podmiot polityki co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityki Podmiot

Definicja Podmiot Polityki: uczestnik życia polit., który podejmuje działania zmierzające do realizacji potrzeb, wartości
i interesów poprzez sprawowanie bądź współsprawowanie władzy politycznej albo poprzez wpływ na podejmowanie decyzji politycznych. Wpływ ten może mieć charakter formalny - zgodny z obowiązującymi w danym kraju przepisami albo nieformalny - pozostający poza przyjętymi regulacjami (na przykład działalność nielegalnej partii politycznej). Pośród p.p. odznacza się: p. ostateczne - wszelakie ekipy społ. zespolone wspólnotą interesów i dążeń (na przykład naród, klasy, warstwy, ekipy narodowościowe, demograficzne (na przykład mężczyzni, kobiety), wspólnoty lokalne. Są one kluczowym źródłem polityki; 2. p. bezpośrednie - instytucje i organizacje polit. Zajmują się działalnością organizatorską i polityczną, uczestniczą w rządzeniu i sprawowaniu władzy, realizują interesy i polit. dążenia ogromnych grup społ., na przykład partie polityczne, związki zawodowe, administracja publiczna, ekipy interesu, ekipy rządzące itp

Czym jest podmiot polityki znaczenie w Słownik P .