pokój co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pokój

Definicja Pokój: niegdyś utożsamiany z brakiem wojny. Aktualnie p. to równouprawnienie nar., poszanowanie ich praw do samostanowienia, powstanie warunków społ.-ekon., które umożliwią ludziom godne życie, rozwijającą się współpracę międzynar., wzajemną tolerancję i brak nienawiści. Gwarancją rzeczywistego, trwałego p. stać się musi zminimalizowanie szeroko rozumianej przemocy, także wynikającej ze struktury społ., polit., ekon., ze skutków rozwoju nauk.-tech., niszczenia środowiska naturalnego, manipulacji świadomością, braku możliwości rozwoju jednostek i społ. P. jest zatem nieustannie w procesie tworzenia, wymaga aktywności ludzi, sprzeciwu wobec okrucieństwa, bezmyślności, dyskryminacji. Pojęcia pozytywne określają p. jako stan, gdzie dominują wartości konstruktywne, wykorzystywane postępowi jednostek, społ., krajów i ich ugrupowań. P. jest obiektem prawa międzynar. i zorganizowanej współpracy międzynar. krajów i organizacji, począwszy od ONZ, przez organizacje regionalne, jak na przykład Porada Europy, OPA, OJA po dziesiątki organizacji w ramach ruchu pokojowego. Zobacz także: pacyfizm, polemologia, badania nad pokojem

Czym jest pokój znaczenie w Słownik P .