instalacja nowa import co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne I

 • Co to jest Geologiczna Informacja Definicja wiadomość geologiczna dane i próbki uzyskane wskutek prowadzenia prac geologicznych
 • Co to jest Produktów Import Definicja import produktów przywóz produktów albo produktów w opakowaniach z terytorium państwa trzeciego w celu wprowadzenia w regionie państwie
 • Co to jest Inwestycja Definicja inwestycja budowa, jak także modernizacja budowli albo urządzeń, które wymagają wyłączenia gruntów z produkcji
 • Co to jest Istniejąca Instalacja Definicja instalacja istniejąca służąca instalacja, ujęta w krajowym planie rozdziału uprawnień do emisji
 • Co to jest Insert Definicja insert odcinek DNA włączony do genomu biorcy
 • Co to jest Instalacja Definicja techniczne, b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot
 • Co to jest Importer Definicja produkty albo produkty w opakowaniach na potrzeby swoje; nie uważa się za importera produktów albo produktów w opakowaniach przedsiębiorcy
 • Co to jest Magazynowa Instalacja Definicja stosowana do magazynowania paliw gazowych, w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego i pojemności magazynowe gazociągów, będącą własnością
 • Co to jest instalacja skroplonego gazu ziemnego Definicja terminal przydzielony do: a) skraplania gazu ziemnego albo b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wspólnie z
 • Co to jest inne metody unieszkodliwiania/usuwania (dla wszystkich rodzajów odpadów) Definicja dla wszystkich rodzajów odpadów) każde postępowanie (łącznie z recyklingiem) modyfikujące właściwości odpadów w celu doprowadzenia ich do
 • Co to jest interes publiczny (gosp. przestrz.) Definicja uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa albo lokalnych społeczności, związanych z
 • Co to jest Instalacji Zmiana Istotna Definicja metody funkcjonowania instalacji albo jej rozbudowa, która może powodować znaczne powiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko
 • Co to jest Krytyczna Infrastruktura Definicja wchodzące w ich skład związane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi najważniejsze dla
 • Co to jest Pojazdów Import Definicja import pojazdów przywóz pojazdu z terytorium państwa nie będącego członkiem UE w celu wprowadzenia w regionie państwie
 • Co to jest Nowa Instalacja Definicja powinna być objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji, a nie została ujęta w krajowym planie rozdziału uprawnień do emisji

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Instalacja Nowa, Import Pojazdów, Infrastruktura Krytyczna, Istotna Zmiana Instalacji, Interes Publiczny (Gosp. Przestrz.), Inne Metody interpretacja.

Znaczenie Instalacja Nowa, Import Pojazdów, Infrastruktura Krytyczna w prawie.