeczna Onz. to jest ONZ →
 • Co znaczy Wypaleniskowe Rolnictwo to jest rolnictwo żarowe
 • Co znaczy Wędrówkowy Ruch to jest migracja
 • Co znaczy Rząd to jest organy władzy państwowej
 • Co znaczy Rzymianie to jest zamieszkałego nad dolnym Tybrem (równina Lacjum) plemienia Latynów (X –IX w. p.n.e), gdzie w VIII w. przed naszą erą zaczęły powstawać
 • Co znaczy Polinezyjska Rasa to jest polinezyjska rasa
 • Co znaczy Rekreacja to jest wypoczynek
 • Co znaczy Klasyfikacja Ras to jest dokonany w oparciu o zróżnicowanie cech fizycznych i morfologicznych. Istnieje kilka takich podziałów. Geograficzną k.r. (geograficzna
 • Co znaczy Czarna Hinduska Rasa to jest hinduska czarna rasa
 • Co znaczy Reemigracja to jest przepływ migracyjny wywołuje przepływ powrotny. Część migrantów po pewnym czasie wraca do miejsca swego pochodzenia
 • Co znaczy Reemigrant to jest osoba, która podjęła migrację, a po pewnym czasie jej trwania powróciła do miejsca swego pochodzenia
 • Co znaczy Ruralizacja to jest socjalnej, opierający na przyjmowaniu tradycji i wzorców zachowań ludności wiejskiej. Dokonuje się on przeważnie w uwarunkowaniach
 • Co znaczy Rybołówstwo to jest łowieniu ryb, skorupiaków (na przykład krabów, krewetek, homarów) i mięczaków (między innymi małży, ośmiornic) i polowaniu na zwierzęta
 • Co znaczy Rada Europy (Council Of Europe; Ce) to jest życia w 1949 r. (państwa założycielskie: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Ogromna Brytania
 • Co znaczy Referendum to jest społeczeństwa w istotnych dla państwie kwestiach społeczno -gospodarczych przez głosowanie powszechne (z wyjątkiem wyborów parlamentarnych
 • Co znaczy Rolna Reforma to jest opierające na zmianie stosunków własnościowych w rolnictwie a wspólnie z nimi → struktury użytkowania ziemi. W pierwszym przypadku r.r
 • Co znaczy Turystyczny Region to jest działalności społeczno -gospodarczej jest → funkcja turystyczna. W obszarach tych spotykamy sporo → walorów turystycznych, dobrze
 • Co znaczy Uprzemysławiany Region to jest geograficzno -ekonomicznej na oznaczenie tych → regionów, które charakteryzują się bardzo sporą dynamiką przeobrażeń → struktury
 • Co znaczy Regionalizacja to jest regionów. To jest specyficzny rodzaj → klasyfikacji, tzn. takie grupowanie jednostek przestrzennych (na przykład miasta, gminy, powiaty
 • Co znaczy Religia to jest przekonań dotyczących człowieka, świata i sił nim rządzących. W przekonaniach tych odzwierciedla się relacja człowieka do różnie poprzez
 • Co znaczy Plemienna Religia to jest → plemienia, ściśle splecione z życiem tego plemienia, wyrażające jego tradycje, sposób życia i dążenia w zakresie politycznej, socjalnej
 • Co znaczy Religia Założona (Religia Objawiona) to jest objawienie udzielone wybranemu człowiekowi (prorok, założyciel, reformator). W r.z. na początku występuje sam natchniony lider, który
 • Co znaczy Tradycyjna Reprodukcja to jest którego cechami charakterystycznymi są: wysoka → umieralność i krótkie przeciętne trwanie życia i wysoka → rodność, powszechność →
 • Co znaczy Reurbanizacja to jest charakteryzująca się ponownym ożywieniem starych centrów ogromnych → aglomeracji i → obszarów metropolitalnych w wyniku podejmowanych
 • Co znaczy Trend Rodności to jest adekwatnie dużej zbiorowości ludności, przejawiająca się tym, Iż zawsze rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek (w Polsce przyjmuje się
 • Co znaczy Rodność to jest natężenie urodzeń w danej zbiorowości w ustalonym czasie. R. mierzona jest przy użyciu → współczynnika urodzeń
