ekorozwój co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekorozwój

Definicja Ekorozwój: postęp nie zagrażający środowisku naturalnemu, harmonijne włączanie człowieka w świat przyrody; proekologiczne działania i próba powstania ładu ekologicznego. W 1973 ONZ powołała wyspecjalizowaną organizację Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych (UNEP), która zajęła się upowszechnianiem nowoczesnych technologii ochrony środowiska, inicjowaniem regionalnych konf. i organizowaniem międzynar. mechanizmu informacji. W 1987 raport świat. Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju przedstawił założenia "nowej polityki zrównoważonego harmonijnego wzrostu" (sustainable development), która bazować miała na uwzględnianiu interesów i sytuacji państw zamożnych i biednych, żeby te drugie mogły także spełnić obowiązki ekol. rozwoju. Wspólnota Europejska swą politykę ekol. realizuje w następnych programach, na przykład Piąty Program Działania z 1993 "O trwały
i nieszkodliwy dla środowiska postęp". Jednak skuteczność przeciwdziałania na przykład powstawaniu dziury ozonowej czy efektowi cieplarnianemu jest dalekie od doskonałości. Trudno także przychodzi realizacja postanowień w skali całego świata, na przykład zawartych w Deklaracji Szczytu w Rio de Janeiro, Agendzie 21 i w wielu uchwalonych tam konwencji. Zobacz także: ekologia, ekosystem, Greenpeace, Zieloni

Czym jest ekorozwój znaczenie w Słownik E .