kanały kwarantanna klasa co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne K

 • Co to jest Żywiołowa Klęska Definicja albo awaria techniczna, której konsekwencje zagrażają życiu albo zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w ogromnych rozmiarach lub środowisku na
 • Co to jest Przyrodnicza Kompensacja Definicja obejmujących zwłaszcza roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie albo tworzenie skupień roślinności
 • Co to jest Ściekowe Osady Komunalne Definicja oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych i innych instalacji wykorzystywanych do oczyszczania ścieków komunalnych, jak i innych
 • Co to jest komunalnych osadów ściekowych stosowanie Definicja wykorzystywanie rozprowadzanie na powierzchni ziemi albo wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania
 • Co to jest Marpol Konwencja Definicja konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza poprzez statki, 1973 r., sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. , zmieniona
 • Co to jest końcowe spożycie określonych wyrobów i usług Definicja usług bieżące końcowe spożycie poprzez gospodarstwa domowe ustalonych wyrobów i usług (usługi charakterystyczne, towary i usługi związane
 • Co to jest koordynowana sieć 110 kV Definicja dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy energii elektrycznej zależą również od warunków pracy sieci przesyłowej
 • Co to jest Kopaliny Definicja pospolite. Do kopalin fundamentalnych zalicza się: 1) gaz ziemny, ropę naftową i jej naturalne pochodne, węgiel brunatny, węgiel kamienny i
 • Co to jest koszty bieżące związane z ochroną środowiska Definicja środowiska bieżące zastosowanie ustalonych wyrobów i usług na spożycie końcowe i pośrednie i bieżące transfery specjalne dokonywane poprzez
 • Co to jest Uzasadnione Koszty Definicja do wykonania zobowiązań stworzonych przez wzgląd na prowadzoną poprzez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w dziedzinie wytwarzania
 • Co to jest Transdukcja Transformacja Koniugacja Definicja koniugacja, transformacja, transdukcja naturalne mechanizmy przenoszenia DNA w bakteriach
 • Co to jest Konwencja Helsińska 1992 r Definicja ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r
 • Co to jest Połowowa Kwota Definicja masa organizmów morskich poszczególnych gatunków, wyodrębniona w ramach ogólnej stawki połowowej, udostępniona do odłowienia armatorowi
 • Co to jest Statku Kapitan Definicja kapitan statku osoba kierująca robotą na statku
 • Co to jest Energii Kogeneracja Definicja kogeneracja energii równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej albo mechanicznej w czasie tego samego procesu technologicznego
 • Co to jest Koniowate Definicja koniowate wolno żyjące albo udomowione zwierzęta z gatunków: konie, zebry albo osły i potomstwo pochodzące z krzyżowania tych gatunków
 • Co to jest krajowy system handlu uprawnieniami do emisji Definicja do emisji mechanizm, którym są objęte substancje inne niż gazy cieplarniane, ustanowiony w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ograniczenia
 • Co to jest komory fermentacyjne (zbiorniki septyczne Definicja septyczne) osadniki gnilne - zbiorniki, poprzez które przepływają ścieki i gdzie wytrącają się zawiesiny w formie osadu ściekowego
 • Co to jest Promieniotwórczych Odpadów Kondycjonowanie Definicja promieniotwórczych działania, które przekształcają odpady promieniotwórcze (niezależnie od odpadów z elektrowni jądrowych) w odpady
 • Co to jest Kłusownictwo Definicja wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób niebędący polowaniem lub z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania
 • Co to jest Ekologiczny Korytarz Definicja przestrzenna o wydłużonym kształcie (ścieżka), umożliwiająca migracje zwierząt na tereny podobnych środowisk, na przykład doliny rzeczne
 • Co to jest krajowe wydatki na ochronę środowiska Definicja suma nakładów inwestycyjnych i wydatków bieżących na ochronę środowiska, minus finansowanie poprzez zagranicę
 • Co to jest Naturalna Katastrofa Definicja z działaniem sił natury, zwłaszcza wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, mocne wiatry, intensywne opady atmosferyczne
 • Co to jest Drzewostanu Bonitacji Klasa Definicja klasa bonitacji drzewostanu parametr możliwości produkcyjnej siedliska leśnego i drzewostanu
 • Co to jest Kwarantanna Definicja celu ich obserwacji albo badania, które ma na celu wykluczenie możliwości przeniesienia albo rozprzestrzenienia dolegliwości zakaźnej
 • Co to jest Kanały Definicja kanały sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły albo okresowy, o szerokości dna przynajmniej 1,5 m przy ich ujściu albo ujęciu

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Kanały, Kwarantanna, Klasa Bonitacji Drzewostanu, Katastrofa Naturalna, Krajowe Wydatki Na Ochronę Środowiska, Korytarz Ekologiczny, Kłusownictwo interpretacja.

Znaczenie Kanały, Kwarantanna, Klasa Bonitacji Drzewostanu w prawie.