 • Co znaczy Rolnictwo to jest najwyższym stopniu fundamentalnych działalności gospodarczych, której celem jest zaspokajanie potrzeb żywnościowych człowieka. Obejmuje ona
 • Co znaczy Intensywne Rolnictwo to jest rolniczej sporych nakładów pracy żywej (pracy ludzi, zwierząt pociągowych) a w pierwszej kolejności uprzedmiotowionej, tzn. maszyn
 • Co znaczy Ludy Romańskie to jest zamieszkująca płd. i zach. Europę (około 190 mln osób), wydzielona opierając się na kryterium lingwistycznego (językowego). Kształtowanie
 • Co znaczy Australoidalna Australijska Rasa to jest australijska rasa
 • Co znaczy Cyganie Romowie to jest pochodzący z Indii, skąd wyruszył około VIII –X w. i przez Persję, Armenię i Grecję przybył do Europy w XIV i XV w. Do Polski dotarł w XV w
 • Co znaczy Demograficzny Rozwój to jest ludnościowych, pole-gający na zmianach → ruchu naturalnego i jego przedmiotów (urodzeń i zgonów) pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego i
 • Co znaczy Społeczny Rozwój to jest społeczeństwo. Przemiany te mają określony kierunek (są nieodwracalne) i podlegają pewnym prawom. Poszczególne społeczeństwa posiadają
 • Co znaczy Pierwotna Równowaga to jest charakteryzująca się niskim → przyrostem naturalnym, przy wysokim poziomie urodzeń i wysokim poziomie zgonów. Ruch naturalny ludności na
 • Co znaczy Pielgrzymkowy Ruch to jest religijnych → pielgrzymkach do miejsc świętych w państwie bądź za granicą. W różnych religiach występują tego typu miejsca, obiekty
 • Co znaczy Pracy Rynek to jest to jest całokształt → podaży pracy i → popytu na pracę w obrębie jakiegoś terytorium, na przykład miejski r.p., lokalny r.p., regionalny r
 • Co znaczy Onz Powiernicza Rada to jest ONZ
 • Co znaczy Syberyjska Rasa to jest syberyjska rasa
 • Co znaczy Turańska Rasa to jest turańska rasa
 • Co znaczy Reeksport to jest wywóz za granicę towaru pochodzącego z → importu
 • Co znaczy Reprywatyzacja to jest dorobek narodowy (między innymi budynki mieszkalne, państwowe gospodarstwa rolne, obiekty kultury i sztuki, przedsiębiorstwa) poprzez
 • Co znaczy Przemysłowa Rewolucja to jest technicznych, gospodarczych i socjalnych, kierujący od społeczeństwa feudalnego do kapitalistycznego. Został on zapoczątkowany w drugiej
 • Co znaczy Rifenowie Rifeni to jest Berberowie
 • Co znaczy Migracyjna Ruchliwość to jest obrót migracyjny
 • Co znaczy Rusnaki to jest Łemkowie
 • Co znaczy Rafineria to jest przetwórstwem ropy naftowej na benzynę, naftę, olej pędny, parafinę, asfalt i inne produkty rafinacji ropy naftowej
 • Co znaczy Nowoczesny Region to jest → region, który cechuje się występowaniem → innowacji w gospodarce
 • Co znaczy Onz Bezpieczeństwa Rada to jest → ONZ
 • Co znaczy Rastafarianizm to jest Jamajce powstały w XX w. wśród ludności pochodzenia afrykańskiego, przywiezionej tu do niewolniczej pracy. Uznaje on Etiopię za „ziemię
 • Co znaczy Niedostosowany Strukturalnie Region to jest nagromadziły się różnego typu problemy rozwoju. Mogą one być konsekwencją uwarunkowań: 1. przestrzennych – brak terenów pod nowe
 • Co znaczy Naturalna Religia to jest w jego życiu zbiorowym pod wpływem bodźców przyrodniczych i społecznych, przekazywana z pokolenia na pokolenie w opowieściach, zwyczajach
 • Co znaczy Rumuni to jest romańskich ludów, posługujący się językiem rumuńskim. Poza Rumunią większe skupiska R. występują w Mołdawii, na Ukrainie (Bukowina), na
 • Co znaczy Transgraniczny Region to jest znajdujący się po obu stronach → granicy państwowej. Do pewnego momentu mógł się on charakteryzować przynależnością to jednego → państwa, a
