głagolica gęstość zaludnienia co to znaczy

Definicje z geografii G

 • Co znaczy Gospodarka to jest dziedzinie → produkcji, podziału i → konsumpcji wytworzonych dóbr, bądź świadczonych usług. G. jest działalnością społecznie zorganizowaną
 • Co znaczy Gospodarka Niematerialna (Sfera Niematerialna) to jest świadczą różnego typu → usługi o charakterze nieprodukcyjnym. Zaliczamy do nich następujące działy gospodarki: → gospodarkę mieszkaniową i
 • Co znaczy Państwowa Gospodarka to jest czy także → gałęzi przemysłu, będących własnością → państwa. Szczególnie spory udział → własności państwowej występuje w takich dziedzinach
 • Co znaczy Rolne Gospodarstwo to jest obejmująca → grunty rolne wspólnie z przynależnymi do gospodarstwa gruntami leśnymi, budynkami, urządzeniami i inwentarzem, stanowiącymi
 • Co znaczy Górale to jest zajmująca się pasterstwem (raczej owiec) i przetwórstwem wełny, skór i mleka, a również rzemiosłem (obróbka drewna, budownictwo). Posiadają
 • Co znaczy Grażdanka to jest cyrylica
 • Co znaczy Górnictwo to jest wydobywaniu z ziemi surowców mineralnych (→ kopalnictwo) i ich wzbogacaniu. Z racji na rodzaj pozyskiwanego surowca wyróżniamy między
 • Co znaczy Granica to jest obszarami – na przykład g. polityczne (→ g. państwa), g. administracyjne (województwa, miasta, gminy), g.kulturowe (g. pomiędzy obszarami
 • Co znaczy Państwowa Granica to jest poszczególnych krajów. Ich przebieg jest obiektem międzynarodowych umów dwustronnych bądź wielostronnych. Wyróżniamy różne typy g.p. Z
 • Co znaczy Grecy to jest najprawdopodobniej wyodrębnił się na obszarze dorzecza Dunaju, skąd kilkoma falami migrował na południe, na tereny dzisiejszej Grecji. Na
 • Co znaczy Grupa Siedmiu (G-7) to jest Kanada, Japonia, Niemcy, Francja, Ogromna Brytania, Włochy), spotykająca się często od 1975 r. w celu konsultowania i rozwiązywania
 • Co znaczy Woltyjskie Ludy Gur to jest się językami gur z → językowej rodziny → niger-kongo (łącznie 10–12 mln osób). Zamieszkują dorzecze rzeki Niger (Burkina Faso, Mali, Ghana
 • Co znaczy Guru to jest nauczyciel, mistrz, duchowy przewodnik w religiach subkontynentu indyjskiego (→ hinduizm, → sikkhizm
 • Co znaczy Ludy Gwinejskie to jest kontynentu nad Zatoką Gwinejską należące do → Sudanidów. Do g.l. zaliczane są ludy: → Kru mieszkające na pograniczu Liberii i Wybrzeża
 • Co znaczy Geografia to jest matematyczno-przyrodniczych, zajmująca się badaniem zróżnicowanej jakościowo i ilościowo → przestrzeni przyrodniczej, zjawisk gospodarczych
 • Co znaczy Ekonomiczna Geografia to jest dział →
 • Co znaczy Gepidowie Gepidzi to jest Germanie
 • Co znaczy Germanie to jest zamieszkująca płn. i zach. Europę, wydzielona opierając się na kryterium lingwistycznego (językowego). Odznacza się przy tym G.: zachodnich
 • Co znaczy Ludy Germańskie to jest Germanie
 • Co znaczy Miasto Górnicze to jest jest eksploatacja surowców mineralnych (→ górnictwo). Do g.m. należą m.in. Kiruna, Gällivare, Schefferville (eksploatacja rud żelaza
 • Co znaczy Komunalna Gospodarka to jest materialnej, której celem jest zaspokajanie codziennych potrzeb bytowych ludności. Zaliczamy do niej następujące gałęzie: komunikacja
 • Co znaczy Sterowana Centralnie Gospodarka to jest koncentrujący bieżące i długookresowe decyzje gospodarcze na poziomie ogólnokrajowym. Brak samodzielności ekonomicznej powoduje zanik
 • Co znaczy Komunikacji Geografia to jest dział →
