obszar problemowy gosp co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne O

 • Co znaczy obszar problemowy (gosp. przestrz.) Ranking przestrz.) region szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej albo występowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie porównanie
 • Krzyżówka Obojętne Odpady Co lepsze nie ulegają jakimkolwiek ważnym przemianom fizycznym, chemicznym albo biologicznym. Odpady obojętne są nierozpuszczalne, niepalne, nie dlaczego
 • Co to jest Krajobrazowa Ochrona Czy warto ochrona krajobrazowa zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu jak lepiej
 • Słownik Energii Końcowy Odbiorca Opinie forum odbiorca końcowy energii odbiorca dokonujący zakupu paliw albo energii na własny przeznaczenie kiedy
 • Czym jest ochrona gleby i wód podziemnych Najlepszy podziemnych działalność związana z ochroną środowiska, obejmująca budowę, utrzymanie i obsługę urządzeń wykorzystywanych do neutralizacji od czego zależy
 • Co oznacza ochrona fizyczna materiałów jądrowych Porównaj jądrowych całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu skuteczne zabezpieczenie materiałów jądrowych przed na czym polega
 • Tłumaczenie Powietrza Ochrona Wyniki rodzajów działalności obejmujących budowę, utrzymanie albo obsługę urządzeń przydzielonych do ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem różnice
 • Przykłady Buforowy Obszar Zastosowanie obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, zwłaszcza zakazom albo nakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt wady i zalety
 • Definicja obszar cichy w aglomeracji Ranking region cichy w aglomeracji region, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych parametrem hałasu LDWN podobieństwa
 • Encyklopedia Ścieków Oczyszczanie Co lepsze mechanizm mający na celu dostosowanie ścieków do standardów środowiskowych albo innych norm jakości. Odznacza się trzy sposoby oczyszczania czemu
 • Jak działa Metropolitalny Obszar Czy warto wielkiego miasta i powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania państwie co gorsze
 • Czy jest Niebezpieczne Odpady Opinie forum które z racji na ich toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność, łatwopalność albo inne cechy (odpowiednio z pojęciem podaną w aneksie porównaj
 • Pojęcie Częściowa Ochrona Najlepszy gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczająca sposobność redukcji liczebności populacji i pozyskiwania osobników tych gatunków albo ich porównanie
 • Wyjaśnienie Lasów Ochrona Porównaj działalność związana z ochroną lasów i zadrzewień, jako naturalnych przedmiotów środowiska, obejmująca między innymi działania mające na dlaczego
 • Opis Biodegradacji Ulegające Odpady Wyniki odpady ulegające biodegradacji odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu albo beztlenowemu za pośrednictwem mikroorganizmów jak lepiej
 • Informacje Górniczy Obszar Zastosowanie granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny i prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji kiedy
 • Znaczenie oddziaływanie na obszar Natura 2000 Ranking podejmowane działania, które mogą w znaczny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk roślin i siedlisk zwierząt albo w inny od czego zależy
 • Co znaczy Opakowaniowe Odpady Co lepsze opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu regulaminów o odpadach na czym polega
 • Krzyżówka odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym Czy warto energii elektrycznej w gospodarstwie domowym odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych albo energii elektrycznej wyłącznie w celu różnice
 • Co to jest ocena zgodności (przewóz koleją) Opinie forum koleją) sprawdzanie, przed wprowadzeniem do obrotu, ciśnieniowego urządzenia transportowego, projektu albo procesu jego wytwarzania, w wady i zalety
 • Słownik Budowlany Obiekt Najlepszy budynek wspólnie z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wspólnie z instalacjami i podobieństwa
 • Czym jest Situ In Ochrona Porównaj gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a również przedmiotów przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania czemu