 • Co znaczy Rosjanie to jest zamieszkały także w byłych republikach ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Kazachstan
 • Co znaczy Miejski Region to jest społeczno-gospodarczych; → zespół osadniczy charakteryzujący się silnym oddziaływaniem dużego miasta na otaczający je i powiązany z nim
 • Co znaczy Miasta Plan Regularny to jest przyjęcia określonego schematu w rozwoju przestrzennym miasta, nawiązanie do pewnej koncepcji urbanistycznej. Poszczególne elementy
 • Co znaczy Ekonomiczny Społeczno Region to jest zarówno w oparciu o cechy ludnościowe, jak i gospodarcze, cechujący się ich podobieństwem na całym badanym obszarze
 • Co znaczy Monoteistyczna Religia to jest jednego Boga – → judaizm, → islam, → chrześcijaństwo, → sikhizm. R.m. uznaje istnienie jednego osobowego Boga, wszechwiedzącego i
 • Co znaczy Retoromanie to jest posługująca się językiem retoromańskim, żyjąca obecnie w Alpach na pograniczu Szwajcarii (Gryzonia) i płn. -wsch. Włoch. Liczbę
 • Co znaczy Rozszerzona Reprodukcja to jest tylko zastępowalność pokoleń ale także szybki wzrost zaludnienia, gdyż pokolenie córek jest bardziej liczne niż pokolenie ich matek
 • Co znaczy Rybactwo to jest → chów i → hodowla ryb morskich i słodkowodnych, ostryg, krewetek, wodorostów, mięczaków. Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb
 • Co znaczy Tradycyjny Region to jest społeczno-gospodarczym kraju należy już do przeszłości, powstał on w poprzednich etapach → cykli Kondratiewa, na ogół brak jest w nim
 • Co znaczy Węzłowy Region to jest kryterium spójności danego obszaru w zakresie wewnętrznych powiązań między poszczególnymi jednostkami przestrzennymi (elementami regionu
 • Co znaczy Budowlana Renta to jest gospodarowania ziemią w rolnictwie (r.g. to jedno z podstawowych pojęć w naukach ekonomicznych). Twórcą tego terminu był D. Ricardo
 • Co znaczy Weddyjska Rasa to jest weddyjska rasa
 • Co znaczy Radżasthani to jest Hindusi
 • Co znaczy Republika to jest w ramach której najwyższe → organy władzy państwowej wybierane są na czas określony poprzez obywateli w drodze wyborów bezpośrednich
 • Co znaczy Geostrategiczny Region to jest wpływów wielkiego → mocarstwa bądź strategicznych interesów kilku mocarstw, który ze względu swego geograficznego położenia na kuli
 • Co znaczy Językowa Rodzina to jest językowa rodzina. →
 • Co znaczy Ludzka Rasa to jest człowieka (Homo sapiens sapiens), której przedstawiciele charakteryzują się swoistym, tylko u nich występującym zespołem cech fizycznych (np
 • Co znaczy Rynek to jest części → miasta znana już od starożytności jako agora w Grecji czy → forum w Rzymie (→ antyczne miasto). W średniowieczu r. był placem w
 • Co znaczy Narodowa Religia to jest religii plemiennych w okresie formowania się → narodu. Jej powstanie wiąże się zatem z tworzeniem wyższych form rozwoju społecznego i z
 • Co znaczy Repatriacja to jest publiczne akcja przesiedlenia do państwie obywateli, którzy znaleźli się w regionie sąsiednich krajów w wyniku zmiany granic państwa albo w
 • Co znaczy Paleomongolska Rasa to jest paleomongolska rasa
 • Co znaczy Sudańska Rasa to jest sudańska rasa
 • Co znaczy Rusini to jest wschodniosłowiańskich (→ Słowianie) zamieszkujących Ruś, które ulegając ekspansji normańskich Rusów (→ Normanowie), dały start Białorusinom
 • Co znaczy Rzędówka to jest kilometra do kilku km, gdzie domy stoją najczęściej po jednej stronie drogi, w pewnej odległości od siebie. Wsie takie tworzyły się
 • Co znaczy Politeistyczna Religia to jest tworząca niekiedy całe panteony bóstw posiadających określone atrybuty i zakres kompetencji, np. → hinduizm. Często są to panteony