 • Co znaczy Wiejska Gmina to jest skupiająca w obrębie swojego terytorium miejscowości nie posiadające → praw miejskich (→ wieś, → sołectwo
 • Co znaczy Mieszkaniowa Gospodarka to jest niematerialnej, zajmujący się wykorzystywaniem zasobów mieszkaniowych (np. funkcjonowanie spółdzielczości mieszkaniowej, rynku
 • Co znaczy Gród to jest trudno dostępnym, ogrodzona palisadą. G. powstawały w Europie we wczesnym średniowieczu (VII –VIII w.), jako warownie oraz siedziby władców
 • Co znaczy Ekonomiczna Społeczno Geografia to jest geografii (w okolicy geografii fizycznej), zajmujący się problematyką ludnościową (→ geografia ludności, → geografia socjalna) i gospodarczą (→
 • Co znaczy Galowie to jest starożytne → plemiona celtyckie zamieszkujące Galię (→ Celtowie, → Francuzi
 • Co znaczy Zaludnienia Gęstość to jest jednostkę powierzchni, przeważnie wyrażana liczbą osób przypadających na 1 km2 (→ gęstość zaludnienia brutto
 • Co znaczy Gruzini to jest kaukaskich → grup etnicznych i → plemion, głównie Kartlów (Kartwelów), Swanów, Megrelów, Lazów (→ kaukaskie ludy). Ze względu na bariery
 • Co znaczy Gepidzi Gepidowie to jest Germanie
 • Co znaczy Goci to jest Germanie
 • Co znaczy Orne Grunty to jest poddawana systematycznej uprawie przy użyciu narzędzi rolniczych, w tym raczej pługa; służąca pod uprawy polowe i warzywa (→ uprawa ziemi
 • Co znaczy Grekokatolicy to jest wywodzący się z Kościołów wschodnich (→ wschodnie Kościoły), którzy uznali dogmaty i prawo Kościoła rzymskokatolickiego, w tym władzę
 • Co znaczy Miast Geografia to jest zajmująca się badaniem → miast, ich genezy, pełnionych → funkcji, → struktury przestrzennej i stosunku z otoczeniem i → zespołów
 • Co znaczy Społeczna Geografia to jest obejmujących problematykę człowieka i społeczności ludzkich i mechanizmów demograficznych, socjalnych, politycznych i kulturowych, którym te
 • Co znaczy Utajony Głód to jest w pożywieniu (poniżej 70 g na dzień), nawet przy wystarczającej wartości energetycznej pokarmu (ponad minimalnej dziennej normy wyżywienia
 • Co znaczy Gmina to jest bądź wspólnota grupy wyznaniowej (np. g. żydowska, g. muzułmańska). G. jako jednostka samorządu terytorialnego znana jest w Polsce od XII w
 • Co znaczy Gondowie to jest Drawidowie
 • Co znaczy Głód to jest brakiem, niedoborem albo niedostatecznym przyswajaniem składników pokarmowych, jest to białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin, soli
 • Co znaczy Giliacy to jest paleoazjatyckie ludy
 • Co znaczy Przestrzenna Gospodarka to jest gospodarczego jest poszukiwaniem efektywnego dla prowadzonej działalności, miejsca lokalizacji. Natomiast z punktu widzenia władz
 • Co znaczy Materialnej Produkcji Gałęzie to jest materialnej) dział gospodarki narodowej, w którego skład wchodzą (nie wymienione jako kluczowe) działalności powiązane z produkcją
 • Co znaczy Communities Gated to jest bramą”, izolowane osiedla mieszkaniowe o bardzo wysokim standardzie zabudowy (apartamentowce, luksusowe kamienice albo zabudowa
 • Co znaczy Religii Geografia to jest → religii, badaniem związków religii ze środowiskiem geograficznym i jej wpływu na działalność społeczno -gospodarczą człowieka
 • Co znaczy Rolnictwa Geografia to jest zajmujący się najstarszą historycznie działalnością gospodarczą (uprawa roślin, → chów i → hodowla zwierząt), jej warunkami przestrzenno
 • Co znaczy Gagauzi to jest posługująca się językiem gagauskim z gatunku tureckiej (→ ałtajskie języki), zamieszkała na terenie Mołdowy (Besarabia) i na Ukrainie, a
