skroplony górnicze roboty co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne G

 • Co to jest gospodarstwo Definicja przestrzenie wolne albo inne miejsca, gdzie przebywają zwierzęta gospodarskie, a w razie zwierząt akwakultury - obiekty budowlane albo inne
 • Co to jest grunty zdegradowane Definicja rolnicza albo leśna wartość użytkowa zmalała, zwłaszcza wskutek pogorszenia się warunków przyrodniczych lub w wyniku zmian środowiska i
 • Co to jest gleby pochodzenia organicznego Definicja wytworzone za pośrednictwem materii organicznej, w uwarunkowaniach nadmiernego uwilgotnienia, gleby torfowe i murszowe
 • Co to jest geologiczna robota Definicja prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi, w tym realizowanych przy zastosowaniu materiałów wybuchowych, i
 • Co to jest grunty leśne Definicja lasy w regulaminach o lasach; 2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej; 3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych
 • Co to jest gleby pochodzenia mineralnego Definicja gleby pochodzenia mineralnego inne gleby niż gleby pochodzenia organicznego
 • Co to jest granica wód słodkich Definicja wodnym, gdzie w trakcie odpływu i w momencie niskiego przepływu wody słodkiej, występuje wyraźny przyrost zasolenia wynikający z obecności
 • Co to jest gospodarka łowiecka Definicja gospodarka łowiecka działalność w dziedzinie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny
 • Co to jest gazociąg bezpośredni Definicja został zbudowany w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem mechanizmu gazowego
 • Co to jest geologiczna praca Definicja wykonywanie badań w celu określenia budowy geologicznej państwie, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód
 • Co to jest gatunki chronione Definicja ochroną w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, b) gatunki ptaków wędrownych
 • Co to jest gazociąg międzysystemowy Definicja przesyłowy przebiegający poprzez granicę krajów członkowskich UE albo krajów członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA
 • Co to jest grunty rolne Definicja gruntów jako użytki rolne; 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 3) pod
 • Co to jest grunty zdewastowane Definicja utraciły kompletnie wartość użytkową wskutek pogorszenia się warunków przyrodniczych lub w wyniku zmian środowiska i działalności
 • Co to jest grunty pokryte wodami powierzchniowymi Definicja grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu, a również grunty
 • Co to jest gatunek Definicja biologicznym, jak i każda niższa od gatunku biologicznego jednostka systematyczna, populacja, a również mieszańce tego gatunku w pierwszym
 • Co to jest gazy cieplarniane Definicja atmosfery ziemskiej wywołujące sukces cieplarniany, jest to podwyższenie temp. powierzchni Ziemi. Zalicza się do nich: parę wodną (H2O
 • Co to jest gazy odlotowe Definicja komina albo urządzeń obniżających emisje do powietrza, zawierające lotne związki organiczne albo inne substancje zanieczyszczające
 • Co to jest gospodarka leśna Definicja dziedzinie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną
 • Co to jest gospodarka leśna trwale zrównoważona Definicja działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich zastosowania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa
 • Co to jest gospodarowanie odpadami Definicja transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym także nadzór nad takimi działaniami i nad miejscami unieszkodliwiania odpadów
 • Co to jest górnicze roboty Definicja górnicze roboty wykonywanie, zabezpieczanie albo likwidowanie wyrobisk górniczych przez wzgląd na działalnością regulowaną ustawą
 • Co to jest gaz skroplony (LPG) Definicja gaz skroplony (LPG) biopaliwa ciekłe, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r., o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Gaz Skroplony (Lpg), Górnicze Roboty, Gospodarowanie Odpadami, Gospodarka Leśna Trwale Zrównoważona, Gospodarka Leśna, Gazy Odlotowe, Gazy Cieplarniane interpretacja.

Znaczenie Gaz Skroplony (Lpg), Górnicze Roboty, Gospodarowanie w prawie.