 • Co znaczy Powierzchniowy Region to jest posiadają sporo cech wspólnych i który wykazuje możliwie sporo różnic w relacji do obszarów otaczających. R.p. są wydzielane w oparciu o
 • Co znaczy Rzemiosło to jest skalę, raczej w formie własnoręcznie wykonywanej pracy, zmierzająca do wytwarzania ustalonych wyrobów zaspokajających fundamentalne
 • Co znaczy Uprawne Rośliny to jest uprawy
 • Co znaczy Wielodzietna Rodzina to jest wielodzietna rodzina
 • Co znaczy Wiek Rozrodczy to jest wiek rozrodczy
 • Co znaczy Gospodarczy Rozwój to jest dokonujące się w → gospodarce narodowej pod wpływem → wzrostu gospodarczego i postępu technicznego. Polegają one na zmianie struktury
 • Co znaczy Demograficzny Regres to jest czasie na danym obszarze. 2. piąta etap → rozwoju demograficznego, charakteryzująca się wystąpieniem → ubytku naturalnego ludności
 • Co znaczy Miast Rewitalizacja to jest sporych miast i dostosowanie ich do pełnienia nowych → funkcji. Powstają tu centra ekskluzywnego handlu, mody, sztuki, rozrywki
 • Co znaczy Restrukturyzacja to jest działań organizacyjno -gospodarczych zmierzających do odnowy przestarzałych technologicznie → przedsiębiorstw przez wymianę maszyn
 • Co znaczy Ludności Przyrost Rzeczywisty to jest ustalonym czasie na danym obszarze, następujące w wyniku → przyrostu (albo → ubytku) naturalnego i → salda migracji. W wypadku znacznego
 • Co znaczy Prosta Reprodukcja to jest zastępowalność pokoleń, pokolenie córek jest tak samo liczne jak pokolenie matek. Następuje więc biologiczne odtwarzanie pokoleń, ale
 • Co znaczy Religia Światowa (Religia Uniwersalistyczna) to jest ograniczony ramami → narodu czy → plemienia, nie ogranicza się do jednej → ekipy etnicznej, pragnie gdyż wyrażać potrzeby i pragnienia
 • Co znaczy Ekstensywne Rolnictwo to jest gdzie przyrost produkcji rolniczej i zwiększanie → zbiorów następuje wskutek powiększania areału uprawianej ziemi. R.e. bazuje na
 • Co znaczy Chińska Rasa to jest chińska rasa
 • Co znaczy Hinduska Rasa to jest hinduska rasa
 • Co znaczy Regresywna Piramida Płci I Wieku to jest piramida regresywna
 • Co znaczy Śródziemnomorska Rasa to jest śródziemnomorska rasa
 • Co znaczy Tunguska Rasa to jest tunguska rasa
 • Co znaczy Wewnętrzna Restrukturyzacja to jest struktury organizacyjno -technologicznej, produkcyjnej, finansowej i tym podobne, zakładów produkcyjnych, w szczególności ogromnych →
 • Co znaczy Wschodnioeuropejska Rasa to jest wschodnioeuropejska rasa
 • Co znaczy Rejon to jest podobieństwa w dziedzinie tylko jednej cechy, na przykład r. uprawy pszenicy, r. hodowli bydła, r. hutnictwa żelaza. Dokonując podziału →
 • Co znaczy Przygraniczny Region to jest → region społeczno -ekonomiczny usytuowany w sąsiedztwie → granicy państwowej
 • Co znaczy Rasogeneza to jest ludzkiego kierujący do stworzenia → ras ludzkich. Człowiek na startowym etapie kolonizowania Ziemi opanowywał różne typy → środowiska
 • Co znaczy Ratusz to jest miasta, przeważnie występujący przy rynku kluczowym. Style architektoniczne budowy r. zmieniały się w następnych epokach aż do form
 • Co znaczy Społeczny Demograficzno Region to jest podobieństwem cech ludnościowych (na przykład podobnym natężeniem składowych ruchu naturalnego i wędrówkowego, struktury wieku i płci
 • Co znaczy Ekonomiczny Region to jest powiązany układ gospodarczy, wypełniający określone funkcje w ramach terytorialnego → podziału pracy. Fundamentalnymi typami r.e. są: →
 • Co znaczy Uniwersalistyczna Religia to jest religia światowa. →
