dopuszczalne wartości emji co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Emisji Wartości Dopuszczalne

Co to jest dopuszczalne wartości emisji
masa, wyrażona w kategoriach niektórych specjalnych parametrów, stężenia i/albo poziomu emisji, których nie można przekroczyć w okresie jednego albo kilku okresów. Dopuszczalne wartości emisji można również ustanawiać odnosząc się do niektórych grup, rodzin albo kategorii substancji, zwłaszcza odnosząc się do substancji wymienionych w załączniku III. Dopuszczalne wartości emisji odnosząc się do substancji stosuje się zwykle w punkcie, gdzie ma miejsce emisja z instalacji, a przy określaniu wartości emisji nie uwzględnia się rozcieńczenia zanieczyszczeń. Odnosząc się do pośrednich uwolnień do środowiska wodnego przy określaniu dopuszczalnej wartości emisji danej instalacji, można uwzględnić wpływ stacji uzdatniania wody, pod warunkiem, Iż zagwarantowano równoważny poziom ochrony środowiska naturalnego jako całości, za wyjątkiem, Iż nie prowadzi to do wyższych poziomów zanieczyszczenia w środowisku, bez uszczerbku dla dyrektywy 76/464/EWG albo jej instrukcji wykonawczych

Czym jest dopuszczalne wartości emisji znaczenie w Słownik prawo D .