 • Co znaczy Przemysłu Gałąź to jest podziału różnych form działalności przemysłowej opartego na: 1. przetwórstwie podobnych surowców (na przykład przemysł drzewny, węglowy
 • Co znaczy Ludności Geografia to jest interpretuje zmieniające się w okresie i przestrzeni zjawiska i mechanizmy ludnościowe zachodzące na powierzchni Ziemi. Obiektem badania g
 • Co znaczy Przemysłu Geografia to jest podejmujący problematykę genezy, uwarunkowań, form zróżnicowań przestrzennych i strukturalnych działalności przemysłowej. Z uwagi na
 • Co znaczy Regionalna Geografia to jest fizyczno-geograficznych, jak i społeczno -ekonomicznych we wzajemnym ich powiązaniu, przeważnie w obrębie obszarów definiowanych mianem →
 • Co znaczy Gospodarka Materialna (Sfera Materialna to jest których zadaniem jest wytwarzanie ustalonych dóbr albo świadczenie usług na rzecz → produkcji. W obrębie g.m. wyróżniamy działy gospodarki
 • Co znaczy Narodowa Gospodarka to jest występujących w obrębie jednego → państwa. Zwykle dzieli się ją na → gospodarkę państwową i → gospodarkę prywatną
 • Co znaczy Domowe Gospodarstwo to jest zamieszkujące wspólnie i razem gospodarujące przychodami i opłatami związanymi z codziennym utrzymaniem. Normalnie gospodarstwo domowe
 • Co znaczy Miejska Gmina to jest w Polsce, odpowiadająca pojęciu → miasta. Jednostkami pomocniczymi g.m. w sensie samorządowym, są dzielnice i osiedla mieszkaniowe
 • Co znaczy Usług Geografia to jest zajmujący się najogólniej działalnością nieprodukcyjną. Działalności te są powiązane z → handlem, → komunikacją, → gospodarką mieszkaniową
 • Co znaczy Pracy Podział Geograficzny to jest terytorialny podział pracy
 • Co znaczy Gęstość Zaludnienia Netto (Wskaźnik fizjograficzny) to jest do pewnej kategorii obszaru, a precyzyjnie względem obszaru naprawdę zamieszkałego poprzez człowieka (→ ekumeny). Stąd gęstość zaludnienia
 • Co znaczy Globalizacja to jest finansowych, gospodarczych, socjalnych, prowadzących do coraz większego znaczenia → korporacji w → gospodarce poszczególnych państw, jak i
 • Co znaczy Rynkowa Gospodarka to jest brakiem lub minimalną ingerencją → państwa w działalność → podmiotów gospodarczych. Producenci i konsumenci określają → podaż i → popyt na
 • Co znaczy Etniczna Grupa to jest populacja ludzi wykazujących pomiędzy sobą podobieństwo fizyczne, językowe albo kulturowe i poczucie więzi grupowej (→ lud). G.e. ma
 • Co znaczy Społeczna Grupa to jest każdy zestaw osób połączonych określoną → więzią socjalną, utrzymujących wzajemne kontakty pomiędzy sobą. Członkowie g.s. posiadają wspólne
 • Co znaczy Wyszehradzka Grupa to jest Środkowo -Wschodniej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry), utworzone w 1991 r. w celu wyrażania stosunkowo jednolitego stanowiska w kwestiach
 • Co znaczy Wieku Grupy to jest kalendarzowego. Istnieje sporo sposobów grupowania (podziału) ludności wg wieku: demograficzne grupowanie wieku, ekonomiczne grupowanie
 • Co znaczy Gwara to jest etnicznego, charakteryzująca się odrębnością cech leksykalnych, składniowych i fonetycznych. Wytworzona w mniej albo bardziej izolowanej
 • Co znaczy Prywatna Gospodarka to jest czy także → gałęzi przemysłu, które są własnością prywatną. Właściwością charakterystyczną gospodarek państw kapitalistycznych jest
 • Co znaczy Gudżarati to jest nowoindoaryjskie języki
 • Co znaczy Globtroter to jest odmiennie podróżnik, osoba zwiedzająca turystycznie różne państwa świata
 • Co znaczy Gurkhowie to jest Hindusi