 • Co znaczy Ateistyczna Religia to jest zainteresowań do problematyki człowieka i świata. W r.a. pojęcie osobowego Boga bądź nie występuje, bądź nie odgrywa istotnej roli. Do r.a
 • Co znaczy Region to jest cech środowiska przy rodniczego, zjawisk społeczno -gospodarczych, unikalną historią i tradycjami kulturowymi. Biorąc pod uwagę
 • Co znaczy Rekultywacja to jest walorów przyrodniczych, umiejętności uprawowej na terenach przedtem zdegradowanych, zniszczonych poprzez gospodarkę (przeważnie górnictwo
 • Co znaczy Objawiona Religia to jest religia założona
 • Co znaczy Ludności Reprodukcja to jest ludzkich wskutek rozrodczości. Stopień zastępowalności pokoleń wyrażony jest stosunkiem liczebności pokolenia dzieci do liczebności
 • Co znaczy Zawężona Reprodukcja to jest zastępowalności pokoleń. Pokolenie córek jest mniej liczne niż pokolenie matek. Przyczyną tego jest bardzo niska → dzietność oraz poziom
 • Co znaczy Nowoczesna Reprodukcja to jest cechami charakterystycznymi są: niska → umieralność i długie → przeciętne trwanie życia i niska → rodność i powszechność modelu →
 • Co znaczy Rolnictwo Żarowe (Rolnictwo Wypaleniskowe, Leśno -Odłogowy System Rolnictwa) to jest drzew na wybranej pod uprawę połaci lasu (wycinanie drzew albo tylko nacinanie pnia, by drzewa same obumarły). Po uschnięciu roślinności
 • Co znaczy Języki Romańskie to jest ukształtowana na bazie → łaciny, stosowana w państwach płd. i zach. Europy i w Ameryce Południowej i Środkowej (łącznie r.j. używa około
 • Co znaczy Pól Rozłogi to jest poszczególnych → gospodarstw rolnych. Najmniejszymi elementami pól są → parcele i działki. Opierając się na analizy ich kształtu
 • Co znaczy Ród to jest społeczno -gospodarczą opartą na więzi krwi członków, wywodzącą się od wspólnego przodka, charakteryzującą się pewną symboliką wspólnotową
 • Co znaczy Nowoczesna Równowaga to jest charakteryzująca się niskim → przyrostem naturalnym przy ustabilizowanym, niskim poziomie urodzeń i niskim poziomie zgonów. Niski poziom
 • Co znaczy Turystyczny Ruch to jest powiązane z uprawianiem → turystyki. R.t. odnosi się do określonego obszaru, kierunku, czasu trwania, i tak dalej Podziału r.t. dokonuje
 • Co znaczy Melanezyjska Rasa to jest melanezyjska rasa
 • Co znaczy Nordyczna Nordycka Rasa to jest nordycka rasa
 • Co znaczy Orientalna Rasa to jest orientalna rasa
 • Co znaczy Regionalne Porozumienie O Handlu I Współpracy Między Krajami Południowego Pacyfiku to jest SPARTECA
 • Co znaczy Małodzietna Rodzina to jest małodzietna rodzina
 • Co znaczy Spolaryzowany Rozwój to jest teoria rozwoju spolaryzowanego
 • Co znaczy Zależny Rozwój to jest teoria rozwoju zależnego
 • Co znaczy Migracyjny Ruch to jest migracja
 • Co znaczy Zewnętrzna Restrukturyzacja to jest regionalnego otoczenia → przedsiębiorstw gospodarczych, warunkujących ich sprawne i efektywne funkcjonowanie, na przykład restrukturyzacja
 • Co znaczy Rodowo -Plemienna Organizacja Społeczna to jest pierwotnych, stanowiący faza pośredni pomiędzy organizacją rodową a plemienną. Ludność żyje w niewielkich ekipach połączonych więzią
 • Co znaczy Ludności Naturalny Ruch to jest urodzenia, zgony, małżeństwa i rozwody, związanych z naturalną, biologiczną reprodukcją ludności. Jest on, w okolicy → ruchu wędrówkowego

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Ruch Naturalny Ludności, Rodowo -Plemienna Organizacja Społeczna, Restrukturyzacja Zewnętrzna, Ruch Migracyjny, Rozwój Zależny, Rozwój Spolaryzowany, Rodzina geografia.

Pojęcia Ruch Naturalny Ludności, Rodowo -Plemienna Organizacja położenie.