standardy gosp przestrz co to znaczy

Słownik prawa, definicje prawne S

 • Co to jest sieć kanalizacyjna Definicja rurociągów, przewodów i pomp do odprowadzania ścieków z miejsc ich powstawania do oczyszczalni ścieków albo do miejsc, skąd są
 • Co to jest silnie zmieniona jednolita część wód powierzchniowych Definicja powierzchniowych jednolita część wód powierzchniowych, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony wskutek działalności człowieka
 • Co to jest składowanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego Definicja albo wypalonego paliwa jądrowego złożenie odpadów promieniotwórczych albo wypalonego paliwa jądrowego w obiekcie do tego przydzielonym bez
 • Co to jest statek rybacki Definicja statek rybacki statek zaopatrzony albo używany handlowo do łowienia ryb albo innych żyjących w morzu organizmów
 • Co to jest staw osadowy Definicja inżynieryjny przydzielony do składowania odpadów drobnoziarnistych, zwykle odpadów przeróbczych, wraz ze zmieniającą się ilością wody
 • Co to jest substancje istniejące Definicja substancje istniejące substancje umieszczone na liście substancji chemicznych występujących w produkcji albo w obrocie
 • Co to jest sieć dystrybucyjna Definicja średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich lub sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i
 • Co to jest siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów Definicja albo siedlisko grzybów region występowania roślin, zwierząt albo grzybów pośrodku całego życia albo dowolnym stadium ich rozwoju
 • Co to jest składowiska Definicja miejsca ostatecznego składowania odpadów, kontrolowane albo nie kontrolowane pod względem różnych wymagań sanitarnych, ochrony środowiska
 • Co to jest sztuczna jednolita część wód powierzchniowych Definicja sztuczna jednolita część wód powierzchniowych jednolita część wód powierzchniowych powstała wskutek działalności człowieka
 • Co to jest składowanie podziemne Definicja magazynowanie albo końcowe składowanie odpadów niebezpiecznych pod ziemią, w miejscach spełniających określone kryteria geologiczne i
 • Co to jest śródlądowe wody powierzchniowe Definicja wszystkie słodkie wody powierzchniowe, stojące i płynące, znajdujące się w regionie jednego albo większej liczby krajów członkowskich
 • Co to jest sprzedawca energii z urzędu Definicja przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi albo energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe
 • Co to jest stan klęski żywiołowej Definicja wprowadzony dla zapobiegania skutkom katastrof naturalnych albo awarii technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej i w celu ich
 • Co to jest standardowy profil zużycia energii Definicja zestaw danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby poprzez grupę odbiorców końcowych: a
 • Co to jest standardy jakości środowiska Definicja dopuszczalne substancji albo energii, które muszą być osiągnięte w ustalonym czasie poprzez środowisko jako całość albo jego poszczególne
 • Co to jest substancja aktywna Definicja mikroorganizm, łącznie z wirusami, o działaniu ogólnym albo specyficznym na organizmy szkodliwe albo rośliny lub części roślin, albo
 • Co to jest ścieki komunalne Definicja mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi lub wodami opadowymi albo roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do
 • Co to jest stacja kwarantanny Definicja stacja kwarantanny odrębny przedmiot budowlany czasowego pobytu zwierząt, gdzie prowadzi się kwarantannę
 • Co to jest subsydiowanie skrośne Definicja wydatków jednego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej albo wydatków dotyczących jednej ekipy odbiorców przychodami pochodzącymi z
 • Co to jest system gazowy albo elektroenergetyczny Definicja elektroenergetyczny sieci gazowe lub sieci elektroenergetyczne i przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią
 • Co to jest atomowe)\. system zarządzania jakością (praw Definicja atomowe) zespół systematycznie planowanych i realizowanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia, Iż dana struktura, układ
