energia elektryczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja energia elektryczna z kogeneracji

Co to jest energia elektryczna z kogeneracji
energia elektryczna produkowana w kogeneracji i obliczona jako:
a) całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną albo mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, przynajmniej równą sprawności granicznej:
– 75 % dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, ogniwo paliwowe, lub
– 80 % dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, lub
b) iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji wytworzonego ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną albo mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż sprawności graniczne [o których mowa w punkcie a]; współczynnik ten jest obliczany opierając się na pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedziału czasowego, i ustala relacja energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji;

Czym jest energia elektryczna z znaczenie w Słownik prawo E .