parlament co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Parlament

Definicja Parlament: naczelny przedstawicielski organ państwowy w dziedzinie władzy ustawodawczej wyłoniony w drodze wyborów. P. ukształtował się w Anglii w XII w. W 2. poł. XIV w. doszło do podziału na Izbę Lordów i Izbę Gmin; w XVIII w. p. angielski uzyskując przewagę nad władzą wykonawczą, zapoczątkował mechanizm parlamentarno-gabinetowy. Zebrania stanowe o podobnym charakterze powstały w średniow. również w innych krajach euro. Do najstarszych należą na przykład Stany Generalne we Francji (XIV w.), sejm w Polsce (XV w.). Od XIX w. organ ten stał się organizacją powszechną, pojawił się na innych kontynentach. W 2. poł. XX w. zauważalne jest ograniczenie władzy ustawodawczej na rzecz wykonawczej. W krajach autorytarnych ( autorytaryzm) p. jest normalnie zdominowany poprzez rzadzącą partię. Z racji na strukturę wewn. odznacza się p. 1-izbowy (tak zwany unikameralny), na przykład w Danii, Grecji, Szwecji, Portugalii, Finlandii i 2-izbowy (tak zwany bikameralny) na przykład w Polsce, Hiszpanii, Francji, Austrii, Holandii. W 2-izbowym p. izba niższa wyłaniana jest w wyborach powszechnych i bezpośrednich, a izba wyższa formowana na podst.: wyboru pośredniego przez kolegia elektorskie (na przykład we Francji), nominowania (na przykład Izba Lordów w W. Brytanii) i powszechnych i bezpośrednich wyborów (na przykład w Polsce, Czechach, Japonii, USA). W niektórych państwach (na przykład w Irlandii, Indiach) użytkowana jest sposób mieszana, część składu izby wybierana jest poprzez kolegia elektorskie, pozostali są nominowani między innymi poprzez premiera czy prezydenta. W Niemczech w skład Bundesratu wchodzą osoby delegowane poprzez rządy krajowe. Z racji na zakres kompetencji izby wyższej odznacza się 2-izbowość symetryczną, gdy obie izby mają zbliżony zakres kompetencji (na przykład w stanach zjednoczonych ameryki, Belgii, Niemczech) i asymetryczną - władza ustawodawcza naprawdę spoczywa w izbie niższej (na przykład we Francji, W. Brytanii, Włoszech). P. powołuje także własne organy wewn., należą do nich: jednoosobowe organy kierownicze (na przykład Marszałek Sejmu RP, spiker Izby Reprezentantów w stanach zjednoczonych ameryki) i kolegialne (na przykład Prezydium Sejmu); organami pomocniczymi p. są komisje ( komisja sejmowa). P. spełnia sporo funkcji: 1. ustrojodawczą - ustala zasady ustrojowe państwa zawarte w konstytucji; 2. ustawodawczą - uchwala ustawy na podst. konstytucji; 3. kreacyjną - uczestniczy w powoływaniu rządu albo decyduje bądź współdecyduje o wyborze głowy państwa; 4. kontrolną - wobec rządu dzięki na przykład interpelacji poselskich, wniosku o wotum nieufności. Zobacz także: Sejm, Senat

Czym jest parlament znaczenie w Słownik P .