 • Co to jest ścieki Definicja a) wody zużyte, zwłaszcza na cele bytowe albo gospodarcze, b) ciekłe odchody zwierzęce, niezależnie od gnojówki i gnojowicy
 • Co to jest środki niebezpieczne Definicja preparaty chemiczne zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 albo 2, mutagenne kategorii 1 albo 2
 • Co to jest środki strzałowe Definicja środki strzałowe materiały wybuchowe przydzielone do użytku cywilnego
 • Co to jest specjalistyczne jednostki dozoru technicznego Definicja specjalistyczne jednostki dozoru technicznego Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny
 • Co to jest siedlisko przyrodnicze Definicja albo wodny, naturalny, półnaturalny albo antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne
 • Co to jest ścieki bytowe Definicja mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, powstające wskutek ludzkiego metabolizmu albo funkcjonowania gospodarstw
 • Co to jest świadectwo zdrowia Definicja weterynaryjne w rozumieniu regulaminów o weterynaryjnej kontroli granicznej i dokument wydany poprzez urzędowego lekarza weterynarii
 • Co to jest sieć przesyłowa Definicja ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich lub sieć elektroenergetyczna najwyższych albo wysokich napięć, za których
 • Co to jest skażenie promieniotwórcze Definicja elementów, pomieszczeń, środowiska albo osób poprzez niepożądaną obecność substancji promieniotwórczych, nie mniej jednak w szczególnym
 • Co to jest sprężony gaz ziemny (CNG) Definicja sprężonych gazów węglowodorowych, raczej metanu C1, użytkowana w pojazdach zaopatrzonych w silniki przystosowane do spalania tego paliwa
 • Co to jest strzępiarka Definicja strzępiarka instalacja wykorzystywana do rozdrabniania odpadów stworzonych w czasie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Co to jest substancja Definicja związki, występujące w stanie naturalnym albo wytworzone, w tym także wszelakie zanieczyszczenia powstające w zastosowanym procesie
 • Co to jest surowiec mineralny lub minerał Definicja naturalnie występujące w skorupie ziemi złoże substancji pochodzenia organicznego albo nieorganicznego, takich jak surowce energetyczne
 • Co to jest substancja chemiczna Definicja chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie albo zostają uzyskane dzięki procesu produkcyjnego, ze wszystkimi
 • Co to jest siedliskowy typ lasu Definicja siedliskowy typ lasu jednostka klasyfikacji siedlisk leśnych, użytkowana w planie urządzenia lasu
 • Co to jest składowiska specjalnie zabezpieczone Definicja przechowywanie niebezpiecznych odpadów w taki sposób, by były one skutecznie zabezpieczone przed rozproszeniem w środowisku albo
 • Co to jest stado Definicja gatunku przebywające na terenie tego samego gospodarstwa i mające ten sam status epizootyczny, nie mniej jednak w razie drobiu to są
 • Co to jest substancji wykorzystywanie Definicja substancji stosowanie również ich gromadzenie
 • Co to jest strategiczna mapa hałasu Definicja przygotowana do celów całościowej oceny narażenia na hałas z różnych źródeł na danym obszarze lub do celów sporządzania ogólnych prognoz
 • Co to jest środek transportu Definicja pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, samolotów, ładownie statków albo kontenery przydzielone do transportowania drogą lądową, morską
 • Co to jest sieci paliwowe Definicja współpracujące ze sobą, wykorzystywane do przesyłania albo dystrybucji paliw albo energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego
 • Co to jest sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) Definicja kolektorowych i ekspedycyjnych) gazociąg albo sieć gazociągów używane do transportu gazu ziemnego z miejsca jego wydobycia do zakładu
 • Co to jest spalanie Definicja unieszkodliwiania odpadów, w trakcie którego chemicznie związana energia spalanej materii przemieniana jest w energię cieplną. Związki
 • Co to jest spalarnia odpadów Definicja część przydzielone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem albo bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje
