encyklopedia gatunki co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne G

 • Co to jest Leśne Grunty Definicja lasy w regulaminach o lasach; 2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej; 3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych
 • Co to jest Zdegradowane Grunty Definicja rolnicza albo leśna wartość użytkowa zmalała, zwłaszcza wskutek pogorszenia się warunków przyrodniczych lub w wyniku zmian środowiska i
 • Co to jest Odlotowe Gazy Definicja komina albo urządzeń obniżających emisje do powietrza, zawierające lotne związki organiczne albo inne substancje zanieczyszczające
 • Co to jest Rolne Grunty Definicja gruntów jako użytki rolne; 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 3) pod
 • Co to jest Praca Geologiczna Definicja wykonywanie badań w celu określenia budowy geologicznej państwie, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód
 • Co to jest Cieplarniane Gazy Definicja atmosfery ziemskiej wywołujące sukces cieplarniany, jest to podwyższenie temp. powierzchni Ziemi. Zalicza się do nich: parę wodną (H2O
 • Co to jest grunty pokryte wodami powierzchniowymi Definicja grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu, a również grunty
 • Co to jest Gospodarstwo Definicja przestrzenie wolne albo inne miejsca, gdzie przebywają zwierzęta gospodarskie, a w razie zwierząt akwakultury - obiekty budowlane albo inne
 • Co to jest Organicznego Pochodzenia Gleby Definicja wytworzone za pośrednictwem materii organicznej, w uwarunkowaniach nadmiernego uwilgotnienia, gleby torfowe i murszowe
 • Co to jest Łowiecka Gospodarka Definicja gospodarka łowiecka działalność w dziedzinie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny
 • Co to jest Bezpośredni Gazociąg Definicja został zbudowany w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem mechanizmu gazowego
 • Co to jest Słodkich Wód Granica Definicja wodnym, gdzie w trakcie odpływu i w momencie niskiego przepływu wody słodkiej, występuje wyraźny przyrost zasolenia wynikający z obecności
 • Co to jest Roboty Górnicze Definicja górnicze roboty wykonywanie, zabezpieczanie albo likwidowanie wyrobisk górniczych przez wzgląd na działalnością regulowaną ustawą
 • Co to jest Mineralnego Pochodzenia Gleby Definicja gleby pochodzenia mineralnego inne gleby niż gleby pochodzenia organicznego
 • Co to jest Zdewastowane Grunty Definicja utraciły kompletnie wartość użytkową wskutek pogorszenia się warunków przyrodniczych lub w wyniku zmian środowiska i działalności
 • Co to jest gospodarka leśna trwale zrównoważona Definicja działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich zastosowania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa
 • Co to jest Gatunek Definicja biologicznym, jak i każda niższa od gatunku biologicznego jednostka systematyczna, populacja, a również mieszańce tego gatunku w pierwszym
 • Co to jest Leśna Gospodarka Definicja dziedzinie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną
 • Co to jest Odpadami Gospodarowanie Definicja transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym także nadzór nad takimi działaniami i nad miejscami unieszkodliwiania odpadów
 • Co to jest Lpg Skroplony Gaz Definicja gaz skroplony (LPG) biopaliwa ciekłe, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r., o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • Co to jest Międzysystemowy Gazociąg Definicja przesyłowy przebiegający poprzez granicę krajów członkowskich UE albo krajów członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA
 • Co to jest Robota Geologiczna Definicja prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi, w tym realizowanych przy zastosowaniu materiałów wybuchowych, i
 • Co to jest Chronione Gatunki Definicja ochroną w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, b) gatunki ptaków wędrownych

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo PRZYKŁADY Gatunki Chronione, Geologiczna Robota, Gazociąg Międzysystemowy, Gaz Skroplony (Lpg), Gospodarowanie Odpadami, Gospodarka Leśna, Gatunek, Gospodarka Leśna interpretacja.

Znaczenie Encyklopedia Gatunki Chronione, Geologiczna Robota, Gazociąg w prawie.