akcja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Akcja

Definicja Akcja: dokument wystawiany posiadaczowi części kapitału firmy akcyjnej. Potwierdza jego prawa jako udziałowca, uprawnia do otrzymania dywidendy, a również daje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i bierne prawo wyborcze do organów firmy. Pieniądze firmy bywa rozpisany na sporo podmiotów, dlatego podzielony jest na równe części - a., które mogą być wprowadzone na giełdę papierów wartościowych, gdzie ich kurs uzależniony jest od rynkowej gry popytu i podaży. A. imienne przypisane są do konkretnego właściciela, awłasność a. na okaziciela ustalona jest poprzez aktualnego ich posiadacza. Z racji na nierówność uprawnień odznacza się a. zwyczajne i uprzywilejowane. A. uprzywilejowane dają prawo do: wyższej dywidendy, uprzywilejowanego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, niezwykłych uprawnień przy podziale majątku firmy w sytuacji jej likwidacji. Na giełdzie notuje się również a., których posiadacz nie ma prawa do dywidendy. A. mogą być notowane na giełdzie w systemie jednolitego kursu dnia albo w systemie notowań ciągłych. Aktualnie a. występują przeważnie w tak zwany formie zdematerializowanej, a więc jako zapis w komputerze. A. tradycyjna (papierowa) złożona jest z płaszcza - a. właściwej, na którym określone jest prawo do części majątku firmy, z arkusza zawierającego 10-20 kuponów służącego do inkasowania dywidend i talonu uprawniającego do otrzymania nowego arkusza kuponowego. Ze względów bezpieczeństwa forma a. papierowych jest coraz rzadziej użytkowana

Czym jest akcja znaczenie w Słownik A .