prawa człowieka polsce co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy prawa człowieka w Polsce

Definicja Prawa Człowieka W Polsce: Polska jest stroną wszystkich głownych dokumentów o uniwersalnym charakterze dot. praw człowieka; ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych (1977), uznała ponadto kompetencję Komitetu Praw Człowieka do rozpatrywania skarg międzynar. dot. interpelacji albo stosowania postanowień Paktu i ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Socjalnych
i Kulturalnych (1977). Polska jest także stroną wielu konwencji między innymi Międzynarodowej Konwencji w kwestii Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (1968), Konwencji w kwestii Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (1980), Konwencji Praw Dziecka (1991). Wspólnie z oficjalnym przystąpieniem Polski do Porady Europy (1991), min. spraw zagr. podpisał Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności (ratyfikowana w 1993), nieco potem (1993) Polska złożyła deklarację o uznaniu kompetencji Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska także jest sygnatariuszem Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) podpisanego w Helsinkach w 1975. Ratyfikowane konwencje umożliwiają obywatelom korzystanie z zewn. wobec państwie procedur sądowniczych w Radzie Europy czy Komisji Praw Człowieka ONZ. Nad realizacją tych praw czuwają specjalne organy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny ( sądownictwo administracyjne), sądy powszechne, Sąd Najwyższy. Ochroną praw i wolności zajmują się również, działające w Polsce, organizacje międzynar. na przykład Amnesty International (od 1990 działa Stowarzyszenie A.I. z siedzibą w Gdańsku) i powołany w 1982 Komitet Helsinski, od 1988 członek Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka

Czym jest prawa człowieka w Polsce znaczenie w Słownik P .