prawo informacji co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Informacji Do Prawo

Definicja Prawo Do Informacji: jedno z fundamentalnych praw i wolności obywatelskich, usankcjonowane szeregiem dokumentów międzyn. w tym między innymi: w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności, Deklaracji Fundamentalnych Praw i Wolności, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Prawo to obejmuje wolność poglądów i otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych bezwzględnie na granice krajów. Gwarantuje ono także prawo do dostępu i sprostowań odnośnie do dokumentów adm. i danych, które ich dotyczą. Wykonywanie p.d.i. może być poddane jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane poprzez prawo i niezbędne są w społ. demokr. z racji na interesy bezpieczeństwa nar. i publicznego, ochronę moralności i ochronę dobrego imienia i praw innych ludzi. Zwłaszcza, nie można nakładać żadnego ograniczenia w dziedzinie dostępu i korzystania ze środków reprodukcji dokumentów, z poszanowaniem jednak praw dot. własności intelektualnej, włączając w to prawo autorskie. Odpowiednio z Konstytucją RP każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (na przykład Sejmu, Senatu, Porady Ministrów), organów samorządu gosp. i zawod. i osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje także dostęp do dokumentów, a również wstęp i sposobność rejestracji dźwięków i obrazu na posiedzeniach kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów. P.d.i. może być ograniczone tylko z racji na ochronę praw i wolność innych ludzi i ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa bądź ważnego interesu państwa

Czym jest prawo do informacji znaczenie w Słownik P .