wotum zaufania co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Zaufania Wotum

Definicja Wotum Zaufania: organizacja uzupełniająca wotum nieufności, polegająca na stawianiu poprzez przychodnia wniosku domagającego się od parlamentu potwierdzenia, Iż rząd ma zaufanie parlamentu; to jest rodzaj testu poparcia dla rządu wyrażony poprzez parlament. W przekonaniu postanowień Konstytucji RP Prezes Porady Ministrów ( premier), w terminie 14 dni od daty powołania poprzez Prezydenta RP, przedstawia Sejmowi program działania rządu ( expos) z wnioskiem o udzielenie w.z., Sejm uchwala w.z. bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli rządowi nie zostanie udzielone w.z., Sejm pośrodku następnych 14 dni wybiera premiera i proponowanych poprzez niego członków Porady Ministrów (RM) wg takich samych reguł głosowania. Prezydent RP powołuje tak wybrany rząd i odbiera przysięgę od jego członków. Jednak gdyby w takim trybie RM nie została powołana, Prezydent w terminie 14 dni powołuje Prezesa RM i na jego wniosek członków RM. Sejm pośrodku kolejnych 14 dni udziela jej w.z. tym wspólnie większością głosów. W przypadku nieudzielenia w takim trybie rządowi w.z., Prezydent RP skraca kadencję Sejmu
i zarządza nowe wybory. Ponadto, w przekonaniu Konstytucji RP, premier może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie rządowi w.z., które następuje większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Premier korzysta z tej instytucji wtedy, kiedy zamierza prowadzić dość kontrowersyjną politykę i chce się zorientować, czy zostanie mu udzielone wystarczające poparcie w parlamencie

Czym jest wotum zaufania znaczenie w Słownik W .