prawo budżetowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Budżetowe Prawo

Definicja Prawo Budżetowe: dział prawa finansowego regulujący funkcjonowanie budżetu państwa. P.b. w sensie ścisłym normuje ramy budżetu państwa, jego strukturę i zasady przygotowania, uchwalania i wykonywania. Opracowany poprzez ministra finansów projekt przedstawiony jest w dalszym ciągu Radzie Ministrów, która w formie uchwały przedkłada go Sejmowi, ten zaś podejmuje decyzję w ustawowym trybie przewidzianym poprzez Konstytucję RP. Wykonywanie budżetu należy do organów adm. państwowej, jest to Porady Ministrów, ministrów, wojewodów. Prawo wydatkowe ustala użytek i formy i sposoby dokonywania kosztów budżetowych na przykład dot. wynagrodzenia pracowników administracji, szkolnictwa, służby zdrowia, a również kosztów na przykład na kult. i sztukę, naukę, oświatę, świadczenia emerytalne, renty i obronę nar., sport i tym podobne Prawo dochodowe klasyfikuje źródła i formy pobierania dochodów budżetowych, na które składają się między innymi podatki i koszty od ludności, wpłaty przedsiębiorstw i instytucji finansowych (na przykład banków), cła. Prawo o kredycie państwowym ustala zasady zaciągania i warunki spłaty pożyczek (zaciąganych bądź udzielanych poprzez kraj)

Czym jest prawo budżetowe znaczenie w Słownik P .