właściciel zakładu może co to znaczy

Czy przydatne?

Czy właściciel zakładu może wydać wewnętrzne przepisy, które prawo powiadomienia o pożarze straży pożarnej uzależniają od wcześniejszej zgody np. szefa ochrony obiektu?

Definicja z ang. Is the owner of the establishment may issue internal rules that the right of notification of the fire firefighters addicted to prior authorization, eg. The security chief object?, z niem. Ist der Eigentümer des Betriebs kann interne Vorschriften, die das Recht der Bekanntgabe der Feuerbrandbekämpfung von einer vorherigen Genehmigung, z. B. der Sicherheitschef Objekt süchtig ausstellen?.

Co to jest: Nie może wydawać takich regulaminów, bo odpowiednio z zapisem art. 9 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002r. nr 147, poz. 1229 ze zm.) w razie zauważenia pożaru albo innego zagrożenia, niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie jednostki ochrony przeciwpożarowej albo policji jest obowiązkiem każdego, kto to zagrożenie zauważył, czyli i pracownika zakładu pracy. 

Czym jest Czy właściciel zakładu może znaczenie w Definicje w miejscu pracy .