parlamentaryzm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Parlamentaryzm

Definicja Parlamentaryzm: mechanizm rządów,
gdzie, odpowiednio z koncepcją podziału władz, parlament odgrywa rolę ustawodawcy i sprawuje kontrolę nad rządem. Współ. ukształtowała się przewaga parlamentu nad rządem albo gabinetu nad parlamentem. Stąd odznacza się mechanizmy rządów parlamentarnych: parlamentarno--gabinetowy (w wielu państwach euro.), i gabinetowo-parlamentarny (W. Brytania). W systemie parlamentarnym legislatywa wyłaniana jest w drodze wyborów powszechnych i ma decyzyjny wpływ na mechanizm tworzenia rządu. Głowa państwa (prez., władca) powołuje premiera, a na jego wniosek innych członków rządu. Premier musi uzyskać poparcie większości parlamentu. Zwykle jest on przedstawicielem partii, która zyskała największą liczbę miejsc w parlamencie. Głowa państwa nie jest polit. odpowiedzialna za własną działalność, lecz wraz
z członkami rządu ponosi odpowiedzialność konstytucyjną. Ponadto premier (jak tj. w W. Brytanii) może zaproponować królowej rozwiązanie izby niższej parlamentu (Izba Gmin). W praktyce rząd może zawsze doprowadzić do rozwiązania parlamentu po to, by rozpisać wybory w okresie dla swojej partii w najwyższym stopniu korzystnym. Wskazuje to na przewagę gabinetu nad parlamentem. Odmienny mechanizm jest w Szwajcarii - parlamentarno-komitetowy. Parlament jest
organem najwyższym w kraju, reprezentuje naród i wykonuje władzę
w jego imieniu. Rząd wybierany jest poprzez parlament; przed nim odpowiada i wykonuje jego decyzje (działa jak komitet wykonawczy)

Czym jest parlamentaryzm znaczenie w Słownik P .