ochrona krajobrazowa obszar co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne O

 • Co to jest obszar górniczy Definicja której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny i prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji
 • Co to jest obszary ograniczonego użytkowania Definicja obszary ograniczonego użytkowania obszary tworzone na podstawie regulaminów o ochronie środowiska
 • Co to jest ochrona gatunków Definicja ochrona gatunków działalność związana z ochroną środowiska w celu zachowania zagrożonych gatunków fauny i flory
 • Co to jest oczka wodne Definicja oczka wodne naturalne śródpolne i śródleśne zbiorniki wodne o pow. do 1 ha, niepodlegające klasyfikacji gleboznawczej
 • Co to jest odpady medyczne Definicja wzgląd na udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w dziedzinie medycyny
 • Co to jest odpady ulegające biodegradacji Definicja odpady ulegające biodegradacji odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu albo beztlenowemu za pośrednictwem mikroorganizmów
 • Co to jest obiekt doświadczalny Definicja przedmiot doświadczalny każde miejsce albo pomieszczenie, gdzie utrzymywane są zwierzęta doświadczalne
 • Co to jest obrót substancją Definicja obrót substancją zbycie albo przekazanie substancji kontrolowanej kolejnemu podmiotowi albo osobie
 • Co to jest obszar Natura 2000 Definicja przyrody użytkowana w Polsce i równocześnie obiekt programu Europejskiej Sieci Ekologicznej - programu ochrony przyrody mającego na celu
 • Co to jest obszar specjalnej ochrony ptaków Definicja wyznaczony, odpowiednio z przepisami prawa UE, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego albo wielu gatunków, w którego
 • Co to jest obszar zagrożony Definicja wokół obszaru zapowietrzonego, podlegający ograniczeniom, zwłaszcza zakazom, nakazom i środkom kontroli, podejmowanym przy zwalczaniu
 • Co to jest ochrona ex situ Definicja zwierząt i grzybów poza miejscem ich naturalnego występowania i ochrona skał, skamieniałości i minerałów w miejscach ich przechowywania
 • Co to jest ochrona in situ Definicja zwierząt i grzybów, a również przedmiotów przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania
 • Co to jest odpady niebezpieczne Definicja racji na ich toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność, łatwopalność albo inne cechy (odpowiednio z pojęciem podaną w aneksie III do
 • Co to jest ochrona przed promieniowaniem Definicja działalność mająca na celu pomniejszenie albo wyeliminowanie negatywnych skutków promieniowania emitowanego z każdego źródła prócz
 • Co to jest obiekt jądrowy Definicja urządzenie przydzielone do wytwarzania, stosowania, przetwarzania, wzbogacania izotopowego, przechowywania, składowania materiału jądrowego
 • Co to jest obiekt małej architektury Definicja obiekty, a zwłaszcza: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury
 • Co to jest obiekt unieszkodliwiania odpadów Definicja teren przydzielony do gromadzenia albo składowania odpadów wydobywczych, zarówno w formie stałej, jak i ciekłej, albo w roztworze lub w
 • Co to jest objętość tarczowa Definicja nowotworowego albo innych tkanek, które są napromieniane w celu osiągnięcia planowanego efektu terapeutycznego
 • Co to jest obszar oddziaływania obiektu Definicja wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego opierając się na regulaminów odrębnych, wprowadzających powiązane z tym przedmiotem ograniczenia
 • Co to jest obszar przestrzeni publicznej Definicja szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów socjalnych z
 • Co to jest obszar zapowietrzony Definicja bezpośrednio wokół ogniska dolegliwości, podlegający ograniczeniom, zwłaszcza zakazom, nakazom i środkom kontroli, podejmowanym przy
 • Co to jest ocena zgodności (przewóz koleją) Definicja sprawdzanie, przed wprowadzeniem do obrotu, ciśnieniowego urządzenia transportowego, projektu albo procesu jego wytwarzania, w dziedzinie
 • Co to jest ochrona klimatu i warstwy ozonowej Definicja działalność zmierzająca do pomniejszenia emisji gazów cieplarnianych i gazów, które niekorzystnie wpływają na warstwę ozonową stratosfery
 • Co to jest ochrona lasów Definicja związana z ochroną lasów i zadrzewień, jako naturalnych przedmiotów środowiska, obejmująca między innymi działania mające na celu
 • Co to jest ochrona powietrza Definicja działalności obejmujących budowę, utrzymanie albo obsługę urządzeń przydzielonych do ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Urządzenia
 • Co to jest ochrona radiologiczna pacjenta Definicja czynności i ograniczeń zmierzających do zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące, które nie będzie nadmiernie
 • Co to jest ochrona ścisła Definicja zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody i w przebieg mechanizmów przyrodniczych na
 • Co to jest oczyszczanie ścieków Definicja na celu dostosowanie ścieków do standardów środowiskowych albo innych norm jakości. Odznacza się trzy sposoby oczyszczania: mechaniczne
 • Co to jest odnawialne źródło energii Definicja wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słoneczne, energię geotermalną fal, prądów i pływów morskich, spadku
 • Co to jest odpady obojętne Definicja ulegają jakimkolwiek ważnym przemianom fizycznym, chemicznym albo biologicznym. Odpady obojętne są nierozpuszczalne, niepalne, nie wchodzą
 • Co to jest odpady opakowaniowe Definicja opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu regulaminów o odpadach
 • Co to jest odpady poużytkowe Definicja następujących produktów: akumulatory kwasowo-ołowiowe, akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe i inne akumulatory elektryczne
 • Co to jest ochrona gleby i wód podziemnych Definicja działalność związana z ochroną środowiska, obejmująca budowę, utrzymanie i obsługę urządzeń wykorzystywanych do neutralizacji
