etat cięć drzewa energia co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne E

  • Co to jest Energia Definicja energia energia przetworzona w dowolnej postaci
  • Co to jest Produktów Eksport Definicja urząd celny wyjścia wywóz produktów albo produktów w opakowaniach z terytorium państwie poza terytorium Wspólnoty
  • Co to jest Eutrofizacja Definicja zwłaszcza związkami azotu albo fosforu, powodującymi przyspieszony przyrost glonów i wyższych form życia roślinnego, wskutek którego
  • Co to jest Ekwiwalent Definicja dwutlenku węgla (CO2) albo liczba innego gazu cieplarnianego stanowiąca odpowiednik 1 Mg dwutlenku węgla, obliczona z wykorzystaniem
  • Co to jest eksploatacja instalacji lub urządzenia Definicja eksploatacja instalacji albo urządzenia użytkowanie instalacji albo urządzenia i utrzymywanie ich w sprawności
  • Co to jest Uniknięta Emisja Definicja jaka byłaby wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji użytkowanych powszechnie do wytwarzania określonego produktu w regionie
  • Co to jest Emisja Definicja pośrednio, wskutek działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby albo ziemi: a) substancje, b) energie, takie jak ciepło, hałas
  • Co to jest Zredukowana Emisja Definicja jaka nie została wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji istniejącej w wyniku podjętych działań modernizacyjnych albo
  • Co to jest energia elektryczna z kogeneracji Definicja energia elektryczna produkowana w kogeneracji i obliczona jako: a) całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji
  • Co to jest Drzewa Cięć Etat Definicja pozyskania ustalona w planie urządzenia lasu albo uproszczonym planie urządzenia lasu, wynikająca z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Etat Cięć Drzewa, Energia Elektryczna Z Kogeneracji, Emisja Zredukowana, Emisja, Emisja Uniknięta, Eksploatacja Instalacji Lub Urządzenia, Ekwiwalent interpretacja.

Znaczenie Etat Cięć Drzewa, Energia Elektryczna Z Kogeneracji, Emisja w prawie.