 • Co oznacza Ścieków Biologiczne Oczyszczanie Wyniki ścieków mechanizmy z wykorzystaniem mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych, wskutek których powstają ścieki oczyszczone, oddzielone znad co gorsze
 • Tłumaczenie Medyczne Odpady Zastosowanie powstające przez wzgląd na udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w dziedzinie medycyny porównaj
 • Przykłady Jądrowy Obiekt Ranking albo urządzenie przydzielone do wytwarzania, stosowania, przetwarzania, wzbogacania izotopowego, przechowywania, składowania materiału porównanie
 • Definicja obszar specjalnej ochrony ptaków Co lepsze ptaków region wyznaczony, odpowiednio z przepisami prawa UE, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego albo wielu gatunków, w dlaczego
 • Encyklopedia ocena zgodności (prawo przewozowe) Czy warto przewozowe) sprawdzanie, przed wprowadzeniem do obrotu, ciśnieniowego urządzenia transportowego, projektu albo procesu jego wytwarzania, w jak lepiej
 • Jak działa obszar cichy poza aglomeracją Opinie forum region, który nie jest narażony na wpływ hałasu komunikacyjnego, przemysłowego albo pochodzącego z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej kiedy
 • Czy jest ochrona klimatu i warstwy ozonowej Najlepszy ozonowej działalność zmierzająca do pomniejszenia emisji gazów cieplarnianych i gazów, które niekorzystnie wpływają na warstwę ozonową od czego zależy
 • Pojęcie odbiorca odpadów sprowadzonych nielegalnie Porównaj sprowadzonych nielegalnie każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna, do której zostały przemieszczone nielegalnie odpady na czym polega
 • Wyjaśnienie Obiektu Oddziaływania Obszar Wyniki teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego opierając się na regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem różnice
 • Opis Zagrożony Obszar Zastosowanie region wokół obszaru zapowietrzonego, podlegający ograniczeniom, zwłaszcza zakazom, nakazom i środkom kontroli, podejmowanym przy wady i zalety
 • Informacje Przyrody Ochrona Ranking zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu i odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: 1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów podobieństwa
 • Znaczenie Przeróbcze Odpady Co lepsze formie stałej albo szlamu, które pozostają po przeróbce minerałów w drodze procesu separacji (na przykład: kruszenia, mielenia czemu
 • Co znaczy Poużytkowe Odpady Czy warto powstające z następujących produktów: akumulatory kwasowo-ołowiowe, akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe i inne akumulatory co gorsze
 • Krzyżówka Ścisła Ochrona Opinie forum trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody i w przebieg mechanizmów porównaj
 • Co to jest Doświadczalny Obiekt Najlepszy przedmiot doświadczalny każde miejsce albo pomieszczenie, gdzie utrzymywane są zwierzęta doświadczalne porównanie
 • Słownik obszar ciszy w obrębie aglomeracji Porównaj aglomeracji region, którego granice wyznacza właściwy organ, np. region, gdzie narażenie na hałas z jakiegokolwiek źródła nie przewyższa dlaczego
 • Czym jest Komunalne Odpady Wyniki powstające w gospodarstwach domowych, a również odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców jak lepiej
 • Co oznacza Zapowietrzony Obszar Zastosowanie bezpośrednio wokół ogniska dolegliwości, podlegający ograniczeniom, zwłaszcza zakazom, nakazom i środkom kontroli, podejmowanym przy kiedy
 • Tłumaczenie Promieniowaniem Przed Ochrona Ranking każda działalność mająca na celu pomniejszenie albo wyeliminowanie negatywnych skutków promieniowania emitowanego z każdego źródła prócz od czego zależy
 • Przykłady Ścieków Mechaniczne Oczyszczanie Co lepsze ścieków mechanizmy fizyczne i mechaniczne, wskutek których powstają zdekantowane ścieki i osad ściekowy. Mechanizmy mechaniczne mogą być na czym polega
 • Definicja Odpadów Unieszkodliwiania Obiekt Czy warto odpadów teren przydzielony do gromadzenia albo składowania odpadów wydobywczych, zarówno w formie stałej, jak i ciekłej, albo w roztworze różnice
 • Encyklopedia Substancją Obrót Opinie forum obrót substancją zbycie albo przekazanie substancji kontrolowanej kolejnemu podmiotowi albo osobie wady i zalety
