prokurator generalny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Generalny Prokurator

Definicja Prokurator Generalny: naczelny organ prokuratury, kieruje jej działalnością, wydaje w tym zakresie zarządzenia, wytyczne i polecenia. Funkcje PG sprawuje min. sprawiedliwości. Na wniosek PG Prezes Porady Ministrów powołuje i odwołuje I zastępcę i zastępców PG.
Z urzędu jednym z zastępców PG jest Naczelny Prokurator Wojskowy. Do zadań PG należy między innymi: podejmowanie wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem prokuratury, koordynowanie działalności w ściganiu przestępstw, zgłaszanie Sądowi Najwyższemu wniosków w kwestii nadzoru nad orzecznictwem sądów powszechnych i specjalnych. PG może kierować do Trybunału Konstytucyjnego postulaty
o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z konstytucją albo ustawą. PG przedstawia także Prezydentowi RP wnioski dot. ułaskawienia osób skazanych poprzez sądy

Czym jest Prokurator Generalny znaczenie w Słownik P .