 • Co znaczy Ekonomiczna Zaludnienia Gęstość to jest relacja pewnej ekipy ludności do pewnej kategorii obszaru, na przykład ludności rolniczej w relacji do powierzchni użytków rolnych (w
 • Co znaczy Gospodarki Gałąź to jest podziału różnych rodzajów działalności gospodarczej wg ich podobieństwa. Łącznie odznacza się 86 g.g. zgrupowanych w 19 do działu →
 • Co znaczy Pozostałe Przemysłu Gałęzie to jest które w relacji do innych → gałęzi przemysłu pełnią normalnie najmniejszą rolę w tworzeniu → struktury funkcjonalnej obszaru. Zaliczamy do
 • Co znaczy Gandowie to jest Bantu
 • Co znaczy Gastarbeiter to jest użytkowane w Niemczech na obcokrajową siłę roboczą. Dotyczy pracowników przybywających na pobyt tymczasowy (przeważnie na kontrakt). Rząd
 • Co znaczy Gatt (General Agreement On Tariffs And Trade; Układ Ogólny W Sprawie Taryf Celnych I Handlu) to jest krajami członkowskimi ONZ w kwestii kształtowania handlu międzynarodowego. Aktualnie zrzesza nie wszystkie państwa świata, a jego siedzibą
 • Co znaczy Gentryfikacja to jest dzielnicach miast, w szczególności zdekapitalizowanych dzielnicach wokół centrum miasta (→ slumsy), przez → rewitalizację substancji
 • Co znaczy Człowieka Geografia to jest antropogeografii) i dział → geografii (raczej w geografii zachodnioeuropejskiej) zajmujący się badaniem aspektów historycznych, socjalnych i
 • Co znaczy Kultury Geografia to jest zróżnicowaniem → kultur i warunkami kształtowania się odrębności kulturowych, wzajemnym oddziaływaniem przedmiotów kulturowych
 • Co znaczy Osadnictwa Geografia to jest zarówno pojedynczych → osiedli ludzkich, ich rozmieszczeniem, → funkcjami i → strukturą przestrzenną, jak i układem całej → sieci
 • Co znaczy Giełda to jest świata, miejsce zawierania transakcji kupna i sprzedaży → akcji przedsiębiorstw, → papierów wartościowych, towarów. G. jest ważnym
 • Co znaczy Polityczna Geografia to jest ekonomicznej, której korzenie sięgają starożytności. Obiektem jej zainteresowań są związki zachodzące pomiędzy różnego typu procesami i
 • Co znaczy Miast Społeczna Geografia to jest koncentrująca swe zainteresowania na strukturze społeczno -przestrzennej miasta. Zajmuje się ona badaniem rozkładu przestrzennego → klas
 • Co znaczy Transportu Geografia to jest dział → geografii komunikacji, zajmujący się problematyką przewozu osób i towarów wieloma środkami przemieszczania (→ transport
 • Co znaczy Turystyki Geografia to jest podejmujący problematykę terytorialnego zróżnicowania ruchu turystycznego i zachowań przestrzennych turystów (→ turystyka
 • Co znaczy Turyzmu Geografia to jest ekonomicznej, której kluczowymi problemami badawczymi są: → walory turystyczne, → zagospodarowanie turystyczne i organizacja → ruchu
 • Co znaczy Getto to jest prawnym część → miasta albo obszaru poza miastem i przydzielona do zamieszkania poprzez → mniejszość narodową albo religijną, której
 • Co znaczy Brutto Zaludnienia Gęstość to jest ogólna liczba ludności zamieszkującej dany region w relacji do całkowitej powierzchni tego obszaru
 • Co znaczy Głagolica to jest w.) przygotowane poprzez św. Cyryla opierając się na grafiki bizantyjskiej. Złożona jest z 40 stylizowanych liter. Zapisano w nim teksty

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Głagolica, Gęstość Zaludnienia Brutto, Getto, Geografia Turyzmu, Geografia Turystyki, Geografia Transportu, Geografia Społeczna Miast, Geografia Polityczna, Giełda geografia.

Pojęcia Głagolica, Gęstość Zaludnienia Brutto, Getto, Geografia położenie.