morskie wody wewnętrzne co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne M

 • Co to jest magazynowanie odpadów Definicja magazynowanie odpadów tymczasowe przetrzymywanie albo gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem albo unieszkodliwianiem
 • Co to jest medyczna procedura radiologiczna Definicja czynności niezbędnych do przeprowadzenia badania albo zabiegu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w celu postawienia diagnozy bądź
 • Co to jest metodyka referencyjna Definicja opierając się na ustawy sposób pomiarów albo badań, która może obejmować zwłaszcza sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych
 • Co to jest miejsce gromadzenia zwierząt Definicja zbiorczy i pkt. skupu albo pomieszczenie, w przypadku owiec i kóz, gdzie bydło, świnie, owce, kozy i koniowate pochodzące z różnych
 • Co to jest monitoring Definicja pobierania próbek, dokonywania pomiarów i późniejszego ich rejestrowania i/albo sygnalizowania różnego rodzaju charakterystycznych cech
 • Co to jest menażeria objazdowa Definicja menażeria objazdowa przedsiębiorca wykonujący działalność w dziedzinie organizowania obwoźnych wystaw zwierząt
 • Co to jest mikroiniekcja, makroiniekcja, mikrokapsułkowanie Definicja mikrokapsułkowanie sposoby modyfikacji genetycznych wykorzystywane do przenoszenia DNA z jednego organizmu do drugiego
 • Co to jest masa pojazdu Definicja pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez prowadzącego, zmniejszona o masę
 • Co to jest mutageneza Definicja skokowych zmian dziedzicznych, zwłaszcza dzięki promieniowania jonizującego lub substancji chemicznych
 • Co to jest medycyna nuklearna Definicja diagnostyczna związana z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, a również z zabiegami terapeutycznymi przy zastosowaniu
 • Co to jest medyczny wypadek radiologiczny Definicja niezamierzone wydarzenie, takie jak błąd w obsłudze urządzenia radiologicznego, awaria urządzenia radiologicznego albo przerwa w jego
 • Co to jest materiał biologiczny Definicja jajowe, zarodki i tkanki użyte do ich produkcji, pochodzące od zwierząt, przydzielone do zastosowania w rozrodzie, z wyłączeniem jaj
 • Co to jest materiał jądrowy Definicja wyjściowe (źródłowe) albo specjalne materiały rozszczepialne, o których mowa w art. 197 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
 • Co to jest zwierzęta)\. metody alternatywne (dot Definicja sposoby badawcze albo dydaktyczne, które umożliwiają wyeliminowanie użycia żywych zwierząt, pomniejszenie ich liczby albo złagodzenie
 • Co to jest morskie wody wewnętrzne Definicja morskie wody wewnętrzne wody, określone odpowiednio z ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Morskie Wody Wewnętrzne, Metody Alternatywne (Dot. Zwierzęta), Materiał Jądrowy, Materiał Biologiczny, Medyczny Wypadek Radiologiczny, Medycyna Nuklearna interpretacja.

Znaczenie Morskie Wody Wewnętrzne, Metody Alternatywne (Dot w prawie.