budynek mieszkalny co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne B

 • Co to jest Budynek Definicja jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni dzięki przegród budowlanych i posiada fundamenty i dach
 • Co to jest Gmo Biorca Definicja biorca GMO organizm, do którego wprowadzane jest DNA
 • Co to jest Biometanol Definicja biometanol alkohol metylowy produkowany z biomasy, w tym biometanol zawarty w eterze metylo-tert-butylowym albo eterze metylo-tert-amylowym
 • Co to jest Bioetanol Definicja bioetanol alkohol etylowy produkowany z biomasy, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym albo eterze etylo-tert-amylowym
 • Co to jest badania dotyczące rozwoju procesu produkcji Definicja produkcji dalsze badania rozwojowe nad substancją, w przebiegu których stosuje się próby prowadzone w skali produkcyjnej, pilotażowej
 • Co to jest Biomasa Definicja pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego, ulegające biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i
 • Co to jest Budowa Definicja budowa wykonywanie obiektu budowlanego w ustalonym miejscu, a również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego
 • Co to jest Antyhałasowych Urządzeń Budowa Definicja działalności powiązane z instalowaniem urządzeń antyhałasowych: ekranów, wałów, żywopłotów, okien antyhałasowych i tym podobne Pojęcie
 • Co to jest badania naukowe i rozwojowe Definicja doświadczenia naukowe, badanie albo badania chemiczne przeprowadzane w kontrolowanych uwarunkowaniach pod względem operacyjnym; obejmują
 • Co to jest bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku Definicja bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości
 • Co to jest Systemu Bilansowanie Definicja gospodarcza realizowana poprzez operatora mechanizmu przesyłowego albo dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania albo
 • Co to jest Ciekłe Biopaliwa Definicja zawierające ponad 5,0 % objętościowo biokomponentów albo ponad 15,0 % objętościowo eterów, b) olej napędowy zawierający ponad 5,0
 • Co to jest budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu Definicja wyłącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno-spożywczemu budynki i urządzenia wykorzystywane przechowywaniu środków produkcji
 • Co to jest Biokomponenty Definicja biokomponenty bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny i węglowodory syntetyczne
 • Co to jest Energetyczne Bezpieczeństwo Definicja gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i
 • Co to jest Handlowe Bilansowanie Definicja operatorowi mechanizmu przesyłowego elektroenergetycznego poprzez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów
 • Co to jest Budowla Definicja będący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty
 • Co to jest Jednorodzinny Mieszkalny Budynek Definicja budynek wolno stojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej, wykorzystywany zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Budynek Mieszkalny Jednorodzinny, Budowla, Bilansowanie Handlowe, Bezpieczeństwo Energetyczne, Biokomponenty, Budynki I Urządzenia Służące Wyłącznie Produkcji interpretacja.

Znaczenie Budynek Mieszkalny Jednorodzinny, Budowla, Bilansowanie w prawie.