 • Co to jest odpady przeróbcze Definicja stałej albo szlamu, które pozostają po przeróbce minerałów w drodze procesu separacji (na przykład: kruszenia, mielenia, klasyfikacji
 • Co to jest ochrona radiologiczna Definicja do narażenia ludzi i skażenia środowiska, a w razie braku możliwości zapobiegania takim sytuacjom - ograniczenie ich skutków do poziomu tak
 • Co to jest oczyszczanie biologiczne ścieków Definicja mechanizmy z wykorzystaniem mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych, wskutek których powstają ścieki oczyszczone, oddzielone znad osadu
 • Co to jest odbiorca odpadów sprowadzonych nielegalnie Definicja nielegalnie każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna, do której zostały przemieszczone nielegalnie odpady; domniemywa się
 • Co to jest )\. przestrz\. obszar problemowy (gosp Definicja region szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej albo występowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie
 • Co to jest ochrona krajobrazu i siedlisk Definicja działalności powiązane z ochroną ekosystemów i siedlisk ważnych dla utrzymania gatunków zwierząt i roślin. Obejmuje także ochronę wartości
 • Co to jest odpady o niskim poziomie radioaktywności Definicja radioaktywności podkategoria obejmująca odpady, które z racji na niską zawartość radionuklidów nie wymagają osłaniania (ekranowania) w
 • Co to jest obrót produktami rybołówstwa Definicja sprzedaż detaliczna i hurtowa, transport i magazynowanie produktów rybołówstwa na lądzie i przeładunek produktów rybołówstwa ze statku
 • Co to jest odbiorca końcowy energii Definicja odbiorca końcowy energii odbiorca dokonujący zakupu paliw albo energii na własny przeznaczenie
 • Co to jest obszar cichy w aglomeracji Definicja region cichy w aglomeracji region, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych parametrem hałasu LDWN
 • Co to jest obszar ciszy na otwartym terenie poza miastem Definicja miastem region, którego granice wyznacza właściwy organ, np. region, gdzie nie występują zakłócenia hałasem komunikacyjnym, przemysłowym
 • Co to jest ochrona częściowa Definicja roślin, zwierząt i grzybów dopuszczająca sposobność redukcji liczebności populacji i pozyskiwania osobników tych gatunków albo ich części
 • Co to jest ochrona czynna Definicja przypadku potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody albo zachowania siedlisk
 • Co to jest oczyszczalnie ścieków Definicja na celu dostosowanie jakości ścieków do standardów środowiskowych albo innych norm jakości w dziedzinie ich recyklingu i ponownego
 • Co to jest oczyszczanie mechaniczne ścieków Definicja mechanizmy fizyczne i mechaniczne, wskutek których powstają zdekantowane ścieki i osad ściekowy. Mechanizmy mechaniczne mogą być użytkowane
 • Co to jest obszar buforowy Definicja zagrożonego, podlegający ograniczeniom, zwłaszcza zakazom albo nakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt
 • Co to jest odpady komunalne Definicja gospodarstwach domowych, a również odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które z
 • Co to jest ochrona fizyczna materiałów jądrowych Definicja całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu skuteczne zabezpieczenie materiałów jądrowych przed kradzieżą
 • Co to jest ochrona infrastruktury krytycznej Definicja zespół przedsięwzięć organizacyjnych wykonywanych w celu zapewnienia funkcjonowania albo szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na
 • Co to jest odbiorca energii Definicja odbiorca energii każdego, kto otrzymuje albo pobiera paliwa albo energię opierając się na umowy z przedsiębiorstwem energetycznym
 • Co to jest obiekt budowlany Definicja z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wspólnie z instalacjami i urządzeniami, c
 • Co to jest obszar ciszy w obrębie aglomeracji Definicja region, którego granice wyznacza właściwy organ, np. region, gdzie narażenie na hałas z jakiegokolwiek źródła nie przewyższa określonej
 • Co to jest odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym Definicja elektrycznej w gospodarstwie domowym odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych albo energii elektrycznej wyłącznie w celu ich
 • Co to jest oddziaływanie na obszar Natura 2000 Definicja działania, które mogą w znaczny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk roślin i siedlisk zwierząt albo w inny sposób
 • Co to jest odpady promieniotwórcze Definicja ciekłe albo gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze albo skażone tymi substancjami, których zastosowanie jest niecelowe albo
 • Co to jest ochrona przyrody Definicja zrównoważonym użytkowaniu i odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: 1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 2) roślin
 • Co to jest obszar dorzecza Definicja składający się z jednego albo wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi i morskimi wodami
 • Co to jest ocena zgodności (prawo przewozowe) Definicja sprawdzanie, przed wprowadzeniem do obrotu, ciśnieniowego urządzenia transportowego, projektu albo procesu jego wytwarzania, w dziedzinie
 • Co to jest oddziaływanie na środowisko Definicja wpływ na środowisko wpływ na zdrowie ludzi
 • Co to jest obszar metropolitalny Definicja miasta i powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania państwie
 • Co to jest obszar cichy poza aglomeracją Definicja który nie jest narażony na wpływ hałasu komunikacyjnego, przemysłowego albo pochodzącego z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej
 • Co to jest ochrona krajobrazowa Definicja ochrona krajobrazowa zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Ochrona Krajobrazowa, Obszar Cichy Poza Aglomeracją, Obszar Metropolitalny, Oddziaływanie Na Środowisko, Ocena Zgodności (Prawo Przewozowe), Obszar Dorzecza interpretacja.

Znaczenie Ochrona Krajobrazowa, Obszar Cichy Poza Aglomeracją, Obszar w prawie.