 • Co to jest specjalny obszar ochrony siedlisk Definicja region wyznaczony, odpowiednio z przepisami prawa UE, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych albo populacji zagrożonych wyginięciem
 • Co to jest sporządzanie mapy hałasu Definicja w kategoriach parametru hałasu, danych dotyczących aktualnej albo przewidywanej sytuacji w dziedzinie hałasu, ze wskazaniem przypadków
 • Co to jest stacja demontażu pojazdu Definicja kierujący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności: a) usuwanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów i
 • Co to jest statek Definicja środowisku morskim, w tym także wodoloty, poduszkowce, statki podwodne i zamocowane i pływające platformy wiertnicze
 • Co to jest statek sportowy Definicja statek sportowy statek bezwzględnie na napęd, używany w celach sportowych albo rekreacyjnych
 • Co to jest substancja niebezpieczna Definicja mieszanina substancji, które z racji na własne właściwości chemiczne, biologiczne albo promieniotwórcze mogą, w przypadku nieprawidłowego
 • Co to jest substancji poziom w powietrzu Definicja substancji w powietrzu odnosząc się do ustalonego czasu albo opad takiej substancji odnosząc się do ustalonego czasu i powierzchni, nie
 • Co to jest sytuacja kryzysowa Definicja następstwem zagrożenia i prowadząca z powodu do zerwania albo znacznego naruszenia więzów socjalnych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu
 • Co to jest szkody w środowisku naturalnym Definicja niekorzystna, mierzalna zmiana stanu albo funkcji przedmiotów przyrodniczych, oceniona w relacji do stanu początkowego, która została
 • Co to jest środki ochrony roślin Definicja aktywne albo preparaty zawierające jedną albo więcej substancji aktywnych, w formie dostarczonej użytkownikowi, przydzielone do: a) ochrony
 • Co to jest śródlądowe drogi wodne Definicja powierzchniowe, na których, z uwagi na warunki hydrologiczne i istniejące urządzenia wodne, możliwy jest przewóz osób i towarów statkami
 • Co to jest standardy emisyjne Definicja standardy emisyjne dopuszczalne wielkości emisji
 • Co to jest składowisko odpadów Definicja składowisko odpadów przedmiot budowlany przydzielony do składowania odpadów
 • Co to jest substancja promieniotwórcza Definicja zawierająca jeden albo więcej izotopów promieniotwórczych o takiej aktywności albo stężeniu promieniotwórczym, które nie mogą być pominięte
 • Co to jest starosta Definicja starosta również prezydent miasta na prawach powiatu
 • Co to jest składowisko podziemne Definicja podziemne wyrobisko górnicze, gdzie odpady są unieszkodliwiane poprzez ich składowanie, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych
 • Co to jest ścieki przemysłowe Definicja ściekami bytowymi lub wodami opadowymi albo roztopowymi, powstałe przez wzgląd na prowadzoną poprzez zakład działalnością handlową
 • Co to jest atomowe)\. szkoda dla zdrowia człowieka (praw Definicja atomowe) oszacowane ryzyko skrócenia długości i pogorszenia jakości życia ludzi w następstwie narażenia na promieniowanie jonizujące
 • Co to jest stacje zlewne Definicja zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej albo przy oczyszczalniach ścieków wykorzystywane do przyjmowania nieczystości ciekłych
 • Co to jest surowce rolnicze Definicja surowce rolnicze rośliny uprawiane na użytkach rolnych albo na części tych użytków, przydzielone do wytwarzania biokomponentów
 • Co to jest środowisko przyrodnicze Definicja wspólnie z tworami przyrody nieożywionej i naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami
 • Co to jest )\. przestrz\. standardy (gosp Definicja zakresy wymogów dotyczących opracowań i dokumentów planistycznych i zasady stosowania w nich parametrów dotyczących zagospodarowania

Definicje z prawa, informacje podatkowe

Terminy i pojęcia związane z prawem polskim, zagranicznym. Definicje prawne, reguły sądowe, orzeczenia, zasady od siędziego.

Prawo Standardy (Gosp. Przestrz.), Środowisko Przyrodnicze, Surowce Rolnicze, Stacje Zlewne, Szkoda Dla Zdrowia Człowieka (Praw. Atomowe), Ścieki Przemysłowe interpretacja.

Znaczenie Standardy (Gosp. Przestrz.), Środowisko Przyrodnicze w prawie.