budowla co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Budowla

Co to jest budowla
każdy przedmiot budowlany nie będący budynkiem
albo przedmiotem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale powiązane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe albo urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a również części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) i fundamenty
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
elementów składających się na całość użytkową;

Czym jest budowla znaczenie w Słownik prawo B .