przykłady biomasa co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne B

 • Co to jest Antyhałasowych Urządzeń Budowa Definicja działalności powiązane z instalowaniem urządzeń antyhałasowych: ekranów, wałów, żywopłotów, okien antyhałasowych i tym podobne Pojęcie
 • Co to jest badania naukowe i rozwojowe Definicja doświadczenia naukowe, badanie albo badania chemiczne przeprowadzane w kontrolowanych uwarunkowaniach pod względem operacyjnym; obejmują
 • Co to jest Budowa Definicja budowa wykonywanie obiektu budowlanego w ustalonym miejscu, a również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego
 • Co to jest Gmo Biorca Definicja biorca GMO organizm, do którego wprowadzane jest DNA
 • Co to jest Biometanol Definicja biometanol alkohol metylowy produkowany z biomasy, w tym biometanol zawarty w eterze metylo-tert-butylowym albo eterze metylo-tert-amylowym
 • Co to jest budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu Definicja wyłącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno-spożywczemu budynki i urządzenia wykorzystywane przechowywaniu środków produkcji
 • Co to jest Handlowe Bilansowanie Definicja operatorowi mechanizmu przesyłowego elektroenergetycznego poprzez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów
 • Co to jest bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku Definicja bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości
 • Co to jest Jednorodzinny Mieszkalny Budynek Definicja budynek wolno stojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej, wykorzystywany zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 • Co to jest Budowla Definicja będący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty
 • Co to jest Ciekłe Biopaliwa Definicja zawierające ponad 5,0 % objętościowo biokomponentów albo ponad 15,0 % objętościowo eterów, b) olej napędowy zawierający ponad 5,0
 • Co to jest Bioetanol Definicja bioetanol alkohol etylowy produkowany z biomasy, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym albo eterze etylo-tert-amylowym
 • Co to jest Biokomponenty Definicja biokomponenty bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny i węglowodory syntetyczne
 • Co to jest Budynek Definicja jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni dzięki przegród budowlanych i posiada fundamenty i dach
 • Co to jest Systemu Bilansowanie Definicja gospodarcza realizowana poprzez operatora mechanizmu przesyłowego albo dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania albo
 • Co to jest badania dotyczące rozwoju procesu produkcji Definicja produkcji dalsze badania rozwojowe nad substancją, w przebiegu których stosuje się próby prowadzone w skali produkcyjnej, pilotażowej
 • Co to jest Energetyczne Bezpieczeństwo Definicja gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i
 • Co to jest Biomasa Definicja pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego, ulegające biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo CO ZNACZY Biomasa, Bezpieczeństwo Energetyczne, Badania Dotyczące Rozwoju Procesu Produkcji, Bilansowanie Systemu, Budynek, Biokomponenty, Bioetanol, Biopaliwa Ciekłe interpretacja.

Znaczenie Przykłady Biomasa, Bezpieczeństwo Energetyczne, Badania Dotyczące w prawie.