wielkiej brytanii system co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wielkiej Brytanii system polityczny

Definicja Wielkiej Brytanii System Polityczny: dziedziczna monarchia konstyt. o systemie parlamentarno-gabinetowym, unitarne kraj. W. Brytania nie ma konstytucji pisanej; podstawy ustroju
i funkcjonowania władz krajów. określają 3 rodzaje norm: 1. normy prawa pisanego przyjęte poprzez parlament (najstarszą z nich jest Ogromna Karta Wolności
z 1215); 2. prawo precedensowe (tak zwany normy case law), to są orzeczenia sądowe, które regulują ważne problemy z zakresu prawa konstytucyjnego; 3. konst. zwyczaje i konwenanse. Funkcję głowy państwa pełni dziedziczny monarcha, będący także głową Kościoła anglikańskiego i Kościoła prezbiteriańskiego w Szkocji i niektórych krajów wchodzących w skład Wspólnoty Narodów. Władca oficjalnie jest szefem władzy wykonawczej, do niego także należy zwoływanie
i rozwiązywanie parlamentu, powoływanie i dymisjonowanie ministrów, zawieranie i ratyfikowanie umów międzynar., prawo łaski, wypowiadanie wojny, jest również najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. W praktyce jednak wszystkie te zadania wykonuje monarcha na wniosek rządu, który podejmuje decyzje, a głowa państwa musi je zatwierdzić. Władza ustawodawcza należy do króla i 2-izbowego parlamentu, składającego się z Izby Gmin i Izby Lordów. Projekty ustaw mogą być wnoszone do każdej izby, w praktyce wszystkie główne inicjatywy rozpatrywane są na początku w Izbie Gmin. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje wyłącznie członkom parlamentu. Władzę wykonawczą sprawuje 100-osobowy rząd, w skład którego wchodzi premier, ministrowie i ministrowie niższej rangi. Premierem jest lider większości w parlamencie. Fundamentalną częścią władzy wykonawczej jest przychodnia złożony z premiera i min. (łącznie około 20 osób) mianowanych poprzez króla na wniosek premiera. Przychodnia podejmuje wszystkie główne decyzje w kwestiach krajów. Członkowie gabinetu ponoszą odpowiedzialność polit. przed Izbą Gmin za naruszenie prawa w drodze procedury impeachment. Premier może w dowolnym czasie zaproponować głowie państwa rozwiązanie Izby Gmin i w ten sposób doprowadzić do przeprowadzenia wyborów w wypadku w najwyższym stopniu korzystnej dla swojej partii. Wymiar sprawiedliwości należy do sądów, naczelnym organem sądownictwa jest Sąd Najwyższy; organizacją rewizyjną jest Izba Lordów, która działa jako Najwyższy Sąd Apelacyjny, orzeka on ponadto o zasadności impeachmentu. W W. Brytanii ukształtował się mechanizm dwupartyjny ( mechanizm partyjny); kluczową rolę odgrywają Partia Konserwatywna i Partia Pracy; reprezentację w parlamencie ma także Partia Liberalno-Demokratyczna. Podział terytorialno-adm. W. Brytanii jest zróżnicowany. Anglia
i Walia dzielą się na hrabstwa, Szkocja dzieli się na obwody, a Płn. Irlandia na okręgi. W każdej z tych jednostek adm. ludność wybiera radę na 4-letnią kadencję, nie ma organów wykonawczych

Czym jest Wielkiej Brytanii system znaczenie w Słownik W .