 • Jak działa Energii Odbiorca Najlepszy odbiorca energii każdego, kto otrzymuje albo pobiera paliwa albo energię opierając się na umowy z przedsiębiorstwem energetycznym podobieństwa
 • Czy jest Architektury Małej Obiekt Porównaj niewielkie obiekty, a zwłaszcza: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty czemu
 • Pojęcie Środowisko Na Oddziaływanie Wyniki wpływ na środowisko wpływ na zdrowie ludzi co gorsze
 • Wyjaśnienie 2000 Natura Obszar Zastosowanie form ochrony przyrody użytkowana w Polsce i równocześnie obiekt programu Europejskiej Sieci Ekologicznej - programu ochrony przyrody porównaj
 • Opis Ścieków Oczyszczalnie Ranking urządzenia mające na celu dostosowanie jakości ścieków do standardów środowiskowych albo innych norm jakości w dziedzinie ich recyklingu i porównanie
 • Informacje Rybołówstwa Produktami Obrót Co lepsze wyładunek, sprzedaż detaliczna i hurtowa, transport i magazynowanie produktów rybołówstwa na lądzie i przeładunek produktów rybołówstwa ze dlaczego
 • Znaczenie Energii Źródło Odnawialne Czy warto źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słoneczne, energię geotermalną fal, prądów i pływów morskich jak lepiej
 • Co znaczy ochrona krajobrazu i siedlisk Opinie forum rodzaje działalności powiązane z ochroną ekosystemów i siedlisk ważnych dla utrzymania gatunków zwierząt i roślin. Obejmuje także ochronę kiedy
 • Krzyżówka Użytkowania Ograniczonego Obszary Najlepszy obszary ograniczonego użytkowania obszary tworzone na podstawie regulaminów o ochronie środowiska od czego zależy
 • Co to jest Dorzecza Obszar Porównaj morza, składający się z jednego albo wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi i morskimi wodami na czym polega
 • Słownik Promieniotwórcze Odpady Wyniki odpady stałe, ciekłe albo gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze albo skażone tymi substancjami, których zastosowanie jest różnice
 • Czym jest Tarczowa Objętość Zastosowanie guza nowotworowego albo innych tkanek, które są napromieniane w celu osiągnięcia planowanego efektu terapeutycznego wady i zalety
 • Co oznacza Pacjenta Radiologiczna Ochrona Ranking pacjenta zespół czynności i ograniczeń zmierzających do zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące, które nie będzie podobieństwa
 • Tłumaczenie Radiologiczna Ochrona Co lepsze dopuszczenie do narażenia ludzi i skażenia środowiska, a w razie braku możliwości zapobiegania takim sytuacjom - ograniczenie ich skutków czemu
 • Przykłady Gatunków Ochrona Czy warto ochrona gatunków działalność związana z ochroną środowiska w celu zachowania zagrożonych gatunków fauny i flory co gorsze
 • Definicja Publicznej Przestrzeni Obszar Opinie forum region o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów porównaj
 • Encyklopedia obszar ciszy na otwartym terenie poza miastem Najlepszy terenie poza miastem region, którego granice wyznacza właściwy organ, np. region, gdzie nie występują zakłócenia hałasem komunikacyjnym porównanie
 • Jak działa Situ Ex Ochrona Porównaj gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich naturalnego występowania i ochrona skał, skamieniałości i minerałów w miejscach ich dlaczego
 • Czy jest Czynna Ochrona Wyniki wykorzystywanie, w przypadku potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody albo jak lepiej
 • Pojęcie Wodne Oczka Zastosowanie oczka wodne naturalne śródpolne i śródleśne zbiorniki wodne o pow. do 1 ha, niepodlegające klasyfikacji gleboznawczej kiedy
 • Wyjaśnienie Krytycznej Infrastruktury Ochrona Ranking krytycznej zespół przedsięwzięć organizacyjnych wykonywanych w celu zapewnienia funkcjonowania albo szybkiego odtworzenia infrastruktury od czego zależy
 • Opis odpady o niskim poziomie radioaktywności Co lepsze radioaktywności podkategoria obejmująca odpady, które z racji na niską zawartość radionuklidów nie wymagają osłaniania (ekranowania) w na czym polega

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Odpady o niskim poziomie radioaktywności co znaczy ochrona infrastruktury krytycznej krzyżówka oczka wodne co to jest ochrona czynna słownik ochrona ex situ. interpretacja.

Znaczenie Obszar problemowy (gosp. przestrz.) co znaczy odpady obojętne w prawie.