drogi dojazdowe gruntów co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne D

 • Co to jest Promieniowania Graniczna Dawka Definicja dawki promieniowania jonizującego, wyrażona jako dawka efektywna albo równoważna, dla ustalonych osób, pochodząca od kontrolowanej
 • Co to jest Gmo Dawca Definicja dawca GMO organizm, z którego pobierane jest DNA
 • Co to jest dźwięku poziom A wyrażony w decybelach (dB) Definicja dB) wartość poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowana wg charakterystyki częstotliwościowej A, wyznaczona odpowiednio z Polską Normą
 • Co to jest Leśne Drogi Definicja drogi leśne drogi położone w lasach nie będące drogami publicznymi w rozumieniu regulaminów o drogach publicznych
 • Co to jest Budowlana Działka Definicja albo działka gruntu, której rozmiar, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
 • Co to jest Naprawcze Działania Definicja w tym działania ograniczające albo czasowe, podejmowane w celu naprawy albo zastąpienia w równoważny sposób przedmiotów przyrodniczych
 • Co to jest Hałasu Dokuczliwość Definicja dokuczliwość hałasu stopień uciążliwości hałasu dla społeczności, ustalony opierając się na badań w terenie
 • Co to jest Drób Definicja przepiórki, perlice, strusie i inne bezgrzebieniowce, gołębie, bażanty i kuropatwy, utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa albo
 • Co to jest Promieniowania Równoważna Dawka Definicja pochłonięta w tkance albo narządzie T, ważona dla rodzaju i energii promieniowania jonizującego R, wyrażona wzorem: HT = ∑ ωRDTR R gdzie
 • Co to jest dostęp do drogi publicznej Definicja dostęp do tej drogi lub dostęp do niej poprzez drogę wewnętrzną albo poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej
 • Co to jest Zwierzętach Na Doświadczenia Definicja forma zastosowania zwierzęcia do badań naukowych, testów i celów dydaktycznych, mogąca spowodować u niego ból, cierpienie, strach albo
 • Co to jest Techniczny Dozór Definicja działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozór techniczny jest realizowany poprzez jednostki
 • Co to jest Dystrybucja Definicja i energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom, b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych
 • Co to jest Zapobiegawcze Działania Definicja zapobiegawczych - rozumie się poprzez to podejmowane w nawiązniu ze zdarzeniem, działaniem albo zaniechaniem powodującym bezpośrednie
 • Co to jest dokumentacja powykonawcza (prawo budowlane) Definicja budowlane) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
 • Co to jest Promieniowania Pochłonięta Dawka Definicja energia promieniowania jonizującego przekazana materii w elemencie objętości podzielona poprzez masę tego elementu, wyrażona wzorem: gdzie
 • Co to jest dawka skuteczna (efektywna) promieniowania Definicja promieniowania suma ważonych dawek równoważnych od zewnętrznego i wewnętrznego napromienienia tkanek i narządów, wyrażona wzorem: E = ∑
 • Co to jest Współczesnej Kultury Dobra Definicja dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe
 • Co to jest Laboratoryjna Praktyka Dobra Definicja zapewnienia jakości badań, określający zasady organizacji jednostek badawczych wykonujących niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i
 • Co to jest dobra praktyka laboratoryjna (GMO) Definicja sposób planowania, przeprowadzania i dokumentowania badań laboratoryjnych, zapewniający zastosowanie najnowszej wiedzy biologicznej i
 • Co to jest Budowy Dokumentacja Definicja budowę wspólnie z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, stosunkowo potrzeby
 • Co to jest Emisji Wartości Dopuszczalne Definicja wyrażona w kategoriach niektórych specjalnych parametrów, stężenia i/albo poziomu emisji, których nie można przekroczyć w okresie jednego
 • Co to jest działania interwencyjne (praw. atomowe) Definicja działania, które zapobiegają narażeniu albo zmniejszają narażenie ludzi wskutek zdarzenia radiacyjnego, opierające na oddziaływaniu na
 • Co to jest Dorzecze Definicja dorzecze region, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi poprzez jedno ujście do morza
 • Co to jest Zanieczyszczeń Całkowita Depozycja Definicja całkowita masa zanieczyszczeń, która przedostaje się z atmosfery na powierzchnię (na przykład glebę, roślinność, wodę, budynki i tak dalej
 • Co to jest drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych Definicja leśnych drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych i leśnych i drogi wiejskie w rozumieniu regulaminów o drogach publicznych

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Drogi Dojazdowe Do Gruntów Rolnych I Leśnych, Depozycja Całkowita Zanieczyszczeń, Dorzecze, Działania Interwencyjne (Praw. Atomowe), Dopuszczalne Wartości interpretacja.

Znaczenie Drogi Dojazdowe Do Gruntów Rolnych I Leśnych, Depozycja w prawie.