rada mintrów co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ministrów Rada

Definicja Rada Ministrów: drugi w okolicy Prezydenta RP organ państwa w dziedzinie władzy wykonawczej, wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie i kompetencyjnie. RM prowadzi politykę wewn. i zagraniczną, kieruje całością adm. rządowej, a również decyduje we wszystkich kwestiach, których konstytucja i ustawy nie zastrzegają dla Prezydenta RP, samorządu albo innego organu adm. krajów. W skład RM wchodzą: Prezes RM ( premier), wiceprezesi (wicepremierzy), ministrowie, ministrowie "bez teki" i przewodniczący komitetów (na przykład Komitetu Badań Naukowych, Komitetu Integracji Europejskiej). Odpowiednio z Konstytucją RP rząd ma prawo inicjatywy ustawodawczej, zapewnia wykonanie ustaw i opierając się na udzielonych upoważnień wydaje rozporządzenia, sporządza projekt budżetu w kraju i zapewnia jego wykonanie, sprawuje ogólne kierownictwo w zakresie polityki zagranicznej, a również zawiera i wypowiada umowy międzynarodowe, zapewnia wewn. i zewn. bezpieczeństwo państwa, kieruje, koordynuje i kontroluje pracę wszystkich innych organów adm. rządowej. Skład RM proponuje premier przy współdziałaniu prez. i Sejmu. Za własną działalność RM ponosi odpowiedzialność przed Sejmem, a poszczególni ministrowie i premier przed Trybunałem Stanu. Zobacz także: administracja i administracja publiczna

Czym jest Rada Ministrów znaczenie w Słownik R .