powinna zawierać instrukcja co to znaczy

Czy przydatne?

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Definicja z ang. What should a Fire Safety Manual?, z niem. Was sollte ein Feuer-Sicherheitshandbuch?.

Co to jest: Wytyczne określające, jakie konieczne przedmioty zawierać musi dyrektywa, zawarte są w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138). Odpowiednio z tym przepisem, w dyrektyw powinny zostać określone warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu (warunki te określane są z reguły w dokumentacji budowlanej obiektu), metody użytkowania, prowadzonych w nim mechanizmów technologicznych i ich warunków technicznych – w tym zagrożenia wybuchem, metody poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym użytkowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, metody postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, metody wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (jeśli takie prace są przewidywane), metody praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi (ćwiczeń ewakuacyjnych) i metody zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej dyrektyw i z przepisami przeciwpożarowymi

Czym jest Co powinna zawierać znaczenie w Definicje w miejscu pracy .