rybołówstwo morskie co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne R

 • Co to jest Odpadowych Olejów Regeneracja Definicja regeneracja olejów odpadowych regeneracja w rozumieniu regulaminów o odpadach
 • Co to jest Drewna Pozyskania Rozmiar Definicja wielkość pozyskania drewna rozmiar (miąższość) drewna do pozyskania wynikająca z planów gospodarczo-finansowych
 • Co to jest rodzaj leśny materiału podstawowego Definicja rodzaj leśny materiału podstawowego źródło nasion, drzewostan, plantacja nasienna, drzewo mateczne, klon albo mieszanka klonów
 • Co to jest Biologiczna Różnorodność Definicja żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i pomiędzy gatunkami i zróżnicowanie ekosystemów
 • Co to jest Ryzyko Definicja ryzyko prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego skutku w ustalonym czasie albo w określonej sytuacji
 • Co to jest Budowlane Roboty Definicja roboty budowlane budowy, a również prace opierające na przebudowie, montażu, remoncie albo rozbiórce obiektu budowlanego
 • Co to jest Radioterapia Definicja terapeutyczną związaną z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych, w tym: a) terapię powierzchniową dla leczenia nowotworów położonych w
 • Co to jest Zwierzęcia Zaniedbanie Rażące Definicja drastyczne odstępstwo od ustalonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a zwłaszcza w dziedzinie utrzymywania zwierzęcia w stanie
 • Co to jest regeneracja, w tym także naturalna regeneracja Definicja regeneracja znaczy, w razie wody, gatunków chronionych i siedlisk przyrodniczych, przywrócenie zasobów naturalnych i/albo ich osłabionej
 • Co to jest Rekultywacja Definicja który wpływ miał przedmiot unieszkodliwiania odpadów, w taki sposób, by przywrócić go do satysfakcjonującego stanu, ze szczególnym
 • Co to jest Remont Definicja obiekcie budowlanym robót budowlanych opierających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, nie mniej
 • Co to jest Rybołówstwo Definicja albo przetwórstwo na morzu organizmów morskich, połów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych, szkoleniowych lub sportowo
 • Co to jest Organiczny Rozpuszczalnik Definicja użytkowany, oddzielnie bądź w połączeniu z innymi czynnikami, do rozpuszczania albo rozcieńczania surowców, produktów albo odpadów lub jako
 • Co to jest Zabiegowa Radiologia Definicja procedury lecznicze i diagnostyczne dokonywane przez skórę pacjenta albo w inny sposób, realizowane w znieczuleniu miejscowym albo
 • Co to jest Organiczny Recykling Definicja tym kompostowanie, albo beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych uwarunkowaniach przy pomocy
 • Co to jest Wodny Region Definicja wyodrębniona opierając się na kryterium hydrograficznego na potrzeby kierowania zasobami wodnymi albo całość obszaru dorzecza
 • Co to jest Energetyczna Regulacja Definicja wykorzystywanie ustalonych ustawą środków prawnych, włącznie z koncesjonowaniem, wykorzystywanych do zapewnienia bezpieczeństwa
 • Co to jest Rid Regulamin Definicja międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący Aneks I do Regulaminów ujednoliconych o umowie
 • Co to jest Gruntów Rekultywacja Definicja przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych albo przyrodniczych poprzez zgodne ukształtowanie rzeźby terenu
 • Co to jest Przyrodnicza Równowaga Definicja ustalonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych
 • Co to jest Hałasu Poziom Równoważny Definicja poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowana wg charakterystyki częstotliwościowej A, która w ustalonym
 • Co to jest Ziemi Masowe Ruchy Definicja naturalnie albo w konsekwencji działalności człowieka osuwanie, spełzywanie albo obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i
 • Co to jest Rowy Definicja rowy sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły albo okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu
 • Co to jest recykling odpadów (wykorzystanie odpadów) Definicja zastosowanie odpadów jako materiału wejściowego (jako surowce wtórne) w procesach przemysłowych. Nie obejmuje odzysku energii ze spalania
 • Co to jest referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego Definicja wytwarzania rozdzielonego sprawność rozdzielonego wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, użytkowana do obliczenia oszczędności
 • Co to jest rozpoznawaniem (dot. geol. i górnictwa) Definicja wykonywanie prac geologicznych na obszarze na pewien czas udokumentowanego złoża kopaliny albo wód podziemnych
 • Co to jest restytucja populacji gatunków i krajobrazu Definicja krajobrazu działalność, której celem jest przywrócenie ginących gatunków fauny i flory albo odzyskanie gatunków zagrożonych wyginięciem
 • Co to jest Drzewostan Rodzimy Definicja drzewostan albo źródło nasion, b) drzewostan albo źródło nasion powstałe sztucznie z nasion pochodzących z tego samego regionu pochodzenia
 • Co to jest Rentgenodiagnostyka Definicja rentgenodiagnostyka wszelka działalność diagnostyczna związana z wykorzystaniem aparatów rentgenowskich
 • Co to jest Morskie Rybołówstwo Definicja rybołówstwo morskie połów organizmów morskich w morzu w celach zarobkowych

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Rybołówstwo Morskie, Rentgenodiagnostyka, Rodzimy Drzewostan, Restytucja Populacji Gatunków I Krajobrazu, Rozpoznawaniem (Dot. Geol. I Górnictwa), Referencyjna interpretacja.

Znaczenie Rybołówstwo Morskie, Rentgenodiagnostyka, Rodzimy w prawie.